Aanwijzingsbesluit 'parkeren van grote voertuigen' in de zin van artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019.

Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 'parkeren van grote voertuigen' in de zin van artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019.

1. Inleiding en Toelichting

De Algemene plaatselijke verordening (verder: APV) van Hardinxveld-Giessendam bevat in Hoofdstuk 5, Afdeling 1, een juridisch kader met betrekking tot het onderwerp "parkeerexcessen".

Parkeerexcessen

In de verkeerswetgeving wordt niet aangegeven wat het begrip "parkeerexcessen" precies inhoudt.

Volgens vaste jurisprudentie wordt onder het begrip "parkeerexces" verstaan:

"ieder excessief parkeren op de weg"; meer in het bijzonder:

 • a.

  Het parkeren op de weg dat buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte jegens andere weggebruikers die ook gelegenheid willen hebben om te parkeren en het op grond hiervan niet toelaatbaar wordt geacht.

 • b.

  Wanneer het gebruik van de weg als parkeerplaats op zichzelf niet ongeoorloofd is te achten, maar wel dat de aard van het voertuig of het aantal te parkeren voertuigen relatief gezien een te grote ruimte opeisen in vergelijking met de parkeerruimte van anderen.

 • c.

  Wanneer het parkeren betreft dat om andere motieven onaanvaardbaar wordt geacht, zoals het tegengaan van de aantasting van de openbare orde of veiligheid (van personen) en de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente, voorkoming van uitzichtbelemmering en stankoverlast.

Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad valt op te maken dat in de eerste plaats van een parkeerexces sprake is als het gaat om excessief gebruik van de weg, strijdig met de bestemming die de weg heeft. Wegen zijn, volgens de Hoge Raad, in de eerste plaats bestemd om zich daarover te kunnen verplaatsen en daarop tijdelijk een voertuig te kunnen laten staan.

Gemeentelijke aanvullende regeling

Ten aanzien van bepaalde categorieën van voertuigen die de weg in strijd met deze bestemming gebruiken, is, op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het gemeentebestuur gerechtigd strengere eisen te stellen en scherpere grenzen te trekken. Daarbij mag het niet te diep ingrijpen in het normale verkeer en dus ook niet in het normale parkeren.

Ten aanzien van het normale verkeer voorziet de geldende wettelijke verkeersregeling exclusief. In dit kader wordt opgemerkt dat de Wegenverkeerswet het parkeren toestaat op voor parkeren bestemde weggedeelten zoals parkeerterreinen en parkeervakken dan wel –havens.

Aldus wordt in artikel 5:8 van de APV (aanvullend) een parkeerverbod voor grote voertuigen verordonneerd voor die weggedeelten waar de Wegenverkeerswet dit parkeren niet verbiedt.

Juridisch kader

 • Artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat een gemeente haar bevoegdheid behoudt om bij verordening regels vast te stellen ten aanzien van het onderwerp waarin deze wet voorziet (regels inzake het verkeer op de weg).

 • Artikel 5:8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019 (APV) bepaalt dat het, gelet op de aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente, de verkeersveiligheid en met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte, verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van 2,4 meter (de zogenaamde "grote voertuigen") binnen de gemeente te parkeren.

 • Artikel 5:8, tweede lid, van de APV bepaalt dat het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt voor daartoe door het college aangewezen plaatsen.

 • Artikel 5:8, vierde lid, bepaalt dat het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is gedurende de tijd die nodig is om en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

 • Artikel 5:8, vijfde lid, van de APV bepaalt dat het college ontheffing kan verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Aanwijzingsbesluit

Op grond van deze geschetste juridische systematiek kan door het college een aanwijzingsbesluit worden genomen waardoor het verbod in de zin van artikel 5:8, eerste lid, van de APV voor de in dit aanwijzingsbesluit genoemde locaties, niet geldt om grote voertuigen binnen de gemeente te parkeren.

De vaststelling van dit aanwijzingsbesluit, waartoe in dezen wordt overgegaan, is leidend ten aanzien van de regulering van de problematiek ten aanzien van het parkeren van grote voertuigen teneinde parkeerexcessen te voorkomen.

Voor een restcategorie bestaat de ontheffingsmogelijkheid in de zin van artikel 5:8, vijfde lid, van de APV. Het juridisch kader met betrekking tot de besluitvorming inzake deze ontheffing is neergelegd in de "Beleidsregel ontheffing verbod parkeren grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019".

Motivering

In artikel 5:8, eerste lid en tweede lid, van de APV heeft de gemeenteraad het verbod gecodificeerd om binnen de gemeente een voertuig te parkeren dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter (eerste lid), tenzij dat parkeren van de zogenaamde "grote voertuigen" plaatsvindt op een plaats die is genoemd in het aanwijzingsbesluit waar dit verbod niet geldt (tweede lid).

Ter aanvulling op het gestelde in hoofdstuk 1 ten aanzien van de nadere invulling van het begrip "parkeerexcessen" wordt nog het volgende opgemerkt.

Het motief voor het vaststellen van dit parkeerverbod voor grote voertuigen betreft de voorkoming van parkeerexcessen, meer in het bijzonder:

 • Het voorkomen van de aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • De rechtvaardige verdeling van de beschikbare schaarse parkeerruimte.

