Tarievenregeling gemeentelijke accommodaties 2020/2021

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Tarievenregeling gemeentelijke accommodaties 2020/2021

Burgemeester en wethouders van Brielle besluiten vast te stellen de navolgende

Tarievenregeling gemeentelijke sport- en culturele accommodaties 2020/2021

Onderstaande tarieven zijn inclusief het van toepassing zijnde BTW-tarief.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Burgemeester en wethouders kunnen aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen, voor de duur van maximaal twaalf achtereenvolgende kalendermaanden, het medegebruik van de in deze regeling genoemde accommodaties tegen betaling van de in deze regeling bepaalde tarieven, toestaan.

Artikel 2.

 • 1.

  Het tarief als bedoeld in artikel 1 is bij vooruitbetaling verschuldigd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, voor rechtspersonen, die als vaste medegebruikers van de in deze regeling genoemde accommodaties kunnen worden aangemerkt, een betalingsregeling vaststellen, waarbij het tarief slechts gedeeltelijk vooruit wordt betaald.

Artikel 3.

 • a.

  In het geval dat het gebruik van ruimten, waarvoor een uurtarief geldt, genoemd in deze regeling minder dan één uur duurt, wordt het tarief van één uur in rekening gebracht.

 • b.

  In het geval dat het gebruik van ruimten, waarvoor een uurtarief geldt, genoemd in deze regeling meer dan één uur duurt, wordt voor elk half uur, of een gedeelte daarvan, de helft van het geldende uurtarief in rekening gebracht.

A. Sporthal en sportzalen

Artikel 4.

 • a.

  Voor het gebruik van de sporthal en sportzalen zijn de volgende uurtarieven van toepassing:

Zaal

werkdagen

zaterdag/zondag

werkdagen

commercieel tarief

zaterdag/zondag

commercieel tarief

Sporthal Dukdalf hele hal

€ 43,95

€ 48,35

€ 87,90

€ 96,70

Sporthal Dukdalf halve hal

€ 30,15

€ 33,20

€ 60,30

€ 66,40

Gymnastiekzaal Reede

€ 19,65

€ 19,65

€ 39,30

€ 39,30

Sportzaal ’t Dijckhuis

€ 17,90

€ 17,90

€ 35,80

€ 35,80

Gymnastiekzaal Tromp

€ 17,90

€ 17,90

€ 35,80

€ 35,80

 • b.

  Wanneer burgemeester en wethouders, op verzoek van belanghebbende, besluiten tot ingebruikgeving van de in lid a van dit artikel genoemde accommodaties op vaste tijden en gedurende minimaal 40 weken per seizoen, wordt een reductie toegepast van 20%. Wordt een accommodatie op vaste tijden en gedurende minimaal 30 weken per seizoen ingebruik gegeven, dan wordt een reductie toegepast van 10%. De reductie geldt niet voor de sporthal en ’t Dijckhuis voor het weekend. Het reductietarief kan naast het structurele gebruik ook toegepast worden op extra reserveringen op andere dagen/dagdelen voor hetzelfde soort gebruik in dezelfde sportzaal m.u.v. het weekend.

 • c.

  Bij annuleringen wordt aan het einde van het seizoen bekeken of men wel recht heeft gehad op reductie. Dit kan resulteren in een naheffing of extra reductie als men de sportzaal i.p.v. 30 toch 40 weken in gebruik heeft gehad. Wanneer burgemeester en wethouders, op verzoek van belanghebbende, besluiten tot ingebruikgeving van de in lid a van dit artikel genoemde accommodaties, sporthal Dukdalf, wordt bij evenementen waarbij sportbeoefening niet primair is een commercieel tarief berekend.

B. Zwembad Dukdalf

Artikel 5.

Voor de toepassing van artikel 5 wordt verstaan onder:

 • a.

  Tariefgroep A: geldt voor personen van 4 tot en met 17 jaar en voor personen van 65 jaar en ouder, die gebruik maken van Zwembad Dukdalf, doch met uitzondering van de activiteiten genoemd onder b en d van dit artikel. Personen tot 4 jaar zijn geen entreegeld verschuldigd.

 • b.

  Tariefgroep B: geldt voor het gebruik maken van Zwembad Dukdalf door personen van 18 jaar tot en met 64 jaar, doch met uitzondering van de activiteiten genoemd onder c. van dit artikel.

 • c.

  Tariefgroep C: geldt voor het deelnemen aan:

  aquasporten en andere activiteiten waarvoor specifiek materiaal wordt gebruikt.

 • d.

