Procedure groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2017

Geldend van 11-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 26-10-2017

Intitulé

Procedure groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2017

Inleiding

Deze procedure regelt de aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Deze procedure geldt voor alle voornoemde gemeenten en ziet op de toepassing van een uniforme systematiek voor het hanteren van groslijsten, echter wordt per gemeente bepaald wélke groslijsten worden gehanteerd. Deze procedure is in elk van de deelnemende gemeenten vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. De procedure wordt jaarlijks geëvalueerd.

Hoofdstuk 1. Definities

In deze procedure wordt verstaan onder:

Aanbestedingsteam

Team waarin vakspecialisten en een inkoopadviseur zitting hebben.

Gemeente

De gemeente die gebruik maakt van deze procedure.

Geografische markt

Het gebied waarbinnen ondernemingen een rol spelen in vraag en aanbod van de betreffende productgroep en opdrachtomvang.

Groslijst

Lijst van Leveranciers die in aanmerking komen te worden uitgenodigd naar, bij die Groslijst horende, opdrachten mee te dingen.

Leveranciers

Aannemers, dienstverleners en leveranciers.

Systematiek

De groslijstensystematiek van de Achterhoekse gemeenten.

Top 3 leverancier

Leverancier op de Groslijst staat één van de hoogste 3 scores.

Wildcard

Leverancier van de Groslijst die is ingeloot om mee te dingen naar een opdracht.

Hoofdstuk 2. Groslijsten

Groslijsten zijn lijsten per categorie of subcategorie van opdrachten, waarop Leveranciers staan, die hun interesse voor deze opdrachten kenbaar hebben gemaakt. De Leveranciers op een Groslijst zijn gescreend en gekwalificeerd voor de betreffende opdrachtensoort. De Groslijsten worden door het Aanbestedingsteam van de Gemeente vastgesteld en onderhouden. Op een Groslijst kunnen zowel Leveranciers voorkomen die al opdrachten hebben uitgevoerd, als Leveranciers die nog geen opdrachten hebben uitgevoerd. Leveranciers die een opdracht hebben uitgevoerd worden beoordeeld en krijgen een score toebedeeld. Hoe hoger de score, hoe hoger de ranking op de Groslijst. Leveranciers die nog geen opdracht hebben uitgevoerd zijn niet gerankt. Indien er een opdracht binnen de Groslijst meervoudig onderhands wordt aanbesteed, worden de drie Leveranciers die het hoogst gerankt zijn (de ‘top 3’) altijd uitgenodigd voor het doen van een aanbieding. De overige leveranciers (gerankt en niet-gerankt) worden ingeloot om een aanbieding te doen. In de regel zijn dat er twee, zodat er in totaal vijf Leveranciers worden uitgenodigd om in te schrijven. Het kan echter ook voorkomen dat niet de top 3, maar de top 2 wordt uitgenodigd en er slechts één aanvullende Leverancier wordt ingeloot. Bijvoorbeeld, indien het om een geringe opdrachtwaarde gaat en een vijfvoudige inschrijving disproportioneel zou zijn. In dat geval worden er in totaal drie Leveranciers uitgenodigd om in te schrijven.

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 3. De Systematiek

De belangrijkste doelstellingen van het werken met een groslijstensystematiek zijn gelijkheid en transparantie. Daarnaast zorgt de systematiek voor een eerlijk en effectief leveranciers- en contractmanagement.

Een voordeel van het werken met de Systematiek is dat bij onderhandse aanbestedingen Leveranciers niet elke keer gecontroleerd hoeven te worden op hun geschiktheid voor het uitvoeren van het werk. Het uitnodigingsbeleid en de selectiefase bij onderhandse aanbestedingen is met de Systematiek transparanter, objectiever en verloopt sneller.

Een aanvullend doel van de Systematiek is kwaliteitstoename door het beoordelen van uitgevoerde opdrachten (‘past performance’). Een Leverancier zal bij de uitvoering van de opdracht het kwaliteitsniveau van zijn concurrenten moeten overtreffen om zijn plek in de top 3 te behouden.

De Systematiek gaat uit van een groslijst per specifieke opdrachtensoort en -omvang. Op deze wijze wordt voorkomen dat op één groslijst een (te) grote diversiteit aan opdrachten (naar aard en omvang) ontstaat. Er kunnen per opdrachtensoort dus meerdere Groslijsten zijn.

Aangezien het aantal vakgebieden groot is, richt de Systematiek zich in eerste instantie op civiel- en cultuurtechnische opdrachten (geen utiliteits- en woningbouw) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot civiel- en cultuurtechnisch onderhoud. Deze opdrachten zijn verdeeld in 41 categorieën, te weten:

afbeelding binnen de regeling

Het staat het Aanbestedingsteam in beginsel vrij om per categorie of subcategorie meer of minder Groslijsten open te stellen. De gemeente Bronckhorst hanteert op dit moment 14 groslijsten van de civieltechnische productgroepen en 11 groslijsten van cultuurtechinische productgroepen.

De ‘top 3’ van Leveranciers op de Groslijst worden per uitnodigingsronde uitgenodigd. Dit in tegenstelling tot de overige Leveranciers op de Groslijst. Van de overige Leveranciers worden er per uitnodigingsronde één of twee ingeloot (de zgn. ‘Wildcards’). Dit om samenspanning te voorkomen. De Leverancier die de aanbesteding wint (dat kan dus ook een Wildcard zijn), wordt vervolgens, overeenkomstig Hoofdstuk 4, onderdeel c, van de procedure, op de uitvoering van de opdracht beoordeeld. Op basis van deze beoordeling wordt de Leverancier (opnieuw) gerankt op de Groslijst.

Hoofdstuk 4. De procedure

De procedure bestaat uit drie onderdelen, te weten:

 • a.

  Aanmelding en toelating tot de Groslijst: Deze is, door publicatie op de gemeentelijk website , toegankelijk voor alle geïnteresseerde marktpartijen. Indien zich geen ondernemers uit andere Europese lidstaten, anders dan de ondernemers die zich binnen de geografische markt bevinden, aanmelden voor de Groslijst(en) wordt er verondersteld voor de betreffende opdrachtensoort geen sprake te zijn van een duidelijk grensoverschrijdend belang.

 • b.

  Uitnodigingenbeleid: De Groslijsten zijn onderverdeeld naar opdrachtensoort. Per opdrachtensoort kunnen er sub-lijsten zijn, afhankelijk van de omvang van de opdrachten. Leveranciers die opdrachten hebben uitgevoerd voor de Gemeente, worden daarop beoordeeld en behalen daarmee een score. De 3 Leveranciers met de hoogste score worden bij iedere meervoudig onderhandse aanbesteding van de betreffende opdrachtensoort uitgenodigd om in te schrijven. Ingeval van gunning uit de hand wordt er uit de top 3 van de Groslijst geloot. Buiten de Top 3 leveranciers bestaat de Groslijst uit Leveranciers die zich voor de Groslijst hebben aangemeld. Deze Leveranciers zijn door het Aanbestedingsteam gekwalificeerd om de opdrachtensoort van de betreffende Groslijst uit te voeren. Bij iedere meervoudig onderhandse aanbesteding van de betreffende opdrachtensoort, worden er naast de Top 3 leveranciers één of twee Leveranciers vanuit de Groslijst ingeloot. Dat betekent dat er per aanbesteding maximaal vijf partijen worden uitgenodigd in te schrijven.

 • c.

  Beoordeling van de opdracht: Leveranciers die een opdracht uitvoeren worden twee keer beoordeeld. De eerste beoordeling vindt plaats wanneer het project voor ongeveer één derde deel voltooid is, de zogenaamde tussentijdse beoordeling. Daarbij wordt aandacht besteed aan waar het goed gaat in de samenwerking en waar verbetering mogelijk is. De verbeteringsmogelijkheden worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. De tweede beoordeling vindt plaats nadat het project is afgerond en opgeleverd, de zogenaamde eindbeoordeling. De eindbeoordeling resulteert in een score die bepalend is voor de rangorde van de Leverancier op de Groslijst (en in de top 3). De Leverancier met de laagste score wordt het eerst uit de top 3 verwijderd. Het doel van de tussentijdse beoordeling is dat de eindbeoordeling niet als een verassing komt. Tevens maakt een tussentijdse beoordeling mogelijk dat partijen tijdens het proces werken aan verbetering en bijsturing. De tussentijdse beoordeling resulteert eveneens in een score, maar deze score beïnvloed de rangorde op de Groslijst niet. Bij het beoordelen van de Leverancier wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsformulier van bijlage 4.

4.1 Toelating tot de Groslijst

De Leverancier geeft op basis van de kerncompetenties (bijlage 1) aan voor welke categorie(ën) van werken of diensten hij zich wil aanmelden. De Gemeente beoordeelt of de Leverancier toegelaten kan worden (zich kwalificeert) en tevens voor welke categorie(ën). Daarmee heeft dit proces van toelating tot de Groslijst, voor de Gemeente tevens de functie van een marktonderzoek. De Gemeente weet op het moment van uitnodigen dat alle Leveranciers op de Groslijst geschikt zijn om opdrachten in de betreffende categorie uit te voeren. Dat is temeer van belang, omdat bij elk offertetraject er altijd één of twee (mogelijk nieuwe) Leveranciers worden ingeloot (‘Wildcards’).

