Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende de aanwijzing van parkeerplaatsen inzake parkeerbelastingen (Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Lelystad 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende de aanwijzing van parkeerplaatsen inzake parkeerbelastingen (Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Lelystad 2020)

Het college van de gemeente Lelystad;

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Lelystad 2016 en artikel 2 en 9 van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2020;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende regeling:

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Lelystad 2020

 • I.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2020 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren’;

 • II.

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning/abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2020, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Plaatsen waar met een vergunning/ abonnement mag worden geparkeerd’;

 • III

  het aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2016 van 15 december 2015 in te trekken op het moment dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt;

 • IV

  dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op 1 januari 2020;

 • V

  dat dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2020.

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

1a Plaatsen waar tegen betaling mag worden geparkeerd

Met betrekking tot het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2020 bestaan er binnen de gemeente Lelystad gedifferentieerde belastingtarieven voor verschillende locaties. Deze locaties zijn gelegen in het Stadshart, in het winkelcentrum Lelycentre en Bataviahaven.

Parkeergebied Stadshart

De Middenweg, De Waag, Zuigerplasdreef, Agoraweg, Agorawagenplein, Stationsweg, Neringweg (incl. ABC locatie) (straatparkeren).

Parkeergarage Zilverpark, Parkeergarage Neringweg, Parkeergarage De Waag, Parkeergarage Agoradek, Parkeerterrein ziekenhuis (garage- en terreinparkeren).

Parkeergebied Lelycentre

Noorderwagenplein, het Snijdershof en Maerlant.

Parkeergebied Bataviahaven

Langparkeerterrein Bataviahaven, P6.

1b De tijdvakken en tijdstippen waarop tegen betaling mag worden geparkeerd

De tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 3 van de Tarieven- en kostentabel behorende bij en aangeduid in artikel 5 en artikel 10 van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2020 zijn verschuldigd:

Parkeergebied Stadshart:

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag:

van 09.00 uur tot 18.00 uur

tevens op donderdag:

van 18.00 uur tot 21.00 uur

Parkeergebied Lelycentre:

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag:

van 09.00 uur tot 18.00 uur

Parkeergebied Bataviahaven:

op maandag tot en met zondag en feestdagen:

van 00.00 uur – 23.59 uur

Uitgezonderd in het parkeergebied Bataviahaven is in de parkeergebieden Stadshart en Lelycentre op zon- en feestdagen geen parkeergeld verschuldigd. Als feestdagen worden aangemerkt: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.

1c Wijze van betalen

Betaald parkeren, zie parkeergebieden, geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50 € 1,00 of € 2,00, dan wel door middel van een rekening gebonden kaart, daar waar het van toepassing is. (parkeergarages, parkeerterreinen, etc.)

Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of er dient voldoende saldo op de rekening waaraan de rekening gebonden kaart is gekoppeld te staan als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

1d Betaald parkeren via een mobiele telefoon of een ander communicatiemiddel

In afwijking van het bepaalde onder 1c kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden via een mobiele telefoon of een ander communicatiemiddel waarbij wordt ingelogd op een centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige gebruik te maken van de diensten van een telefoonprovider. Bij aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige de parkeergebiedscode telefonisch door aan een provider waar de belastingplichtige een afspraak mee heeft. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de provider in acht.

Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2020.

Bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning/abonnement mag worden geparkeerd

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning/abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2020, zijn:

Parkeergebied

Maximale parkeerduur

vergunninghouders

abonnementhouders

Stadshart (straatparkeren)

De Middenweg, De Waag, Zuigerplasdreef, Lindelaan, Agoraweg, Agorawagenplein, Stationsweg en

Neringweg (inclusief ABC-locatie)

Geen limiet

Toegestaan

Stadshart (garage- en terreinparkeren).

Parkeergarage Zilverpark, Parkeergarage Neringweg, Parkeergarage De Waag, Parkeergarage Agoradek, Parkeerterrein ziekenhuis

14 dagen

Toegestaan

Lelycentre

Noorderwagenplein

Snijdershof

De Maerlant

Geen Limiet

Toegestaan

Bataviahaven

Langparkeerterrein Bataviahaven P6

Geen limiet

Beperkt toegestaan

Lelystad, 5 november 2019

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,