  Tariefgroep D: geldt voor deelname aan les- en diplomazwemmen gedurende een lestijd van 45 minuten.

 • e.

  Tariefgroep E: geldt voor deelname aan les- en diplomazwemmen gedurende een lestijd van een klokuur.

 • f.

  Tariefgroep F: geldt voor het gebruik van Zwembad Dukdalf gedurende een lestijd van 30 minuten voor het zwemmen in schoolverband voor de leerlingen van de scholen speciaal onderwijs en basisonderwijs.

 • g.

  Tariefgroep G: geldt voor het deelnemen aan: leszwemmen in een privéles met maximaal 2 kinderen per les gedurende een klokuur.

 • h.

  Tariefgroep H: geldt voor het gebruik van Zwembad Dukdalf gedurende een klokuur door verenigingen of groepen met eigen toezichthouders (zie voorwaarden ingebruikgeving, aan welke eisen de toezichthouder moet voldoen) of met toezichthouders van de Dukdalf.

 • i.

  Losse kaart:

  een kaart die recht geeft op het eenmalig gebruik van Zwembad Dukdalf

 • j.

  5 badenkaart:

  Een kaart die recht geeft om 5 maal van Zwembad Dukdalf gebruik te maken.

 • k.

  10 badenkaart:

  een kaart die recht geeft om 10 maal van Zwembad Dukdalf gebruik te maken.

 • l.

  25 badenkaart:

  een kaart die recht geeft om 25 maal van Zwembad Dukdalf gebruik te maken.

 • m.

  abonnement:

  een kaart die recht geeft op het gebruik van Zwembad Dukdalf gedurende het kalenderjaar, doch met uitzondering van de activiteiten genoemd onder c. van dit artikel.

 • n.

  Voor alle badenkaarten geldt dat er geen geldigheidsduur op zit. Indien een persoon in het navolgende seizoen terug komt om de badenkaart te gebruiken dan worden de knippen verrekend met de tarieven van dat huidige seizoen.

Artikel 6.

 • a.

  Voor het gebruik van het Zwembad "Dukdalf” gelden de volgende tarieven:

losse kaart

5- badenkaart

10- badenkaart

25-baden kaart

abonnement

Tariefgroep A

€ 3,20

n.v.t.

€ 28,80

€ 60,00

€ 166,00

Tariefgroep B

€ 3,50

n.v.t.

€ 31,50

€ 65,65

€ 247,20

Tariefgroep C

€ 4,75

n.v.t.

€ 42,75

€ 89,05

n.v.t.

Tariefgroep D

€ 7,70

€ 36,60

€ 69,30

€ 144,40

n.v.t.

Tariefgroep E

€ 10,20

€ 48,45

€ 91,80

€ 191,25

n.v.t.

Tariefgroep F

€ 89,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tariefgroep G

€ 38,15

€ 181,20

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

heel bad incl. 2 toezichthouders

heel bad excl. 2 toezichthouders

wedstrijdbad incl. 1 toezicht

wedstrijdbad excl. 1 toezicht

Tariefgroep H

€ 174,40

n.v.t.

€ 95,90

€ 116,10

€ 76,85

 • b.

  Verenigingen en groepen, die door burgemeester en wethouders als een Brielse vereniging worden erkend, genieten bij een gebruik op vaste tijden gedurende tenminste 42 weken in een kalender jaar, een reductie van 20% op het in dit artikel genoemde recht.

C. Squashbanen Dukdalf

Artikel 7.

Voor de toepassing van artikel 7 wordt verstaan onder:

 • a.

  Tijdseenheid:

  een eenheid van 45 minuten.

 • b.

  Kaart hele baan:

  geeft recht om samen met een andere bezoeker een squashbaan gedurende een tijdseenheid te gebruiken.

 • c.

  Kaart halve baan:

  geeft recht om samen met een andere betalende bezoeker een squashbaan gedurende een tijdseenheid te gebruiken.

 • d.

  Abonnement:

  een persoonlijk abonnement, dat gedurende de looptijd, tijdens de openingstijden recht geeft om samen met een andere betalende bezoeker tussen 09.30 - 18.30 uur een squashbaan te gebruiken en tussen 18.30 - 23.00 uur tweemaal per week tijdens een tijdseenheid een squashbaan te gebruiken.

 • e.

  Contract:

  geeft recht om een squashbaan samen met een andere bezoeker gedurende een vastgestelde tijdseenheid op een vastgestelde dag te gebruiken.

 • f.