Om tot de Groslijst toegelaten te worden, mogen de uitsluitingsgronden van deel 2 van de Eigen Verklaring, horende bij deze procedure (zie bijlage 2), niet op de Leverancier van toepassing zijn en moet de Leverancier aan de volgende geschiktheidseisen voldoen:

 • 1.

  Vakbekwaamheidseis: Voldoende kennis & ervaring van de aard en omvang van het soort werk waarvoor de Leverancier op de Groslijst wil komen. De Leverancier moet dit aantonen door middel van een kerncompetentieoverzicht. In bijlage 1 zijn de gevraagde kerncompetenties per Groslijst benoemd.

 • 2.

  Kwaliteitseis: Het hebben van een kwaliteitssysteem op basis van de norm ISO-9001 of gelijkwaardig1, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Leveranciers die nog geen gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben krijgen een overgangstermijn van twee jaar2 (ingaande vanaf de datum van aanmelding voor de Groslijst) om dit te realiseren. Leveranciers dienen het certificaat en een auditverslag toe te sturen aan de Gemeente;

 • 3.

  Veiligheid, gezondheid en milieueis: VCA** gecertificeerd of gelijkwaardig. Voor cultuurtechnische (groen) opdrachten geldt VCA*3; Tevens wordt voor sommige Groslijsten het hebben van een milieumanagementsysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk gevraagd, op basis van de norm ISO-14001 of gelijkwaardig. Leveranciers die nog geen gecertificeerd milieumanagementsysteem hebben krijgen overeenkomstig de regeling voor kwaliteitssystemen een overgangstermijn van twee jaar (ingaande vanaf de datum van aanmelding voor de Groslijst) om dit te realiseren. Leveranciers dienen het certificaat en een auditverslag toe te sturen aan de Gemeente;

 • 4.

  Taalvaardigheid: Voor alle in te zetten medewerkers geldt dat ze de Nederlandse taal kunnen spreken en begrijpen.

Geografische markt

Bij iedere Groslijst is een geografische markt aangegeven met een straal (r) vanuit het centrum4 van de Gemeente. Alleen Leveranciers die zich in de geografische markt van een Groslijst bevinden, worden door de Gemeente op de wijze zoals beschreven in par. 4.2, voor de betreffende opdrachtensoort uitgenodigd. Het moet daarbij gaan om een feitelijk vestigingsadres van de Leverancier. Postbusadressen zijn uitgesloten.

De Leverancier kan zich aanmelden voor één of meerdere Groslijsten via het aanmeldingsplatform Negometrix| www.negometrix.com. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als deze is voorzien van de volgende documenten:

 • 1.

  Eigen Verklaring: Bijlage 2 moet –waar toepasselijk– zijn ingevuld en rechtsgeldig zijn ondertekend. De formele bewijsstukken genoemd in de bijlage moeten worden overlegd na schriftelijk verzoek daartoe van de Gemeente, binnen de in dat verzoek vermelde termijn;

 • 2.

  Model K: verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving ten behoeve van de Systematiek groslijsten Achterhoekse Gemeenten;

 • 3.

  Portfolio van referentieopdrachten: De kerncompetenties, horende bij de vakbekwaamheidseisen, moeten worden aangetoond door middel van een portfolio van referentieopdrachten;

 • 4.

  Certificaten: Het VCA* of VCA**, alsmede het kwaliteitscertificaat, waar toepasselijk.

De door de Leverancier opgegeven referenties moeten voldoen aan het gestelde in artikel 2.16.2 van het ARW2016. De Leverancier is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn portfolio van referentieopdrachten en kan deze zo vaak hij zelf wil opwaarderen. Tevens dient de Leverancier een bedrijfspresentatie te overleggen met daarin een uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, een toelichting op de geleverde producten en diensten, een toelichting op de productontwikkeling en de opleidingsplannen van de medewerkers.

Indien de Leverancier onderdeel is van een concern en er al een onderneming van dat concern op de Groslijst is bijgeschreven, wordt deze Leverancier pas toegelaten (zelfstandig, in combinatie, of als onderaannemer), indien hij -op verzoek van de Gemeente- kan aantonen dat alle ondernemingen uit dit concern ieder onafhankelijk van de anderen kunnen inschrijven op opdrachten, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht nemen. Kan dit niet door de betreffende Leverancier worden aangetoond, dan wordt deze niet tot de Groslijst toegelaten.

Waar voor opdrachten specialistische competenties gevraagd worden, is het Aanbestedingsteam gerechtigd gemotiveerd, anders dan door het lot bepaald, Leveranciers uit de Groslijst uit te nodigen.

Zowel de Algemene inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG) als de UAV of UAV-GC zijn van toepassing, maar de AIAG prevaleert boven de UAV en UAV-GC. In bepaalde situaties kan in overleg worden afgeweken van een artikel uit de AIAG, UAV en UAV-GC, mits hier wederzijds goedkeuring voor is en dit schriftelijk is vastgelegd. Algemene voorwaarden van de Leverancier zijn niet van toepassing. Door zich aan te melden voor een Groslijst verklaart de Leverancier zich akkoord met de voorwaarden die verbonden zijn aan deze procedure. Zowel aanmelding als toelating kunnen het hele jaar door.

4.2 Uitnodigingenbeleid

Top 3 leveranciers worden bij iedere meervoudig onderhandse aanbesteding uitgenodigd een inschrijving te doen, tenzij de ingediende referentieprojecten een opdrachtwaarde vertegenwoordigen van minder dan 60% van de onderhavige opdracht. Per drie uitnodigingen heeft een Top 3 leverancier één keer de mogelijkheid om gemotiveerd niet in te schrijven (te laten passeren), zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn score op de Groslijst.5 In dat geval kan een extra Wildcard worden ingezet. Het uitgangspunt is dat er per aanbesteding minimaal drie en maximaal vijf Leveranciers inschrijven. Het aantal uitnodigingen wordt op basis van loting6, aangevuld met Leveranciers uit de Groslijst.

De volgende werkwijze is van toepassing op de verdeling van de opdrachten:

 • Alle aanbestedingen worden voorgelegd aan het Aanbestedingsteam;

 • Enkelvoudige opdrachten worden in beginsel gegund op basis van loting binnen de top 3 van de Groslijst. De rangorde van Leveranciers heeft hierop geen invloed. Het Aanbestedingsteam is bevoegd om hier gemotiveerd van af te wijken, bijvoorbeeld als voor een opdracht specialistische kennis van doorslaggevend belang is;

 • Bij meervoudige onderhandse opdrachten worden in beginsel vijf Leveranciers (de Top 3 leveranciers en twee overige Leveranciers van de Groslijst) uitgenodigd om in te schrijven. Het Aanbestedingsteam is bevoegd gemotiveerd van dit aantal af te wijken;

 • Van de uit te nodigen Leveranciers wordt altijd vooraf gecontroleerd of de omvang van de ingediende referentieprojecten zich in voldoende mate verhoudt tot de onderhavige opdracht. Indien dat niet het geval is wordt er gezocht naar de eerstvolgend gerankte Leverancier met referentieprojecten van voldoende omvang;

 • Indien er minder dan drie gerankte Leveranciers (met referentieprojecten van voldoende omvang) op de Groslijst staan, worden er aanvullend niet-gerankte Leveranciers ingeloot;

 • De Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten (bijlage 3) moet bij iedere inschrijving worden ingediend.7

4.3 Beoordeling opdracht

Alle opdrachten worden geëvalueerd en beoordeeld. Dit wordt op een objectieve en transparante manier gedaan. Bij aanvang van de opdracht wordt de Leverancier hier nogmaals op gewezen. Het beoordelingsformulier wordt meegestuurd. Partijen weten dan vooraf dat een beoordeling plaatsvindt en op welke onderdelen wordt beoordeeld. De tekst in het bestek of de uitnodiging is als volgt: “De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op ‘present performance’ om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede ‘past performance’ van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten databank en is alleen ter inzage voor de Gemeente. De behaalde score is bepalend voor de positie op de Groslijst en daarmee voor het al dan niet behoren tot de Top 3 leveranciers”. In een RAW-bestek wordt deze tekst in deel 1 opgenomen.

De opdrachten worden beoordeeld op basis van de criteria die in het formulier “Beoordeling Leverancier” (bijlage 4) zijn opgenomen8. Dit formulier bestaat uit 6 hoofdcriteria, die weer onderverdeeld zijn in subcriteria:

 • 1.

  Planmatig werken

 • 2.

  Pro-activiteit en samenwerking

 • 3.

  Deskundigheid en kwaliteit

 • 4.

  Veiligheid en gezondheid

 • 5.

  Omgevingsmanagement

 • 6.

  Oplevering en revisie

Per criterium is op het beoordelingsformulier een wegingsfactor aangegeven. De beoordeling wordt, ten overstaan van (een vertegenwoordiging van) de Leverancier, uitgevoerd door de projectleider in het bijzijn van de toezichthouder. Bij voorkeur is ook de directievoerder bij de beoordeling aanwezig.

Deze beoordelingscriteria kunnen per opdracht verschillen afhankelijk van de aard, omvang en kenmerken (gecompliceerd of eenvoudig) van de opdracht. De hoofdcriteria zullen beoordeeld worden op basis van een gewogen gemiddelde van de subcriteria. Per criterium kan men een score (cijfer) behalen.

Tussentijds wordt de samenwerking besproken en wordt getoetst of de wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt. Op deze momenten worden de beoordelingsformulieren ingevuld, zodat de samenwerking wordt uitgedrukt in een cijfer en motivering daarvan. Op deze manier ligt vast waar het goed gaat in de samenwerking en waar verbetering mogelijk is. Deze verbetering kan worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Het belangrijkste van deze tussentijdse beoordeling is dat de eindbeoordeling niet als een verassing komt. Tevens maakt een tussentijdse beoordeling mogelijk dat partijen tijdens het proces werken aan verbetering en bijsturing. Per aspect kan de Leverancier een reactie geven op de beoordeling en feedback geven aan de Gemeente. Wederzijds vertrouwen en transparantie zijn hierbij belangrijke elementen. Tussentijdse beoordelingen worden opgenomen in het projectdossier.

Binnen veertien dagen na de eerste oplevering van een project wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de project- of contractverantwoordelijke. De Leverancier krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling.

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan het Aanbestedingsteam. Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de Leverancier, die in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 2 weken een reactie te geven op de vastgestelde eindbeoordeling. Indien de Leverancier van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de Gemeente hem uit voor een gesprek dat uiterlijk binnen 4 weken daarna zal plaatsvinden. Na die termijn gaat de Gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de beoordeling op in de databank. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, worden betrokken, de door de opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek, alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is gewisseld. De score komt na iedere nieuwe eindbeoordeling te vervallen, alleen de laatst behaalde eindscore is geldig.

Zowel de tussentijdse- als de eindbeoordeling worden gedaan door minimaal de projectleider en de toezichthouder, bij voorkeur aangevuld met de directievoerder en altijd in het bijzijn van de (verantwoordelijke medewerkers van de) Leverancier.

Verwijdering (uit de top 3)

Leveranciers verliezen hun plek in de top 3 in het volgende gevallen:

 • 1.

  De score van de Leverancier is lager dan die van de Leverancier op de 4de plaats van de Groslijst;

In het volgende geval verliest de Leverancier zijn score en daarmee zijn ranking (plek in de top 3):

 • 2.

  De Leverancier heeft onvoldoende gemotiveerd- of vaker dan één keer per drie uitnodigingen niet ingeschreven (‘gepast’);

In de volgende gevallen verliest de Leverancier zijn plek op de Groslijst

 • 3.

  De Leverancier voldoet niet langer aan de geschiktheidseisen van par. 4.1;

 • 4.

  Het contract tussen de Gemeente en de Leverancier is ontbonden vanwege wanprestatie;

 • 5.

  De Leverancier is niet te goeder trouw.

De verwijdering (uit de top 3) van de Groslijst wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de betreffende Leverancier. Een Leverancier die het niet eens is met een beoordeling of een verwijderingsbesluit kan bezwaar maken door een klacht in te dienen bij het “Klachtenmeldpunt Achterhoek/ Liemers”. De Leverancier die op grond van geval 3 van de Groslijst is verwijderd kan zodra hij weer voldoet aan de, in paragraaf 4.1 beschreven eisen, -op zijn verzoek- weer tot de Groslijst toegelaten worden. De Leverancier die op grond van de gevallen 4 en 5 van de Groslijst is verwijderd, kan niet eerder dan na ommekomst van vijf jaar en nadat maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen, verzoeken weer tot de Groslijst toegelaten te worden.

Hoofdstuk 5. Dossiervorming en communicatie

Het Aanbestedingsteam van de Gemeente legt alle -voor de procedure relevante- informatie vast in een databank. De volgende gegevens worden per opdracht geregistreerd:

 • 1.

  Leverancier die het werk gegund heeft gekregen;

 • 2.

  Aard van het werk (soort werk) en binnen welke Groslijst dit valt;

 • 3.

  Gevolgde procedure (enkelvoudig/ meervoudig);

 • 4.

  Aantal inschrijvingen;

 • 5.

  Namen van de deelnemende Leveranciers;

 • 6.

  Aantal Wildcards;

 • 7.

  Aantal keren dat per Top 3 leverancier ‘gepast’ is;

 • 8.

  Score per Leverancier;

 • 9.

  Beoordeling van de opdracht die de Leverancier heeft uitgevoerd.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt in het kader van deze Systematiek. De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij de Gemeente hier op grond van wettelijke verplichtingen aan gehouden is.

BIJLAGE 1: GROSLIJSTEN

met specifieke kwalificatie-eisen en kerncompetenties

1. Civieltechnisch

1. Aanleg en reconstructie wegen en riolering

Geografische markt (r= km)

75

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- KOMO BRL9101 TOEPASSENVERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING9;

- NEN-EN ISO14001 Milieumanagementsystemen10;

- Vermeld staan op VIHB-lijst NIWO/VROM (Hiervoor dient de inschrijver een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de inschrijver op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staat op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM)11.

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Eigen uitvoerder, min. 50% eigen uitvoerende medewerkers/personeel.

5

Aantoonbaar aandacht voor communicatie, organisatie en procesbeheersing en nazorg.

6

Planning:

Aantoonbaar in staat zijn een realistische en haalbare planning af te geven.

7

Communicatie:

Aantoonbaar communicatief richting opdrachtgever, belanghebbenden en betrokkenen.

8

Organisatie en procesbeheersing (specialist):

Aantoonbaar moet zijn dat de organisatie en procesbeheersing gewaarborgd is.

- Kwaliteitssysteem;

- Projectmanagement;

- Coördinatie.

9

Organisatie en procesbeheersing (generalist):

- Organisatie en coördinatie van een werk.

Aantoonbaar geborgde organisatie en procesbeheersing. Voor alle betrokkenen -intern en extern- is inzichtelijk gemaakt hoe er invulling gegeven wordt aan het voorbereidings- en uitvoeringsproces. Deze invulling wordt samen met de betrokkenen besproken, waarbij er een open en flexibele opstelling is om aanvullende wensen of verbeterpunten te verwerken.

10

Nazorg:

Biedt service en leeft garanties en toezicht aantoonbaar na.

- Service op het natraject;

- Handelen bij gebreken achteraf;

- Nazorg gewaarborgd in bedrijfsfilosofie/ bedrijfsproces;

- Inzetten op klantbinding.

11

Flexibiliteit:

Aantoonbaar dynamisch op niet in te plannen onvoorspelbare vraagstelling in omvang en tijd.

Adaptief in een veranderende omgeving, werkwijzen met wisselende werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen.

- Snel anticiperen;

- Adequaat kunnen inspelen op korte en middellange projecten;

- Kleine projecten die op korte termijn uitgevoerd moeten worden;

- Snelheid;

- Afspraken nakomen = realistische planning.

12

Klantgerichtheid:

Aantoonbaar een proactieve leverancier zijn.

- Betrokken;

- Innovatief (ook in de uitvoering);

- Creatief;

- Flexibel (niet star in afspraken).

Door een open en flexibele opstelling van het personeel voor ideeën, verbeterpunten en/of gewenste veranderingen vanuit de betrokken partijen, ontstaat een beter product. Ook vergroot deze aanpak de tevredenheid en worden mogelijke faalkosten tot een minimum gereduceerd.

2. Onderhoud asfalt

Geografische markt (r= km)

100

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- KOMO BRL9101 TOEPASSENVERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING;

- KOMO BRL9161 GELEIDERAIL;

- NEN-EN ISO14001 Milieumanagementsystemen;

- Vermeld staan op VIHB-lijst NIWO/VROM (Hiervoor dient de inschrijver een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de inschrijver op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staat op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM).

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier is eigen uitvoerder met min. 50% eigen uitvoerende medewerkers/ personeel.

5

Aantoonbaar flexibel, adequaat, communicatief, betrouwbaar, empatisch en proactief.

3. Onderhoud elementen verhardingen

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- KOMO BRL 9101 TOEPASSENVERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING;

- SEB (Hiervoor dient de inschrijver een bewijs van erkenning door de SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf) te overleggen).

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier is eigen uitvoerder met min. 50% eigen uitvoerende medewerkers/ personeel.

5

Aantoonbaar flexibel, adequaat, communicatief, betrouwbaar, empatisch en proactief.

4. Markeringen

Geografische markt (r= km)

NL

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- KOMO Procescertificaat BRL 9142/02 Wegenverf, Thermoplastisch markeringsmateriaal en Koudplasten12

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet beschikken over eigen materieel en eigen belijningploeg (mens en materieel).

5

Aantoonbaar flexibel, adequaat, communicatief, betrouwbaar, empatisch en proactief.

5. Rioolreiniging

Geografische markt (r= km)

75

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten13;

- Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver danwel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM14.

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: Reinigen rioolstrengen tot diameter 1500mm.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken in riolen’ hebben en veilig werken langs de weg.

Eigen reinigingsvoertuig (combi en set, freesunit afgestemd op de werkzaamheden.

6. Rioolinspectie

Geografische markt (r= km)

75

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten.

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken in riolen’ hebben.

Eigen inspectie bus met camera eigen inspecteurs gediplomeerd volgens de geldende NEN normen en richtlijnen.

7. Rioolrenovatie

Geografische markt (r= km)

NL

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten;

- Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver danwel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM.

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanbrengen kousen, deelreparaties, putrenovaties.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken in riolen’ hebben en veilig werken langs de weg.

Leverancier moet in bezit zijn van eigen robotfreesunit t.b.v. openen inlaten.

8. Reinigen rioolgemalen/drukriolering

Geografische markt (r= km)

40

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten;

- Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver danwel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM.

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken in riolen’ hebben.

