Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden en de dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019)

Geldend van 30-11-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden en de dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019)

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en de dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel,

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, Boek 3, titel 3 Burgerlijk Wetboek, artikel 95 Waterschapswet en het Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. In dit besluit en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

  • a.

   besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht dat wil zeggen een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende publiekrechtelijke rechtsgevolgen;

  • b.

   algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel

  • c.

   college: het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel;

  • d.

   dijkgraaf: de voorzitter van het waterschap Rijn en IJssel in de zin van artikel 10 Waterschapswet;

  • e.

   functionaris: natuurlijke persoon die werkzaam is bij waterschap Rijn en IJssel;

  • f.

   secretaris-directeur: de functionaris die secretaris is van het college en het algemeen bestuur en tevens eindverantwoordelijk is voor de ambtelijke organisatie, de inhoudelijke werkprocessen, de bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling van het waterschap;

  • g.

   lijndirecteur: de functionaris die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke werkprocessen, de bedrijfsvoering en de organisatie van de units;

  • h.

   lijnmanager: de functionaris die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke werkprocessen en de organisatie van de door die lijnmanager aangestuurde unit;

  • i.

   teamleider / coördinator : de functionaris die verantwoordelijk is voor een specifiek deel van de inhoudelijke werkprocessen en de organisatie van de door die lijnmanager aangestuurde unit;

  • j.

   mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van waterschap Rijn en IJssel besluiten als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht te nemen;

  • k.

   Ondermandaat: de bevoegdheid om een verkregen mandaat door te mandateren aan een ondergeschikte functionaris;

  • l.

   volmacht: de bevoegdheid om in naam van het college of van de dijkgraaf Privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • m.

   machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college of van de dijkgraaf andere handelingen dan besluiten of Privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, hieronder mede te verstaan de vertegenwoordiging van het college of de dijkgraaf in en buiten rechte;

  • n.

   bevoegdhedenregister: het bij dit besluit als bijlage 1 behorende register waarin een overzicht is opgenomen van de gemandateerde bevoegdheden, volmachtverleningen en machtigingen, alsmede de verleende ondervolmachten en substituutvolmachten;

  • o.

   verordening B&V: de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie

  • p.

   Cao Vwvw: de collectieve arbeidsovereenkomst Vereniging werken voor waterschappen

 • 2. Elk mandaat, volmacht of machtiging voor het nemen van een besluit of het verrichten van een Privaatrechtelijke rechtshandeling omvat ook alle daarmee samenhangende (voorbereidende of uitvoerende) rechtshandelingen.

Artikel 2 Algemeen mandaat, volmachten machtiging voor de secretaris-directeur

 • 1. Het college en de dijkgraaf verlenen aan de secretaris-directeur algemeen mandaat, volmacht en machtiging voor uitoefening van alle aan het college en aan de dijkgraaf toekomende wettelijke bevoegdheden, alsmede voor de door het algemeen bestuur aan het college gedelegeerde bevoegdheden behoudens de bevoegdheden als vermeld in lid 2. Tot de hier bedoelde bevoegdheden behoren ook de bevoegdheden die aan het college toekomen op grond van de Cao Vwvw.

 • 2. Naast de in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde uitsluitingen geldt de algemene mandaat-, volmachtverlening en machtiging als bedoeld in het eerste lid niet voor:

  • a.

   het vaststellen van beleidsregels in de zin van 4:81 Awb;

  • b.

   het verlenen van ontslag op staande voet;

  • c.

   beslissingen over de rechtspositie van de secretaris-directeur;

  • d.

   het aangaan, wijzigen en het beëindigen (via de daarvoor geldende procedure) van een arbeidsovereenkomst met lijndirecteuren;

  • e.

   het heroverwegen van besluiten van het waterschap waar bezwaar tegen is gemaakt;

  • f.

   het beslissen op watervergunningaanvragen, waarvoor een uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb is doorlopen en zienswijzen zijn ingediend;

  • g.

   besluiten inzake toekenning van (materiële of immateriële) Schadevergoeding ex art. 6:162 BW met een hoger bedrag dan € 30.000;

  • h.

   besluiten inzake toekenning van nadeelcompensatie met een hoger bedrag dan € 30.000;

  • i.

   het vaststellen van het exploitatiebudget per beleidsprogramma, c.q. per beleidsveld en beleidsproduct;

  • j.

   het vaststellen van de bestuursrapportages in het kader van verantwoording mb.t. de uitvoering van de exploitatiebegroting;

  • k.

   het aangaan van langlopende geldleningen;

  • l.

   het aangaan van borgstellingen;

  • m.

   het aangaan van een convenant, waterakkoord, samenwerkingsovereenkomst, bestuursovereenkomst of soortgelijke incidentele overeenkomst met een sterk representatief karakter;

