Beleidsregels toeristisch recreatieve bewegwijzering gemeente Voorst

Geldend van 07-11-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels toeristisch recreatieve bewegwijzering gemeente Voorst

Burgemeester en wethouders van gemeente Voorst;

overwegende dat de gemeente Voorst zich wil ontwikkelen als toeristische bestemming en een uniform en rustig straatbeeld na wil streven;

gelet op de verkeersveiligheid van de gemeente Voorst;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de beleidsregels toeristisch recreatieve bewegwijzering

Inleiding

Aanleiding/huidige situatieschets

Het huidige bewegwijzeringsbeleid is opgesteld in 2000. Dit protocol is niet meer in lijn met de opgestelde visie voor het toerisme en recreatie in 2018. In deze visie is gastheerschap namelijk een groot speerpunt. De huidige bewegwijzering van de toeristisch recreatieve objecten stralen dit gastheerschap niet meer uit. Dit komt onder andere doordat de bewegwijzering niet eenduidig is. Een aantal borden zijn vernieuwd naar de nieuwe CROW 322 richtlijnen, bruine borden met witte letters. Echter zijn de meeste toeristische bewegwijzering nog in de oude huisstijl van de Gemeente Voorst, blauw met gele letters. Dit zorgt voor een verrommeling van het straatbeeld. Daarnaast is het maximum aantal borden niet vastgesteld. Hierdoor is het aantal bordjes per recreatieve ondernemer erg wisselend. Ook dit draagt niet bij aan een uniform straatbeeld. Wanneer een gast een bezoek brengt aan de Gemeente Voorst is de bewegwijzering het eerste waar de gast mee in aanmerking komt. Met andere woorden, de bewegwijzering is het visitekaartje van de gemeente en dat zou gastvrijheid en gastheerschap uit moeten stralen. Om die reden heeft het vernieuwen van de toeristische bewegwijzering een prominente plek op de uitvoeringsagenda van toerisme en recreatie.

Doelstellingen

Deze beleidsregels bieden op een praktische wijze een leidraad om de lokale toeristische bewegwijzering te organiseren en onderstaande doelen met betrekking tot de bewegwijzering te bereiken:

 • Uniform straatbeeld

Het creëren van een uniform straatbeeld door eenduidige verwijzing van de toeristische objecten binnen de Gemeente Voorst, toegespitst op de regio zodat er eenheid is in de (regionale) informatievoorziening en de herkenbaarheid vergroot;

 • Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Het vergroten van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid, zodat het ‘zoekverkeer’ wordt beperkt waardoor doorstroming van het verkeer wordt bevorderd en er geen verkeersonveilige situaties ontstaan. Daarnaast is het mogelijk om bezoekers een gewenste route te laten volgen;

 • Gastvrijheid

Het gemakkelijk vindbaar maken van de toeristische bezienswaardigheden, zodat bezoekers gemakkelijk wegwijs worden in de gemeente en hierdoor bij te dragen aan de gastvrijheidsbeleving van de bezoeker.

Begripsafbakening

Deze beleidsregels gaan over de bewegwijzering voor toeristisch recreatieve objecten en openbare objecten met een algemeen publiekelijk nut binnen de Gemeente Voorst. Dit document geldt alleen voor wegen en bermen op gemeentegrond. Voor toeristisch recreatieve bewegwijzering langs provinciale- en rijksoverheidswegen, wordt er verwezen naar deze dienstdoende partijen.

Landelijke richtlijnen

Bij het opstellen van de nieuwe beleidsregels voor de recreatieve bewegwijzering zijn de landelijke richtlijnen van de CROW (uitgave 322) als uitgangspunt genomen.

 • Uniformiteit: borden dienen uniform te zijn qua vormgeving, afmetingen en kleurstelling. Dit zorgt voor herkenbaarheid en een rustiger straatbeeld.

 • Leesbaarheid: grootte tekst, contrastwerking.

 • Begrijpelijkheid: korte, krachtige teksten en pictogrammen.

 • Continuïteit: de verwijzing naar een eenmaal verwezen object dient te worden voortgezet totdat het betreffende doel is bereikt.