Leverancier moet in bezit zijn van eigen reinigingsvoertuig afgestemd op de werkzaamheden.

9. Technisch onderhoud, reiniging rioolgemalen/ drukriolering, bergbezinkvoorzieningen

Geografische markt (r= km)

NL

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten;

- Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver danwel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM.

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties:

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet beschikken over een eigen storingsdienst.

Eigen volledig ingerichte service bus die afgestemd is op de werkzaamheden.

5

Specifieke competenties personeel:

Alle monteurs die ingezet worden voor het zelfstandig plegen van kwaliteitsgestuurd onderhoud, dienen te zijn opgeleid om installatie- en reparatiewerk te verrichten aan mechanische- en zwak- en sterkstroom installaties. Diploma's/certificaten voor alle geldende NEN normen en richtlijnen die van toepassing zijn op de werkzaamheden.

6

Ervaring:

Voor de in te zetten monteurs moeten aantoonbaar gemaakt worden dat zij beschikken over ervaring en kennis op het gebied van

• Preventief onderhoud aan pompinstallaties;

• Correctief onderhoud aan pompinstallaties;

• Verhelpen van mechanische en elektrotechnische storingen;

• Werking en toepassing diverse pompapplicaties.

• Kennis van en ervaring met een hoofdpost

10. Renovatie rioolgemalen/ drukriolering

Geografische markt (r= km)

75

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten;

- Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver danwel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM.

- VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet beschikken over een eigen storingsdienst.

Eigen volledig ingerichte service bus die afgestemd is op de werkzaamheden.

5

Specifieke competenties personeel:

Alle monteurs die ingezet worden voor het zelfstandig plegen van kwaliteitsgestuurd onderhoud, dienen te zijn opgeleid om installatie- en reparatiewerk te verrichten aan mechanische- en zwak- en sterkstroom installaties. Diploma's/certificaten voor alle geldende NEN normen en richtlijnen die van toepassing zijn op de werkzaamheden.

6

Ervaring:

Voor de in te zetten monteurs moeten aantoonbaar gemaakt worden dat zij beschikken over ervaring en kennis op het gebied van

• Preventief onderhoud aan pompinstallaties;

• Correctief onderhoud aan pompinstallaties;

• Verhelpen van mechanische en elektrotechnische storingen;

• Werking en toepassing diverse pompapplicaties.

11. Reinigen kolken/lijngoten/eindputten

Geografische markt (r= km)

50

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

-VCA**

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet in bezit zijn van eigen reinigingsvoertuig afgestemd op de werkzaamheden.

5

Medewerkers moeten het certificaat ‘Werken langs de weg’ hebben.

12. Onderhoud en renovatie IBA's

Geografische markt (r= km)

NL

1

Leverancier moet beschikken over een eigen storingsdienst.

Eigen volledig ingerichte service bus die afgestemd is op de werkzaamheden.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Specifieke competenties personeel:

Alle monteurs die ingezet worden voor het zelfstandig plegen van kwaliteitsgestuurd onderhoud, dienen te zijn opgeleid om installatie- en reparatiewerk te verrichten aan mechanische- en zwak- en sterkstroom installaties.

Diploma's/certificaten voor alle geldende NEN normen en richtlijnen die van toepassing zijn op de werkzaamheden.

5

Ervaring:

Voor de in te zetten monteurs moeten aantoonbaar gemaakt worden dat zij beschikken over minimaal 5 jaar ervaring en kennis op het gebied van

• Onderhoud en beheer van IBA-systemen.

6

Aantoonbaar aandacht voor communicatie, organisatie en procesbeheersing en nazorg.

13. Klein onderhoud rioleringen (ontstoppingen e.d.)

Geografische markt (r= km)

25

1

Leverancier moet beschikken over een eigen volledig ingerichte service bus die afgestemd is op de werkzaamheden.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet lokaal bekend zijn/ gebiedskennis hebben.

5

Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken langs de weg’ hebben.

14. Omleidingen/verkeersmaatregelen

Geografische markt (r= km)

30

1

Leverancier moet beschikken over eigen materiaal en materieel.

Leverancier is eigen uitvoerder met min. 50% eigen uitvoerende medewerkers / personeel.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet lokaal bekend zijn/ gebiedskennis hebben.

Goede contacten hebben met overige wegbeheerders.

15. Kunstwerken onderhoud civieltechnisch (beton, hout en staal)

Geografische markt (r= km)

NL

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC 53015;

- BRL 3201, Uitvoeren van betonreparaties16.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier is eigen uitvoerder met min. 50% eigen medewerkers.

Leverancier moet voldoen aan de van toepassing zijn de veiligheidseisen, zoals werken aan de weg en werken op hoogte.

Leverancier moet voldoen aan alle van toepassing zijnde richtlijnen en NEN normen.

5

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

16. Kunstwerken geleidingen

Geografische markt (r= km)

100

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC 530;

- BRL 3201, Uitvoeren van betonreparaties.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

17. Kunstwerken onderhoud epoxy/slijtlagen e.d.

Geografische markt (r= km)

40

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC 530;

- BRL 3201, Uitvoeren van betonreparaties.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

18. Kunstwerken onderhoud mechanisch/ hydraulisch

Geografische markt (r= km)

40

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC 530;

- BRL 3201, Uitvoeren van betonreparaties.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet voldoen aan de van toepassing zijn de veiligheidseisen, zoals werken aan de weg en werken op hoogte.

Leverancier moet volgens richtlijnen omgaan met opslag en vervoer van de te gebruiken hydraulische vloeistoffen.

19. Kunstwerken onderhoud elektrisch/besturingstechnisch

Geografische markt (r= km)

40

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC 530;

- BRL 3201, Uitvoeren van betonreparaties.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Alle monteurs die ingezet worden voor het zelfstandig plegen van kwaliteitsgestuurd onderhoud, dienen te zijn opgeleid om installatie- en reparatiewerk te verrichten aan mechanische- en zwak- en sterkstroom installaties en beschikken over certificaten en diploma's voor alle geldende NEN normen en richtlijnen.

5

Leverancier beschikt over eigen volledig ingerichte service bus die afgestemd is op de werkzaamheden.

20. Kunstwerken conserveren

Geografische markt (r= km)

40

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC 530;

- BRL 3201, Uitvoeren van betonreparaties.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier moet voldoen aan de van toepassing zijn de veiligheidseisen, zoals werken aan de weg en werken op hoogte.

Leverancier moet volgens richtlijnen omgaan met opslag en vervoer van de te gebruiken conserveringsmiddelen.

21. Kunstwerken onderhoud beton/metselwerk

Geografische markt (r= km)

40

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC 530;

- BRL 3201, Uitvoeren van betonreparaties.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

22. Graffiti

Geografische markt (r= km)

40

1

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

2

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

23. Grondwatermeetnet

Geografische markt (r= km)

50

1

Leverancier beschikt over eigen storingsdienst en volledig ingerichte service bus.

(Storingsdienst is aantoonbaar in staat om binnen 12 uur een storing op te lossen.)

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Communicatie:

Aantoonbaar communicatief richting opdrachtgever, belanghebbenden en betrokkenen.

5

Aantoonbaar flexibel, adequaat, betrouwbaar, empatisch en proactief.

24. Sloopwerken

Geografische markt (r= km)

50

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BRL SVMS-007-07;

- Vermeld staan op VIHB-lijst NIWO/VROM (Hiervoor dient de inschrijver een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de inschrijver op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staat op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM);

- SCA procescertificaat asbestverwijdering (SC 530).

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier is eigen uitvoerder met 50% eigen mensen.

5

Leverancier heeft ervaring met asbest verwerking.

Leverancier heeft ervaring met omgevingshinder.

6

Uitvoerende medewerkers hebben alle, op de werkzaamheden van toepassing zijnde, relevante certificaten en diploma’s.

25. Openbare verlichting

Geografische markt (r= km)

NL

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BEI (Bedrijfsvoering Elektrotechnische Installaties)17

Min. 50% van de medewerkers die in dit gebied werkzaam zijn moeten in het bezit zijn van het BEI certificaat van de netbeheerder;

- NEN 3140 (Veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen)18.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier beschikt over een eigen storingsdienst.

Leverancier beschikt over VCA 1 en 2.

Leverancier is ISO gecertificeerd.

5

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

6

De organisatie van Leverancier moet dusdanig gecertificeerd zijn dat deze is toegestaan aan het ondergrondse netwerk van Liander te werken.

7

Leverancier heeft binnen een straal van 50 km een opslag voor masten en armaturen.

8

Leverancier heeft zijn organisatie aantoonbaar ingericht op snelheid en flexibiliteit.

26. Verkeersregelinstallaties aanleg

Geografische markt (r= km)

100

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BEI (Bedrijfsvoering Elektrotechnische Installaties);

- NEN 3140 (Veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen).

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Communicatie:

Aantoonbaar communicatief richting opdrachtgever, belanghebbenden en betrokkenen.

5

Aantoonbaar flexibel, adequaat, betrouwbaar, empatisch en proactief.

27. Verkeersregelinstallaties onderhoud

Geografische markt (r= km)

100

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- BEI (Bedrijfsvoering Elektrotechnische Installaties);

- NEN 3140 (Veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen).

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen bestrating.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leveranciers beschikt over

• Eigen monteurs, projectleider en vast aanspreekpunt;

• Een professionele calamiteitendienst;

• Storingsdienst die binnen 2 tot 3 uur ter plaatse kan zijn.