  • n.

   het vaststellen van de leggers op grond van de Waterwet en de Waterschapswet, waarvoor een uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb is doorlopen en zienswijzen zijn ingediend;

  • o.

   het vaststellen van projectplannen op grond van de Waterwet, waarvoor een uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb is doorlopen en zienswijzen zijn ingediend;

  • p.

   het nemen van maatregelen in geval van dringend of dreigend gevaar, als bedoeld in artikel 96 van de Waterschapswet;

  • a.

   het vaststellen van algemene (nadere) regels het kader van de Cao Vwvw en de op de Cao Vwvw gebaseerde beslissingen als opgesomd in bijlage 2.

 • 3. De gegeven bevoegdheid mag uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van het ter zake geldende recht en de voor het waterschap geldende beleids- en uitvoeringsregels, waaronder de Verordening B&V.

Artikel 3 Financiële beperkingen en uitsluitingen

 • 1. De algemene mandaat-, volmachtverlening en machtiging als bedoeld in artikel 2 mag worden aangewend voor:

  • i.

   het aangaan van exploitatieverplichtingen waarmee voor het waterschap een bedrag is gemoeid van maximaal € 250.000 voor de duur van maximaal vier jaren;

  • ii.

   investeringskredieten waarmee een bedrag is gemoeid minder dan € 100.000;

  • iii.

   uitgaven met betrekking tot calamiteiten (incidenten waarbij direct optreden noodzakelijk is) van maximaal € 100.000.

 • 1. De algemene mandaat- volmachtverlening en machtiging als bedoeld in artikel 2 lid 1 mag niet worden aangewend voor:

  • i.

   het afwijken van de begroting door (in te stemmen met) verschuiving van budgetten binnen of buiten de beleidsvelden en beleidsproducten zoals begroot;

  • ii.

   het doen van uitgaven ten laste van de begrotingspost onvoorzien.

 • 3. Voor andere dan de in het eerste lid bedoelde uitgaven en voor de in het tweede lid bedoelde uitgaven is toestemming van het college vereist. Het college zal op zijn beurt voor de navolgende financiële beslissingen toestemming vragen van het algemeen bestuur:

  • i.

   investeringskredieten waarmee een bedrag is gemoeid groter dan € 250.000;

  • ii.

   het goedkeuren van uitgaven ten laste van de reserves;

  • iii.

   het afwijken van de begroting door (in te stemmen met) verschuiving van budgetten binnen of buiten de taak zoals begroot;

  • iv.

   het doen van uitgaven ten laste van de begrotingspost onvoorzien.

Artikel 4 Ondermandaat en ondervolmacht

 • 1. Het college en de dijkgraaf verlenen toestemming aan de secretaris-directeur tot het verlenen van ondermandaten en ondervolmachten binnen wettelijke en binnen door het college en de dijkgraaf bepaalde kaders overeenkomstig het gestelde in het bij dit besluit behorende bevoegdhedenregister en de Verordening B&V. Als redelijkerwijs te verwachten is dat een te nemen besluit bestuurlijk gevoelig is, wordt de desbetreffende beslissing op het niveau van de mandaatgever genomen.

 • 2. Het gegeven (onder)mandaat, de volmacht of machtiging is beperkt tot de aangelegenheden die behoren tot het taakveld van de betreffende functionaris.

 • 3. In het Bevoegdhedenregister kunnen uitbreidingen en beperkingen zijn opgenomen van de in het algemene deel van het onderhavige besluit mandateringen en volmachtverleningen.

 • 4. De bepalingen van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing op Ondermandaat en onder- volmacht.

Artikel 5 Financiële randvoorwaarden voor lijndirecteuren, lijnmanagers, coördinatoren, teamleiders en overige functionarissen

 • 1. De mandaten, ondermandaten en machtigingen die worden verleend aan de lijndirecteuren zoals vermeld in het bevoegdhedenregister mogen worden aangewend voor:

  • i.

   het aangaan van Exploitatieverplichtingen, die:

   • a.

    passen binnen de beleidsprogramma’s waar de betreffende lijndirecteur verantwoordelijk voor is; en

   • b.

    die passen binnen de beleidsvelden en beleidsproducten als vermeld in de begroting; en

   • c.

    die worden aangegaan voor de duur van maximaal vier jaren; en

   • d.

    waarmee voor het waterschap een bedrag is gemoeid van maximaal € 250.000;

  • ii.

   (vervanging)investeringskredieten van maximaal € 100.000;

  • iii.

   uitgaven met betrekking tot calamiteiten (incidenten waarbij direct optreden noodzakelijk is) tot een bedrag van maximaal € 100.000.