Methode & Criteria

Hieronder worden de toetsingscriteria toegelicht die gehanteerd worden om een aanvraag te toetsen. Deze criteria bestaan uit de randvoorwaarden, een toetsingsschema met de hoofdcriteria en aanvullende criteria. Het toetsingsschema met de hoofdcriteria is opgesteld, zodat een aanvraag praktisch en efficiënt afgehandeld kan worden.

Randvoorwaarden

 • Voorkeur voor gebiedsbewegwijzering boven objectbewegwijzering;

 • Maximaal 3 borden per onderneming;

 • Objecten buiten de Gemeente Voorst worden niet verwezen via dit gemeentelijk bewegwijzeringsysteem;

Toetsingsschema

Wanneer het object voldoet aan de randvoorwaarden voor de toeristische bewegwijzering, zal de aanvraag getoetst worden op basis van toetsingscriteria. Om de aanvraag op een praktische wijze te toetsen wordt onderstaand toetsingsschema gehanteerd waarin alle toetsingscriteria zijn opgenomen. Door de stappen te volgen, komt er een advies uit of de aanvraag wel of niet in aanmerking komt voor toeristisch recreatieve bewegwijzering.

Tabel 1 Toetsingsschema aanvraag bewegwijzering

1. Betreft het een voorziening grotendeels gericht op recreatie en/of toerisme?

Ja, ga door naar 5 Nee, ga door naar 2

2. Betreft het een voorziening van algemeen maatschappelijk nut?

Ja, ga door naar 3 Nee, ga door naar 14

3. Betreft het een voorziening die in noodgevallen (ziekte of misdrijf) voor onbekenden snel te vindenmoet zijn?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 4

4. Betreft de voorziening het gemeentehuis?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 5

5. Voorziening toegankelijk voor toeristen, recreanten en/of passanten?

Ja, ga door naar 6 Nee, ga door naar 14

6. Betreft het een toeristisch infokantoor, dagrecreatieve voorziening of sportaccommodatie?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 7

7. Betreft het een verblijfsrecreatieve voorziening?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 8

8. Betreft het een horecaonderneming met verblijfsaccommodatie (hotel) en/of congresaccommodatie?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 9

9. Betreft het een horecaonderneming met restaurantfunctie?

Ja, ga door naar 10 Nee, ga door naar 12

10. Ligt de voorziening buiten de bebouwde kom?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 11

11. Ligt de voorziening binnen de bebouwde kom in een dorp met minder dan 10.000 inwoners?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 12

12. Is de voorziening uniek/van bijzondere betekenis voor de streek?

Ja, ga door naar 13 Nee, ga door naar 14

13. Doelverwijzing mogelijk indien voldaan wordt aan de aanvullende criteria

14. Doelverwijzing is niet mogelijk

Aanvullende criteria

 • Niet meer dan 8 verwijzingen aan een paal.

 • De borden worden zo veel mogelijk aan bestaande palen voor bewegwijzering bevestigd.

 • De bewegwijzering bevindt zich binnen een straal van 1,0 kilometer van het object.

 • De bewegwijzering dient gericht te zijn op alle weggebruikers.

 • Er wordt buiten de bebouwde kom niet verwezen naar objecten binnen de bebouwde kom.

 • Het object voldoet aan de begripsomschrijving als aangegeven in bijlage 1.

Afwijking criteria

In uitzonderlijke gevallen kan de Gemeente Voorst afwijken van deze beleidsregels en de gestelde toetsingscriteria. Deze uitzonderlijke gevallen voldoen niet aan de gestelde toetsingscriteria, maar wel aan de bedoelingen daarvan. Dit betekent, in bijzondere gevallen, dat een object dat niet aan alle criteria voldoet door middel van een uitzondering op de toetsingscriteria alsnog bewegwijzerd kan worden.

Uitvoering

De aanvraag

De toeristische ondernemers worden via verschillende communicatiekanalen op de hoogte gebracht van de nieuwe regeling. De toeristische ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij de afdeling toerisme en recreatie van de gemeente Voorst. Daarna zal de aanvraag beoordeeld worden aan de hand van de opgestelde randvoorwaarden, het toetsingsschema en de aanvullende criteria. De aanvraag wordt vervolgens goedgekeurd of afgekeurd. De afdeling toerisme en recreatie koppelt dit ook terug aan de aanvrager. Bij goedkeuring gaat de aanvraag door naar afdeling beheer die uitvoering van de aanvraag, zoals de aanschaf en het plaatsen van de borden, regelt.

