Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de subsidie ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden (Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland)

Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de subsidie ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden (Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

0verwegende dat de coronacrisis een enorme impact heeft op ondernemers en MKB’ers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden.

Overwegende dat het wenselijk is dat verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones overeind blijven en hun basistaken kunnen blijven uitvoeren om de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden voor nu en in de toekomst te garanderen.

Overwegende dat het wenselijk is dat aflopende bedrijfsinvesteringszones worden ondersteund, om de organisatiegraad op bedrijventerreinen en winkelgebieden in stand te houden.

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  bedrijveninvesteringszone: gebied in een gemeente waarbinnen een BIZ-bijdrage als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones wordt geheven;

 • c.

  BIZ-bijdrage: BIZ-bijdrage als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • d.

  wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het in stand houden van verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet in 2021;

  • b.

   de bekostiging van activiteiten in 2021 in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, leidt tot Instandhouding van samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor een veilige, leefbare en aantrekkelijke bedrijfsomgeving.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen of stichtingen in Zuid-Holland als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet.

Artikel 4. Aanvraagperiode en beslistermijn

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt een subsidieaanvraag ingediend in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

 • 2. Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 5. Weigeringsgrond

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv weigeren gedeputeerde staten de verlening van een subsidie, indien het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 1.000,00 bedraagt.

Artikel 6. Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de bestaande BIZ-bijdrage voor de aanvrager loopt af in 2020 en de BIZ-bijdrage is op het moment van de aanvraag niet verlengd conform artikel 4 en artikel 5 van de wet;

  • b.

   er is voldoende steun voor de instandhouding van de vereniging of stichting die blijkt uit een commitmentbrief van de gemeente waarin de vereniging of stichting werkzaam is.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten bedragen maximaal 100% van begrote kosten van de aanvrager in 2020.

Artikel 8. Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000,00.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 1.000,00 wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9. Rangschikking

 • 1. Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2. Als een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van loting.

Artikel 10. Prestatieverantwoording

 • 1. Bij een subsidie van minder dan € 25.000,00 toont de subsidieontvanger desgevraagd door middel van een activiteitenverslag aan dat de activiteiten zijn verricht.

 • 2. Bij een subsidie vanaf € 25.000,00 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling door middel van een activiteitenverslag inclusief beeldmateriaal aan dat de activiteiten zijn verricht.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin deze regeling geplaatst wordt.

Artikel 12. Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt twee jaar na de dag van inwerkingtreding met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 23 juni 2020

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek,

secretaris

drs. J. Smit,

voorzitter

Toelichting

Algemeen

Bedrijventerreinen en winkelgebieden spelen een belangrijke rol in onze economie en zijn dragers van werkgelegenheid. De provincie wil stimuleren dat het juiste bedrijf zich op de juiste plek vestigt en dat ondernemers op bedrijventerreinen en winkelgebieden samenwerken, zo mogelijk ook samen met de gemeente, in het verbeteren en op peil houden van de kwaliteit van hun bedrijventerrein. Daarmee wordt een optimaal vestigingsklimaat en versterking van de vitaliteit en kracht van het bedrijfsleven beoogd.

De coronacrisis heeft een enorme impact op het bedrijfsleven, zo ook voor ondernemers en MKB’ers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Veel ondernemers hebben moeite om hun hoofd boven water te houden, en besteden hun tijd op dit moment aan andere zaken dan gemeenschappelijk belangen voor het bedrijventerrein of het winkelgebied. Voor de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebied voor nu en in de toekomst is het cruciaal dat verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones overeind blijven en hun basistaken kunnen blijven uitvoeren. Op deze manier kunnen ondernemers ook na de coronacrisis samenwerken om het bedrijventerreinen te verbeteren op o.a. het gebied van (verkeers-)veiligheid, energie, klimaat, en groen.

Bedrijveninvesteringszone’s (BIZ) zijn een belangrijke organisatievorm voor ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Artikel 3 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones bepaalt dat een BIZ-bijdrage een looptijd heeft van 5 jaar, na deze 5 jaar zal opnieuw gestemd moeten worden en een begroting worden opgesteld om de BIZ-bijdrage te continueren. Vanwege de coronacrisis is het lastig om de voorbereidingen hiervoor te treffen, het bevragen van alle betrokkenen in de bedrijveninvesteringszone (ondernemers en/of vastgoedeigenaren), de wensen en ambities in een BIZ Plan te vatten, draagvlak hiervoor te creëren en een formele draagvlakmeting te organiseren. Daarom heeft de provincie besloten om BIZ waar de BIZ-bijdrage afloopt en niet tijdig is verlengd financieel te ondersteunen, indien de intentie bestaat om de BIZ te verlengen.

Een bestaande stichting of vereniging die in 2020 een BIZ-bijdrage ontvangt, kan een subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland als de BIZ-bijdrage per 31 december 2020 afloopt en het de BIZ niet lukt om tijdig een reguliere verlenging te organiseren. De subsidieregeling is opgesteld mede door input van ondernemersverenigingen, belangenverengingen en gemeenten. Als de Wet op de bedrijveninvesteringszones niet wordt aangepast kan de stichting of vereniging zonder BIZ status aanspraak maken op de subsidie. De subsidie wordt bepaald op basis van de begroting van 2020. Uitgangspunt voor de subsidie is het continueren van de basisactiviteiten van de vereniging of stichting. Daarom wordt uitgegaan van 70% van de begroting in 2020. De subsidie bedraagt vervolgens 70% van dit bedrag.

Aangezien de subsidie direct wordt vastgesteld, zonder daaraan voorafgaande verlening, hoeft de subsidieontvanger na afloop van 2021 geen verzoek om vaststelling in te dienen. Wel kan een subsidieontvanger achteraf gevraagd worden welke activiteiten in 2021 zijn verricht.

ToelichtingBesluit van gedeputeerde staten van 17 november 2020 PZH-2020756034036 tot wijziging van de Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland

Bij de inwerkingtreding van de Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland op 9 juli 2020 zijn de subsidiabele kosten onbedoeld vastgesteld op 70% van de begrote kosten in 2020. Met een subsidiepercentage van 70% worden zodoende slechts 49% van de begrote kosten in 2020 gesubsidieerd. Dit terwijl het beleidsinhoudelijk de bedoeling was om van de totale begrote kosten 70% te subsidiëren. Met deze wijzigingsregeling wordt dit uitgangspunt alsnog gerealiseerd. Door de directe werking van dit besluit geldt dit zowel voor de aanvragen die inmiddels reeds zijn ontvangen als voor toekomstige aanvragen.