  Voor alle kaarten geldt dat er geen geldigheidsduur op zit. Indien een persoon in het navolgende seizoen terug komt om de badenkaart te gebruiken dan worden de knippen verrekend met de tarieven van dat huidige seizoen.

Artikel 8.

Voor het gebruik van de Squashbanen Dukdalf gelden de volgende tarieven:

09.30-18.30 uur

18.30-23.00 uur

alle tijden

Kaarten

kaart halve baan

€ 6,00

€ 9,70

kaart hele baan

€ 11,30

€ 18,15

10-knippenkaart have baan (20% korting)

€ 48,00

€ 77,60

10-knippenkaart hele baan (20% korting)

€ 90,40

€ 145,20

Abonnementen/contract volwassenen

maandabonnement

€ 25,75

€ 51,50

jaarabonnement

€ 157,15

€ 314,70

Abonnementen jeugd / 65+

Jaarabonnement

€ 117,80

€ 236,05

D. Cultuurhuis DukdafBRES

Artikel 9.

 • a.

  Voor het gebruik van theaterzaal gelden de volgende tarieven:

Ruimte: theaterzaal

Gebruik door verenigingen/ instellingen uitvoering

Gebruik door verenigingen/ instellingen t.b.v. repetitie

Onderwijs Brede School

Commercieel

Accessoires

Zaal zonder techniek per uur

€ 41,50

€ 20,75

€ 25,95

+ 100%

Zaal met techniek per uur*

€ 79,00

€ 58,25

€ 63,45

Huur scherm

€ 15,55

Huur microfoon

€ 15,55

Huur laptop

€ 25,95

Huur beamer

€ 25,95

Huur piano

€ 31,10

Huur vleugel excl. stemmen

€ 51,85

Huur flip-over

€ 5,20

*Inhuur techniek: € 37,50 per uur incl. BTW (exclusief transportkosten, materiaalkosten en administratiekosten). Voor gebruik van beamer en geluid in de theaterzaal is een technicus noodzakelijk.

 • b.

  Voor het gebruik van alleen het speelvlak van de theaterzaal gelden de volgende tarieven:

Ruimte:

Speelvlak (halve theaterzaal)*

Korting

Gebruik door

verenigingen/

instellingen

Particulier

+ 40%

Commercieel

+ 100%

Accessoires

Huur ruimte zonder meubilair

per uur

0%

€ 15,45

€ 21,65

€ 30,90

Huur 1 u. p.w.

bij 10-w

20%

€ 12,53

-20%

-20%

Huur 1 u. p.w.

bij 20-w

30%

€ 10,80

-30%

-30%

Huur 1 u. p.w.

bij 30-w

40%

€ 9,25

-40%

-40%

Huur 1 u. p.w.

bij 40-w

50%

€ 7,75

-50%

-50%

Huur flip-over

€ 5,20

Huur laptop

€ 25,95

* Beamer/scherm is niet aanwezig en dient extern gehuurd te worden, kosten zijn voor de gebruiker.

 • c.

  Voor het gebruik van alleen de tribunezaal van de theaterzaal gelden de volgende tarieven:

Ruimte:

Tribunezaal (halve theaterzaal)*

Korting

Gebruik door

verenigingen/

instellingen

Particulier

+ 40%

Commercieel

+ 100%

Accessoires

Huur ruimte

zonder tribune en

zonder meubilair

per uur

0%

€ 23,85

€ 33,40

€ 47,70

Huur 1 u. p.w.

bij 10-w

20%

€ 19,10

-20%

-20%

Huur 1 u. p.w.

bij 20-w

30%

€ 16,70

-30%

-30%

Huur 1 u. p.w.

bij 30-w

40%

€14,30

-40%

-40%

Huur 1 u. p.w.

bij 40-w

50%

€ 11,95

-50%

-50%

Huur flip-over

€ 5,20

Huur laptop

€ 25,95

* Beamer/scherm is niet aanwezig en dient extern gehuurd te worden, kosten zijn voor de gebruiker.

* De abonnementen met kortingspercentage zijn ook van toepassing op het particulier en commercieel tarief.

 • d.