Vormgeving

Voor de vormging worden de CROW 322 richtlijnen gehanteerd. De bewegwijzering naar objecten met een toeristisch recreatieve aard worden bruin met witte letters. De bewegwijzering naar objecten voor het algemeen nut worden blauw met de tekst op een witte achtergrond. (zie afbeelding 1). Voor de toeristisch recreatieve bewegwijzering geldt een maximum van twee pictogrammen per bord. De tekst op de bebording is in principe de naam van de onderneming/organisatie. Het is niet de bedoeling dat ook de aangeboden producten/diensten op de bewegwijzering worden geplaatst.

Vervanging huidige bewegwijzering

De gemeente Voorst streeft naar een uniform straatbeeld en gastvrijheid voor haar inwoners en bezoekers. De huidige bewegwijzering voldoet daar niet meer aan en wordt daarom verwijderd. Dit betreft de blauwe borden met gele tekst. Het verwijderen van alle gedateerde borden zal op een grote schaal gebeuren. Dit is de meest efficiënte manier waardoor het een realistisch doel wordt om de bewegwijzering voor het toeristisch seizoen in 2020 op orde te hebben.

Overgangsregeling

Een aantal ondernemers/organisaties beschikt al over de bruine borden voor de toeristisch recreatieve bewegwijzering. Het is mogelijk dat deze borden, ondanks de nieuwe kleur, niet voldoen aan de nieuwe opgestelde beleidsregels. Vaak wordt hierbij het maximum aantal borden per ondernemer overschreden. Deze borden vallen binnen een overgangsregeling, zodat hier geen sprake is van verspilling. Deze overgangsregeling is geldig tot dat de levensduur van de borden is bereikt. Wanneer er bij deze borden sprake is van vernieling of diefstal, zullen deze niet vervangen worden.

Onderhoud

Kosten voor het onderhoud van de borden of vernieling van de borden zijn voor de ondernemer van het toeristisch object. De Gemeente Voorst bekostigt eenmaal de vervanging van alle oude bewegwijzering (de blauwe borden, met gele tekst). Daarna zijn alle kosten voor onderhoud en vernieuwing voor de ondernemer. Wanneer de borden door vernieling of door een andere oorzaak niet meer leesbaar zijn, dient de ondernemer deze weg te halen of te vervangen. Deze kosten zijn voor de ondernemer.

Eigenaar

Zodra de borden zijn geplaatst in de gemeentegrond, is de gemeente eigenaar van de borden. Dit betekent dus dat de gemeente te allen tijde eigenaar is van de geplaatste borden, ook wanneer deze bekostigd zijn door de aanvrager.

Kosten vervangen oude naar nieuwe bewegwijzering

De gemeente Voorst draagt zorg voor het vervangen van de oude blauw/gele bewegwijzering. De gemeente vindt het belangrijk dat er een eenduidig straatbeeld is en dat de gemeente gastvrijheid uitstraalt. Daarom neemt de gemeente de totale kosten van het vervangen van de bewegwijzering voor haar rekening. Deze kosten bestaan uit het verwijderen van de oude bewegwijzering, de kosten voor de nieuwe borden, het poeder coaten van de palen, de aanschaf van nieuwe palen en het plaatsen van de palen en bewegwijzering. Deze werkzaamheden zullen verschaft worden door de buitendienst van de Gemeente Voorst. Door een integrale aanpak van het vervangen, blijven de kosten zo laag mogelijk. Wanneer de oude bewegwijzering per aanvraag en per ondernemer vervangen zou worden, dan kunnen deze arbeidsuren minder efficiënt ingezet worden. Daarbij bestaat het risico dat niet iedere ondernemer een aanvraag in zal dienen om de borden te laten vervangen.

Kosten nieuwe bewegwijzering voor 1 mei 2020

Door het vorige beleid was het vaak onduidelijk of een ondernemer recht had op verwijzing voor zijn/haar onderneming. Aan de hand van deze beleidsregels en het toetsingsschema is dit overzichtelijker. Wij willen de nieuwe ondernemers en de ondernemers die nu wel in aanmerking komen voor de recreatieve verwijzing de kans geven om deze kosteloos aan te vragen. Daarom hebben ondernemers een half jaar na ingang van deze beleidsregels de kans om een aanvraag voor recreatieve bewegwijzering aan te vragen. Deze termijn is gesteld op 1 mei 2020.

