Verordening Toekomstbestendig Wonen regeling Winterswijk

Geldend van 03-07-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Toekomstbestendig Wonen regeling Winterswijk

De raad van de gemeente Winterswijk;

overwegende dat:

de gemeente Winterswijk in 2030 energieneutraal wil zijn;

en financiering van de energietransitie betaalbaar moet zijn;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 27 augustus 2019, nr. 182041;

besluit:

 • 1.

  de verordening Toekomstbestendig Wonen regeling Winterswijk vast te stellen;

 • 2.

  de verordening duurzaamheidslening gemeente Winterswijk 2017 en de verordening blijverslening Gemeente Winterswijk 2017 in te trekken.

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1;2 en 3, die een aanvraag doet voor een Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’, of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • b)

  Aanvraag: het door aanvrager ingediende verzoek om een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’, of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

 • d)

  ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’: een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen;

 • e)

  ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’: een Verzilverlening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • f)

  ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’: Deze Maatwerklening is beschikbaar voor investeringen ten behoeve van de energietransitie, asbestsanering en/of funderingsherstel. De Maatwerking lening is een hypothecaire lening, bedoeld voor aanvragers die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een lening zoals beschreven in lid d;

 • g)

  Maatregelen: maatregelen die het college toestaat die kunnen worden gefinancierd met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • h)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • i)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen waarvan:

 • 1.

  De aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ consumptief is een eigenaar-bewoner van de gemeente Winterswijk. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum dat de aanvraag bij SVn binnenkomt.

 • 2.

  De aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ hypothecair is een eigenaar-bewoner van de gemeente Winterswijk. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  De aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ is een eigenaar-bewoner van de gemeente Winterswijk. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+) en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden.

 • 4.

  De aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is een eigenaar-bewoner van de gemeente Winterswijk die niet in aanmerking komt voor een van de andere lening vormen uit deze regeling. Dit blijkt uit afwijzingen hiertoe bij SVn. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 5.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande bouw, nieuwbouw en aanhorigheden (zoals schuren).

Artikel 3 Kenmerken

 • A.

  1. De ‘Toekomstbestendig lening’ die consumptief wordt verstrekt:

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-

  • -

   Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,6%

  • -

   Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

 • A.

  2. De ‘Toekomstbestendig wonen lening’ die consumptief wordt verstrekt voor maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest:

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,6%

  • -

   Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

 • B.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt:

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 25.001,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 2,0% bij een looptijd van 20 jaar

  • -

   Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van SVn.

 • C.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’:

  • -

   Wordt hypothecair verstrekt

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,7%

  • -

   Wordt verstrekt van uit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van SVn.

 • D.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’:

  • -

   Wordt hypothecair verstrekt

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   De looptijd is maximaal 30 jaar

  • -

   De rente is 2,0%

  • -

   Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is een annuïtaire lening en is overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van SVn.

Artikel 4 Wijzigingen

De rentepercentages genoemd in deze verordening kunnen wijzigen wanneer de renteontwikkeling op de geldmarkt en/of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven. De productspecificaties en uitvoeringregels van SVn zijn leidend.

Artikel 5 Maatregelen

 • 1. Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden en betrekking hebben op het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden, asbestsanering, en/of sloop van opstallen in combinatie met energiemaatregelen. De investeringen dienen te allen tijde gecombineerd te worden met minimaal één energiemaatregel.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren en wijzigen.

Artikel 6 Budget

 • 1. De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 2. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4. Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 5. De in lid 3 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, en/of de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • f.

  De werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer ‘Toekomstbestendig Wonen’ door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ uit zowel het provinciale en/of het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn, productspecificaties Verzilverlening van SVn en de productspecificaties van de Maatwerklening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KifiD of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de datum van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Winterswijk

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 26 september 2019,

 

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Lijst van maatregelen Toekomstbestendig Wonen regeling

Algemeen

De volgende beleidsdoelen kunnen gefinancierd worden via de Toekomstbestendig Wonen regeling:

 • 1.

  Energiemaatregelen

 • 2.

  Levensloopbestendigheid

 • 3.

  Asbestsanering

 • 4.

  Sloop van opstallen

 • 5.

  Funderingsherstel

Er dient altijd minimaal één maatregel uit het overzicht ‘energiemaatregelen’ uitgevoerd te worden. Daarnaast kunnen naast één of meerdere maatregelen genoemd voor de desbetreffende beleidsdoelen de volgende algemene maatregelen gefinancierd worden:

 • 1.

  Afsluitkosten, notariskosten en taxatiekosten

 • 2.