 • 2. De mandaten, ondermandaten en machtigingen die worden verleend aan lijnmanagers zoals vermeld in het bevoegdhedenregister mogen worden aangewend voor:

  • i.

   het aangaan van Exploitatieverplichtingen, die:

   • a.

    passen binnen het jaarplan van de unit waar de betreffende lijnmanager verantwoordelijk voor is; en

   • b.

    die passen binnen beleidsvelden en beleidsproducten als vermeld in de begroting; en

   • c.

    die worden aangegaan voor de duur van maximaal vier jaren; en

   • d.

    waarmee voor het waterschap een bedrag is gemoeid van maximaal €100.000;

  • ii.

   (vervanging)investeringen tot het bedrag van het toegekende (bruto)investeringskrediet voor zover het algemeen bestuur het investeringskrediet heeft goedgekeurd;

  • iii.

   uitgaven met betrekking tot calamiteiten (incidenten waarbij direct optreden noodzakelijk is) tot een bedrag van maximaal € 50.000.

 • 3. De mandaten, ondermandaten en machtigingen die worden verleend aan overige functionarissen zoals vermeld in het bevoegdhedenregister mogen worden aangewend voor:

  • i.

   het aangaan van Exploitatieverplichtingen waarmee voor het waterschap een bedrag is gemoeid van maximaal € 10.000 en voor de duur van maximaal vier jaar;

  • ii.

   (vervanging)investeringen tot een bedrag van maximaal € 10.000:

   • a.

    voor zover dat past binnen het bedrag van het toegekende (bruto)investeringskrediet;

   • b.

    voor zover het algemeen bestuur het investeringskrediet heeft goedgekeurd; en

   • c.

    voor zover passend in het taakveld van de desbetreffende functionaris.

Artikel 6 Kredietoverschrijdingen

 • 1. Toegekende kredieten mogen in beginsel niet worden overschreden.

 • 2. Voor kredietoverschrijdingen van meer dan 10% van het toegekende krediet of meer dan een bedrag van €100.000 is goedkeuring van het algemeen bestuur noodzakelijk..

 • 3. Voor uitgaven in spoedeisende situaties die toegekende kredieten overschrijden is:

  • a.

   bij een overschrijding tot € 25.000 goedkeuring nodig van de secretaris-directeur;

  • b.

   bij een overschrijding tot € 100.000 goedkeuring nodig van het college.

Artikel 7 Overige functionarissen

 • 1. Dit besluit is van overeenkomstige toepassing indien het college aan een andere functionaris volmacht verleent tot het verrichten van Privaatrechtelijke rechtshandelingen, mandaat of machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een Privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 2. Elke functionaris is gemachtigd om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn voor zover deze handelingen binnen de normale uitoefening van zijn taak vallen.

Artikel 8 bevoegdheden dijkgraaf

 • 1. Het college stemt ermee in dat de dijkgraaf mandaat, volmacht en machtiging verleent voor uitoefening van de aan hem toekomende bevoegdheden aan de in het bevoegdhedenregister genoemde functionarissen om de daarin vermelde (privaatrechtelijke) rechtshandelingen te verrichten en namens hem voor ondertekening van de daartoe benodigde documenten zorg te dragen.

 • 2. De functionaris die volmacht heeft gekregen is bevoegd om schriftelijk substitutievolmacht te verlenen.

Artikel 9 Rapportage

De gemandateerde/gevolmachtigde verschaft de mandaatgever/volmachtgever op diens verzoek een rapportage op hoofdlijnen over de uitoefening van de bevoegdheid. Ten aanzien van de mandaten wordt hiervoor in de management- en bestuursrapportages, die het waterschap binnen het planning & controlsysteem kent, ruimte gereserveerd. Daarnaast informeert de gemandateerde de mandaatgever over zaken die direct de taakuitoefening van bestuurders raken. Daarvan is in ieder geval sprake als maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 10 Vervanging

 • 1. In geval van afwezigheid van de secretaris-directeur wordt een aan hem verleend mandaat of volmacht uitgeoefend door de loco secretaris-directeur.

 • 2. In geval van afwezigheid van degene aan wie (onder)mandaat of volmacht is verleend, kan het aan hem verleende (onder)mandaat of de volmacht worden uitgeoefend door degene die hem vervangt.

Artikel 11 onder-tekening

 • 1. Krachtens mandaat of volmacht genomen besluiten worden door de gemandateerde dan wel de ondergemandateerde ondertekend, echter uitdrukkelijk namens het college dan wel de dijkgraaf. Het besluit vermeldt krachtens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 2. Bij uitoefening van het (onder)mandaat ondertekent de (onder)gemandateerde op de volgende wijze:

  • namens het college /

   namens de dijkgraaf,

   handtekening

   (onder)gemandateerde

   naam

   (onder)gemandateerde

   functie (onder)gemandateerde

 • 3. Bij gebruikmaking van een volmacht ondertekent de gemachtigde op de volgende wijze:

  • namens het college / namens de dijkgraaf,

   handtekening

   gemachtigde

   naam

   gemachtigde

   functie gemachtigde

Artikel 12 Citeertitel, intrekking en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019’.

