Wegsleepregeling Gooise Meren 2018

Geldend van 04-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-02-2020

Intitulé

Wegsleepregeling Gooise Meren 2018

De raad van de gemeente De Gooise Meren,

gelezen het voorstel van 9 januari 2017 , nr. 624600;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet , artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om, in het belang van het waarborgen van een veilig gebruik van de weg en het vrijhouden van wegen en weggedeelten, in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

WEGSLEEPVERORDENING GOOISE MEREN 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, tramps en wagens (in artikel 1, onder al RVV 1990);

 • e.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RW 1990;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren.

 • g.

  wegen en weggedeelten: als bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats van bewaring en openingstijden

Als plaats van bewaring van de weggesleepte voertuigen is aangewezen het terrein bij autohulpdienst Bergnet BV, Stichtseweg 2 in Blaricum-Bijvanck. De openingstijden van de bewaarplaats zijn conform de door Bergnet BV zelf vastgestelde openingstijden zoals weergegeven op de bedrijfswebsite.

Artikel 4 Berekening kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten, verbonden aan het overbrengen van een voertuig naar de plaats van bewaring en het bewaren van het voertuig worden berekend op basis van de op dat moment door Bergnet BV gehanteerde tarieven. Voor 2018 gelden de volgende tarieven:

  • a.

   overbrengkosten (volledige wegsleepkosten) € 215,01 incl. BTW;

  • b.

   bewaarkosten € 10,29 incl. BTW per etmaal of deel daarvan;

  • c.

   afhalen buiten openingstijden, in het weekend en op feestdagen € 60,50 incl. BTW.

 • 2.

  In geval het voertuig niet naar de plaats van bewaring is overgebracht, worden de volgende werkzaamheden onderscheiden, waarvoor voor 2018 de volgende tarieven gelden:

  • a.

   als de dienstwagen reeds onderweg is maar kan worden afgebeld € 107,99 incl. BTW;

  • b.

   als de dienstwagen (nagenoeg) is gearriveerd op de plaats van de overtreding of de onder a. vermelde situatie in de nachtelijke uren € 151,25 incl. BTW;

  • c.

   als de dienstwagen is gearriveerd en het optakelen van het voertuig reeds in gang is gezet € 151,25 incl. BTW.

 • 3.

  De in de leden 1 en 2 vermelde tarieven worden jaarlijks geïndiceerd en/of conform de door Bergnet BV gehanteerde tariefstelling door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 4.

  De kosten, verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietigen van een voertuig, alsmede de in verband daarmee te verrichten taxatie, zullen afzonderlijk worden vastgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer blijkt dat de bestuurder niet meer over voldoende rijvaardigheid beschikt, kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot wegslepen van het voertuig.

Artikel 6 Intrekking

De Wegsleepverordening Gooise Meren 2016, vastgesteld bij besluit van 4 januari 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na publicatie.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening De Gooise Meren 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 februari 2018.

De voorzitter,

De secretaris,

Toelichting Wegsleepverordening Gooise Meren 2018

Algemeen

Hieronder wordt artikelsgewijs een toelichting gegeven op de Wegsleepverordening Gooise Meren 2018. Om de verordening vanuit het juiste juridisch perspectief te kunnen beoordelen is vooraf enige aanvullende informatie van belang.

Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is een bevoegdheid van het gehele college van burgemeester en wethouders. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. In de Wegenverkeerswet 1994 wordt een aantal bepalingen uit de Awb niet van toepassing verklaard. Tegen besluiten tot het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open.

Uitgebreide werking

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 mogen op de weg staande voertuigen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van aangewezen wegen en weggedeelten. De laatste categorie is in het verleden toegevoegd aangezien er meer locaties denkbaar zijn waar fout parkeren als zeer hinderlijk wordt ervaren zonder dat de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer direct in het geding is. Direct optreden tegen dergelijke fout geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het onbevoegd parkeren op laad- en loshavens, taxistandplaatsen, marktterreinen, voetgangersgebieden en dergelijke. Deze wegen en weggedeelten moeten eerst nader worden aangewezen in een gemeentelijke verordening voordat gebruik gemaakt kan worden van deze bevoegdheid.

Een voertuig kan niet zonder meer worden weggesleept wanneer aan één van de genoemde criteria wordt voldaan. Degene die met de uitvoering van de wegsleepregeling is belast, dient per geval na te gaan of in dat specifieke geval het wegslepen van het desbetreffende voertuig absoluut noodzakelijk is. Het wegslepen van een voertuig dat om 4.00 uur 's nachts in strijd met een van de genoemde criteria is geparkeerd, zal doorgaans als niet of minder urgent moeten worden beschouwd. In zo'n geval kan het opmaken van een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar doorgaans volstaan.