Kosten nieuwe bewegwijzering vanaf 1 mei 2020

De kosten van de bewegwijzering zijn vanaf 1 mei 2020 voor rekening van de aanvrager. De totale kosten van de bewegwijzering zijn het beoordelen van aanvraag, het opstellen van een bebordingsplan, de verkoopprijs van de borden, het plaatsen van de borden en onderhoud van de borden inclusief de ambtelijke uren. De reden hiervoor is het commerciële belang voor de ondernemer. Na de aanvraag ontvangt de aanvrager een marktconform prijsoverzicht.

Financiën

De kosten voor bewegwijzering naar objecten voor het algemeen nut zal door de Gemeente Voorst bekostigd worden. Ook deze objecten dienen te voldoen aan de opgestelde criteria. Ook de maaikosten en het plaatsen van nieuwe palen zal door de Gemeente Voorst bekostigd worden.

Openbare gelegenheden

1 Gemeentehuis

2 Begraafplaatsen

Culturele instellingen e.d.

3 Toeristisch belangrijke objecten in eigendom van gemeente (bv monumenten)

Citeertitel en inwerkingtreding

Het protocol toeristische en recreatieve objectbewegwijzering uit 2000, wordt ingetrokken op 7 november 2019.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregels toeristisch recreatieve bewegwijzering gemeente Voorst en treedt in werking op 7 november 2019.

Ondertekening

Twello, 29 oktober 2019

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

Bijlage 1 Aanvullende criteria en begripsomschrijving object

Object

Voorwaarde/begripsomschrijving

Camping/minicamping

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 8 standplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben

Theater/culturele centra

Trekt bij bepaalde activiteiten ter plaatse onbekend verkeer aan

Hotels en pensions

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 8 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij de KvK en vergunning van gemeente hebben

Bed & Breakfast

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 2 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij de KvK en vergunning van gemeente hebben

Jeugdherberg en groepsaccommodaties

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 8 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben

Restaurants, bistro’s, eetcafés

Trekt ter plaatse lokaal verkeer aan. Moet plaats bieden aan meer dan 25 gasten. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben

Musea

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Openbaar en toegankelijk

Recreatie- bungalow- en stacaravanpark

Met minimaal 8 plaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben

Sportaccommodaties (sportpark/sporthal)

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Alleen locaties worden verwezen wanneer deze niet op ANWB-bewegwijzering vermeld staan. Voorwaarden zijn vermeld onder paragraaf 2.4.2. (object-bewegwijzering)

Sportverenigingen

Alleen locaties worden verwezen (wanneer deze niet op de ANWB-bewegwijzering staan). Op het sportcomplex mogen de verenigingen wel verwezen worden

Sporthallen

Openbaar en toegankelijk

Visvijvers

Openbaar en toegankelijk

Kapellen

Openbaar en toegankelijk en van religieuze of historische waarde

Toeristisch belangrijke objecten

Openbaar en toegankelijk

Dagrecreatie bedrijven

Openbaar en toegankelijk

Grafheuvels

Gelegen op moeilijk vindbare plaatsen. Openbaar en toegankelijk Openbaar en toegankelijk en van culturele of historische waarde

Molens

Openbaar en toegankelijk en van culturele of historische waarde

Maneges

Niet bewegwijzerd, tenzij deze overdekt zijn en er een paard gehuurd kan worden, dan wel onder begeleiding paard kan worden gereden door toeristen/recreanten en waar regionale wedstrijden worden gehouden

Feestzalen

Iedere horecagelegenheid met zaalverhuur voor bruiloften en partijen van minimaal 100 personen komt, mits deze aan de wettelijke voorschriften voldoet, in aanmerking voor bewegwijzering. Moet ingeschreven bij KvK en vergunning van gemeente hebben

Monumenten, landgoederen

Toegankelijk voor derden en recreatieve waarden

Streekwinkels

Streekwinkel onderdeel recreatief concept. Moet ingeschreven bij KvK en vergunning van gemeente hebben