 • 2. De door het college van dijkgraaf en heemraden verleende algemene (onder)mandaten, algemene machtigingen en algemene (onder)volmachten worden met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 19 november 2019.

de secretaris-directeur,

drs. C. Roos

dijkgraaf,

drs. H.Th.M. Pieper

Bijlage 1 bevoegdhedenregister

Dit register maakt onderdeel uit van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019.

Orgaan aan wie bevoegd-heid toekomt (o.g.v. wet of door delegatie van AB)

Algemeen mandaat / volmacht

mandaat / volmacht

Exploitatie-verplicht-ingen en investeringen, ieder tot €250.000

Onder-mandaat / substituut-volmacht

Exploitatie-verplicht-ingen en investeringen, ieder tot €100.000

Onder-mandaat / substituut-volmacht

Exploitatie-verplicht-ingen en investeringen, ieder tot €10.000

Onderstaande algemene beperkingen zijn van toepassing tenzij bij het specifieke mandaat anders aangegeven:

 • 1.

  de uit te oefenen bevoegd-heid moet behoren tot het taakveld van de des-betreffende functionaris

 • 2.

  Orgaan aan wie de bevoegd-heid toekomt blijft ook zelf steeds bevoegd om de betreffende bevoegd-heid uit te oefenen

 • 3.

  bij unit-overstijgende bevoegd-heden komt de bevoegd-heid uitsluitend toe aan de lijndirecteur

 • 4.

  De netto-kosten van de programma’s en de inves-teringsuitgaven, zoals geautoriseerd door het algemeen bestuur, mogen niet worden overschreden

 • 5.

  Mandaat omvat ook onder-tekeningsmandaat en –volmacht en het goedkeuren van facturen

 • 6.

  Een specifiek omschreven bevoegd-heid gaat vóór een algemeen omschreven bevoegd-heid

Privaat-rechtelijke rechts-handeling-en

Het besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen van obligatoire overeen-komsten.

college

dijkgraaf

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris

Het gaat om overeen-komsten die over en weer rechten en verplicht-ingen in het leven roepen met inachtneming van de specifieke (financiële) beperkingen en voor-waarden zoals opgenomen onder ‘water-staats-werken’.

Het besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen van (samen-werkings)-overeen-komsten betreffende de uitoefening van publiek-rechtelijke bevoegd-heden of convenant-en.

college

dijkgraaf

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Let op: het mandaat geldt niet voor het aangaan van een convenant, waterakkoord, samenwerkings-overeenkomst, bestuursovereenkomst of soortgelijke incidentele overeenkomst met een sterk representatief karakter (artikel 2, lid 2 sub m van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging water-schap Rijn en IJssel 2016.

Onder-mandaat betreft gebruikelijke overeen-komsten die vaak jaarlijks aan de orde zijn met een beperkte omvang zonder representatief karakter.

Het bepalen van het standpunt van het water-schap in de hoedanig-heid van deelnemer in een rechts-persoon / gemeen-schappelijke regeling.

college

dijkgraaf

heemraad

de dijkgraaf handelt t.a.v. Waterstromen B.V. op basis van door het college genomen besluiten

De betrokken heemraad handelt t.a.v. gemeen-schappelijke regelingen op basis van door het college genomen besluiten

Besluiten tot het aanvragen en afhandelen van subsidies en het aanleveren van voortgangs-rappor-tages.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris-sen, waaronder opdracht-gevers en projectleiders

Besluiten tot het afsluiten van ver-zekeringen.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

managers kunnen deze gemandateerde bevoegd-heid ondermandateren aan een specifieke functionaris die met ver-zekeringen is belast

Besluiten tot het aanvaarden van aan het water-schap gemaakte erfstellingen en legaten en het aangaan van schenkings-overeen-komsten, tot een bedrag van ten hoogste €50.000,-- en voor zover daaraan voor het water-schap geen be-zwarende voor-waarden zijn verbonden.

college

S-D

Vergunning-verlening en hand-having

Bevestiging melding.

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

functionaris-sen tot wiens taakveld dit behoort

Niet in behan-deling nemen aanvraag (4:5 Awb).

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

Bevestiging intrekken aanvraag.