Verhouding Wet-Mulder en bestuursdwang

Wanneer een voertuig fout geparkeerd staat en wegsleepwaardig is, zijn er in principe twee naast elkaar bestaande mogelijkheden om hiertegen op te treden. Allereerst door politie (inclusief de Buitengewoon Opsporingsambtenaren) en justitie op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers- voorschriften (Wet-Mulder) via het opmaken van een proces-verbaal. Daarnaast door het uitvoeren van bestuursdwang (lees: het laten wegslepen en bewaren van dat voertuig) door het college van burgemeester en wethouders.

Er bestaat geen koppeling tussen deze twee vormen van handhaven. Het opmaken van een proces- verbaal op grond van de Wet Mulder is niet vereist, maar kan wel samengaan. Opgemerkt wordt dat het wel noodzakelijk is om de geconstateerde parkeerovertreding zo goed mogelijk vast te leggen wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van de bestuursdwangbevoegdheid. Voor eventuele latere bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de Awb is het verstandig de geconstateerde parkeerovertreding zo goed mogelijk vast te leggen in een schriftelijk document en bij voorkeur vergezeld te laten gaan van een foto die de feitelijke situatie weergeeft. Een eventueel sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging door justitie, respectievelijk de rechter naar aanleiding van een proces-verbaal is niet zonder meer een reden om ook de kosten van de bestuursdwang terug te betalen. Het college van burgemeester en wethouders maakt in een eventuele bezwaarprocedure een zelfstandige afweging.

Verordening

In artikel 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994 is het kader aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college pas goed van deze bevoegdheid gebruikmaken wanneer de gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid van de wet wordt voorgeschreven. In deze verordening dienen in elk geval regels te worden gesteld over:

 • 1.

  de aanwijzing van de plaats(en) waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2.

  de berekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3.

  de eventuele aanwijzing van wegen en weggedeelten waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c Wegenverkeerswet 1994 voertuigen mogen worden weggesleept.

Aangezien in artikel 173, tweede lid van de wet wordt aangegeven dat de nadere regels bij gemeentelijke verordening moeten worden gesteld, kunnen de hiervoor genoemde onderwerpen niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. De uitwerking van de nadere regels van de verordening kan wel door het college van burgemeester en wethouders geschieden (bijvoorbeeld door middel van beleidsregels).

Wegsleepwaardige overtredingen

In deze verordening wordt niet concreet aangegeven in welke gevallen er sprake kan zijn van een wegsleepwaardige overtreding. Enerzijds omdat we ons nodeloos beperkingen kunnen opleggen wanneer in de verordening zelf concreet wordt aangegeven welke wegsleepwaardige overtredingen worden onderscheiden. Op grond van artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet 1994 kunnen immers voertuigen waarmee én een verkeersregel wordt overtreden én waarvan de verwijdering noodzakelijk is in verband met het belang van:

 • a.

  de veiligheid op de weg of

 • b.

  de vrijheid van het verkeer of

 • c.

  het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen

zonder meer worden weggesleept.

Anderzijds kan dit omdat het gevaar bestaat dat de delictsomschrijvingen uit de wegenverkeerswetgeving en de wegsleepverordening niet naadloos op elkaar aansluiten. Wanneer dit het geval is, bestaat er de kans dat de gemeente in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures om formele redenen in het ongelijk wordt gesteld. Daarnaast geldt uiteraard ook dat zaken niet dubbel moeten worden geregeld. Bovendien zou bij elke wijziging in de desbetreffende onderdelen van de wegenverkeerswetgeving ook de weg- sleepverordening moeten worden aangepast. Om die redenen hebben wij ervoor gekozen om de delictsomschrijvingen niet in de verordening op te nemen, maar te volstaan met een wegsleepverordening waarin alleen zaken zijn geregeld die de gemeente aanvullend moet en kan regelen.

Om toch enig houvast te bieden bij de toepassing van de wegsleepverordening is aan het slot van deze algemene toelichting aangegeven in welke concrete gevallen er sprake kan zijn van een wegsleepwaardige overtreding van de wegenverkeerswetgeving. Ook wijzen wij nog op het bepaalde in artikel 170, zesde lid Wegenverkeerswet 1994. Hierin wordt bepaald dat een voertuig niet kan worden weggesleept indien de rechthebbende het voertuig verwijdert voordat met de overbrenging wordt begonnen. In de wet wordt niet expliciet aangegeven wanneer met de overbrenging wordt begonnen. In de dagelijkse praktijk wordt ervan uitgegaan dat pas met de overbrenging wordt begonnen wanneer het voertuig zich in de takels van het wegsleepvoertuig bevindt. Indien de rechthebbende zich eerder bij zijn voertuig meldt, mag het voertuig niet meer worden weggesleept. Wel zal de rechthebbende alle aan de voorbereiding van de overbrenging verbonden kosten dienen te vergoeden, waarbij met name kan worden gedacht aan de voorrijkosten van het sleepvoertuig en administratieve kosten.