 • De beperking van de parkeerdruk in woonwijken.

 • De behartiging van de verkeersveiligheid.

Als voorbeelden van parkeerexcessen, veroorzaakt door het parkeren van grote voertuigen kunnen de volgende gevaren en ongemakken worden genoemd:

 • Het onvoldoende opvallen bij schemer en duisternis.

 • Onvoldoende zichtbaarheid van tussen of achter deze voertuigen spelende kinderen.

 • Belemmering uitzicht vanuit de woning.

 • Het ernstig belemmeren van het uitzicht bij het gebruikmaken van de weg

 • Geluidsoverlast bij warmdraaien en wegrijden.

Met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 1 luidt het aanwijzingsbesluit als volgt.

2.Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:8, eerste en tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019 (verder: APV);

Besluit:

Op grondslag van het tweede lid van artikel 5:8 van de APV de volgende plaatsen aan te wijzen waar het verbod in het eerste lid van genoemd artikel om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, binnen de gemeente te parkeren, niet geldt.

1. Betaalde parkeerplaatsen aan de Buitenweistraat en Havenstraat specifiek voor vrachtauto's en autobussen

Toelichting:

Op 21 juni 2012 is door de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan (GVVP) vastgesteld waarin een paragraaf is opgenomen over vrachtautoparkeren. In deze paragraaf is aangegeven dat op enkele plaatsen in de regio subregionale parkeerterreinen worden ingericht voor vrachtauto's.

In navolging van dit regionale beleid zijn voor het parkeren van vrachtauto's (motorvoertuigen, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximale massa meer bedraagt dan 3500 kg) en autobussen (motorvoertuigen, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de chauffeur niet inbegrepen) twee betaalde parkeerplaatsen aan de Buitenweistraat en Havenstraat gerealiseerd om lokale chauffeurs in hun parkeerbehoefte tegemoet te komen.

Autobussen worden net zo ontsierend geacht voor het uiterlijk aanzien van de gemeente terwijl autobussen op grond van een vergelijkbare grootte met vrachtwagens vergelijkbare parkeerruimten innemen.

Op grond hiervan kunnen op deze parkeerplaatsen tevens autobussen worden geparkeerd.

2. Locaties voor grote motorvoertuigen langer dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter bedoelt voor bestelbusjes, bedrijfsauto's, kampeerwagens en taxibussen (niet voor vrachtauto's en autobussen):

Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld

 • a.

  Buitenweistraat;

 • b.

  Havenstraat.

Bedrijventerrein Langeveer

 • a.

  Helling;

 • b.

  Smederij.

Bedrijventerrein Nieuweweg

 • a.

  Griendhaak;

 • b.

  Houtschelf;

 • c.

  Rijshaak;

 • d.

  Schrank;

 • e.

  Stek;

 • f.

  Wiedhaak;

 • g.

  Wilgehout.

Toelichting:

Voor andere grote voertuigen, langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, niet zijnde vrachtauto's en autobussen, geldt dat zij in het centrum en in woonwijken het uitzicht vanuit woningen beperken, afbreuk doen aan het uiterlijk aanzien van de gemeente en onevenredig veel beslag leggen op de beschikbare parkeerruimte.

Ook wordt geconstateerd dat de laatste decennia het aantal grote voertuigen aanzienlijk is toegenomen waardoor de parkeerdruk binnen de woonwijken aanzienlijk is gestegen.

Op grond hiervan is het wenselijk om ook voor andere grote voertuigen, langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, niet zijnde vrachtauto's en autobussen, terreinen aan te wijzen waar deze voertuigen kunnen worden geparkeerd. Hieronder worden tevens verstaan: kampeerwagens, taxibussen en bedrijfsauto's.

De bovengenoemde locaties worden hiervoor geschikt geacht.

In dit kader wordt opgemerkt dat de parkeerplaats voor grote vrachtwagens, gesitueerd aan de Havenstraat (bedrijventerrein Boven-Hardinxveld) einde 2019 wordt opgeheven.

Op het tijdstip van deze opheffing maakt deze locatie geen deel meer uit van dit aanwijzingsbesluit.

3. Rijksweg A15.

 • De verzorgingsplaatsen langs de Rijksweg A15 voor grote motorvoertuigen voor zover deze gesitueerd zijn op het grondgebied van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Toelichting:

Ten behoeve van de aanwijzing van deze locaties is geen nadere toelichting vereist.

4. Particuliere niet afgesloten terreinen

De volgende particuliere, niet afgesloten, terreinen worden aangewezen.

Locatie

Motivering

Eigenaar/gebruiker

Industriestraat 6 3371XD

De aanwijzing maakt het mogelijk dat een vrachtwagen voor een roldeur wordt geparkeerd.

Eigenaar: H. Schipper Onroerend Goed B.V.

Nijverheidsstraat 10 3371XE

De aanwijzing maakt het mogelijk dat een vrachtwagen voor een roldeur wordt geparkeerd.

Exalto Industrie- en Handelsonderneming BV, Nijverheidsstraat 12.