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

specifiek daartoe aangewezen functionaris V&H

Het op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet en/of de keur verlenen of weigeren van een vergunning.

college

S-D

lijndirecteur V&H

Intrekken en/of (ambts-halve) wijzigen van Waterwet-vergunning.

college

S-D

lijndirecteur V&H

Het adviseren over een vergunning en het afhandelen van meldingen als bedoeld in de Waterwet en/of de keur.

college

S-D

manager V&H

Het op grond van de Aansluit-veror-dening verlenen of weigeren van en het adviseren over een vergunning en het afhandelen van meldingen.

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

hand-having: het laten uitgaan van een waar-schuwings-brief, de reactie op de hercontrole en het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom / last onder bestuurs-dwang.

college

S-D

lijndirecteur V&H

Het horen van een belang-hebbende naar aanleiding van het voornemen een last onder dwangsom of een last onder bestuurs-dwang op te leggen.

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

De uiteindelijke oplegging van een last onder dwangsom, c.q. een last onder bestuurs-dwang blijft berusten bij het college

Het uitoefenen van de bevoegd-heden met betrekking tot veront-reiniging van de bodem en oever van opper-vlakte-water-lichamen op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 3, van de Waterwet.

college

S-D

manager V&H

specifiek daartoe aangewezen functionaris V&H

Voordracht voor aanwijzing tot bijzondere opsporings-ambtenaar (BOA) of toezicht-houder.

college

S-D

lijndirecteur

Intrekken dwangsom-beschikking.

college

S-D

lijndirecteur V&H

Advisering gemeenten, provincies, omgevings-diensten bv bij indirecte lozingen.

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

specifiek daartoe aangewezen functionaris V&H

Afhandelen meldingen diverse lozingen-besluiten.

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

specifiek daartoe aangewezen functionaris V&H

Inkoop en aanbe-stedingen

Waar in dit onderdeel de lijnmanager staat genoemd is de lijnmanager bevoegd om zijn bevoegd-heden toe te kennen aan de door hem aangestelde opdracht-gevers voor het des-betreffende project.

Het ge-motiveerd afwijken van het inkoop- en aan-bestedings-beleid in incidentele gevallen (onder de EU-drempel-bedragen).

college

S-D

lijndirecteur

Na consultatie afdeling Inkoop. Bij toepassing mededeling met motivering achteraf aan college 1 maal per triaal

Het ge-motiveerd afwijken van de inkoop-voor-waarden in incidentele gevallen.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Na consultatie afdeling Inkoop.

Leveran-ciers-keuze / aannemers-selectie onder-handse aan-besteding voor werken.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Functionaris

Indien wordt afgeweken van de groslijst, mededeling met motivering aan Directieteam,

Leveran-ciers-keuze / aannemers-selectie onder-handse aan-besteding voor leveringen en diensten.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Functionaris

(voornemen tot) gunning.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

De lijnmanager mag besluiten tot maximaal de hoogte van het beschikbaar gestelde c.q. toegekende krediet.

Onroerende zaken

Waar in dit onderdeel de lijnmanager staat genoemd is de lijnmanager bevoegd om zijn bevoegd-heden toe te kennen aan de door hem aangestelde opdracht-gevers voor het des-betreffende project

Het verkrijgen, ver-vreemden en bezwaren van onroerende zaken ten behoeve van de aanleg of wijziging van water-staats-werken en zuiverings-technische werken.

College

S-D

lijndirecteur

Let op:: Grond-aankopen van meer dan € 1.000.000 zijn niet aan het college gedelegeerd evenmin als gebouwaankopen van meer dan € 250.000 per aankoop

Grond-aankopen of verkopen.

college

S-D

lijndirecteur

Voor de lijndirecteur beperkt tot € 100.000

Het vestigen, wijzigen en beëindigen van zakelijke rechten ten behoeve van de aanleg of wijziging van water-staats-werken en zuiverings-technische werken.

college

S-D

lijndirecteur

Het vestigen, wijzigen en beëindigen van zakelijke rechten op eigen-dommen van het water-schap ten behoeve van derden.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Het onteigenen van onroerende zaken ten behoeve van de aanleg of wijziging van water-staats-werken en zuiverings-technische werken.

college

S-D

Let op: Niet in alle gevallen is college bevoegd; de Onteigeningswet bepaalt dat voor een beperkte categorie het AB het bevoegde orgaan is en die bevoegd-heid niet kan worden gedelegeerd aan het college

Het nemen van besluiten inzake het huren, verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken, vis- en jacht-rechten van het water-schap.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

onder-tekening van pacht-contracten, huur-overeen-komsten en overige overeen-komsten waarbij zaken in gebruik worden gegeven aan derden.

dijkgraaf

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

water-staats-werken

Het vaststellen van (ontwerp)-project-plannen als bedoeld in de Waterwet, met uit-zonder-ing van:

1. project-plannen waarop de project-procedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is;

2. project-plannen die grote, beleids-matige of financiële conse-quenties hebben of ver-moedelijk zullen krijgen.

college

S-D

lijndirecteur

Het mandaat is beperkt tot project-plannen als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet.

