Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede 2020

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede 2020

Het college van de gemeente Heemstede;

gelet op de bestuurlijke wens om regie door en eigenaarschap van inwoners te versterken bij het in stand houden van de leefbaarheid, in de meest brede zin van het woord, binnen Heemstede en om dat te realiseren een sterke sociale cohesie daarbij een belangrijke voorwaarde is;

mede gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de:

Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede 2020

Artikel 1 Doelstelling

Het stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven is bedoeld voor (kleinschalige) initiatieven van inwoners die bijdragen aan veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) Heemstede en in ieder geval één of meerdere aspecten in zich hebben die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en een gevoel van eigenaarschap voor de gemeenschap, in die zin dat de betrokkenheid van inwoners bij hun straat, buurt, kern of de hele gemeenschap wordt vergroot.

Artikel 2 Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden ingediend door inwoners(groepen) van Heemstede of een plaatselijke niet-commerciële vereniging of stichting.

Artikel 3 Besteedbaar bedrag

 • 1.

  De raad stelt het jaarlijks besteedbaar bedrag voor het stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven vast.

 • 2.

  Het beschikbare budget wordt besteed volgens de principes:

  • .

   aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst onder voorwaarde dat zij volledig zijn;

  • .

   op is op.

Artikel 4 Bijdrage per aanvraag

Per aanvraag wordt maximaal € 6.000,- verstrekt.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1.

  Het initiatief voldoet aan de doelstelling als omschreven in artikel 1.

 • 2.

  Het gaat om initiatieven waarbij sprake is van een grotendeels eigen inbreng in de vorm van geld, natura of capaciteit.

 • 3.

  In geval van aanschaf van materialen is de ontvanger van de bijdrage bereid deze te delen met andere inwoners van Heemstede die er gebruik van willen maken.

 • 4.

  Sociale activiteiten vinden plaats binnen Heemstede. Digitale activiteiten komen ten gunste van de inwoners van Heemstede.

 • 5.

  Voor initiatieven waarbij op grond van deze regeling een bijdrage wordt aangevraagd tot €3.000,- worden in de aanvraag de volgende elementen opgenomen: een omschrijving van de activiteit (inclusief planning) en hoe deze bijdraagt aan de doelstelling, de gevraagde bijdrage en een omschrijving van de eigen inbreng.

 • 6.

  Voor initiatieven waarbij op grond van deze regeling een bijdrage wordt aangevraagd van €3.000,- tot €6.000,- wordt een werkplan met begroting ingediend, waarin in ieder geval ook aan de voorwaarden uit het vijfde lid is voldaan.

 • 7.

  In het werkplan wordt expliciet uitgewerkt:

  • a.

   hoe de continuïteit is gewaarborgd;

  • b.

   hoe bevordering van de sociale cohesie is gewaarborgd; en

  • c.

   op welke wijze de verantwoording naar de gemeente achteraf plaatsvindt.

 • 8.

  Indien het een activiteit betreft in de fysieke ruimte, is er overeenstemming tussen initiatiefnemer, gemeente en grondeigenaar over het beheer en onderhoud, inclusief de beheerkosten.

 • 9.

  Er is aantoonbaar draagvlak voor het initiatief. Afhankelijk van de schaal gaat het om de straat, de wijk of heel Heemstede.

 • 10.

  Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor (indien nodig) het verkrijgen van een vergunning of ontheffing of het doen van een melding noodzakelijk voor de activiteit.

Artikel 6 Buurtfeesten

Voor buurtfeesten (die jaarlijks georganiseerd worden) kan eenmalig maximaal €300,-- worden aangevraagd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Er wordt in ieder geval geen bijdrage toegekend als:

 • a.

  de activiteiten niet voldoen aan de criteria/voorwaarden, opgenomen in deze regeling;

 • b.

  de activiteiten strijdig zijn met de wet- en regelgeving of gemeentelijk beleid;

 • c.

  het initiatief betrekking heeft op privébelangen, verenigingsbelangen of commerciële belangen;

 • d.

  het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • e.

  voor hetzelfde initiatief eerder een stimuleringsbudget is toegekend op basis van deze regeling;

 • f.

  het initiatief voor de aanvraag al geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd;

 • g.

  voor het initiatief een bijdrage wordt gevraagd of kan worden gevraagd op grond van een andere gemeentelijke regeling, dan wel een of andere vorm van inzet vanuit de gemeentelijke organisatie;

 • h.

  voor dezelfde stichting of vereniging in één jaar al een bijdrage is toegekend op basis van deze regeling.

 • i.

  geen bijdrage wordt verstrekt voor eten en drinken, personeels- en/of beheerkosten of andere (vaste) kosten met betrekking tot bedrijfsvoering.

Artikel 8 Procedure voor het indienen van aanvragen

 • 1.

  Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend via het aanvraagformulier dat staat vermeld op de website van de gemeente Heemstede.

 • 3.

  Indieners ontvangen binnen een week na ontvangst van de aanvraag een reactie ter ontvangst. Is de aanvraag niet compleet, dan kan deze worden aangevuld. Binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college op de aanvraag.

Artikel 9 Verantwoording

De initiatiefnemers leveren binnen vier weken na afloop van het initiatief of het project een verslag in voorzien van beeldmateriaal bij het college. De initiatiefnemers verplichten zich ook verslag te doen van het initiatief op de website ‘Wij maken Heemstede’.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Regeling budget bewoners/buurtinitiatieven wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 15 februari 2020.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede 2020.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 21 januari 2020.