Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent reclame in de openbare ruimte (Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Tytsjerksteradiel)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent reclame in de openbare ruimte (Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Tytsjerksteradiel)

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel;

Gelet op de artikelen 2:10 en 2:42 Algemene plaatselijke verordening;

Besluiten de volgende nadere regeling vast te stellen:

Nadere regels Reclame in de openbare ruimte 2020 Tytsjerksteradiel

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definitiebepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanplakbord: Een door de gemeente geplaatst bord of geplaatste zuil, waarop meningsuitingen en bekendmakingen via aanplakken mogen worden verricht;

 • b.

  APV: Algemene plaatselijke verordening

 • c.

  Handelsreclame: Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • d.

  Ideële reclame: Iedere openbare aanprijzing waarmee een maatschappelijk, politiek of levensbeschouwelijk belang wordt gediend;

 • e.

  Reclame: Handelsreclame, reclame voor lokale en bovenlokale evenementen en ideële reclame;

 • f.

  Reclame voor bovenlokaal evenement: Reclame voor een evenement, zoals bedoeld in artikel 2.24 van de APV, dat plaatsvindt in één der aangrenzende gemeenten;

 • g.

  Reclame voor lokaal evenement: Reclame voor een evenement, zoals bedoeld in artikel 2.24 van de APV, dat plaatsvindt in gemeente;

 • h.

  Uitstalling: Een los voorwerp, geplaatst voor een pand op de weg, dat een onmiskenbare relatie heeft met de handel van de in het pand gevestigde winkel.

Artikel 1.2 Afbakening

 • 1. De nadere regels hebben betrekking op voorwerpen op of aan de weg, zoals bedoeld in artikel 2:10 APV, en op aanplakborden, zoals bedoeld in artikel 2:42 APV.

 • 2. De nadere regels hebben geen betrekking op uitingen ten behoeve van Europese, landelijke, provinciale, gemeentelijke of waterschapsverkiezingen of referenda.

 • 3. De nadere regels hebben geen betrekking op tijdelijke reclame-uitingen op de locatie voor lokale één- of meerdaagse evenementen.

 • 4. De nadere regels hebben geen betrekking op verkeersborden en -tekens, gemeentenaamborden, verkeers(veiligheids)campagnes, borden met betrekking tot officiële bewegwijzering of openbaar vervoer en door of in opdracht van de gemeente geplaatste verwijsborden en informatieborden.

Hoofdstuk 2. Voorwerpen op of aan de weg

2.1 Algemene regels voorwerpen op of aan de weg

 • 1. Voor voorwerpen op of aan de weg die voldoen aan de in dit hoofdstuk genoemde voorwaarden geldt het verbod van artikel 2:10 APV niet.

 • 2. Voorwerpen op of aan de weg die niet voldoen aan de in dit hoofdstuk genoemde voorwaarden zijn niet toegestaan.

 • 3. De plaatsing van een voorwerp is gemeld via het digitale meldformulier op www.t-diel.nl.

 • 4. Een voorwerp op of aan de weg mag:

  • a.

   niet langer dan twee weken worden geplaatst;

  • b.

   niet aanwezig zijn in de periode van 27 december tot en met 1 januari;

  • c.

   niet aanwezig zijn in de periode van vier weken voorafgaande aan de dag van Europese, landelijke, provinciale, gemeentelijke of waterschapsverkiezingen of een referendum.

 • 5. Een voorwerp op of aan de weg mag geen hinder of gevaar voor het verkeer opleveren. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer:

  • a.

   het voorwerp op een afstand van minder dan 20 meter van een kruising of splitsing van wegen wordt geplaatst;

  • b.

   het voorwerp op een afstand van minder dan 0,5 meter naast de rijbaan voor fietsend en/of gemotoriseerd verkeer wordt geplaatst;

  • c.

   boven de rijbaan voor fietsend en/of gemotoriseerd verkeer niet tenminste een vrije doorgang van 4,4 meter wordt gelaten;

  • d.

   op voetpaden niet tenminste een vrije doorgang van 1,5 meter wordt gelaten;

  • e.

   de vrije doorgang op trottoiropgangen of blindegeleidestroken worden belemmerd;

  • f.

   boven voetpaden niet tenminste een vrije doorgang van 2,2 meter wordt gelaten;

 • 6. Een voorwerp op of aan de weg mag geen gelijkenis vertonen met verkeersborden en verkeerstekens.

 • 7. Een voorwerp op of aan de weg mag geen handelsreclame bevatten, tenzij het voorwerp een uitstalling betreft.

