Definitief besluit wijziging gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 01-02-2020 t/m heden

Intitulé

Definitief besluit wijziging gemeenschappelijke regelingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

overwegende dat:

- Per 1 januari 2020 de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking is getreden;

- De Wnra gevolgen heeft voor die gemeenschappelijke regelingen die zelf personeel in dienst hebben;

- Ook het personeel van die regelingen onder het civiele arbeidsrecht valt;

- Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de VNG besloten heeft een eigen werkgeversvereniging op te richten, zodat gemeenschappelijke regelingen via die vereniging toch een landelijke cao kunnen sluiten;

- Gemeenschappelijke regelingen zich aan kunnen sluiten bij de werkgeversvereniging mits de individuele regeling voorziet in de mogelijkheid om lid te worden;

- Om in die bevoegdheid te voorzien een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant, de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief en de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant vereist is.

gelet op:

- Artikel 1 en artikel 73 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

neemt het besluit om de navolgende regelingen als volgt te wijzigen:

De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant:

Aan artikel 4 wordt een elfde lid toegevoegd, luidende:

11. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

De Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant:

Aan artikel 12 wordt een vierde lid toegevoegd luidende:

4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzondere aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

De Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief:

Aan artikel 9 wordt een vierde lid toegevoegd luidende:

4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant:

Aan artikel 13 wordt lid e toegevoegd luidende:

e. het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 21-01-2020

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

C.L.C. Verberne J.G.P. Vermue