Het mandaat is tevens beperkt tot de project-plannen waartegen geen zienswijzen zijn ingekomen.

Het vaststellen van een operatio-neel onder-houds- of berheer-plan.

college

S-D

lijndirecteur

Het betreft hier niet het (strategische) berheer-plan als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet. Het gaat in dit geval uitsluitend om uitvoeringsgerichte plannen.

Het uitvoeren van inves-terings-projecten inclusief de bevoegd-heid tot het over-schrijden van de voor een investering geraamde bruto uitgaven.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager / manager uitvoerings-programma HWBP

functionaris (opdracht-gever of projectleider tot wiens taakveld het des-betreffende project behoort

Mandaat en machtiging aan de lijndirecteur en manager omvat, in afwijking van de algemene beperkingen, het totale bedrag dat als krediet voor het des-betreffende project beschikbaar is gesteld door het AB, waarbij de (lijn)manager de opdracht-gever of projectleider kan machtigen het krediet aan te wenden voor het des-betreffende project binnen nader aan te geven financiële beperkingen en conform het financieel systeem.

Bij overschrijding geldt naast de financiële beperking als extra voorwaarde dat deze uitgaven passen binnen de vastgestelde doelstelling van de investering en dat het directieteam en het college vooraf schriftelijk op de hoogte moeten worden gebracht.

N.B.: goedkeuring en onder-tekening van facturen tot het totaalbedrag van het krediet op het niveau van de lijndirecteur met voorafgaande toepassing van het vier-ogen-principe tussen opdracht-gever en projectleider.

Het aangaan van nieuwe (ver-vang-ings)inves-terings-kredieten op het gebied van bedrijfs-voering.

college

S-D

lijndirecteur

Mits de investeringen passen binnen het inves-teringsvolume zoals opgenomen in het begrotingsjaar. De grens waarboven het college het voorstel aan het algemeen bestuur moet voorleggen is € 250.000.

Het aangaan van voor-bereidings-kredieten.

college

S-D

lijndirecteur

Mits de investeringen passen binnen het inves-teringsvolume zoals opgenomen in het begrotingsjaar. De grens waarboven het college het voorstel aan het algemeen bestuur moet voorleggen is € 250.000.

Het doen van uitgaven en het aangaan van verplicht-ingen ten behoeve van de reguliere bedrijfs-voering / ex-ploitatie.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris tot wiens taakveld de des-betreffende werkzaam-heden behoren

Het mandaat en machtiging aan de lijndirecteur omvat het totale bedrag dat in de begroting daartoe is opgenomen (en is dus gelijk aan het mandaat dat aan de SD is gegeven). Dit betekent tevens dat de lijndirecteur bevoegd is alle facturen goed te keuren en te (onder)tekenen met voorafgaande toepassing van het vier-ogen-principe tussen opdracht-gever en projectleider. Het mandaat is voor directeuren beperkt tot de lijn- en programma-verant-woordelijk-heden waartoe zij zijn aangewezen.

Het doen van uitgaven en het aangaan van verplicht-ingen ten behoeve van calamiteiten.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Functionaris tot wiens taakveld de des-betreffende werkzaam-heden behoren.

In afwijking van de algemene beperkingen:

 • -

  voor lijndirecteuren beperkt tot € 100.000;

 • -

  voor lijnmanagers beperkt tot € 50.000;

 • -

  voor functionaris-sen beperkt tot € 10.000.

Het gaat om incidenten waarbij direct optreden noodzakelijk is.

Water-beheer

Het besluiten tot het aangaan van water-akkoorden als bedoeld in artikel 3.7 van de Waterwet.

college

S-D

Het mandaat geldt niet voor het aangaan van een waterakkoord met een sterk representatief karakter.

Het besluiten tot het vaststellen van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en de legger als bedoeld in artikel 78 van de Water-schaps-wet.

college

S-D

lijndirecteur

Het mandaat geldt niet voor het vaststellen van leggers waarvoor een uniforme openbare voor-bereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb is doorlopen en zienswijzen zijn ingediend.

