Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2020)

Geldend van 21-12-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2020)

De raad van de gemeente Altena;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening marktgelden 2020

Artikel 1. Aard en voorwerp van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen dan wel beschikbaar hebben van een standplaats op de warenmarkt op de daarvoor aangewezen marktdagen;

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt, dan wel degene die een standplaats aanvraagt.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. Het marktgeld wordt geheven per plaatsruimte;

 • 2. Onder plaatsruimte wordt verstaan een verkoopplaats voor marktwaren met een lengte van 4 strekkende meter of gedeelte daarvan.

Artikel 4. Tarief

Het marktgeld als bedoeld in artikel 1 bedraagt per kalenderkwartaal per plaatsruimte voor de warenmarkt in:

 • a.

  Almkerk € 64,04;

 • b.

  Andel € 64,04;

 • c.

  Dussen € 64,04;

 • d.

  Giessen € 64,04;

 • e.

  Hank € 64,04;

 • f.

  Nieuwendijk € 64,04;

 • g.

  Rijswijk € 64,04;

 • h.

  Sleeuwijk € 64,04;

 • i.

  Werkendam € 121,20;

 • j.

  Wijk en Aalburg € 64,04;

 • k.

  Woudrichem € 64,04.

Artikel 5. Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak voor het marktgeld is gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 6. Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. Het marktgeld is per kwartaal verschuldigd. De belastingplicht ontstaat bij de aanvang van het kalenderkwartaal of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal aanvangt is de belasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat kwartaal, na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven;

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel maanden van het voor dat kwartaal verschuldigde recht als er in dat kalenderkwartaal, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, resterende volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8. Termijn van betaling

Het marktgeld moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 9. Kwijtschelding

Van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening marktgelden 2019 Woudrichem’ van 10 december 2018 wordt vervallen verklaard met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De ‘Verordening marktgelden 2019 Werkendam’ van 10 december 2018 wordt vervallen verklaard met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3. De ‘Verordening marktgelden 2019 Aalburg’ van 10 december 2018 wordt vervallen verklaard met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 17 december 2019.

De griffier,

drs. S.J. Peet

De voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg