Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel 2020

Geldend van 23-07-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

gelet op Algemene Subsidieverordening van de gemeente Beesel,

besluit vast te stellen

de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: de gemeente Beesel;

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

 • c.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening van de gemeente Beesel;

 • d.

  Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen’;

 • e.

  Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 • f.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen.

 • g.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.

 • h.

  Maatregelenlijst Subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. (Bijlage 1 van deze subsidieregeling)

 • i.

  Vouchercode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil de gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten opgenomen in de Maatregelenlijst subsidie in, aan of op een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner is van een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 3.

  De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager.

 • 4.

  De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1.

  De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen per bestaande woning worden gesubsidieerd tot het maximale totale subsidiebedrag.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.

 • 3.

  De maximale totale subsidie bedraagt 70 euro inclusief BTW per bestaande woning.

 • 4.

  Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is 35 euro inclusief BTW.

Artikel 7. Aanvraag, uitbetaling en controle subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan na het aanschaffen van de energiebesparende maatregelen digitaal via de website www.winstuitjewoning.nl of per post worden ingediend.

 • 2.

  Bij de aanvraag overlegt de aanvrager de volgende informatie en stukken:

  • a.

   de eenmalig te gebruiken vouchercode,

  • b.

   een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie,

  • c.

   de adresgegevens van de bestaande woning van Eigenaar-bewoner waar de gebruikte vouchercode betrekking op heeft,

  • d.

   de datum van aanschaf, en

  • e.

   enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten.

 • Voor de controle op de subsidie:

  • f.

   het e-mailadres, het telefoonnummer van de Eigenaar-bewoner,

 • Voor het uitbetalen van de subsidie:

  • g.

   naam en bankgegevens van de Eigenaar-bewoner.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond zoals genoemd in artikel 9 lid 2 is bereikt in de gemeente Beesel.

 • 3.

  Subsidiabele producten kunnen tot en met 31 maart 2021 worden aangeschaft. De gemeente behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een subsidieplafond van € 35.000.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige, complete, aanvragen.

 • 3.

  Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/.

 • 4.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Beesel genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling en bijbehorende bijlagen.

 • b.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 10, 11 en 12 van de Algemene Subsidieverordening gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • b.

  De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de verzenddatum van de beschikking tot subsidieverlening te zijn aangebracht op de woning.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

De gemeente en/of de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen, controleert de gesubsidieerde maatregelen steekproefsgewijs. Indien na controle blijkt dat de gesubsidieerde maatregelen niet binnen 6 maanden na vaststelling van de subsidie zijn aangebracht, kan zij de vaststellingsbeschikking intrekken of wijzigen.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het vaststellen van de subsidie.

 • 2.

  De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie plaats binnen 3 weken na vaststelling.

 • 2.

  Er wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Gemeente Beesel 2020’.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 29 juni 2020.

F.J.M. Nillesen,

secretaris a.i.

B.C.M. Vostermans

burgemeester