Aanwijzingsbesluit archivaris-toezichthouder provincie Drenthe 2020

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit archivaris-toezichthouder provincie Drenthe 2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 23 juni 2020, kenmerk 4.1/2020001324, team Personeel en Organisatie, tot bekendmaking van hun besluit tot het aanwijzen van de provinciearchivaris.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

overwegende dat:

  • in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 27 van de Archiefwet 1995;

gelet op:

  • artikel 29, derde lid, van de Archiefwet 1995,

  • artikel 124e van de Gemeentewet,

  • de invoering van generieke functiebeschrijvingen, waardoor de functie van provinciearchivaris (toezichthouder archieven) met de aanduiding TO-1300 niet langer rechtstreeks is belegd,

BESLUITEN:

als provinciearchivaris en toezichthouder op de uitvoering van de archiefwetgeving aan te wijzen: de heer D.M. Bunskoeke.

Dit besluit treedt in werking treedt op 1 juli 2020 en kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris-toezichthouder provincie Drenthe 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 25 juni 2020

Ondertekening