5

Leverancier is aantoonbaar flexibel, adequaat, communicatief, betrouwbaar, empatisch en proactief.

6

Leverancier heeft voldoende materialen en straatmeubilair op voorraad (of aantoonbaar adequate afspraken met een toeleverancier hierover) om in voorkomende gevallen zonder uitstel te kunnen handelen.

2.Cultuurtechnisch

1. Snoeiwerkzaamheden

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening19;

- European Treeworker, Tree technician, Bossen;

- Erbo certificaten;

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

5

Medewerkers moeten kennis en ervaring hebben met werken op hoogte, hoogwerkers en klimmend werken.

2. Sierheesters/hagen

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

3. Verplantwerkzaamheden

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening;

- European Treeworker, Tree technician, Bossen;

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

5

Aantoonbare ervaring met verplanten op diverse methodes zoals Palletmethode, verplantschop, Optimal, verpakt verplanten etc.

4. Vaste planten

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

5. Rooiwerkzaamheden

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening

- Erbo certificaten;

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

5

Leverancier heeft aantoonbare ervaring met grotere projecten.

6. Ruw gras

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening;

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

7. Gazon

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier gebruikt uitsluitend machines die zijn voorzien van biologische olie.

8. Renovatie/kleine groenprojecten

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening;

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

9. Bermen en sloten

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Vca*

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

10. VTA controle - Boomveiligheidsinspectie

Geografische markt (r= km)

40

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Groenkeur BRL Groenvoorziening;

- European Treeworker en Tree technician of certificaat boomveiligheidscontroleur;

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

5

Leverancier heeft kennis van de diverse inspectiemodules.

11. Onderzoek en Advies

Geografische markt (r= km)

50

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- Tree technician;

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier heeft kennis van diverse onderzoeksmethoden, zoals Picus, Resistograph, Tomograaf etc. en kan deze toepassen.

12. Eikenprocessierupsbestrijding

Geografische markt (r= km)

50

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier is deskundigheid op het gebied van EPR bestrijding en heeft hier aantoonbare ervaring mee.

13. Onkruid op verhardingen

Geografische markt (r= km)

25

1

Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):

(Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)

- VCA*.

2

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

3

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4

Leverancier maakt gebruik van de sensor gestuurde heet watermethode.

14. Begrazing (met schapen)

Geografische markt (r= km)

NL

1

Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering.

2

Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze Groslijst.

Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

3

Leverancier heeft ervaring met begrazing van schaapskuddes in woonwijken.

4

Leverancier heeft kennis van flora en fauna i.v.m. natuurontwikkeling.

5

Leverancier heeft koppel vrij van ziektes en ingeënt tegen Q-koorts.

6

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

BIJLAGE 2: EIGEN VERKLARING

voor aanmelding

inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

Plaats van uitvoering:

Gemeente Bronckhorst

Opdrachttype:

overheidsopdrachten20 voor cultuurtechnische en civieltechnische werken21 (dus geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud.

Deze ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, voorzien van de vereiste genummerde bijlagen moet om op de groslijst(en) te kunnen komen, worden ingediend via het aanbestedingsplatform Negometrix: www.negometrix.com.

Aanwijzingen ten aanzien van het invullen en indienen van deze Eigen Verklaring

Deze Eigen verklaring (het origineel) moet volledig ingevuld worden. Als u inschrijft in combinatie met anderen, dan moet elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring indienen. Hiervoor is een kopie van deze Eigen verklaring toegestaan.

De tekst van deze Eigen Verklaring mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd. Als er op de Eigen Verklaring te weinig ruimte is voor antwoorden, dan moet u deze op aparte bijlagen vermelden.

Daar waar aangegeven op deze Eigen Verklaring, moeten aparte bijlagen worden toegevoegd. Als vermeld staat ‘na een verzoek daartoe’, moet u de desbetreffende gegevens pas indienen nadat de aanbestedende dienst u daartoe een schriftelijk verzoek heeft doen toekomen. Dit indienen moet binnen de in dat verzoek vermelde (redelijke) termijn plaats vinden. Bijlagen moeten zijn voorzien van het vraagnummer uit deze Eigen Verklaring.

Als u inschrijft met gebruikmaking van onderaannemers (vraag 1 sub i), dan moet elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit deze Eigen Verklaring invullen, ondertekenen en gelijktijdig met deze Eigen Verklaring indienen. In geval van onderaanneming is zo nodig het gebruik van een kopie van de vragen 1, 2 en 3 van deze Eigen Verklaring toegestaan.

Uit uw inschrijving moet duidelijk blijken op welke groslijst(en) de Eigen Verklaring betrekking heeft.

De vragen betreffende beroepsbekwaamheid en technische en organisatorische criteria zijn afgestemd op de perceelsindeling.

De ingevulde Eigen Verklaring inclusief de genummerde bijlagen, moet als onderdeel van de inschrijving voor het betreffende kalenderjaar binnen zijn om in aanmerking te kunnen komen om op de groslijst gezet te worden voor het volgende kalenderjaar.

U draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Eigen Verklaring.

Vragen of opmerkingen

Meer informatie over de groslijstensystematiek treft u aan op de website van de Gemeente Bronckhorst: www.bronckhorst.nl en op het aanbestedingsplatform Negometrix: www.negometrix.com. Hier kunt u de “Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeeenten” en de daarbij bijbehorende documenten doorlezen en eventueel downloaden. Als u vragen of opmerkingen heeft over het aanbestedingsbeleid en de groslijstensystematiek van de gemeente Bronckhorst, kunt u contact opnemen met Henk Platvoet (h.platvoet@bronckhorst.nl) of Mathijs van Dorst (M.vanDorst@bronckhorst.nl)

Als u meent dat u tijdens een aanbestedingsprocedure van de aanbestedende dienst onjuist bent of wordt behandeld of als uw vragen niet naar behoren zijn beantwoord, neemt u dan contact op met het:

Meldpunt Aanbestedingen

e-mail: info@wabeke.org

telnr: 0575-552639

GROSLIJST(EN)

Deze Eigen Verklaring heeft betrekking op de volgende groslijst(en) en bijbehorende procedures:

Toelichting op invultabel:

Geef in de onderstaande tabel aan, voor welke groslijst(en) en voor welke procedure uw onderneming in aanmerking wenst te komen.

S.v.p. voor de groslijst waar u zich voor wil aanmelden, in de kolom “procedure” aankruisen wat van toepassing is.

afbeelding binnen de regeling

1 Algemene Vragen

Vraag

Antwoord

a. Naam van de onderneming

Vestigingsadres:

Postcode en plaats

Land:

Telefoonnummer:

Telefaxnummer:

e-mail:

BTW registratie

b. Naam van de rechtsgeldige vertegenwoordiger die het formulier namens de onderneming invult:

Vestigingsadres:

Postadres:

Postcode en plaats:

Land:

Telefoonnummer:

Telefaxnummer:

e-mail:

c. Rechtsvorm van de onderneming:

BV/CV/NV/VOF/anders te weten

d. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming gebruik maakt of heeft gemaakt:

e. Nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken of een vergelijkbare inschrijving in het land van vestiging:

nummer

plaats van inschrijving

Na een verzoek daartoe inzenden:

een kopie van het bewijs van inschrijving

f. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die, voor zover van toepassing, direct of indirect leiding geven of gegeven hebben aan de onderneming:

Zo ja, vermeld

Naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

g. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die voor zover van toepassing, direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over de onderneming:

Zo ja, vermeld:

Naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

h. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan de onderneming:

Zo ja, vermeld:

Naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

i. In voorkomend geval, aan welke ondernemingen wordt een deel van de opdracht in onderaanneming gegeven, voor zover de waarde van dat deel van de opdracht gelijk of hoger is dan de voor de werkzaamheden geldende drempelwaarde.

Zo ja, vermeld:

Naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

j. Geef aan op welke wijze de onderneming wordt gefinancierd:

k. Persoon van rechtswege beslissingsbevoegd voor de onderneming voor deze opdracht:

naam en voorletters

Vestigingsadres:

adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

Postadres:

Postcode en plaats:

gemeente

l. Contactpersoon van de onderneming:

naam en voorletters

Telefoonnummer:

E-mail adres contactpersoon:

2 Uitsluitingsgronden

De onder vraag 2 verlangde verklaringen mogen op het moment van overleggen, niet ouder zijn dan 6 maanden. De onderneming staat er voor in dat deze verklaring op het moment dat deze wordt overgelegd, overeenstemt met de werkelijke situatie waarin de onderneming zich op dat moment bevindt.

2.0 Uitsluitingsgronden inzake deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld

Vraag

Antwoord

Bijlage

Is jegens de onderneming bij een onherroepelijk vonnis een veroordeling3 om een of meer van de hieronder opgegeven redenen uitgesproken:

- Deelneming aan een criminele organisatie in de zin van Artikel 2, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 98/773/JBZ van de Raad?

afbeelding binnen de regeling

- Omkoping in de zin van artikel 3, van het besluit van de Raad van 26 mei 1997, respectievelijk artikel 3, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad?

Na een verzoek daartoe inzenden:

een verklaring omtrent het gedrag van de onderneming of de beschikking waarin afgifte van die verklaring wordt geweigerd of een vergelijkbare verklaring of beschikking uit het land van herkomst die niet meer dan 6 maanden oud is.

- Fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap?

- Witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld?

