Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID 19

Geldend van 16-07-2020 t/m 30-12-2020

Intitulé

Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID 19

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 09-06-2020 en 30-06-2020;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 16-06-2020;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet artikel 147 eerste en artikel 149;

BESLUIT

Vast te stellen: Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID 19.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert.

 • b.

  Aanvrager: een inwoner van, ondernemer, stichting of vereniging gevestigd in de gemeente Zundert.

 • c.

  Noodfonds: Noodfonds gevolgen COVID-19 Zundert 2020.

 • d.

  Coronacrisis: het geheel aan negatieve effecten van het COVID-19-virus en de maatregelen om de verspreiding daarvan tegen te gaan.

HOOFDSTUK 2 NOODFONDS

Artikel 2. Het Noodfonds

 • a. Het Noodfonds is bedoeld om snel een financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken in acute en schrijnende noodsituaties als gevolg van de coronacrisis.

 • b. Het Noodfonds is een voorziening voor noodsituaties waar andere regelingen niet in voorzien, of in het geval dat de regeling nog onduidelijk is naar het oordeel van het college. Als u aanspraak hebt gemaakt op een regeling in een andere gemeente kunt u geen aanvraag meer indienen voor dit Noodfonds (uitsluitingsgrond).

 • c. Het Noodfonds wordt beheerd door het college.

 • d. De maximale bijdrage per aanvrager bedraagt € 5.000,- netto.

 • e. Het Noodfonds heeft een bovengrens van € 250.000,-

HOOFDSTUK 3 DE AANVRAAG EN BEOORDELING

Artikel 3. De aanvraag van ondersteuning

 • a. Een aanvraag om een voorziening uit het Noodfonds dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het college. Het college beslist ook over deze aanvraag.

 • b. Bij beoordeling van een aanvraag wordt rekening gehouden met de ernst en de duur van de noodsituatie, de mogelijke gevolgen als niet wordt geholpen en de aanwezige alternatieven om het probleem op te lossen.

 • c. Het college neemt binnen 3 weken na de datum van indiening van de aanvraag een besluit.

 • d. De aanvrager ontvangt binnen 4 weken na de datum van indiening van het verzoek een schriftelijke beslissing.

 • e. Als door toedoen van de aanvrager de termijnen genoemd in het derde en vierde lid niet gehaald kunnen worden kan de extra tijd die dit voor de afhandeling van de aanvraag met zich meebrengt niet worden tegengeworpen aan het college.

Artikel 4. Voorwaarden en criteria Noodfonds

 • a. Het Noodfonds is enkel beschikbaar voor inwoners van, ondernemers, stichtingen of verenigingen gevestigd in gemeente Zundert;

 • b. De aanvrager heeft aantoonbaar alle landelijke regelingen benut voor zover mogelijk;

 • c. De aanvrager kan aantonen dat de problemen zijn ontstaan na 1 maart 2020;

 • d. Indien er achteraf toch steun vanuit het Rijk, provincie of andere voorzieningen mogelijk blijkt, behoudt het college het recht op terugvorderen van het verstrekte bedrag;

 • e. Beroep op het Noodfonds is slechts mogelijk voor incidentele problemen die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden waarin de aanvrager is komen te verkeren vanwege de coronacrisis. De aanvrager kan dat aantonen en die bijzondere omstandigheden leiden tot een gevaar voor het voortbestaan. De bijdrage richt zich niet op structurele aanvulling van een laag inkomen of het voldoen van schulden die niet hun oorzaak vinden in de coronacrisis.

 • f. Het Noodfonds voorziet niet in tegemoetkomingen indien de financiële situatie veroorzaakt is door verwijtbaar gedrag door de aanvrager.

 • g. De aanvrager wordt ook geacht zelf schade beperkende maatregelen te treffen en verantwoordelijkheid te nemen voor het financieel gezond houden van zijn situatie/organisatie.

 • h. De hoogte van de bijdrage wordt afgestemd op de omstandigheden van de individuele situatie.

 • i. De bijdrage wordt in beginsel om niet verstrekt. Het college kan gemotiveerd besluiten om de bijdrage in de vorm van een renteloze lening te verstrekken. In dat geval worden nadere afspraken gemaakt over de termijn van terugbetaling.

 • j. Het college betrekt alle omstandigheden bij de beoordeling van de aanvraag.

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan gemotiveerd van deze regeling afwijken in gevallen waarbij de strikte toepassing van deze regeling leidt tot onevenredige gevolgen voor de aanvrager die niet in verhouding staan tot het doel van deze regeling.

Artikel 6. Inwerkingtreding en beëindiging

 • a. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

 • b. Deze regeling eindigt per 31 december 2020 of zoveel eerder wanneer het volledige fonds van € 250.000,- is uit genut.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID-19.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 07-07-2020,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat J.G.P. Vermue