Subsidieregeling Cultuur

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur

Waarom deze regeling?

De gemeente Beesel is rijk aan Kunst, Cultuur & Erfgoed. Veel mensen zijn creatief, beoefenen amateurkunst of zijn professioneel in het culturele veld actief en organiseren evenementen. We vinden het belangrijk dat het culturele veld en onze inwoners actief betrokken zijn bij de uitvoering en deelname aan Kunst, Cultuur & Erfgoed in onze gemeente / gemeenschap. Projecten en plannen op het gebied van Kunst, Cultuur & Erfgoed hebben de meeste kans van slagen als ze innovatief zijn en ze door partners zelf worden uitgevoerd en vanuit de gemeenschap zelf komen. Dit wil de gemeente Beesel faciliteren. Dit doet de gemeente Beesel door middel van deze regeling “Cultuur” en door de inzet van expertise van de cultuurcoach of de verenigingsondersteuner bij activiteiten die in het kader van deze regeling worden uitgevoerd.

Gelet op artikelen 3,5,6 en 7 Algemene subsidieverordening gemeente Beesel, besluit het college vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Cultuur.

Artikel 1. Waar moet een aanvraag aan bijdragen?

Omdat Kunst, Cultuur & Erfgoed aan zo veel bijdraagt willen we innovatieve projecten mogelijk maken, die gericht zijn op en een bijdrage leveren aan:

 • 1.

  Het Beesels Kunst-, cultuur- en erfgoedbeleid en specifiek aan een van de volgende doelstellingen:

  • a.

   Cultuur en Erfgoed: Beeselse geschiedenis, materieel en immaterieel erfgoed in stand houden en de kennis daarvan vergroten;

  • b.

   Cultuur en Participatie: amateurkunsten versterken en de deelname aan cultuur verhogen;

  • c.

   Cultuur en educatie: competenties en talent ontwikkelen is een belangrijk resultaat van cultuurbeoefening. (Talent)ontwikkeling van jongeren, jongerencultuur en het vergroten van hun deelname aan Kunst, Cultuur & Erfgoed;

  • d.

   Cultuur en Economie: een bruisende gemeente. Culturele evenementen zorgen voor een aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te recreëren.

 • 2.

  Meer samenwerking en verbinding in en met het culturele veld in Beesel, ook euregionaal. #gewoonsamen;

Artikel 2. Voor wie is deze regeling en wie kan een aanvraag indienen?

• (Culturele) Verenigingen, stichtingen, non-profitinstellingen;

• (groepen) inwoners van de gemeente Beesel;

Artikel 3. Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze regeling moet een project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De aanvrager moet een brief indienen met daarin een beschrijving van het project (een projectplan). Hieruit moet blijken hoe dit project bijdraagt aan de in artikel 1 én de beleidsnota Kunst, cultuur en erfgoed genoemde doelen op het gebied van educatie, participatie, erfgoed, samenwerking, talentonwikkeling en jongeren(cultuur). Elke aanvraag moet dus inhoudelijk onderbouwd worden en wordt daarmee ook inhoudelijk getoetst. Zie hiervoor: www.cultuurinbeesel.nl

 • 2.

  De aanvrager dient een begroting met inkomsten en uitgaven in, waarbij de aanvrager ook aantoont of en hoe andere vormen van inkomsten of subsidies van derden worden aangeboord (gemeentelijke subsidie als cofinanciering);

 • 3.

  Het project is gericht op een groep inwoners en komt ten goede aan de Beeselse gemeenschap (en dus niet aan een individu) en zet de gemeente Beesel mede op de kaart;

 • 4.

  De aanvrager komt NIET in aanmerking voor subsidie wanneer van de gemeente Beesel via een andere subsidieregeling, zoals Sociale Verrijking of Meedenken Meedoen, reeds een subsidie is ontvangen. Een stapeling van subsidies is niet mogelijk;

 • 5.

  De aanvrager komt NIET in aanmerking voor subsidie wanneer het een aanvraag betreft voor het (ver)bouwen, renoveren of restaureren van materieel erfgoed en / of andere bouwwerken.

 • 6.

  Alle overige documenten, die het college nodig acht.

Artikel 4. Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

Gedurende het gehele jaar kan een aanvraag worden ingediend.

Artikel 5. Wat is het subsidieplafond?

Voor de gehele beleidsperiode 2017-2020 is een bedrag beschikbaar van € 110.000. We gaan uit van een bedrag van € 27.500 per jaar. Resterend budget schuiven we door naar het volgende jaar.

Aanvragen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond in enig jaar is bereikt, wijzen we de aanvraag in principe af. Deze aanvraag heeft dan wel voorrang in het daar op volgende jaar, als de aanvrager er voor open staat de activiteit in het volgende jaar te laten plaatsvinden.

Artikel 6. Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

 • 1.

  Een aanvrager komt de eerste keer in aanmerking voor een subsidie van 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvraag;

 • 2.

  Als de aanvrager vaker subsidie aanvraagt voor dezelfde activiteit dan verstrekken we een subsidie van maximaal 50% van de kosten met een maximum van €10.000

In alle gevallen geldt dat reiskosten en consumptiekosten niet voor subsidie in aanmerking komen. Loonkosten zijn wel subsidiabel indien aangetoond wordt dat dit de kwaliteit van het project ten goede komt.

Artikel 7. Hoe wordt de aanvraag afgehandeld?

Aanvragen voor een subsidiebedrag van minder dan € 5.000 worden ambtelijk afgehandeld. Een besluit over aanvragen van € 5.000 of meer, neemt het college van B&W. Een aanvraag wordt afgewezen wanneer bij de gemeente Beesel reeds in het kader van een andere subsidieregeling een aanvraag is gedaan, bijvoorbeeld voor de subsidieregeling Sociale Verrijking of Meedenken en Meedoen.

Artikel 8. Hoe wordt de subsidie vastgesteld?

In aanvulling op artikel 15 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening vragen wij om binnen 2 maanden na afloop van de activiteit de volgende stukken in te dienen:

 • a.

  Een evaluatie van de activiteit;

 • b.

  Een gespecificeerde opgave van alle werkelijke kosten en inkomsten;

 • c.

  Alle overige documenten, die het college noodzakelijk acht.

Op basis hiervan stellen wij de subsidie definitief vast.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere artikelen in deze regeling. Het college zal dan duidelijk uitleggen waarom het afwijkt van de regeling.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze uitvoeringsregel treedt in werking de dag na bekendmaking op de daarvoor bestemde wijze.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 oktober 2018

Reuver,

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,

E.H.J. Janssen

burgemeester,

P. Dassen-Housen