Verordening Instelling Werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2020

Geldend van 04-03-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Instelling Werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2020

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van de gezamenlijke werkgeverscommissies Naarden Muiden Bussum d.d. 15 december 2015;

gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Gooise Meren zaaknummer 1754539 (jaar 2020);

gelet op art. 83 en 156 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

de volgende verordening vast te stellen: verordening instelling werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2020.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, waartoe aan haar is overgedragen: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107 e lid 2 Gemeentewet) en het vaststellen van het Personeelshandboek / lokale regelingen.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoort verder de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel laten uitvoeren door een gevolmachtigde.

 • 4.

  Tot de taak van de werkgeverscommissie behoort ook het zijn van sollicitatie- en selectiecommissie bij het benoemen van de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden uit de raad; oppositie en coalitie zijn vertegenwoordigd.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  De leden van de werkgeverscommissie wijzen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad het lid ontslaat als lid van de werkgeverscommissie.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan als adviseur in de vergadering van de werkgeverscommissie worden uitgenodigd.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat. In voorkomende gevallen kan de werkgeverscommissie hiervan afwijken.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van vergaderingen waarin besluiten zijn genomen. In voorkomende gevallen kan de werkgeverscommissie iemand anders belasten met het opstellen van een besluitenlijst. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden opgelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar en/of individueel belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

Op verzoek van de raad legt de werkgeverscommissie met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, verantwoording af aan de raad over haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Instelling Werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2020.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Gooise Meren op 4 januari 2016 en 12 februari 2020,

griffier

voorzitter