3. Voor Nederland: een veroordeling uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht

2.1 Uitsluitingsgronden die aanleiding kunnen zijn tot uitsluiting

Vraag

Antwoord

Bijlage

a. Verkeert de onderneming in staat van faillissement of van liquidatie, dan wel heeft de onderneming zijn werkzaamheden gestaakt, of geldt jegens haar een surseance van betaling of een akkoord, of verkeert de onderneming in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving?

Zo ja, vermeld de betreffende toestand

Na een verzoek daartoe inzenden:

een verklaring van de griffier van de rechtbank of een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst die niet meer dan 6 maanden oud is.

b. Is het faillissement of de liquidatie van de onderneming aangevraagd of is tegen haar een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op haar van toepassing zijnde wet- of regelgeving, aanhangig gemaakt?

Zo ja, vermeld de betreffende toestand

Na een verzoek daartoe inzenden:

een verklaring van de griffier van de rechtbank of een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst die niet meer van 6 maanden oud is.

c. Is jegens de onderneming een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op haar van toepassing zijnde wet- of regelgeving gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met haar beroepsgedragsregels?

Zo ja, vermeld het delict, de opgelegde straf of maatregel en wat de onderneming heeft gedaan om herhaling te voorkomen

Na een verzoek daartoe inzenden:

een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de onderneming of de beschikking waarin afgifte van de verklaring wordt geweigerd of een vergelijkbare verklaring of beschikking uit het land van herkomst die niet meer dan 6 maanden oud is.

d. Heeft de onderneming in de uitoefening van haar beroep een ernstige fout begaan?

Zo ja, vermeld het delict, de opgelegde straf of maatregel en wat de onderneming heeft gedaan om herhaling te voorkomen

e. Heeft de onderneming aan haar verplichting voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij is gevestigd of van Nederland?

Zo nee, vermeld dan eventuele lopende betalingsverplichtingen

Na een verzoek daartoe inzenden:

een verklaring van de ontvanger onder wie de gegadigde ressorteert voor de inning van belastingen of een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst die niet meer dan 6 maanden oud is.

f. Heeft de onderneming aan haar verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van haar belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij is gevestigd of van Nederland?

Zo nee, vermeld dan eventuele lopende betalingsverplichtingen

Na een verzoek daartoe inzenden:

Een verklaring van de ontvanger onder wie de gegadigde ressorteert voor de inning van belastingen of een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst die niet meer dan 6 maanden oud is.

g. Heeft de onderneming zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die ingevolge aanbestedings-procedures kunnen worden verlangd, of heeft de onderneming die inlichtingen niet verstrekt?

Zo ja, vermeld het delict, de opgelegde straf of maatregel en wat de ondernemeing heeft gedaan om herhaling te voorkomen.

3 Financiële en economische draagkracht

U wordt verzocht de gegevens te vermelden per einde van het laatste afgelopen boekjaar. Als zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar moet u deze tevens vermelden.

Vraag

Antwoord

Bijlage

a. Vermeld het laatste afgelopen boekjaar van de onderneming

<<Jaar>>

b. Kunt u een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s overleggen. Een verklaring omtrent het betalingsgedrag van de premies sociale verzekeringen, afgegeven door de bedrijfsvereniging, waarbij de inschrijver is aangesloten. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden gerekend vanaf de aanbestedingsdatum.

Na een verzoek daartoe inzenden:

een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s.

c. Kunt u balansen of uittreksels van balansen van de laatste drie boekjaren van de onderneming overleggen, met op zijn minst informatie over het eigen vermogen, de liquiditeitsratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) en de solvabiliteitsratio (eigen vermogen gedeeld door totale passiva).

Na een verzoek daartoe inzenden:

balansen of uittreksels uit de balansen van de onderneming.

4 Beroepsbekwaamheid

Vraag

Antwoord

Bijlage

a. Is/zijn voor de uitoefening van uw beroep (een) bijzondere vergunning(en) noodzakelijk?

Zo ja, een opgave van de aard van de vergunnning(en).

b. Als de vraag onder a. met “ja” beantwoord is: bent u in het bezit van deze voor de uitoefening van uw beroep noodzakelijke vergunning?

Na een verzoek daartoe inzenden:

een kopie van de vergunning.

5 Vakbekwaamheid

Vraag

Antwoord

Bijlage

a. Kunt u een referentielijst overleggen van uitgevoerde werken over de laatste 5 jaren, waaruit voldoende* kennis & ervaring van de aard en omvang van het werk blijkt, gerangschikt naar de gevraagde aard van het werk. Hierbij moeten ook minimaal 2 tevredenheidsverklaringen van de opdrachtgevers gevoegd worden.

Startende bedrijven hoeven slechts 2 tevredenheidsverklaringen te overleggen binnen twee jaar na startdatum. Tevens mag de persoonlijke ervaring van de oprichter uit het verleden worden aangewend.

Overzichten toevoegen als bijlage.

Referentielijst aanleveren volgens model uit bijlage 1 van deze eigen verklaring.

Ook de gevraagde tevredenheids-verklaringen hierbij voegen.

*De omvang van de uitgevoerde werken die als referentie worden opgegeven, worden bij het uitnodigen getoetst en dienen minimaal 60% van de geraamde opdrachtwaarde van het onderhavige werk te zijn.

b. Wat is de jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming over de afgelopen jaren?

(aantallen berekenen op basis van functionarissen met een volledige werkweek)

Overzicht invullen:

2014

2015

2016

Project management

Staf

Technici

Middenkader

Overig

Totaal

c. Kunt u een verklaring geven waarin de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover u voor de uitvoering van het werk beschikt?

Zo ja, Na verzoek daartoe inzenden.

Ondertekende verklaring.

d. Beschikt uw onderneming over een gecertificeerd kwaliteitssysteem NEN-ISO 9001 (of gelijkwaardig) dat betrekking heeft op de aard van het werk. Bedrijven die nog geen kwaliteitssysteemcertificaat hebben, krijgen een overgangstermijn van twee jaar om dit te realiseren.

Zo ja, overzicht invullen:

Een EN, NEN, ISO, anders nummer

Gecertificeerd kwaliteitssysteem betrekking hebbende op de volgende werkzaamheden:

werkzaamheid 1

werkzaamheid 2

werkzaamheid 3

Na een verzoek daartoe inzenden: een kopie van het certificaat en het auditverslag.

e. Beheerst het voor het te leveren werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift?

Zo nee, overzicht toevoegen als bijlage. Overzicht leveren met activiteiten en de te hanteren taal.

f. Beschikt uw onderneming over een gecertificeerd milieumanagementsysteem gebaseerd op ISO 14001 (of gelijkwaardig) dat betrekking heeft op de aard van het werk. Bedrijven die nog geen milieumanagementcertificaat hebben, krijgen een overgangstermijn van twee jaar om dit te realiseren.

Gecertificeerd milieumanagementsysteem betrekking hebbende op de volgende werkzaamheden:

werkzaamheid 1

werkzaamheid 2

werkzaamheid 3

Na een verzoek daartoe inzenden: een kopie van het certificaat en het auditverslag.

g. Beschikt uw onderneming over een gedateerde gewaarmerkte kopie van het VCA certificaat?

Na een verzoek daartoe inzenden:

een kopie van het certificaat.

Ondertekening van de Eigen Verklaring

Ondertekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen en juist en volledig zijn.

Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat de aanbestedende dienst de Eigen Verklaring en de overgelegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren door het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Bureau BIBOB).

Ondergetekende zal, indien de aanbestedende dienst tot verificatie van de gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.

Ondergetekende zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’ door de aanbestedende dienst of namens deze door het Bureau BIBOB.

1. Ondertekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen en juist en volledig zijn.

2. Ondergetekende verklaart tevens dat haar inschrijvingen niet tot stand komen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Naam Inschrijver:

Naam en functie van rechtsgeldig vertegenwoordiger

Handtekening:

Datum:

Model K

Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving ten behoeve van de Systematiek groslijsten Achterhoekse Gemeenten.

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus, naar waarheid opgemaakt op

te Plaats

door, naam en voorletters, functie

als rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderneming

Handtekening

Deze “Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving” invullen, ondertekenen en bij de eigen verklaring groslijstensystematiek voegen.

Bijlage Referentieprojecten

Model voor het opgeven van een referentieproject ten behoeve van de systematiek groslijsten Achterhoekse gemeenten.

Naam project:

projectnaam

Beschrijving werkzaamheden:

(Hieruit moet eveneens de relatie met de genoemde kerncompetenties blijken)

omschrijving

Tijd en plaats van uitvoering:

Periode: Omschrijving

Plaats van uitvoering:

Omvang van het project (bouwkosten):

€  bedrag (excl. BTW)

Naam opdrachtgever:

naam,

adres,

Plaats en vestiging,

telefoonnummer.

Project uitgevoerd als hoofdaannemer:

Ja of Nee

De feitelijk uitgevoerde werkzaamheden door uw onderneming in combinatie:

omschrijving van de werkzaamheden, het percentage en de naam van combinanten

Aanvullende documentatie/informatie toegevoegd:

Omschrijving en aantal

Naam project:

projectnaam

Beschrijving werkzaamheden:

(Hieruit moet eveneens de relatie met de genoemde kerncompetenties blijken)

omschrijving

Tijd en plaats van uitvoering:

Periode: Omschrijving

Plaats van uitvoering:

Omvang van het project (bouwkosten):

€  bedrag (excl. BTW)

Naam opdrachtgever:

naam,

adres,

Plaats en vestiging,

telefoonnummer.