Het uitoefenen van de bevoegd-heden met betrekking tot veront-reiniging van de bodem en oever van opper-vlakte-water-lichamen op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 3, van de Waterwet.

college

S-D

lijnmanager V&H

specifiek daartoe aangewezen functionaris V&H

Het uitoefenen van de bevoegd-heden als bedoeld in hoofdstuk 5 paragraaf 4 van de Waterwet, met uit-zonder-ing artikel 5.24 waterwet.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris, waaronder een opdracht-gever of projectleider tot wiens taakveld de des-betreffende werkzaam-heden behoren

5:20 betreden van plaatsen (geen woningen)

5:21 gedogen van onderzoeken en bijbehorende werkzaam-heden

5:22 onderzoek en werkzaam-heden tbv derden

5:23 onderzoek en herstelwerkzaam-heden aan water-staats-werken en ontvangstplicht bagger en maaisel

5:25 het aanbrengen van meetmiddelen en seinen

5:26 tijdelijke dulden van wateroverlast

5:27 grondwateronttrekking

Het uitoefenen van de bevoegd-heden bij gevaar voor water-staats-werken op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 5 van de Waterwet.

college

Dijk-graaf

S-D

Betreft handelen in verband met gevaar voor water-staats-werken

Melding noodzakelijk aan GS.

Het vaststellen van zwem-water-profielen als bedoeld in de Wet hygiëne en veiligheid bad-inrichting-en en zwem-gelegen-heden.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Dit is van toepassing op de openbare wateren waarvoor water-schap Rijn en IJssel Water-beheerder is

Uitvoeren van watertoets en daarover in overleg treden met betreffende gemeente.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Vervullen van de wettelijke adviestaken m.b.t. ruimtelijke plannen c.a.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

Vaarweg-beheer

Het verlenen van ont-heffingen o.b.v. Besluit nadere regels Vaarweg-beheer Oude IJssel.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris coördinator Vaarweg-beheer

Het nemen van tijdelijke maat-regelen o.b.v. Besluit nadere regels Vaarweg-beheer Oude IJssel (scheep-vaart-bericht).

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris coördinator Vaarweg-beheer

Overige bevoegd-heden in kader van nautisch beheer.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris coördinator Vaarweg-beheer

Schade-vergoeding en nadeel-compen-satie

Het besluiten tot het toekennen van Schade-vergoeding uit on-recht-matige daad, met een maximum van €30.000 per vordering.

college

S-D

Het besluiten op verzoeken om vergoeding van schade als gevolg van rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegd-heid door het water-schap (nadeel-compen-satie) tot een bedrag van €30.000 per verzoek.

college

S-D

Met inachtneming van de geldende (procedure)veror-dening voor verzoeken om nadeel-compen-satie. Het mandaat geldt ook voor het eventueel benoemen van de (externe) adviseur(s) en het toekennen van een vergoeding per advies. Deze handeling-en kunnen immers worden gezien als handeling-en ter voor-bereiding op het uit te brengen advies.

Het afdoen van algemene schade-aanspraken tot een bedrag van €2500.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager BJZ

Betreft aanspraken die niet specifiek behoren tot specifieke taak of project

water-schaps-personeel

Alle bevoegd-heden die aan college toekomen op grond van de Cao Cvwv met uit-zonder-ing van de bevoegd-heden als vermeld in bijlage 2

college

S-D

lijndirecteur, lijnmanager en functioneel leiding-gevenden

Het ondervolmacht komt toe aan alle functioneel leiding-gevenden en betreft:

 • het beslissen op verzoeken om verlof ((SAW komt per 1 1 2020 te vervallen, aanpassen aan juiste nummering na bekendmaking Cao Vwvw)

 • het maken van afspraken over het PBB en het IKB ((SAW komt per 1 1 2020 te vervallen, aanpassen aan juiste nummering na bekendmaking Cao Vwvw)

 • beslissen op verzoeken tot het volgen van een opleiding die geheel of gedeeltelijk in tijd en/of kosten van het water-schap plaatsvindt

 • het aanpassen van de vergoeding voor woon-werkverkeer

 • het wijzigen van de indeling wachtdienst

 • het toestaan van telewerken

 • het aangaan van stageovereen-komsten

 • het goedkeuren van reis- en onkostendeclaraties

voor zover het aan hen ondergeschikten betreft.

Openbaar-heid van bestuur

Het doen van bekend-makingen of mede-delingen, zoals bedoeld in artikel 73 van de Water-schaps-wet en de artikelen 3:42 en 3:44 van de Algemene wet bestuurs-recht.

college

S-D

Toesturen van stukken aan toezicht-houder.

college

S-D

lijndirecteur

Het besluiten op verzoeken gericht aan het algemeen bestuur op grond van de Wet Openbaar-heid van bestuur.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager BJZ

Het besluiten op verzoeken gericht aan het algemeen bestuur op grond van de Algemene veror-dening gegevens-bescherming.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager BJZ

