Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie eenmalig vernieuwde activiteiten (Subsidieregeling Eenmalig vernieuwende activiteiten gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 01-09-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie eenmalig vernieuwde activiteiten (Subsidieregeling Eenmalig vernieuwende activiteiten gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk algemeen verbindend voorschrift, zijnde een verordening;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Eenmalig vernieuwende activiteiten gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Eenmalig: de subsidie wordt maximaal één keer per jaar per non-profit organisatie verstrekt voor een vernieuwende activiteit.

 • b.

  Vernieuwend: de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is nog niet eerder in de gemeente Lingewaard door de desbetreffende organisatie uitgevoerd.

 • c.

  Activiteit: een georganiseerde belevenis, (openlucht)manifestatie, voorstelling, (thema)dag(en) of -week waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, gezondheid, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat. De activiteit is openbaar toegankelijk, past binnen en draagt bij aan één van de beleidsdoelstellingen van gemeente Lingewaard en is gericht op de inwoners van Lingewaard.

 • d.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen.

 • e.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • f.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • g.

  Subsidiesoort: éénmalige verstrekking.

 • h.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • i.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard

 • j.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het bijdragen aan en stimuleren van de ontwikkeling van vernieuwende activiteiten in Lingewaard, die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Lingewaard en passen binnen de begripsomschrijving zoals genoemd in artikel 1 onder a,b,c.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1. Deze regeling is van toepassing op non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen (hierna te noemen: organisaties) die een vernieuwende activiteit willen realiseren in de gemeente Lingewaard zoals bedoelt onder artikel 1 onder a,b,c.

 • 2. Deze regeling is van toepassing op activiteiten gericht op de beleidsterreinen zoals genoemd in artikel 1 onder c van deze regeling. Activiteiten gericht op het beleidsterrein duurzaamheid zijn uitgesloten van deze regeling.

Artikel 4. Subsidiegrondslag

Maximaal 50% van de totale kosten van de activiteit, tot een maximum van € 2.500,00 per aanvraag.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is nog niet eerder in de gemeente Lingewaard door de desbetreffende organisatie uitgevoerd.

 • 2. De activiteit maakt geen deel uit van het reguliere aanbod/werkzaamheden van desbetreffende organisatie.

 • 3. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gericht op en komt ten goede aan de inwoners van de gemeente Lingewaard.

 • 4. Het evenement moet passen binnen, en bijdragen aan, de beleidsdoelen van de gemeente.

 • 5. De aanvrager kan zonder subsidie van de gemeente niet over voldoende middelen beschikken; noch uit eigen middelen, noch uit middelen van derden.

 • 6. Elke organisatie kan maximaal één keer per jaar voor één activiteit een aanvraag indienen op grond van deze regeling.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan.

 • 2. De in artikel 7, lid 3 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Te weten, 12 tot 18 weken voorafgaand aan de start van de activiteit of het initiatief waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

De in artikel 8, lid 2 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling, te weten binnen 16 weken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘eenmalige subsidie’, in werking op 1 september 2020 na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

 • 2. Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend vóór 1 september 2020 is de beleidsregel ‘eenmalige subsidie’ van toepassing.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Eenmalig vernieuwende activiteiten gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,