Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent evenementen (Beleidsregel stadspromotie- en evenementensubsidie)

Geldend van 28-12-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent evenementen (Beleidsregel stadspromotie- en evenementensubsidie)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals;

gelet op:

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 lid 2 van de Subsidieverordening Vaals 2014.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL stadspromotie- en evenementensubsidie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Adviescommissie: een adviesorgaan bestaande uit twee Vaalse Verbinders, één ondernemer, één vertegenwoordiger van een vereniging en één lid van de adhoc-stuurgroep (evenementen), dat het college van B&W adviseert of een evenement in aanmerking komt voor een subsidie en de hoogte van deze subsidie.

 • 2. College van B&W: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals.

 • 3. Evenement: een openbaar toegankelijke verrichting van vermaak, nieuw of bestaand en van tijdelijke aard, die doelbewust is georganiseerd, gericht op een publiek van minimaal 500 bezoekers, die substantieel bijdraagt aan de kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente Vaals, de verbetering van de identiteit van de gemeente Vaals en een regionale of internationale uitstraling heeft.

 • 4. Subsidieverordening: Subsidieverordening Vaals 2014.

Artikel 2 Reikwijdte

Onverminderd het bepaalde in de Subsidieverordening deel D heeft deze Beleidsregel betrekking op evenementen met minimaal 500 bezoekers.

Artikel 3 Adviescommissie

 • 1. Het college van B&W stelt bij besluit de adviescommissie in.

 • 2. De leden van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 3. De adviescommissie toetst of het evenement voldoet aan de vier V’s 1 en in aanmerking komt voor een subsidie.

 • 4. De adviescommissie brengt advies uit aan het college van B&W of een evenement in aanmerking komt voor een subsidie en de hoogte van deze subsidie.

Artikel 4 Indienen aanvraag

 • 1. Aanvragen voor een subsidie voor een evenement, zoals bedoeld in deze regeling, dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden ingediend bij het college van B&W, doch uiterlijk 3 maanden voor het tijdstip, waarop het evenement plaatsvindt. In bijzondere gevallen kan het college van B&W van deze termijn afwijken.

 • 2. Aanvragen voor een subsidie kunnen uitsluitend worden ingediend door middel van een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan worden afgehaald of gedownload bij de gemeente Vaals, of op aanvraag worden toegezonden door de gemeente Vaals.

Artikel 5 Toetsingscriteria

Ter vervanging van het bepaalde in artikel 5 hoofdstuk 2 Deel D van de subsidieverordening dient een evenement in het kader van deze beleidsregel te voldoen aan onderstaande doelstelling en criteria.

Het doel van het Stadspromotie- en evenementenbeleid is het aanspreken van de Vaalser trots, het stimuleren van een gemeenschap die mede investeert in de aantrekkelijkheid van het gebied, het zoeken naar verbindingen, het uitdragen en promoten van onze identiteit, maar bovenal bijdragen aan een prettige leefomgeving waar men zich thuis voelt en graag verblijft.

Hierbij worden initiatieven gestimuleerd die passen binnen de vier V’s van de gemeente Vaals:

 • Verbinden; verbindt Vaals, tussen kernen en aan sterke steden Maastricht en Aken.

 • Versterken; versterken van voorzieningen en ontwikkelen nieuw aanbod.

 • Verleiden; verleiden van doelgroepen om hier te komen en te blijven om meer te genieten van Vaals.

 • Vertellen; vertellen van authentieke verhalen waar we trots op zijn en Vaals tot leven brengen.

Artikel 6 Randvoorwaarden

Het evenement levert op aantoonbare wijze een substantiële, positieve bijdrage aan de toetsingscriteria als genoemd in artikel 5, zulks ter beoordeling van de adviescommissie. De adviescommissie adviseert het college van B&W of aan de toetsingscriteria van artikel 5 wordt voldaan. Ten slotte beoordeelt het college van B&W of de subsidie wordt verleend en wat de hoogte van deze subsidie zou moeten zijn.

Artikel 7 Vereiste aanvullende informatie

Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 7 deel D van de Subsidieverordening, dient een subsidieaanvraag vergezeld te gaan van:

 • 1.

  Een onderbouwing waarin wordt beschreven op welke wijze wordt voldaan aan de vier V’s.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 deel D Subsidieverordening, wordt de hoogte van de totale subsidie (financieel en/of facilitair) beoordeeld aan de hand van de mate waarin het evenement voldoet aan de vier V’s. Aantoonbaar moet zijn gemaakt dat het evenement een substantiële waarde heeft voor de gemeenschap.

 • 2. 75% van de toegekende subsidie wordt bij wijze van voorschot vooraf uitgekeerd; 25% wordt na afloop van het evenement uitgekeerd op basis van de controle en goedkeurig van de financiële afrekening.

Artikel 9 Bepaling hoogte subsidie

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, 7 en 8 bepaalt het college van B&W de hoogte van de subsidie op basis van de mate waarin, naar het oordeel van het college en op grond van het advies van de adviescommissie, door de aanvrager een bijdrage wordt geleverd aan de toetsingscriteria als genoemd in artikel 5.

 • 2. Het college van B&W kan, onder voorwaarden en na advies van de adviescommissie, het stapelen van subsidies mogelijk maken met inachtneming van minimaal de volgende bepalingen:

  • a.

   alleen voor regionale en bovenregionale evenementen;

  • b.

   alleen voor wat betreft subsidie in het kader van het fonds Welzijn en evenementensubsidie.

Artikel 10 Besluitvorming

Het besluit of een subsidie voor een evenement als bedoeld in deze beleidsregel wordt toegekend, wordt genomen binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt genomen door het college van B&W, nadat het advies heeft ingewonnen van de adviescommissie.

Artikel 11 Overgangsbepaling

Op subsidies, die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verleend of vastgesteld, blijven de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Subsidieverordening deel D van toepassing.

Ondertekening


Noot
1

De vier V’s zoals vastgelegd in het rapport Stadspromotie Vaals – Dietz 2018