2.2 Specifieke regels voor sandwich- en driehoeksborden om lantaarnpalen

Reclames op (sandwich- en driehoeks)borden, die voldoen aan alle volgende voorwaarden, zijn toegestaan:

 • a.

  Het formaat van het bord is inclusief constructie maximaal 1,00 meter bij 1,20 meter (bxh).

 • b.

  De reclame heeft betrekking op een lokaal of bovenlokaal evenement of een ideële reclame.

 • c.

  Maximaal 1 bord per in bijlage 1 aangewezen lantaarnpaal.

 • d.

  Per evenement of ideële reclame mag maximaal één derde van de aangewezen lantaarnpalen worden bezet.

 • e.

  De melder verwijdert het bord wordt uiterlijk één dag na afloop van het evenement.

2.3 Specifieke regels voor spandoeken

 • 1. Het formaat van het spandoek is maximaal 3 m2.

 • 2. De reclame heeft betrekking op een lokaal evenement of een ideële reclame.

Hoofdstuk 3. Aanplakborden en -zuilen

3.1 Regels voor gebruik aanplakborden en aanplakzuilen

Het aanplakken van ideële reclame, reclame voor lokale en bovenlokale evenementen, bekendmakingen en meningsuitingen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  De uiting wordt aangeplakt op een in bijlage 2 opgenomen aanplakbord of aanplakzuil;

 • b.

  Het aanplakken van uitingen met handelsreclame is niet toegestaan.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

4.1 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Tytsjerksteradiel”

Ondertekening

Burgum, 26 november 2019,

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel

De secretaris

(H.M. van Gils)

De burgemeester

(L.J. Gebben)

bijlage 1: lantaarnpalen waar sandwich- en driehoeksborden mogen worden bevestigd

Plaats

Straat

paalnr.

Aldtsjerk

Jonkerspaed

TYT03234

Van Sminiawei

TYT01266

Burgum

Raadhuisweg

TYT00277

Raadhuisweg

TYT00276

Oppedijk van Veenweg

TYT00288

Oppedijk van Veenweg

TYT00285

Kwekersstjitte

TYT01497

Kwekersstjitte

TYT1580

Tjalling Haismastraat

TYT01493

Tjalling Haismastraat

TYT01514

Hornstrasingel

TYT01229

Hornstrasingel

TYT00307

Earnewâld

Feantersdyk

TYT05982

Smidspaed

TYT04706

Eastermar

Grote Hornstweg

TYT04906

Teije Tolstraat

TYT00916

Garyp

Greate Buorren

TYT01879

Lytse Buorren

TYT10604

Gytsjerk

Nieuwe Straatweg

TYT04876

Cantherlandseweg

TYT00837

Hurdegaryp

Easter Omwei

TYT10510

Easter Omwei

TYT10503

Easter Omwei

TYT10270

Easter Omwei

TYT02071

Easter Omwei

TYT03464

Burgemeester Drijberweg

TYT03433

Wester Omwei

TYT0144

Wester Omwei

TYT03043

Wester Omwei

TYT05171

Wester Omwei

TYT03038

Jistrum

Joost Wiersmaweg

TYT02274

Schoolstraat

TYT02257

Noardburgum

Zevenhuisterweg

TYT02733

Zevenhuisterweg

TYT02749

Mûnein

Dokter Kijlstraweg

TYT01835

Dokter Kijlstraweg

TYT01826

Oentsjerk

Van Haersmasingel

TYT02653

Douwelaan

TYT00051

Ryptsjerk

Ypeijsingel

TYT01962

Binnendyk

TYT04063

Sumar

Knilles Wytseswei

TYT05735

Greate Buorren

TYT05779

Suwâld

Noorderend

TYT02310

Noorderend

TYT03363

Tytsjerk

Buorren

TYT01987

Noarderein

TYT01973

Wyns

Wyns

TYT00046

Wyns

TYT00041

Bijlage 2: locaties aanplakborden en aanplakzuilen voor het aanplakken van bekendmakingen en meningsuitingen

plaats

straat

soort

Eastermar

Kruising Grote Hornstweg/E.M. Beimastrjitte

Aanplakzuil

Gytsjerk

Winkelcentrum

Kruising Trynwaldsterdyk/Nieuwe Straatweg

Aanplakzuil

Aanplakbord

Hurdegaryp

Winkelcentrum

NS Stationskwartier

aanplakzuil

aanplakbord

Noardburgum

Kruising Rijkstraatweg/nabij rotonde

aanplakbord

Oentsjerk

Kruising Van Haersmasingel/Rengersweg

aanplakbord

Sumar

Suwâld

Kruising De Warren/Suderein/Noorderend

aanplakbord