Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidie aanleg groene daken (Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020)

Geldend van 07-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidie aanleg groene daken (Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020)

De raad van gemeente Deurne;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2020;

gehoord het advies van de commissie Wonen en Vastgoed van 31 maart 2020;

Gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2017;

Besluit:

Vast te stellen de Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Deurne 2017;

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een directe of indirecte lozingssituatie waarin hemelwater via de openbare riolering, niet zijnde een drukriolering, wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

 • d.

  dakoppervlak: de horizontale projectie van het dak van een pand;

 • e.

  eigenaar: iedere eigenaar en privaatrechtelijke rechtspersoon die in de gemeente Deurne een bestaand pand in eigendom heeft als bedoeld in artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • f.

  groen dak: een begroeid dak, minstens bestaande uit een waterdichte laag, een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag met wateropslag;

 • g.

  openbare riolering: riolering in de openbare ruimte waarmee afvalwater of hemelwater wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • h.

  pand: een woning, aanbouw- of uitbouw, bijgebouw, bedrijfspand, kantoor of school, die is opgenomen in de basisregistratie adressen en gebouwen van de gemeente Deurne (BAG);

 • i.

  subsidieplafond: het subsidieplafond als omschreven in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • j.

  VvE: een Vereniging van Eigenaren van woningen of een bedrijfsgebouw.

Artikel 1:2 Doelstelling en reikwijdte van de regeling

 • 1. De regeling heeft tot doel om eigenaren van panden via een eenmalige bijdrage te stimuleren om op een pand een groen dak te realiseren waardoor minder hemelwater in de openbare riolering terecht komt en de openbare riolering evenredig minder wordt belast.

 • 2. Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Deurne die voor 1 juni 2015 zijn gebouwd en waarvan het hemelwater direct of indirect wordt geloosd op de openbare riolering welke afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Artikel 1:3 Verhouding tot de ASV

De ASV is op deze regeling van toepassing tenzij daar in deze regeling uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 1:4 Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • a.

  de werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd;

 • b.

  het te realiseren groen dak ligt binnen de gemeente Deurne;

 • c.

  er wordt tenminste 15 m2 groen dak aangelegd;

 • d.

  de bergingscapaciteit van het groene dak is minimaal 25 liter water per m2 dakvlak;

 • e.

  De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is;

Artikel 1:5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bestaat uit een eenmalige bijdrage van € 25 per m2 aan te leggen groen dak, met een maximum van € 3.500 per aanvraag.

Artikel 1:6 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks een maximaal budget voor deze subsidieregeling vast dat geldt als subsidieplafond.

 • 2. Het besluit als genoemd in het vorige lid wordt jaarlijks voorafgaand aan het volgende subsidiejaar via een uitvoeringsbesluit bekend gemaakt.

 • 3. De helft van het beschikbare budget wordt in de eerste 9 maanden van elk jaar specifiek gereserveerd voor aanvragen van eigenaren die geen rechtspersoon zijn, met uitzondering van VvE’s;

Hoofdstuk 2 - Subsidieverlening

Artikel 2:1 Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot de aanvraagtermijn kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele kalenderjaar bij het college worden ingediend.

 • 2. Bij het indienen van subsidie maakt de aanvrager verplicht gebruik van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop een volledige aanvraag is ingediend;

Artikel 2:2 Weigeringsgronden

In aanvulling op de in de ASV genoemde weigeringsgronden wordt een subsidieaanvraag geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1.4;

 • c.

  het subsidieplafond als bedoeld in artikel 1:6 bereikt is.

Artikel 2:3 Beslistermijnen

 • 1. Binnen vier weken na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag neemt het college een besluit over toekenning van de subsidie;

 • 2. De beslissing als bedoeld in het vorige lid kan eenmaal met ten hoogste twee weken worden verdaagd.

Artikel 2:4 Subsidieverlening en vaststelling ineens

 • 1. Het college stelt de subsidie ineens vast in het geval dat de subsidie niet meer bedraagt dan € 2.000.

 • 2. In het geval toepassing wordt gegeven aan het eerste lid vindt de betaling van de gehele subsidie in één keer plaats. Het vorenstaande laat onverlet dat het college achteraf bevoegd is om steekproefsgewijs controle uit te oefenen naar de rechtmatige besteding van de subsidiegelden.

Hoofdstuk 3 - Subsidievaststelling

Artikel 3:1 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen zes weken na voltooiing van de gesubsidieerde werkzaamheden een aanvraag in bij het college tot subsidievaststelling.

 • 2. Bij de aanvraag worden in ieder geval overgelegd:

  • a.

   een factuur of facturen in verband met de realisatie van een groen dak;

  • b.

   een fotoverslag;

  • c.

   een bewijs of meerdere bewijzen van betaling.

Artikel 3:2 Beslistermijnen

De beslistermijnen als genoemd in artikel 2.3 zijn van overeenkomstige toepassing in de vaststellingsfase behoudens in de situatie als bedoeld in artikel 2.4.

Hoofdstuk 4 - Slotbepalingen

Artikel 4:1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

Artikel 4:2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 april 2020

De griffier,

R.J.C.M. Rutten .

de voorzitter,

H.J. Mak.