Project uitgevoerd als hoofdaannemer:

Ja of Nee

De feitelijk uitgevoerde werkzaamheden door uw onderneming in combinatie:

omschrijving van de werkzaamheden, het percentage en de naam van combinanten

Aanvullende documentatie/informatie toegevoegd:

Omschrijving en aantal

Naam project:

projectnaam

Beschrijving werkzaamheden:

(Hieruit moet eveneens de relatie met de genoemde kerncompetenties blijken)

omschrijving

Tijd en plaats van uitvoering:

Periode: Omschrijving

Plaats van uitvoering:

Omvang van het project (bouwkosten):

€  bedrag (excl. BTW)

Naam opdrachtgever:

naam,

adres,

Plaats en vestiging,

telefoonnummer.

Project uitgevoerd als hoofdaannemer:

Ja of Nee

De feitelijk uitgevoerde werkzaamheden door uw onderneming in combinatie:

omschrijving van de werkzaamheden, het percentage en de naam van combinanten

Aanvullende documentatie/informatie toegevoegd:

Omschrijving en aantal

BIJLAGE 3: EIGEN VERKLARING

voor inschrijving

Conform model Uniforme Eigen Verklaring (https://www.pianoo.nl/document/11958/interactieve-pdf-uniform-europees-aanbestedingsdocument-uea)

BIJLAGE 4: BEOORDELING LEVERANCIER

Beoordeling aannemer/ leverancier

Opdrachtnemer

Projectleider/toezichthoud.

Aanneemsom (ex btw)

ۥ

Aanneemsom (incl. btw)

ۥ

Gefactureerd bedrag

ۥ

Algemene gegevens

Projectnaam:

Start opdracht en einde opdracht (maand-jaar):

Soort project:

Aanbestedingsprocedure:

Beoordelaars:

Beoordelingsdatum:

Vastgesteld op:

Groslijst:

Beoordeling

1. Planmatig werken

W2

1

4

7

10

a. Hoe doordacht zijn de werkplannen inzake doorlooptijd, coördinatie en omgeving?

b. Hoe goed worden de plannen nageleefd en mijlpalen in de planning gehaald?

Gemiddelde planmatig werken:

0

Toelichting beoordeling

Beoordeling

2. Pro-activiteit en samenwerking

W3

1

4

7

10

a. Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven?

b. Hoe goed worden de afspraken nagekomen?

c. Hoe is de houding van de Leverancier bij contractwijzigingen en meer- / minderwerk?

Gemiddelde pro-activiteit en samenwerking:

0

Toelichting beoordeling

Beoordeling

3. Deskundigheid en Kwaliteit

W2

1

4

7

10

a. Hoeveel technische begeleiding heeft de opdrachtnemer nodig?

b. Hoe beheerst de Leverancier de kwaliteit van zijn werk?

Gemiddelde deskundigheid en kwaliteit:

0

Toelichting beoordeling

Beoordeling

4. Veiligheid en Gezondheid

W1

1

4

7

10

a. Hoe ordelijk en netjes is het op de bouwplaats/werkterrein?

b. Hoe goed beheerst de Leverancier de veiligheidsrisico’s?

Gemiddelde veiligheid en gezondheid:

0

Toelichting beoordeling

Beoordeling

5. Omgevingsmanagement

W1

1

4

7

10

a. Hoe omgevingsbewust is de Leverancier? Communicatie.

b. Hoe ging de Leverancier om met het milieu?

c. In hoeverre houdt de Leverancier rekening met weggebruikers, bewoners en bedrijven?

Gemiddelde omgevingsmanagement:

0

Toelichting beoordeling

Beoordeling

6. Oplevering en Revisie

W2

1

4

7

10

a. Hoe is de administratieve afhandeling en afwerking van de opleverpunten verlopen?

b. In hoeverre zijn (bewijs)documenten en revisies volledig en op tijd?

Gemiddelde oplevering en revisie:

0

Toelichting beoordeling

Toelichting: W= wegingsfactor; 1=Slecht; 4=Onvoldoende; 7=Ruim voldoende; 10=Uitstekend

Eindcijfer

0,0

Datum:

Voor gezien

Reactie aannemer

Ingevuld door

Datum

BIJLAGE 5:

TEKSTUELE UITWERKING BEOORDELING LEVERANCIER

1 = slecht

4 = onvoldoende

7 = ruim voldoende

10 = uitstekend

1. Planmatig werken

a. Hoe doordacht zijn de (werk-)plannen van de aannemer?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer planmatig heeft gewerkt.

 • 1:

  De plannen waren veel te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er was sprake van slecht management.

 • 4:

  De plannen waren te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s.

 • 7:

  De plannen waren realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s.

 • 10:

  De plannen waren flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen.

b. Hoe goed werden de (werk-)plannen nageleefd?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer zijn plannen heeft nageleefd en heeft bijgestuurd.

 • 1:

  Er waren geen plannen beschikbaar – of was zeer laat beschikbaar en van onvoldoende niveau - waardoor een slecht inzicht in de voortgang en bijsturing verkregen kon worden. De gemiddelde voortgang liep meer dan 25 procent (in tijd) achter op de goedgekeurde planning en de aannemer ondernam geen bijsturingsmaatregelen

 • 4.

  De plannen waren van gering niveau waardoor een matig inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. De gemiddelde voortgang liep ongeveer 10 procent (in tijd) achter op de goedgekeurde planning. De aannemer ondernam weinig bijsturingsmaatregelen.

 • 7:

  De plannen waren op tijd beschikbaar en van voldoende niveau zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang verkregen kon worden. Vrijwel alle plannen werden door de aannemer op tijd nagekomen.

 • 10:

  De plannen waren in een vroeg stadium beschikbaar en van goed niveau. Alle gemaakte plannen werden door de aannemer binnen de afgesproken termijn uitgevoerd, mede door veelvuldig bijsturen door de aannemer

2. Pro-activiteit en samenleving

a. Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven (vanuit het perspectief van de opdrachtgever)?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de opdrachtgever de wederzijdse werkrelatie heeft ervaren. Ter onderbouwing van de beantwoording kunnen diverse informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals tevredenheidsonderzoeken, informatie van opdrachtgever of -nemer over de kwaliteit van het geleverde product, onderzoek naar de waardering van de gebruikers, complimenten en aanspraken op garanties.

 • 1:

  Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over.

 • 4:

  Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden.

 • 7:

  Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt.

 • 10:

  Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd.

b. Hoe goed worden afspraken nagekomen?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de opdrachtgever de werkrelatie met de aannemer heeft ervaren. Uitgangspunt is dat een goede samenwerking en communicatie zorgen voor betere resultaten.

 • 1:

  De aannemer kwam afspraken niet na, ook niet na rappelleren door de opdrachtgever.

 • 4:

  De aannemer kwam afspraken niet meteen na, maar wel na rappelleren door de opdrachtgever.

 • 7:

  De aannemer kwam de meeste afspraken na.

 • 10:

  De aannemer kwam alle afspraken na, vaak ruim voor de deadline.

c. Hoe is de houding van de opdrachtnemer bij contractwijzigingen en meer- en minderwerk?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer heeft gecommuniceerd over contractwijzigingen en meer- en minderwerk en de samenwerking hierin.

 • 1:

  Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet bevredigend resultaat.

 • 4:

  Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat.

 • 7:

  Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat. Afwijkingen werden vroegtijdig en proactief gesignaleerd.

 • 10:

  Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend resultaat, doordat de aannemer in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever. Afwijkingen werden vooruitdenkend aangegeven.

3.Deskundigheid en kwaliteit

a. Hoeveel technische begeleiding heeft de opdrachtnemer nodig tijdens de uitvoering?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer heeft aangetoond te beschikken over de noodzakelijke technische en beroepsbekwaamheid om te kunnen voldoen aan de producteisen.

 • 1:

  De aannemer was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. Er was veel begeleiding nodig.

 • 4:

  De aannemer beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. Er was herhaaldelijk begeleiding nodig.

 • 7:

  De aannemer beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. Er was weinig begeleiding nodig.

 • 10:

  De aannemer gaf regelmatig blijk van grote hoeveelheid kennis en ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde ook dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen goed beheerst. Er was nauwelijks begeleiding nodig.

b. Hoe beheerste de aannemer de kwaliteit van zijn werk?

Deze vraag is gericht op het beoordelen van de wijze waarop de aannemer de risico’s heeft gesignaleerd en beheerst en zodoende de opdrachtgever zo heeft ontzorgd.

 • 1:

  De kwaliteit van het werk was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de aannemer het risicomanagement heeft toegepast. Onderaannemers leverden onvoldoende kwaliteit en werkten ongecoördineerd.

 • 4:

  De aannemer signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Onderaannemers leverden voldoende kwaliteit maar werden niet gecoördineerd.

 • 7:

  De aannemer heeft de meeste risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Onderaannemers leverden goede kwaliteit.

 • 10:

  De aannemer heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De aannemer liet tevens de belangen van de opdrachtgever in de risico-inventarisatie en in zijn getroffen beheersmaatregelen doorklinken. Het werk van onderaannemers was niet te onderscheiden van dat van de hoofdaannemer.

4.Veiligheid en gezondheid

a. Hoe ordelijk en netjes is het op de bouwplaats en het werkterrein?

Deze vraag is gericht op de zichtbare kwaliteit van het werkterrein, het bouwterrein en de directe omgeving.

