Regeling inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten

Geldend van 25-03-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op:

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen 2021;

BESLUIT:

de navolgende Regeling inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  RRE: eenmalige specifieke Regeling Reductie Energieverbruik, een regeling van het ministerie van BZK waarvan de uitvoering via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland loopt. Deze regeling is opgesteld voor gemeenten om woningeigenaren te stimuleren in het nemen van laagdrempelige energiebesparende maatregelen;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen 2021;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordeningHoogeveen;

 • d.

  Drents Energieloket (DEL): een samenwerkingsverband tussen de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland noord, Techniek Nederland en Slim wonen met Energie dat al jaren werkt aan de doelen die de RRE ook nastreeft.

 • e.

  RRE kernteam: het RRE kernteam dat onderdeel is van het DEL en belast is met de uitvoering van de RRE in brede zin;

 • f.

  Stuurgroep DEL: De wethouders van de gemeenten Midden-Drenthe (voorzitter), Meppel, Emmen en Hoogeveen en een gedeputeerde van de provincie Drenthe vormen de stuurgroep;

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling heeft als doel om via de gemeenten zo veel mogelijk woningeigenaren te stimuleren in het nemen van kleine energiebesparende maatregelen aan hun woning en het vergroten van bewustwording rondom het thema energiebesparing.

 • 2.

  De activiteiten die in aanmerking komen voor een subsidie op grond van deze regeling zijn:

  a. een collectief inkooptraject voor duurzame maatregelen aan woningen;

  b. informatiebijeenkomsten en voorlichtingen op wijk-, buurt-, -dorp en stadsniveau;

  c. pop-up-stores voor duurzame maatregelen aan woningen;

  d. huiskamerbijeenkomsten (kleinschalige bijeenkomsten);

  e. inzet van energiecoaches;

  f. maatwerkcampagnes in een gemeente;

  g. organiseren van activiteiten door een lokale energiegroep en/of –coöperatie.

 • 3.

  Op deze regeling is de ASV van toepassing, tenzij daar bij deze regeling van wordt afgeweken.

Artikel 3 subsidieaanvrager

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door een Drentse gemeente. Zij verzamelt haar eigen activiteiten en die van lokale initiatieven en maakt daar één gemeentelijke aanvraag van. Een subsidieaanvraag kan daarom uit meerdere activiteiten bestaan. De deelnemende gemeente maakt bij haar aanvraag gebruik van het activiteitenformat zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2.

  De gemeenten die een subsidie op grond van deze regeling kunnen aanvragen, zijn: Noordenveld, Assen, Tynaarlo, Aa & Hunze, Midden Drenthe, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.

Artikel 4 Aanvraagmoment

 • 1.

  De aanvraag dient uiterlijk 1 september 2020 te worden ingediend bij het college van de gemeente Hoogeveen. Het college beslist binnen zes weken nadat de termijn om een aanvraag in te dienen is verstreken. Het college kan deze termijn eenmalig met zes weken verlengen.

 • 2.

  Afhankelijk van het budgetplafond is een tweede indienmoment mogelijk. Aanvragen hiervoor dienen voor 1 januari 2021 te worden ingediend. Voor het overige is lid 1 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het RRE kernteam adviseert over het totaal van de aanvragen en bereidt het advies voor het college van Hoogeveen voor.

Artikel 5 Subsidiebedrag

 • 1.

  Voor deze regeling zijn de maximale bedragen zoals opgenomen in onderstaande tabel, van toepassing:

Inzet activiteit

Max. kosten /actie

Bereik woningen/actie

a. Collectieve inkoop

10.000

325

b. (EC) Bijeenkomsten wijk/dorp/buurt

1.500

100

c. Pop–up-store

15.000

250

d. Huiskamerbijeenkomsten

1000

8

e. Maatwerkcampagne gemeente

7.500

200

f. EC maatwerk via gemeente

1.500

25

g. EC kleinschalige activiteiten

1.000

15

 • 2.

  Wanneer de aanvragen het subsidie plafond overschrijden dan geldt dat het resterende budget wordt verdeeld naar ratio van het aantal woningen per gemeente.

 • 3.

  Het totale subsidieplafond bedraagt € 445.000.

Artikel 6 Voorwaarden

De aanvraag dient te voldoen aan artikel 6 van de ASV. Daarnaast dient bij de aanvraag de volgende informatie te worden aangeleverd. De deelnemende gemeente:

 • a.

  dient te beschrijven waarom de activiteiten genoemd in de aanvraag bijdragen aan energiebesparing;

 • b.

  is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten, ook voor die van derden die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke aanvraag, en dient te beschrijven hoe zij hier op toe ziet;

 • c.

  dient de activiteiten uiterlijk voor het einde van de looptijd van de RRE uit te voeren en dient te beschrijven hoe zij hier op toe ziet.

Artikel 7 Bevoorschotting

De bevoorschotting bedraagt 100% van de subsidieverlening.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidieaanvraag waarbij minder dan acht huishoudens worden bereikt, wordt niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Een deelnemende gemeente kan slechts eenmaal een aanvraag indienen per aanvraagmoment zoals opgenomen in artikel 4, lid 1 en 2.

Artikel 9 Afwijking in uitvoering

Indien het aantal te organiseren activiteiten niet wordt gehaald dient het subsidiebedrag naar rato te worden terugbetaald.

Artikel 10 subsidievaststelling en verantwoording

 • 1.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt uiterlijk acht weken na afronding van de activiteit(en), doch voor 15 januari 2022, ingediend bij de gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  gemeente legt bij haar aanvraag tot vaststelling van de subsidie verantwoording af over het totaal aantal bereikte woningeigenaren, per adres, met onderbouwing van de activiteiten en de mate waarop de activiteiten, bekostigd met de subsidie, hebben bijgedragen aan energiebesparende maatregelen. Voor de eindverantwoording wordt het standaard formulier per activiteit, zie bijlage 2, gebruikt.

 • 3.

  De subsidievaststelling vindt uiterlijk plaats binnen acht weken na het indienen van de aanvraag tot vaststelling.

Artikel 11 Slotartikel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

 • 2.

  Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2021.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling inzet netwerk RRE Drentse gemeenten.

Ondertekening

Hoogeveen, 14 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

Burgemeester, secretaris,