  Voor het gebruik van de vergaderruimte in DukdalfBRES gelden de volgende tarieven:

Ruimte:

Vergaderruimte nabij volwassenen bibliotheek

Korting

Gebruik door

verenigingen/

instellingen

Particulier

+ 40%

Commercieel

+ 100%

Accessoires

Huur ruimte incl. meubilair per uur

0%

€ 7,40

€ 10,35

€ 14,80

Huur 1 u. p.w.

bij 10-w

20%

€ 5,90

-20%

-20%

Huur 1 u. p.w.

bij 20-w

30%

€ 5,18

-30%

-30%

Huur 1 u. p.w.

bij 30-w

40%

€ 4,45

-40%

-40%

Huur 1 u. p.w.

bij 40-w

50%

€ 3,70

-50%

-50%

Huur tv-scherm voor presentaties (vast in de ruimte) – werkt ook met losse USB)

€ 15,55

Huur flip-over

€ 5,20

Huur laptop

€ 25,95

* De abonnementen met kortingspercentage zijn ook van toepassing op het particulier en commercieel tarief.

e. Het reductietarief voor de zalen aangegeven onder artikel 9b, 9c en 9d geldt niet in het weekend.

E. ‘t Dijckhuis

Artikel 10.

 • a.

  Voor het gebruik van ‘t Dijckhuis gelden de volgende tarieven:

Ruimte

De Veckhoek

Achterdyck

Halve Achterdyck

De Oude Goote

’t Dijckje

Foyer/Feest

Basistarief voor verenigingen/ stichtingen

Kortings-percentage*

Dagdeel 4 uur los

€ 118,20

€ 66,60

€ 41,00

€ 35,80

€ 23,00

€ 110,00

Tarief per uur

€ 29,55

€ 16,65

€ 10,25

€ 8,95

€ 5,75

€ 27,50

1 u.p.w. bij 10-w

20%

€ 23,65

€ 13,30

€ 8,20

€ 7,15

€ 4,60

1 u.p.w. bij 20-w

30%

€ 20,70

€ 11,65

€ 7,20

€ 6,25

€ 4,05

1 u.p.w. bij 30-w

40%

€ 17,75

€ 10,00

€ 6,15

€ 5,35

€ 3,45

1 u.p.w. bij 40-w

50%

€ 14,80

€ 8,35

€ 5,15

€ 4,50

€ 2,90

Commercieel en particulier:

Commercieel is + 100% per uur

€ 59,10

€ 33,30

€ 20,50

€ 17,90

€ 11,50

€ 55,00

Particulier tarief + 40% per uur

€ 41,35

€ 23,30

€ 14,35

€ 12,55

€ 8,05

€ 38,50

* De abonnementen met kortingspercentage zijn ook van toepassing op het particulier en commercieel tarief.

Overige tarieven (per keer):

Huur beamer + scherm

€ 25,95

Huur laptop

€ 25,95

Huur tv-scherm voor presentaties (vast in de Oude Goote)

€ 15,55

Huur geluidstafel

€ 25,95

Huur flip-over

€ 5,20

Podiumelementen per stuk

€ 6,75

 • b.

  Het reductietarief kan naast het structurele gebruik ook toegepast worden op extra reserveringen op andere dagen/dagdelen voor hetzelfde soort gebruik in dezelfde ruimte m.u.v. het weekend. Bij annuleringen wordt er aan het einde van het seizoen bekeken of men wel recht heeft gehad op reductie. Dit kan resulteren in een naheffng of extra reductie als men de ruimte b.v. i.p.v. 30 toch 40 weken in gebruik heeft gehad.

Slotbepalingen

Artikel 11.

In afwijking van het elders in deze regeling daaromtrent bepaalde, worden de tarieven als genoemd in deze regeling verhoogd met een percentage van 100 bij gebruik voor commerciële doeleinden.

Artikel 12.

In afwijking van het elders in deze regeling daaromtrent bepaalde, kunnen burgemeester en wethouders gemeentelijke accommodaties aan gesubsidieerde onderwijsinstellingen in gebruik geven tegen tarieven, die afwijken van de in deze regeling genoemde tarieven.

Artikel 13.

In afwijking van het elders in deze regeling bepaalde, kunnen burgemeester en wethouders, wanneer daar een gerede aanleiding voor is, gemeentelijke accommodaties in gebruik geven tegen tarieven, die afwijken van de in deze regeling genoemde tarieven.

Artikel 14.

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van materialen, die voor de uitvoering van activiteiten in de in deze regeling genoemde accommodaties beschikbaar worden gesteld, afzonderlijke tarieven vaststellen.

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin bij deze regeling niet is voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 16.

 • a.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Tarievenregeling gemeentelijke accommodaties 2020/2021

 • b.

  Zij treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

 • c.

  Met ingang van 1 augustus 2020 komt de Tarievenregeling gemeentelijke accommodaties 2019/20120te vervallen.

Ondertekening

Brielle 23 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, mw. N. van Waart

de burgemeester, G.G.J. Rensen