Beleidsregel Uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020

Geldend van 27-10-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

vast te stellen de navolgende beleidsregel uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

b. Uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

c. Uitstroompremie: een premie die verstrekt wordt bij het aanvaarden en het behouden van arbeid;

d. Verordening: Re-integratieverordening Hof van Twente 2020.

Artikel 2 Hoogte van de premie en aanvullende voorwaarde

1. De hoogte van de uitstroompremie bedraagt €750,00.

2. Een aanvullende voorwaarde voor het ontvangen van de uitstroompremie is dat de

persoon in de afgelopen 4 jaar niet eerder een uitstroompremie heeft ontvangen.

Artikel 3 Aanvraag en uitbetaling

1. De uitstroompremie wordt ambtshalve toegekend bij beëindiging van de uitkering.

2. De uitstroompremie wordt achteraf uitgekeerd, nadat betrokkene binnen maximaal 9 maanden na beëindiging van de uitkering bewijsstukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat hij gedurende de periode van minimaal 6 maanden na beëindiging van de uitkering arbeid verrichtte of als zelfstandig ondernemer werkzaam was.

Artikel 4 Terugvordering

Het college vordert de uitstroompremie terug wanneer:

1. niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de verordening of deze beleidsregel, of;

2. wanneer blijkt dat verstrekte gegevens onjuist waren, waardoor ten onrechte een uitstroompremie is betaald.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregel leidt tot een onredelijke en/of onbillijke situatie voor de aanvrager, kan het college van de bepalingen in deze beleidsregel afwijken.

Artikel 6 Slotbepalingen

1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020.

3. De beleidsregel uitstroompremie naar regulier werk wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 19 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Toelichting beleidsregel uitstroompremie naar werk Hof van Twente

In de Re-integratieverordening Hof van Twente 2020 is opgenomen dat het college eenmalig een uitstroompremie kan toekennen aan een persoon die:

• een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft,

• die behoort tot de doelgroep,

• die ten minste gedurende 6 maanden uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid en daardoor niet langer recht heeft op een uitkering en

• die gedurende een aaneengesloten periode van 12 maanden of langer een beroep heeft gedaan op een uitkering inzake de wet.

De noodzaak voor de inzet van dit instrument wordt door het college van B&W vastgesteld. De betrokken persoon wordt door inzet van een premie positief geprikkeld om aan werk te komen of te blijven, of om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De premie helpt belanghebbende tevens om tegemoet te komen aan het negatieve effect van het aanvaarden van werk in dienstbetrekking of het starten als zelfstandige: de armoedeval.

Waar in deze beleidsregel wordt gesproken over arbeid, sluiten we aan bij de term algemeen geaccepteerde arbeid zoals ook opgenomen in de Participatiewet. Hiermee wordt werk bedoeld dat algemeen maatschappelijk aanvaard is. Hieronder vallen bijvoorbeeld parttime werk, tijdelijke contracten, uitzendwerk, gesubsidieerd werk op basis van loonwaarde maar ook werk als zelfstandig ondernemer.

Het gaat om de combinatie van uitstroom naar werk waardoor de persoon niet meer afhankelijk is van de uitkering. Stroomt iemand uit de uitkering om andere redenen, dan is dat geen reden om de uitstroompremie te verstrekken.

Artikel 3

Onder bewijsstukken worden documenten verstaan waaruit blijkt dat de persoon inkomen verwerkt uit arbeid: loonstroken, arbeidscontract. Bij zelfstandigen kan het gaan om inschrijving bij Kamer van Koophandel en inzage in jaarrekening en/of winst- en verliesrekening.