Moerbei 3371NZ

Benutting eigen terrein voor het parkeren van eigen vrachtwagen(s)

B.V. Onroerend-Goed-Maatschappij B.M. van Houwelingen.

Bosstraat 2 3372BB

Benutting eigen terrein voor het parkeren van eigen vrachtwagen(s)

Van Iperen B.V.

Transportweg 11 3371MA

Benutting strook langs het pand van dit bedrijf om het parkeren van eigen vrachtwagen(s) mogelijk te maken.

Van Noordenne Glasgroothandel en Glasindustrie B.V.

Transportweg 26 3371MB

Benutting strook langs het pand van dit bedrijf om het parkeren van eigen vrachtwagen(s) mogelijk te maken.

Eigenaar: Boerman Vastgoed B.V.

Gebruiker: Van Noordenne Glasgroothandel en Glasindustrie B.V.

Rijshaak 11 3371KC

Benutting laad- en losperron op betonplaat langs het pand van dit bedrijf om het parkeren van eigen vrachtwagen(s) mogelijk te maken.

Holding H.B. de Paauw B.V.

Schrank 1,3 3371 KJ, Hardinxveld-Giessendam

Langesteeg 5b 3371BZ

Benutting eigen terrein voor het parkeren van eigen vrachtwagen(s) en bussen langs een particuliere weg.

B.V. Voorheen Egao Firma W.A. van den Heuvel.

Toelichting:

De Wegenverkeerswet 1994 definieert in artikel 1, eerste lid, onderdeel b de term "wegen" als:

"alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten".

Op grond van deze definitie van (openbare) "weg" geldt het parkeerverbod voor grote voertuigen in principe tevens voor particuliere niet afgesloten locaties.

Om te voorkomen dat ten aanzien van het parkeren op deze terreinen de toezichthouder bij constatering van overtreding van het parkeerverbod ex artikel 5:8, eerste lid, van de APV verbaliserend optreedt, worden deze particuliere terreinen in dit aanwijzingsbesluit opgenomen.

Naast de vermelde bedrijfsnaam en adressering worden zorgvuldigheidshalve separate plattegronden van de verschillende locaties als bijlage bij dit aanwijzingsbesluit opgenomen.

Nadere regulering

 • Alle verkeerstekens (verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkering) die noodzakelijk zijn ter naleving van dit aanwijzingsbesluit worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

  In dit kader wordt gewezen op de (eventuele) plaatsing bij de komborden van de verbodsborden E201zb dan wel E201ze voor locaties waar het verbod niet geldt.

Toelichting:

De plaatsing van deze borden heeft als doel het APV-verbod voor het parkeren van grote voertuigen vorm te geven. Een dergelijk bord heeft uitsluitend een informerend karakter en is aldus niet vastgelegd in de wetgeving. Het bord heeft zelf geen betekenis maar informeert slechts over datgene dat in de APV is vastgesteld. De chauffeur van een groot voertuig is aldus op de hoogte dat het in het gebied waar hij zich bevindt verboden is om grote voertuigen te parkeren. Parkeert hij toch binnen het gebied dan kan hij op grond van de APV verbaliseert worden.

Voor particuliere, niet afgesloten, bedrijventerreinen wordt bebording niet toegepast omdat deze terreinen alleen door eigen vrachtwagenchauffeurs van de betreffende bedrijven worden bereden.

Slotbepalingen.

 • Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • Gelijktijdig met deze inwerkingtreding wordt het volgende aanwijzingsbesluit ingetrokken: het aanwijzingsbesluit "parkeren grote voertuigen" van 3 juli 2018.

 • Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: " Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019".

Hardinxveld-Giessendam, -datum-

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester

Rechtsbescherming

Dit aanwijzingsbesluit is in juridische zin een besluit van algemene strekking waartegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor belanghebbenden de mogelijkheid bestaat om bezwaar en beroep in te stellen.

Tegen dit aanwijzingsbesluit kan een belanghebbende, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam.

Voor het in behandeling nemen van een bezwaarschrift worden geen kosten in rekening gebracht. De ontvangst wordt aan de indiener schriftelijk bevestigd.

Tevens kan op grond van de Awb, vanwege spoedeisendheid, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van dit bedrag en de betalingswijze wordt door de griffie van de Rechtbank nadere informatie verstrekt (078-6391391). Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend indien tevens een bezwaar- of beroepschrift aanhangig is.

Inlichtingen omtrent bezwaar- en beroepsmogelijkheden worden verstrekt op het gemeentehuis, telefonisch bereikbaar onder nummer 140184.

Ondertekening

Bijlage Parkeerplaats vrachtwagens particulier terrein

1- Industriestraat 6

3371 XD, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

2- Nijverheidsstraat 10

3371 XE, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

3- Moerbei 21

3371 NZ, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

4- Bosstraat 2

3372 BB, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

5- Transportweg 11

3371 MA, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

6- Transportweg 26

3371 MB, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

7- Rijshaak 11

3371 KC, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

8- Schrank 1,3

3371 KJ, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling

9- Langesteeg 5b

3371 BZ, Hardinxveld-Giessendam

afbeelding binnen de regeling