Nadere regels subsidiëring buurtbusverenigingen 2020

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidiëring buurtbusverenigingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling buurtbusverenigingen 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • College Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

 • Verordening De Algemene Subsidieverordening gemeente Meierijstad 2018.

 • Buurtbus De buurtbus is een kleinere bus voor 8 passagiers die volgens een vaste dienstregeling een vaste route rijdt. De buurtbus met tijden en haltes zijn opgenomen in de dienstregeling van het openbaar vervoer. De chauffeurs zijn vrijwilligers.

 • Buurtbusvereniging De buurtbusvereniging voert met de vrijwilligers van de buurtbusvereniging, in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in afstemming met de busmaatschappij, de dienstregeling voor de betreffende buurtbus uit.

 • Dienstregeling openbaar vervoer Oost Brabant In de dienstregeling openbaar vervoer Oost Brabant is vermeld welke bus op welke tijdstippen rijdt en welke haltes aandoet in de regio Oost Brabant. Elk jaar gaat in december de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in.

Hoofdstuk 2 Subsidieregels

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert buurtbusverenigingen die haltes hebben in Meierijstad en opgenomen zijn in de dienstregeling van het openbaar vervoer in Oost Brabant. De subsidie wordt verleend aan buurtbusverenigingen voor het verzorgen van de diensten van de buurtbus in Meierijstad. Op dit moment bestaan de volgende buurtbusverenigingen:

 • buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde: route Best - Sint-Oedenrode - Boxtel – Schijndel (lijn 204);

 • buurtbusvereniging Keldonk: route Boerdonk-Keldonk-Erp-Veghel (lijn 253).

Artikel 2 Wijze van aanvragen

 • 1.

  Voor nieuwe buurtbusverenigingen geldt dat een aanvraag voor subsidie schriftelijk wordt ingediend bij het college.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over:

 • De halteplaatsen van buurtbus

 • De contactgegevens van de buurtbusvereniging: contactpersoon, adresgegevens, bankrekeningnummer, nummer Kamer van Koophandel

Artikel 3 Hoogte subsidie

De subsidie per buurtbusvereniging bestaat uit een vast bedrag per jaar van € 900. Er vindt geen indexering plaats.

Artikel 4 Verantwoording subsidiebedrag

Voor de besteding van de subsidie hoeft geen verantwoording te worden afgelegd door de buurtbusvereniging.

Artikel 5 Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald na het indienen van een verzoek tot uitbetaling van de subsidie bij de contactpersoon van de gemeente door de buurtbusvereniging. Bij dit verzoek tot uitbetaling wordt vermeld:

 • het rekeningnummer

 • de tenaamstelling van de rekening

 • adres

 • nummer Kamer van Koophandel

Artikel 6 Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

Het college kan een subsidie in ieder geval weigeren, intrekken of terugvorderen indien de route van de buurtbuslijn niet door Meierijstad gaat of geen bushaltes in Meierijstad maakt of niet meer in de dienstregeling van het openbaar vervoer in Oost Brabant is opgenomen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 1 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij