Regeling vervalt per 01-01-2025

Nadere Subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Geldend van 31-05-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Nadere Subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 7 april 2020 hebben vastgesteld:

Nadere Subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Centra: stadscentra, wijken, dorpen, kernen en/of buurten die een herkenbare identiteit hebben.

 • 2. KLC: Kwaliteit Limburgse Centra.

 • 3. Samenwerkingsagenda: de door de betreffende gemeente met de Provincie Limburg op basis van het uitvoeringskader gesloten overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van een samenhangend pakket maatregelen, om te komen tot het realiseren van opgaven die de betreffende gemeente en de Provincie Limburg in de verschillende domeinen (o.a. fysiek, sociaal, economisch) hebben.

 • 4. Uitvoeringskader: het inhoudelijk kader van KLC onderverdeeld in het kader ‘Kwaliteit in Limburgse Centra’, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 15 november 2019, en het nader afwegingskader ‘Kwaliteit Limburgse Centra’, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 7 februari 2020 (zie www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/kwaliteit-limburgse/).

 • 5. Voorstel: een door een Nederlands Limburgse gemeente opgesteld plan/project/voorstel, gericht op het versterken van haar centrum, wijk, dorp, kern en/of buurt.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze nadere subsidieregels is het stimuleren van voorstellen van gemeenten die bijdragen aan het structureel versterken van de kwaliteit van wonen en leven/werken/verblijven in Nederlands Limburg.

Artikel 3 Aanvrager

Nederlands Limburgse gemeenten die vóór 15 maart 2023 een samenwerkingsagenda KLC samen met de Provincie Limburg hebben gesloten en ondertekend, kunnen op grond van deze nadere subsidieregels voor subsidie in aanmerking komen.

HOOFDSTUK 2 CRITERIA

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient het voorstel, na uitwerking zoals overeengekomen in de samenwerkingsagenda, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a)

  het voorstel voldoet aan de criteria zoals beschreven in het uitvoeringskader;

 • b)

  het voorstel is zodanig planologisch geregeld dat minstens een ontwerp voor wijziging van het bestemmingsplan of het omgevingsplan ter inzage is gelegd, een ontwerp voor een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is verleend;

 • c)

  het voorstel is financieel haalbaar;

 • d)

  de instandhouding van te subsidiëren activiteiten dient gedurende een periode van 10 jaar te worden gegarandeerd; en

 • e)

  de activiteiten zijn vóór 1 januari 2025 in uitvoering.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het voorstel niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het voorstel niet is ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan de criteria in artikel 4; en/of

 • d.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 10.

Artikel 6 Verplichting

Het voorstel dient vóór 1 januari 2025 in uitvoering te zijn. Dit houdt in dat de subsidieontvanger onomkeerbare (financiële) verplichtingen is aangegaan, er een sluitende business case beschikbaar is, waaruit blijkt dat zowel realisatie als exploitatie van het voorstel duurzaam geborgd zijn en dat de feitelijke realisatie vóór deze datum dient te starten.

HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 7 Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt:

 • -

  maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

 • -

  nooit meer dan de gemeentelijke bijdrage; en

 • -

  maximaal het bedrag ter hoogte van de intentie zoals opgenomen in de samenwerkingsagenda met de betreffende gemeente.

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten

Naast de niet-subsidiabele kosten zoals opgenomen in artikel 15, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn ook de volgende kosten niet-subsidiabel:

 • a.

  consumptieve kosten;

 • b.

  onvoorziene kosten;

 • c.

  reguliere exploitatiekosten;

 • d.

  personele inzet/eigen/ambtelijke uren/inhuur;

 • e.

  afwaardering van vastgoed voor zover hoger/boven de marktconforme waarde (de waarde blijkens recente taxatie);

 • f.

  inrichtingskosten van vastgoedobjecten/gebouwen;

 • g.

  rentekosten.

HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. Binnen deze nadere subsidieregels zijn twee tranches waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Gedeputeerde Staten beslissen over de openstelling van deze tranches.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze nadere subsidieregels treden de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 • 2. Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze nadere subsidieregels kunnen worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 april 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA