Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020

De raad van de gemeente Noordwijk;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020, luidende aldus,

Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een verzoek aan het college voor een toekenning Duurzaamheidslening in de zin van deze verordening en een voordracht bij de SVn voor een lening.

 • b.

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, particuliere eigenaar van de woning, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

 • c.

  Bestaande eigen woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw, zoals omschreven in artikel 3 die als hoofdverblijf bewoond wordt door de aanvrager.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 • e.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen.

 • f.

  Duurzaamheidsmaatregel: een energiebesparende, duurzaam energieopwekkende, duurzaam afgiftesysteem technische of klimaatbestendige maatregel of voorziening, zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1, tabel 1 en 2.

 • g.

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel, uitgevoerd binnen de kadastrale grens van de bestaande eigen woning, om hemelwaterafvoer te vertragen of vast te houden, vergroening aan te brengen en om droogte te voorkomen, zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 2.

 • h.

  Postcoderoosregeling of Regeling Verlaagd Tarief; regeling voor kleinverbruikers, wonend in een postcodegebied plus de direct aangrenzende postcodegebieden waarin de lokale duurzame energieproductie-installatie ligt, met een maximaal eigen verbruik van 10.000 kWh per jaar. De kleinverbruikers zijn leden van coöperaties of verenigingen van eigenaren (VvE) en komen in aanmerking voor een verlaging van de energiebelasting, omdat zij samen eigenaar zijn van een lokale duurzame energieproductie-installatie.

 • i.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk.

 • j.

  Revolverend fonds: een fonds, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Duurzaamheidsleningen kan toewijzen, waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort in het fonds en de kosten voor beheer worden afgeschreven.

 • k.

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente:

 • 1

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

 • 3

  het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

De ambitie op lange termijn is, omschreven in Het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen Duurzaamheidslening die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemd bestaande eigen woning dat ook bewoond wordt door de eigenaar van de woning als hoofdverblijf. De woning beschikt over een eigen; toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Noordwijk en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening. De aanvraag kan tevens betrekking hebben op een participatie en investering in een coöperatie of Vereniging van Eigenaren met een kleinschalige, duurzame energieopwekking volgens de postcoderoosregeling in de gemeente Noordwijk;

 • 2 De werkelijke kosten die voor toewijzing in aanmerking komen zijn de materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten voor duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel. De maatregelen moeten direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager. Maatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten, met uitzondering van maatregelen via een postcoderoosregeling.

Artikel 4 Budgetplafond

De raad stelt een gerelateerd budgetplafond van tezamen €2.000.000, - vast binnen de gemeentelijke rekening van SVn dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen op grond van deze verordening en het toewijzen van Stimuleringsleningen binnen de verordening "Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2020".

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag duurzaamheidslening;

 • 2

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen;

 • 3

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • 4

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen.

Artikel 6 Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen

 • 1 De in bijlage 1 genoemde maatregelen mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten een duurzaamheidslening verstrekt.

 • 2 De aanvrager die de maatregelen zelf uitvoert, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen en toekennen van de Duurzaamheids- lening

Artikel 7 Aanvraag Duurzaamheidslening

 • 1 De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, een Duurzaamheidslening aan bij het college door middel van een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college.

 • 2 De volledig ingediende aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het e-mailadres van de aanvrager;

  • c.

   geboortedatum van de aanvrager;

  • d.

   het bouwjaar van de woning;

  • e.

   het energielabel van de woning;

  • f.

   de datum van de aanvraag duurzaamheidslening;

  • g.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor de Duurzaamheidslening wordt aangevraagd;

  • h.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en) of voorziening(en);

  • i.

   een verklaring dat, indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan voldaan is;

  • j.

   ondertekening door de aanvrager;

 • bij een eigenaar die nog niet woont op het adres waar de duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen en een duurzaamheidslening voor wordt aangevraagd:

  • k.

   het correspondentieadres;

  • l.

   de koopovereenkomst van de woning;

  • m.

   een intentieverklaring dat de aanvrager de intentie heeft in de woning te gaan wonen;

 • bij duurzame energieproductie via de postcoderoosregeling:

  • n.

   het adres waar de lokale duurzame energieproductie geplaatst gaat worden;

  • o.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregelen met daaraan toegevoegd de ledenovereenkomst/financieringsovereenkomst met de coöperatie of VvE voor het samenhangende vermogen dat de aanvrager als lid van de coöperatie of VvE financiert;

   coöperatie of een VvE, wanneer de duurzame energieproductie buiten de kadastrale grens van de VvE wordt geplaatst;

  • p.

   een overeenkomst van de coöperatie of VvE met de eigenaar waar de duurzame energieproductie-installatie wordt geplaatst.

Artikel 8 Procedure aanvraag Duurzaamheidslening

 • 1 Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag Duurzaamheidslening binnen 5 werkdagen.

 • 2 Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken.

 • 3 Indien de aanvraag niet binnen de in lid 2 genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4 De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 5 Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6 Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing tot voordracht van de aanvraag bij SVn.

 • 7 Uit overschrijding van de in lid 5 bedoelde termijn mag de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/ intrekken Duurzaamheidslening

Het college wijst een aanvraag voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn af, indien:

 • 1

  het gerelateerde budgetplafond van het revolverend fonds niet toereikend is om de aanvraag binnen de gestelde termijnen zoals in artikel 8, lid 5 te honoreren;

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toekenningsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien:

 • 2

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan om aan te nemen, dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 3

  een eventuele benodigde (omgevings-)vergunning niet verleend is;

 • 4

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

 • 5

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 6

  de werkelijke kosten minder bedragen dan het drempelbedrag van € 2.500,- inclusief btw;

 • 7

  is begonnen met het treffen van de maatregelen, voordat de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 10 Inhoud besluit tot toekenning Duurzaamheidslening

 • 1 Het college neemt een besluit tot toekenning van het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn, indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2 Het besluit tot toekenning wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:

  • a.

   het bedrag van de Duurzaamheidslening;

  • b.

   indien met de aanvraag een groter bedrag dan € 25.000,- is gemoeid, en aan alle overige voorwaarden van toekenning is voldaan, wordt de aanvraag toegekend tot een maximumbedrag van € 25.000,-;

  • c.

   de maatregelen waarvoor de duurzaamheidslening is toegekend;

  • d.

   de termijnen zoals bedoeld in artikel 11, lid 3 en 4, waarbinnen de aanvraag bij de SVn ingediend moet zijn en de krediettoets bij de SVn moet zijn afgerond.

 • 3 Toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

Artikel 11 Financiële toets, Lening verstrekking en beheer Duurzaamheidslening

 • 1 De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2 Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en de gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3 De aanvraag Duurzaamheidslening bij de SVn dient binnen het termijn gesteld in de toekenning (peildatum is dagtekening besluit tot toekenning), door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn). Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 4 Een aanvraag dient binnen het termijn gesteld in de toekenning (peildatum is dagtekening toekenning), tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid. Bij het uitblijven van een financiële toets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een financiële toets kan uitvoeren.

 • 5 SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast, met dien verstande dat de lening niet hoger kan worden dan het oorspronkelijke bedrag in de toekenning.

 • 6 Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 7 SVn is de verstrekker en beheerder van de Duurzaamheidslening. De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden, de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en de onderhandse akte door aanvrager is ondertekend.

 • 8 Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen dienen te worden goedgekeurd door het college.

 • 9 Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn. De indiener van de klacht kan, wanneer de uitkomst van deze klachtenprocedure geen tevreden resultaat biedt, een vervolgprocedure starten bij Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

De Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020 is opgesteld in overeenstemming met de: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’, ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Noordwijk en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1 De hoofdsom van de door het college toegewezen aanvraag voor een Duurzaamheidslening is maximaal het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- per aanvraag.

 • 3 Het standaard rentetarief is het rentepercentage welke door SVn is vastgesteld op het moment van toekennen van de Duurzaamheidslening.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassing van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 16 Overgangsrecht

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijk 2018”en de “Verordening Duurzaamheidslening Noordwijkerhout 2018”, doch deze blijven van kracht voor zover dat voor de behandeling van beslissingen op ingediende aanvragen en verleende duurzaamheidsleningen, die onder de werking van die verordening noodzakelijk is.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordwijk gehouden op 18 februari 2020 te Noordwijk.

De griffier,

M.R. Fabricotti

De voorzitter,

W.J.A. Verkleij

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Tabel 1: Energiebesparende, duurzaam energieopwekkende en duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen of voorzieningen

Soort maatregel

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparende maatregelen

Bodemisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Gevelisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Vloerisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Spouwmuurisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Dakisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Raamisolatie (incl. eventueel kozijnen)

Isolerende materialen, kozijnen en direct gerelateerde arbeid

 

Ledverlichting

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Energiebesparende maatregelen/ Duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen

Infraroodverwarming

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Zeer lage temperatuurverwarming;

Vloer, plafond en wand

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Zeer lage temperatuurverwarming; radiatoren/convectoren

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Vervolg tabel 1 op volgende pagina

Tabel 1 vervolg: energiebesparende, duurzaam energieopwekkende, duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen of voorzieningen

Soort maatregel

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Duurzaam energieopwekkende maatregel

Zonnepanelen eigen dak

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel. Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van de eigen woning. De zonnepanelen worden geplaatst binnen de kadastrale

contouren van de woning of Vereniging van Eigenaren.

 

Zonneboiler

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Warmtepomp

Niet zijnde lucht-lucht, maar inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Warmtepompboiler

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Micro windturbines

Rotordiameter kleiner dan twee meter

 

Lokale duurzame energieproductie-installatie volgens de postcoderoosregeling

Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van de bestaande woning volgens de postcoderoosregeling. De locatie van de lokale duurzame energieproductie-installatie bevindt zich in de gemeente Noordwijk

 

De lijst is niet limitatief. Maatregel met een vergelijkbaar aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkings- potentieel

Nader te bepalen

In ieder geval niet energiecertificaten, pellet- en biomassaketels

Tabel 2 Klimaatbestendige maatregelen

Soort maatregel

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Vertragen hemelwaterafvoer

Groen dak

Vertragen hemelwaterafvoer en vergroten biodiversiteit als doel

De lijst is niet limitatief. Maatregel met een vergelijkbaar aantoonbaar klimaatbestendigheidseffect

Nader te bepalen

Waterberging: moet 60 mm in een uur kunnen verwerken. (60 liter per m2 oppervlak in één uur door middel van waterberging, hergebruik en/ of infiltratie)