Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie non-profit organisaties (Subsidieregeling Aankoop, bouw of renovatie non-profit organisaties gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 01-09-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie non-profit organisaties (Subsidieregeling Aankoop, bouw of renovatie non-profit organisaties gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk algemeen verbindend voorschrift, zijnde een verordening;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Aankoop, bouw of renovatie non-profit organisaties gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Eenmalig: de subsidie wordt maximaal één keer per jaar per non-profit organisatie verstrekt voor de kosten van de noodzakelijke aankoop, bouw of renovatie zoals genoemd onder b t/m e.

 • b.

  Aankoop: kosten die door de non-profit organisatie gemaakt worden om een accommodatie of terrein in eigendom te verkrijgen.

 • c.

  Bouw: kosten die door de non-profit organisatie gemaakt worden ten behoeve van oprichting van een accommodatie of de aanpassing van terrein.

 • d.

  Renovatie: kosten die door de non-profit organisatie gemaakt worden ten behoeve van noodzakelijke vernieuwing van een accommodatie of terrein, bijvoorbeeld dakrenovatie of de aanleg van een sportbaan.

 • e.

  Noodzakelijk: aankoop, bouw of renovatie is benodigd om de reguliere activiteiten van de organisatie te kunnen voortzetten of de kwaliteit ervan te kunnen verbeteren.

 • f.

  Recht van opstal: een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechtssubject, gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben.

 • g.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen.

 • h.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • i.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • j.

  Subsidiesoort: éénmalige verstrekking.

 • k.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • l.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard.

 • m.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

 • 1. Non-profit organisaties ondersteunen in aankoop, bouw of renovatie van accommodaties en terrein welke noodzakelijk zijn om de reguliere activiteiten van deze organisaties te kunnen voortzetten of de kwaliteit ervan te kunnen verbeteren.

 • 2. Door dergelijke investeringen te ondersteunen wordt gewaarborgd dat de reguliere activiteiten van non-profit organisaties kunnen blijven bijdragen aan de Lingewaardse samenleving en het behalen van de beleidsdoelstellingen van gemeente Lingewaard.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen die gevestigd zijn en activiteiten uitvoeren in de gemeente Lingewaard, gericht op de inwoners van gemeente Lingewaard, en daarmee bijdragen aan de Lingewaardse samenleving en het behalen van de beleidsdoelstellingen van de gemeente Lingewaard. Aankoop, bouw, of renovatieprojecten van accommodaties en terrein die gericht zijn op duurzaamheid (bijvoorbeeld plaatsing van zonnepanelen) vallen niet onder de werking van deze regeling, evenals reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 4. Subsidiegrondslag

Maximaal 50% van de totale kosten van het project, tot een maximum van € 7.500,00 per aanvraag per organisatie.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Elke organisatie kan één keer per jaar een aanvraag op grond van deze regeling indienen, voor één aankoop, bouw of renovatieproject. Een tweede aanvraag voor éénzelfde project valt niet onder deze regeling.

 • 2. De aanvrager kan zonder subsidie van de gemeente niet over voldoende middelen beschikken; noch uit eigen middelen, noch uit middelen van derden.

 • 3. De aankoop, bouw of renovatie is noodzakelijk zoals bedoelt in lid 1, onder e van deze regeling.

 • 4. De aankoop, bouw of renovatie draagt bij aan de Lingewaardse samenleving en het behalen van de beleidsdoelstellingen van de gemeente Lingewaard.

 • 5. Organisaties die een aanvraag op grond van deze regeling indienen, dienen op verzoek het eigendom te kunnen aantonen dan wel in bezit te zijn van een recht van opstal met een resterende looptijd van ten minste 10 jaar.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan. Aanvullend dient men op verzoek een offerte te kunnen tonen.

 • 2. De in artikel 7, lid 3 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Te weten, 12 tot 18 weken voorafgaand aan de start van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

De in artikel 8, lid 2 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling, te weten binnen 16 weken.

Artikel 10. Aanvullende bepalingen

In afwijking van artikel 14 van de ASV worden bijdragen verleend en gelijk vastgesteld.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘investeringsubsidies’, in werking op 1 september 2020 na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

 • 2. Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend vóór 1 september 2020 is de beleidsregel ‘investeringsubsidies’ van toepassing.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Aankoop, bouw of renovatie non-profit organisaties gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,