Juridische en proces-suele bevoegd-heden

Het besluiten over en het voeren van civiel-rechtelijke en straf-rechtelijke rechts-gedingen en bestuurs-rechtelijke procedures en het instellen van rechts-middelen, zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende beslis-singen ter voor-bereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het water-schap of aan het water-schaps-bestuur toekomt.

college

S-D

Het optreden als proces-gemacht-igde.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager BJZ of V&H

juristen BJZ of juristen V&H

Het indienen van zienswijzen, bezwaren en klaag-schriften indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het water-schap of aan het water-schaps-bestuur toekomt.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

BJZ

juristen BJZ

Het aangaan van vast-stellings-overeen-komsten of schikkingen alsmede het opdragen van ge-schillen-beslecht-ing aan scheids-lieden en/of mediators.

college

S-D

Het berusten in rechts-vordering-en en/of het aangaan van dadingen.

college

S-D

Tekenen voor ontvangst van brieven, exploiten, etc.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris-sen FZ en BJZ

De medewerkers van FZ werkzaam bij de balie en juridische adviseurs verbonden aan BJZ

Bevestiging intrekken be-zwaar-schrift.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris-sen FZ en BJZ

Voeren van verweer bij bezwaren-commissie.

college

S-D

lijndirecteur V&H

manager V&H

specifiek daartoe aangewezen functionaris (V&H of BJZ)

Diversen

Archief-beheer.

college

SD

lijndirecteur

lijnmanager ICT

Coördinator DIV

bevoegd-heden op grond van de Wet basis-registratie groot-schalige topografie.

college

S-D

Specifiek daartoe aangewezen functio-naris(sen) op grond van de KAM-procedure

bevoegd-heden op grond van de Wet basis-registratie onder-grond.

college

S-D

Specifiek daartoe aangewezen functio-naris(sen) op grond va de KAM-procedure

Het geven van be-schikkingen er zake van een ontheffing als bedoeld in het RVV 1990.

college

S-D

Afhandelen van subsidie-verzoeken.

college

S-D

lijnmanager BJZ

Conform subsidieveror-dening

onder-tekening van vracht-brieven, be-geleidings-brieven, etc. voor transport van afvalstoffen.

college

S-D

lijnmanager Technische Onder-steuning

specifiek daartoe aangewezen functionaris-sen

Afhandeling van klachten in de zin van de Klachten-veror-dening.

college

S-D

Klachten-coördinator

Afhandeling van service-meldingen.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager Onderhoud

specifiek daartoe aangewezen functionaris-sen bijvoorbeeld teamleiders

handeling-en betreffende de Klic-meldingen / WAB.

college

S-D

lijndirecteur

lijnmanager

functionaris

Het gaat bijvoorbeeld om het doen van de graafmelding en het aanleveren van informatie, de beoordeling van de voorziene graafwerkzaam-heden etc.

onder-tekening van ‘EG-verklaringen van overeen-stemming’ en daarmee vergelijk-bare document-en.

dijkgraaf

S-D

lijndirecteur

lijnmanagers WB / Z&R / W&V

Bijlage 2 Lijst met van volmacht uitgezonderde beslis-singen op grond van de Cao Vwvw of het Burgerlijk Wetboek

Cao Vereniging werken voor water-schappen (deel 1)

Hoofdstuk 3 Beloning

Beloning

Artikel 3.1.16 lid 4 en 9

Toekennen in bijzondere gevallen van overwerkvergoeding aan werknemers die daar geen recht op hebben;

Vaststellen van billijke vergoeding voor gelijktijdig overwerk door werknemers, ook als ze een verschillend salaris en toelagen en/of een verschillende functie hebben.

Onregelmatige dienst

Artikel 3.3.8 Afbouwtoelage onregelmatige dienst

Vaststellen van leeftijdsgrens

Overige vergoedingen

Artikel 3.4.11

Schadeloosstelling en vergoeding in niet elders voorziene gevallen

Disciplinaire maatregelen op basis van het

Burgerlijk Wetboek 

Alle beslissingen zijn uitgezonderd van volmacht.

Beeindigen arbeidsovereenkomst door opzegging of het

verzoeken om ontbinding dan wel toestemming voor

opzegging van een arbeidsovereenkomst op de volgende

gronden:

Artikel 7.669 lid 3, sub a

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Artikel 7.669 lid 3 sub d

Ontslag op basis van disfunctioneren

Artikel 7.669 lid 3 sub g

Verstoorde arbeidsverhoudingen

Artikel 7.669 lid 3 sub h

Overige ontslaggronden

Overgenomen modelregelingen (deel 2 Cao)

Overlegregeling

Artikelen 2.2. - 2.3. - 4.1 - 4.2 – 16 – 24

Klokkenluidersregeling

Artikelen 2.3 – 2.4 – 3.1 – 3.2 – 4.2 – 9.1