 • 1:

  Het werkterrein, de keet en de bouwplaats waren vaak vervuild. Afval en zwerfvuil werden niet verwijderd. Het werkterrein was rommelig ingericht. Daar waar dat moest was het werkterrein niet afgesloten.

 • 4:

  Afval en vuil werden niet altijd verwijderd waardoor bouwplaats en werkterrein de ene keer wel opgeruimd was en de andere keer vervuild en rommelig waren. De opdrachtgever moest de aannemer hier regelmatig op wijzen. Daar waar dat moest was het werkterrein niet afgesloten.

 • 7:

  De aannemer ruimde werkterrein en bouwplaats regelmatig op en volgde hierin aanmerkingen van de opdrachtgever goed op. Daar waar dat moest was het werkterrein afgesloten.

 • 10:

  Afval en vuil werden altijd snel verwijderd, op eigen initiatief van de aannemer. De indeling van het werkterrein was van begin tot eind duidelijk. Daar waar dat moest was het werkterrein afgesloten.

b.Hoe goed beheerst de aannemer de veiligheidsrisico’s?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de opdrachtnemer de werkomgeving heeft vastgesteld en beheerd met betrekking tot integrale veiligheid en overeenkomstig het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 • 1:

  De opdrachtnemer schonk geen of onvoldoende aandacht aan integrale veiligheid.

 • 4:

  De opdrachtnemer schonk slechts de hoognodige aandacht aan integrale veiligheid

 • 7:

  De opdrachtnemer schonk voldoende aandacht aan integrale veiligheid

 • 10:

  De opdrachtnemer schonk proactief en ruimschoots aandacht aan integrale veiligheid.

5. Omgevingsmanagement

a. Hoe omgevingsbewust is de opdrachtnemer? (actief/initiatief/flexibel)

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer invulling heeft gegeven aan communicatie met de omgeving en de gevolgen die de opdrachtgever daardoor heeft ondervonden .

 • 1:

  De aannemer communiceerde slecht met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever niet over de geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever veel (vermijdbare) klachten ontvangen of zijn er veel extra inspanningen van de opdrachtgever nodig geweest om klachten voor te zijn.

 • 4:

  De aannemer communiceerde onvoldoende met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever te weinig over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever enkele (vermijdbare) klachten ontvangen of is enige extra inspanning van de opdrachtgever nodig geweest.

 • 7:

  De aannemer communiceerde voldoende met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever voldoende over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever bijna geen (vermijdbare) klachten ontvangen en zijn bijna geen extra inspanningen van de opdrachtgever nodig geweest.

 • 10:

  De aannemer communiceerde voldoende en proactief met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever goed over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever geen moeilijkheden met de omgeving gehad, of heeft tijdig en adequaat kunnen reageren.

b. Hoe ging de aannemer om met het milieu?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer het werk heeft uitgevoerd en de werkomgeving heeft beheerd met betrekking tot milieuaspecten. Onder milieuaspecten wordt onder meer het volgende verstaan: trillingen, stank, milieubelastende stoffen, afvoer en hergebruik van materialen, duurzaamheid oplossingen en CO2-reductie.

 • 1:

  De aannemer had geen inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam geen of nauwelijks maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.

 • 4:

  De aannemer had wel inzicht in de belangrijke milieuaspecten maar nam onvoldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.

 • 7:

  De aannemer had een goed inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam voldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.

 • 10:

  De aannemer had een goed inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam voldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken. Daarnaast heeft de aannemer ook positief gestuurd op milieuaspecten in de keten.

c. In hoeverre houdt de opdrachtnemer rekening met weggebruikers bewoners en bedrijven

Deze vraag is gericht op de mate waarin opdrachtnemer wel of geen rekening met BVLC heeft gehouden.

(B= bereikbaarheid, V= veiligheid, L=leefbaarheid, c=communicatie)

 • 1:

  De aannemer was niet bezig met bewoners, bedrijven en omgeving en schonk geen of onvoldoende aandacht aan BLVC.

 • 4:

  De aannemer was te weinig bezig met bewoners, bedrijven en omgeving en schonk onvoldoende aandacht aan BLVC.

 • 7:

  De aannemer was zichtbaar bezig met bewoners, bedrijven en omgeving en schonk voldoende aandacht aan BLVC.

 • 10:

  De aannemer was zichtbaar goed bezig met bewoners en schonk ruimschoots aandacht aan BLVC.

6. Revisie en oplevering

a. Hoe is de administratieve afhandeling en afwerking van de opleverpunten verlopen.

Deze vraag is gericht op de tijdige administratieve afhandeling en afwerking van de opleverpunten.

 • 1:

  aannemer heeft de opleverpunten niet binnen onderhoudstermijn afgehandeld, en ook niet administratief overgedragen aan de opdrachtgever.

 • 4:

  De aannemer heeft een deel van de opleverpunten binnen de onderhoudstermijn afgehandeld, maar niet administratief overgedragen aan de opdrachtgever.

 • 7:

  De aannemer heeft alle opleverpunten binnen de onderhoudstermijn afgehandeld, maar niet geheel administratief overgedragen aan de opdrachtgever.

 • 10:

  De aannemer heeft zowel alle opleverpunten als de administratieve overdracht binnen de onderhoudstermijn afgehandeld.

b. In hoeverre zijn (bewijs)documenten en revisies volledig en op tijd?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer heeft gewaarborgd dat documentatie van het gerealiseerde werk is vastgelegd en dit ter acceptatie heeft voorgelegd aan de opdrachtgever.

 • 1:

  De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies niet overgedragen aan de opdrachtgever. Zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit alsnog te doen.

 • 4:

  De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies buiten de daarvoor gestelde termijn overgedragen aan de opdrachtgever en/of deze documenten waren van onvoldoende kwaliteit.

 • 7:

  De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies binnen de daarvoor gestelde termijn overgedragen aan de opdrachtgever.

 • 10:

  De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies binnen de daarvoor gestelde termijn ter acceptatie voorgelegd aan de opdrachtgever en deze documenten waren van goede kwaliteit.


Noot
1

Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/ of een verklaring, uitgebracht door een geaccrediteerde instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering dan wel andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen (dit ter beoordeling van de Gemeente), waarmee de Leverancier, door middel van een door de geaccrediteerde instantie uitgevoerde (half)jaarlijkse audit, aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen die ten grondslag liggen aan het gevraagde certificaat.

Noot
2

Bij aanvang van de overgangstermijn moet de Leverancier aantonen bezig te zijn met het opstellen van een kwaliteitssysteem en te werken aan de certificering daarvan. De Leverancier geeft de gemeente inzage in het kwaliteitssysteem en -indien de gemeente van mening is dat de kwaliteit voldoende is en in voldoende mate geborgd is- wordt de Leverancier tot de Groslijst toegelaten en kan vanaf dat moment door loting voor uitnodigingen in aanmerking komen. Tijdens de overgangstermijn behoudt de gemeente zich het recht voor het kwaliteitssysteem op haar verzoek te toetsen. Indien de gemeente van mening is dat de kwaliteit niet langer geborgd is of de Leverancier werkt aan het beoordelen daarvan niet mee of als de Leverancier aan het einde van de overgangsperiode niet gecertificeerd is, door een hiervoor geaccrediteerde instantie, wordt hij van de Groslijst afgevoerd en komt voorafgaand aan daadwerkelijke certificering niet meer voor toelating tot enige Groslijst in aanmerking.

Noot
3

VCA = Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Voor Groslijsten waar VCA* en/ of VCA** toepasselijk is, wordt dit op de betreffende Groslijst aangegeven.

Noot
4

De Elderinkweg 2 (gemeentehuis Bronckhorst) wordt aangemerkt als het centrum van de gemeente Bronckhorst.

Noot
5

Indien een Top 3 leverancier onvoldoende gemotiveerd (dit ter beoordeling aan het Aanbestedingsteam) of vaker dan één keer per drie uitnodigingen niet inschrijft, verliest hij zijn score en daarmee zijn ranking op de Groslijst. In de top 3 wordt hij vervangen door de Leverancier op de Groslijst met de eerstvolgende hoogste score. In het geval er van de Leveranciers op de Groslijst er minder dan drie een opdracht hebben uitgevoerd en beoordeeld zijn, wordt voor die opdracht een Leverancier extra ingeloot.

Noot
6

Het Aanbestedingsteam kan gemotiveerd voor een andere toewijzingsmethode kiezen.

Noot
7

Deze Eigen Verklaring ziet op het niet voldoen aan de uitsluitingsgronden. Het betreft het onderhandse gedeelte van het model Uniforme Eigen Verklaring dat is te vinden op: https://www.pianoo.nl/document/11958/interactieve-pdf-uniform-europees-aanbestedingsdocument-uea#Downloadrestricties.

Noot
8

Dit formulier is ontleend aan de systematiek ‘Past Performance’ van de Noord-Hollandse gemeenten.

Noot
19

http://www.groenkeur.nl/Media/view/9201/BRL%20GROENVOORZIENINGEN%202012

Noot
20

Definitie ‘overheidsopdracht voor werken’ volgens artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012:

“voor werken: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer aannemers en een of meer aanbestedende diensten en die betrekking heeft op:

a. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken in het kader van in bijlage I van richtlijn nr. 2004/18/EG aangewezen werkzaamheden,

b. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van een werk, of

c. het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet”;

Noot
21

Definitie ‘werk’ volgens artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012: “het product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen”.