Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022

Geldend van 13-12-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel:

zijn van mening dat verenigingen:

 • belangrijk zijn en in stand gehouden moeten worden;

 • bijdragen aan meedoen, beweging, gezondheid, ontmoeting en talentontwikkeling;

 • bijdragen aan een levendige, gezellige, aantrekkelijke gemeente.

vinden het belangrijk dat verenigingen:

 • een gezond en veilig verenigingsklimaat hebben;

 • laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn;

 • open voor en midden in de Beeselse samenleving staan en anticiperen op ontwikkelingen/behoefte in de samenleving;

 • een rol spelen in het Wmo/Gezondheidsbeleid. Dat doen zij door:

  • -

   mogelijkheden voor educatieve, sportieve, sociale, creatieve en recreatieve activiteiten te bieden aan inwoners van 55 jaar en ouder uit de gemeente.

  • -

   hiermee gezondheid en ontmoeting te bevorderen en kansen te bieden om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

  • -

   in te spelen op ontwikkelingen en vraag uit de samenleving

geven een brede vorm van ondersteuning. Middelen, geldelijke en niet-geldelijke, kunnen op basis van maatwerk worden ingezet. Subsidiering van verenigingen is een van deze middelen.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel besluiten vast te stellen:

de subsidieregeling ouderenverenigingen 2019-2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening : de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel (ASV).

 • b.

  Ouderenverenigingen: ouderenverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel.

Artikel 2 Verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen

Ouderenverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel kunnen subsidie aanvragen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten ouderenverenigingen voldoen aan de ASV gemeente Beesel. De organisaties dienen een subsidieaanvraag in voor een periode van 4 jaar.

 • Gedurende de periode van 4 jaar kunnen verenigingen wijzigingen van meer dan 10% in ledenaantallen of activiteitenkosten open ouderenwerk kenbaar maken. Indien dit het geval is, dient de organisatie een nieuwe aanvraag in en berekenen we de subsidie opnieuw.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

 • Een vast bedrag per organisatie

 • € 50,00 per lid, woonachtig in de gemeente Beesel

 • 20% van de kosten voor het open ouderenwerk

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking op de daarvoor bestemde wijze.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregel komt artikel 2.5 van de uitvoeringsregeling ‘overgangsregeling jaarlijkse subsidies ‘ te vervallen.

Artikel 6 hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze subsidieregeling. In dat geval motiveert het college de reden van afwijking.

Ondertekening