Wegsleepwaardige situaties

Hierna zijn onder A diverse wegsleepwaardige overtredingen van de wegenverkeerswetgeving opgenomen waarbij het motief ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Zoals reeds in de algemene toelichting is aangegeven zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden of de geconstateerde parkeerovertreding ook daadwerkelijk sleepwaardig is.

In onderdeel A gaat het om overtreding van artikel 10 RVV 1990. Bestuurders van voertuigen, met uit- zondering van fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen (zie artikel 5 tot en met 7 RVV 1990), gebruiken de rijbaan. Zij mogen hun voertuig niet parkeren op een trottoir, voetpad of fiets/bromfietspad. In onderdeel B gaat het om overtreding van het bepaalde in artikel 23, 43, tweede lid, en 81 RVV 1990 en bord E2 van bijlage 1 bij het RVV 1990. In onderdeel C is sprake van overtreding van het bepaalde in artikel 24, 25, 38 e.v. en 46 RVV 1990 en bord E1 van bijlage 1 RVV 1990. In onderdeel D wordt gedoeld op overtreding van het bepaalde in artikel 82 RVV 1990.In onderdeel E gaat het om overtreding van het bepaalde in artikel 5 Wegenverkeerswet 1994, het zogenaamde kapstokartikel. Op grond van deze bepaling is het verboden zich zodanig te gedragen dat er gevaar op de weg wordt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden gehinderd. De inhoud van deze bepaling is zo ruim dat ongewenst gedrag op de weg, i.c. ongewenst parkeren, dat niet reeds onder a tot en met d is geregeld, doorgaans onder deze bepaling kan worden gebracht.

A. Veiligheid op de weg en vrijheid van het verkeer

Als gevallen waarin verwijdering, overbrenging en inbewaringstelling van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg en de vrijheid van het verkeer (zie artikel 170, eerste lid, aanhef en onder a en b Wegenverkeerswet 1994) noodzakelijk kunnen worden genoemd:

 • a.

  Plaats op de weg

 • Een voertuig is tot stilstand gebracht op een trottoir, voetpad of fiets/bromfietspad, tenzij het een fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig betreft (zie artikel 10 en artikel 5 tot en met 7 RVV 1990).

 • b.

  Laten stilstaan

 • Een voertuig is tot stilstand gebracht:

  • 1.

   op een kruispunt, rotonde of een overweg;

  • 2.

   op een fietsstrook of de rijbaan langs een fietsstrook;

  • 3.

   op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan;

  • 4.

   in een tunnel;

  • 5.

   bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering of, indien die markering niet is aan- gebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord, tenzij het stilstaan dient voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers;

  • 6.

   op de rijbaan langs een busstrook;

  • 7.

   op een busbaan of een busstrook met uitzondering van een lijnbus;

  • 8.

   langs een gele doorgetrokken streep of in strijd met bord E2 van bijlage 1 RVV 1990;

  • 9.

   op de rijbaan, inclusief de invoeg- en uitrijstrook, van een autosnelweg of autoweg, of, behoudens in noodgevallen, op de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm van zo'n weg.

 • c.

  Parkeren

 • Een voertuig is geparkeerd:

  • 1.

   bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan;

  • 2.

   voor een inrit of een uitrit;

  • 3.

   buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

  • 4.

   langs een gele onderbroken streep of in strijd met bord E1 van bijlage 1 RVV 1990;

  • 5.

   op een wijze waardoor er sprake is van dubbel parkeren;

  • 6.

   binnen een erf, waarbij, voor zover het een motorvoertuig betreft, geen gebruik is gemaakt van de parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangewezen;

  • 7.

   op een weg waarvoor een geslotenverklaring geldt;

  • 8.

   zonder dat de voorgeschreven voertuigverlichting in werking is gesteld.

 • d.

  Bevel of aanwijzing

 • Een voertuig is tot stilstand gebracht in strijd met een bevel of een aanwijzing, gegeven door een daartoe bevoegd en als zodanig kenbare ambtenaar of ander persoon;

 • e.

  Gevaarlijk of hinderlijk gedrag

 • Een voertuig is overigens zodanig tot stilstand gebracht of geparkeerd dat gevaar op de weg wordt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden gehinderd.

Hierna zijn diverse wegsleepwaardige overtredingen van de wegenverkeerswetgeving opgenomen, waarbij het motief niet zozeer ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer, maar wel bij het vrijhouden van wegen en weggedeelten. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is concreet aangegeven op welke soorten wegen en weggedeelten voertuigen mogen worden weggesleept in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten. Deze soorten wegen zijn onder a tot en met j nader aangeduid.

B. Vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen

Verwijdering, overbrenging en inbewaringstelling van voertuigen in het belang van het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen (zie artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c Wegenverkeerswet

1994 en artikel 2 Besluit wegslepen van voertuigen) kunnen noodzakelijk zijn in het geval dat er een voertuig geparkeerd is:

 • a.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1 90 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, lid 1 onder e RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod geldt;

 • b.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een verbod om stil te staan geldt;

 • c.

  op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet met onderbord)

 • voor zover:

 • • het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

 • • het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd;

 • • het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd;

 • d.

  op een taxistandplaats, nader aangeduid door bord E5 van die bijlage, tenzij het parkeren gebeurt met een taxi;

 • e.

  op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die bijlage:

  • tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig;

  • tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldige en duidelijk zichtbaar aangebrachte gehandicaptenparkeerkaart;

  • die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt met dat voertuig;

 • f.

  op een laad- en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met uitzondering van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het voertuig bezig is met het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

 • g.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voor zover het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

 • h.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd voor vergunning- houders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor een parkeervergunning is afgegeven;

 • i.

  in een voetgangersgebied, nader aangeduid door bord G7 of C1 van die bijlage met uitzondering van aangegeven dagen en uren.

 • j.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van het bord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 wordt aangegeven dat gebruik van dit weggedeelte niet is toegestaan (b.v. de Rijnkade bij hoog water, tijdens kermis, evenementen, markt).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d. Voertuig

Het begrip 'voertuig', zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening. Ook in de APV is een bepaling opgenomen over de verwijdering van fietsen en bromfietsen van de openbare weg (zie artikel 5.1.11). Deze bepaling is aanvullend op wat de wegenverkeerswetgeving beoogt te regelen. In artikel 5.1.11 van de APV spelen namelijk andere belangen een rol, zoals de openbare orde en veiligheid, het uiterlijk aanzien en de openbare gezondheid.

Ad e. Motorrijtuig

Het begrip 'motorrijtuig' is apart omschreven omdat artikel 5 van de wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, over- gebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Zoals hiervoor in het algemene deel van de toelichting is gememoreerd, is de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet zelf geregeld. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer hoeven geen wegen en weggedeelten te worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente gebruik worden gemaakt. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en weggedeelten worden aangewezen. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader aangegeven om welke soorten van wegen en weggedeelten het kan gaan, zoals onder andere gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens, parkeerplaatsen voor vergunninghouders, voetgangersgebieden en dergelijke.

In deze verordening worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen. Kortom, een voertuig kan in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten slechts worden weggesleept wanneer deze wegen en weggedeelten én behoren tot de soorten van wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen, én zijn aangewezen in de wegsleep- verordening.

Voor de volledigheid wordt nog eens opgemerkt dat een parkeerovertreding, zoals in deze bepaling bedoeld, op zich niet zonder meer voldoende is om over te gaan tot het wegslepen en in bewaring stellen van een voertuig. Per geval zal tevens moeten worden beoordeeld of de specifieke parkeerovertreding het wegslepen en in bewaring stellen van het desbetreffende voertuig ook rechtvaardigt. Indien bijvoorbeeld een voertuig midden in de nacht op een laad- en loshaven wordt geparkeerd terwijl alle winkels en bedrijven dicht zijn, zal het normaal gesproken (op dat moment) niet weggesleept mogen worden. Het voertuig zal doorgaans pas mogen worden weggesleept wanneer de winkels en bedrijven weer opengaan of enige tijd daarvoor.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

De inhoud van de bepaling spreekt voor zich. Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid WVW

1994 moet(en) de plaats(en) van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen. Delegatie aan het college van burgemeester en wethouders is niet mogelijk. In onvoorziene omstandig- heden is het denkbaar dat de burgemeester op grond van zijn bijzondere bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde tijdelijk ook andere terreinen aanwijst als plaats van bewaring van voertuigen.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In artikel 13 tot en met 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten die verbonden zijn aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en dergelijke. In het tweede lid van deze bepaling, waarin de kosten van bewaring van voertuigen worden geregeld, wordt het begrip 'etmaal' gebruikt. Het etmaal, zoals hier bedoeld, begint op het moment van in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur later.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

 • de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het 'knoeien' met kentekens in geval van autodiefstal.

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuurs- dwangbevoegdheid is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt.

Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. Het is raadzaam om ook in de wegsleepverordening de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel

3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 6 Intrekking

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.