  Advieskosten en bemiddelingskosten

 • 3.

  Andere maatregelen binnen de genoemde beleidsdoelen die niet in de maatregelenlijst staan, maar wel zijn goedgekeurd door de gemeente

De regeling is ook mogelijk voor zonnepanelen en zonnecollectoren binnen een postcoderoosproject.

Energiemaatregelen

 • 1.

  Dakisolatie

 • 2.

  Gevelisolatie

 • 3.

  Spouwmuurisolatie

 • 4.

  Vloerisolatie

 • 5.

  Isolatieglas (HR++ of HR+++ glas of gelijkwaardig of beter)

  • a.

   bij monumenten ook achterzetbeglazing of monumentenglas

 • 6.

  Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

 • 7.

  Warmtepomp

 • 8.

  Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

 • 9.

  Pelletkachels / Biomassaketels alleen als voldaan wordt aan a t/m c

  • a.

   buiten bebouwde kom

  • b.

   monumenten en beeldbepalende gebouwen

  • c.

   voor apparaten vermeld op de apparatenlijst van RVO

 • 10.

  WTW voor ventilatie

 • 11

  Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)

 • 12

  Zonnecollectoren / Zonneboiler

 • 13

  LTV (Lage temperatuur verwarming)

 • 14

  Douche WTW

 • 15

  Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

 • 16

  Groen dak

 • 17

  LED verlichting

 • 18

  Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)

 • 19

  Energieopslag thuis / Thuisaccu

 • 20

  Waterstof ketel

 • 21

  Infrarood paneel

 • 22

  Hybride warmtepomp

Maatregelen levensloopbestendigheid*

 • 1.

  Slaapkamer en/of badkamer op de begane grond

 • 2.

  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • 3.

  Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • 4.

  Verstelbaar keukenblok

 • 5.

  Inductie koken i.p.v. gas of elektra (+ evt. kookbeveiliging)

 • 6.

  Verbreden deuren

 • 7.

  Aanbrengen traplift

 • 8.

  Automatische opener garage

 • 9.

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • 10.

  Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • 11.

  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting ’s nachts naar toilet

 • 12.

  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • 13.

  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • 14.

  Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • 15.

  Koolmonoxidemelder

 • 16.

  Gasmelder

 • 17.

  Gasafsluiter

 • 18.

  Waterdetector

 • 19.

  Teruggebogen deurklinken

 • 20.

  Drempels weg of verlagen

 • 21.

  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • 22.

  Deurbel met geluidsversterking/lichtsignaal

 • 23.

  Wandbeugel bij de deur (binnenzijde)

 • 24.

  Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • 25.

  Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillen te compenseren

 • 26.

  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • 27.

  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • 28.

  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • 29.

  Elektronisch slot / Sleutelkluis voor thuiszorg

 • 30.

  Tweede trapleuning

 • 31.

  Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • 32.

  Trapleuning verlengen

 • 33.

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • 34.

  Infreezen antislip randen in traptreden

 • 35.

  Verwijderen oude vloertegels en anti-sliptegels aanbrengen

 • 36.

  Anti-sliplaag op bestaande vloertegels

 • 37.

  Beugels naast de douche

 • 38.

  Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • 39.

  Thermostatische badmengkraan

 • 40.

  Thermostatische douchemengkraan

 • 41.

  Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • 42.

  Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • 43.

  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • 44.

  Toilet op verdieping

 • 45.

  Verhoogde toiletpot plaatsen (>46cm)

 • 46.

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • 47.

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • 48.

  LED verlichting boven koopplaat en/of aanrecht

 • 49.

  Éénhendelmengkraan keuken

 • 50.

  Inloopdouche aanbrengen

* Er dient altijd minimaal één maatregel uit de ‘energiemaatregelen’ lijst uitgevoerd te worden.

Maatregelen asbestsanering*

 • 1.

  Inventarisatie asbestsanering

 • 2.

  Asbestsanering

* Er dient altijd minimaal één maatregel uit de ‘energiemaatregelen’ lijst uitgevoerd te worden.

Maatregelen sloop van opstallen*

 • 1.

  Sloop van opstallen

* Er dient altijd minimaal één maatregel uit de ‘energiemaatregelen’ lijst uitgevoerd te worden.

Maatregelen funderingsherstel*

 • 1.

  Inventarisatierapport funderingsherstel

 • 2.

  Vergunning funderingsherstel

 • 3.

  Funderingsherstel

* Er dient altijd minimaal één maatregel uit de ‘energiemaatregelen’ lijst uitgevoerd te worden.