Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie tienerbudget (Nadere regels subsidie Tienerbudget)

Geldend van 21-07-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie tienerbudget (Nadere regels subsidie Tienerbudget)

Besluit: Vast te stellen de Nadere Regels Subsidie Tienerbudget

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Asv.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • -

   Asv: Algemene subsidieverordening Alkmaar;

  • -

   Tieners: zij in de leeftijdscategorie 10 tot 21 jaar, die op grond van het bevolkingsregister binnen de grenzen van de gemeente Alkmaar wonen;

  • -

   Young Belegen (YB) een door het college benoemde jongerenadviescommissie bestaande uit vrijwilligers;

  • -

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

  • -

   Leefbaarheid: een prettige fysieke en veilige woon- en leefomgeving ter bevordering van de sociale samenhang;

  • -

   Initiatief: een idee, project, plan of activiteit welke bedacht en uitgevoerd wordt door minimaal één tiener woonachtig in de gemeente Alkmaar.

Artikel 2 Initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen.

Subsidie kan worden verstrekt voor initiatieven die volgens het college bijdragen aan het bevorderen van de sociale samenhang tussen de tieners van de gemeente Alkmaar.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

De subsidie tienerbudget kan worden aangevraagd door een tiener tussen de 10 en 21 jaar oud woonachtig in de gemeente Alkmaar.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Het initiatief moet de sociale samenhang en/of de leefbaarheid voor de doelgroep in een straat, buurt, wijk, dorp, of stad bevorderen,

 • b.

  Het initiatief moet plaatsvinden in de gemeente Alkmaar,

 • c.

  Andere tieners binnen de gemeente Alkmaar worden actief betrokken bij de voorbereiding van het initiatief,

 • d.

  Het initiatief moet door tieners bedacht en georganiseerd worden.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het college besluit over de toekenning van het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

 • 2. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling bepaald door middel van de tijd van ontvangst. Indien er geen onderscheid gemaakt kan worden in tijd van ontvangst zal er een loting door het college plaatsvinden.

Artikel 6 Maximale subsidiebedrag

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal € 2.000 per aanvraag per kalenderjaar.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor en direct verband houden met de subsidieaanvraag.

Artikel 7 Procedurebepalingen voor het indienen aanvragen en beslistermijn

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door het invullen van het formulier Subsidie Tienerbudget. Een jaarlijks terugkerende eenmalige activiteit moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt door Young Belegen dan ook iedere keer opnieuw beoordeeld.

 • 2. De aanvraag wordt onderbouwd met een gespecificeerde begroting. Een gespecificeerde begroting bestaat uit alle relevante posten en alle verwachte inkomsten en uitgaven die verband houden met het omschreven initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Indien de aanvrager minderjarig is dient de subsidieaanvraag ook ondertekend te worden door een voogd. De voogd zal, indien de aanvraag wordt goedgekeurd, de subsidie ontvangen namens de aanvrager.

 • 4. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 5. In afwijking van artikel 7 lid 2 van de Asv moet de aanvraag minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend.

 • 6. De aanvraag wordt om advies voorgelegd aan Young Belegen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten/Weigeringsgronden

 • 1. Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

  • o

   Eten en drinken tenzij dit onderdeel is van een evenement welke niet gericht is op winst.

  • o

   Alcoholisch houdende dranken.

  • o

   Arbeidsloon of vrijwilligersvergoeding.

  • o

   Giften of bijdragen aan derden.

  • o

   Onvoorziene uitgaven.

  • o

   Herbruikbare artikelen welke na het initiatief eigendom zijn van de organisator.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Asv kan de subsidieaanvraag worden geweigerd als:

  • o

   De gemeente van oordeel is dat er andere instanties zijn waar een bijdrage voor dit initiatief aangevraagd kan worden;

  • o

   Een subsidie aangevraagd kan worden op een ander beleidsterrein of op grond van een andere nadere regel;

  • o

   Een aanvraag is afgewezen vanuit een ander beleidsterrein of nadere regel;

  • o

   Er voor een vergelijkbaar of hetzelfde initiatief in het subsidiejaar al een subsidie verstrekt is of zal worden;

  • o

   Het initiatief van de aanvrager niet, of niet in overwegende mate, gericht is op het ten goede komen aan de leefbaarheid van de tieners in de gemeente Alkmaar;

  • o

   Er sprake is van belangenverstrengeling, dan wel de aanvrager op commerciële basis werkt;

  • o

   Als het eigenaarschap of verantwoordelijkheid voor de activiteit bij een andere partij ligt en door de andere partij dient te worden gefinancierd;

  • o

   De aanvrager deze subsidie al eerder in hetzelfde kalenderjaar heeft toegekend gekregen.

Artikel 10 Verplichtingen en verantwoording

Onverminderd het bepaalde in de Asv zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1.

  De ontvanger van de subsidie is verplicht om financiële verantwoordingsstukken die betrekking hebben op de subsidie minimaal één jaar te bewaren.

 • 2.

  De ontvanger ziet toe dat tijdens het initiatief geen sprake is van het gebruik van verdovende middelen.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking één dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als “Nadere regels subsidie Tienerbudget”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 30 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris