Regeling vervallen per 22-09-2023

Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht

Geldend van 09-07-2021 t/m 21-09-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- gelet op artikel 156 lid 3 gemeentewet en artikel 3 lid 2 van de ASV;

- gelet op het Utrecht Sportakkoord;

- gelet op de Sportnota 2017 – 2020 ‘Utrecht sportief en gezond’;

- gelet op de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties (29 juni 2018);

- gelet op de kader- en uitvoeringsagenda’s Zorg voor Jeugd;

- gelet op de Visie versterken sociale basis 2018;

- gelet op de Utrechtse Sportagenda;

- en gelet op de Utrechtse Regenboogagenda 2019-2022,

Besluit vast te stellen de nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht.

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Challenge: een activiteit waarmee een bijdrage wordt geleverd aan één of meerdere speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

 • b.

  Beperking: een (langdurige) psychische stoornis, een stoornis in verstandelijke, zintuigelijke (auditief/visueel) en/of motorische functies, een autisme spectrum stoornis, of een chronische aandoening die het algemeen dagelijks functioneren belemmert.

 • c.

  Aangepast sporten: sport- en beweegactiviteiten voor bewoners met een beperking.

 • d.

  Fulltime eenheid (fte): in deze nadere regel wordt onder één fte een volledige werkweek van 36 uur verstaan.

 • e.

  Activiteitenoverzicht: overzicht van activiteiten waarmee sportaanbieders in aanmerking kunnen komen voor een subsidie van het onderdeel challenge voor sportaanbieders.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Utrecht wil een sociale, vitale stad zijn waar inwoners betrokken zijn, prettig samenleven en waar iedere bewoner – van jong tot oud – kan meedoen en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de sport- en beweegsector. Het Utrechts Sportakkoord richt zich op de doelstelling dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen en talenten kan ontwikkelen op zijn/haar niveau. Dit gebeurt in een sociaal veilige sportomgeving bij vitale aanbieders.

Hiertoe onderscheiden we in deze nadere regel vier onderdelen: activiteiten van sportaanbieders (challenge voor sportaanbieders) en van een alliantie van minimaal twee partijen (challenge alliantie sportakkoord), inzet van een buurtsportcoach (challenge buurtsportcoach sportakkoord) en ten slotte sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking (challenge aangepast sporten).

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De eisen aan de aanvrager zijn per onderdeel verschillend.

 • a.

  Challenge voor sportaanbieders

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid en door natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • De aanvrager dient minimaal 20 weken per jaar sport- en beweegactiviteiten aan te bieden in de gemeente Utrecht. Bij de sport- en beweegactiviteiten is sprake van een open inschrijving, wordt een deelnemersbijdrage gevraagd en vindt deelname niet plaats op medische indicatie.

 • b.

  Challenge alliantie sportakkoord

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid en door natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij de sport- en beweegactiviteiten wordt een deelnemersbijdrage gevraagd.

 • c.

  Challenge buurtsportcoach sportakkoord

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid.

 • d.

  Challenge aangepast sporten

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid en door natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • De aanvrager dient minimaal 20 weken per jaar sport- en beweegactiviteiten aan te bieden in de gemeente Utrecht. Bij de sport- en beweegactiviteiten is sprake van een open inschrijving, wordt een deelnemersbijdrage gevraagd en vindt deelname niet plaats op medische indicatie.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. Niet uitgeputte middelen van het subsidieplafond Challenge aangepast sporten vloeien over naar de subsidieplafonds van Challenge voor sportaanbieders en Challenge alliantie sportakkoord.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van de nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht subsidieert de gemeente Utrecht per onderdeel verschillende activiteiten.

 • a.

  Challenge voor sportaanbieders

 • Activiteiten van sportaanbieders die aansluiten bij het Utrechts Sportakkoord, zoals benoemd in het activiteitenoverzicht (bijlage 1).

 • b.

  Challenge alliantie sportakkoord

 • Activiteiten die aansluiten bij het Utrechts Sportakkoord en worden uitgevoerd door een alliantie van minimaal twee partijen.

 • Niet subsidiabel zijn:

  • Kosten voor aanpassingen in de accommodatie.

 • c.

  Challenge buurtsportcoach sportakkoord

 • Een bijdrage in de loonkosten voor de aanstelling van een buurtsportcoach.

 • De buurtsportcoach fungeert als bruggenbouwer en verbinder tussen sport en zorg en/of welzijn, om bewoners met een afstand tot sporten en bewegen te bereiken. Een buurtsportcoach is een betaalde sportprofessional die sport- en beweegactiviteiten uitvoert en/of coördineert en zorgt voor toeleiding naar bestaand sport- en beweegaanbod. De buurtsportcoach gaat uit van hetgeen bewoners aangeven nodig te hebben om te kunnen sporten en bewegen, en doet daarbij wat nodig is om de brug te slaan tussen verschillende sectoren en het sport- en beweegaanbod beter aan te laten sluiten op de vraag van bewoners. De inzet van de buurtsportcoach draagt bij aan vernieuwende sportactiviteiten of de inzet is een voortzetting van een aantoonbaar succesvolle eerdere periode buurtsportcoach.

 • d.

  Challenge aangepast sporten

 • Een bijdrage in de meerkosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Utrecht voor mensen met een beperking.

 • De volgende kostensoorten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Kosten voor trainers en vrijwilligers die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen;

  • Kosten voor scholing van trainers en vrijwilligers die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen;

  • Kosten die gemaakt worden voor de huur van een aangepaste accommodatie;

  • Vervoerskosten die noodzakelijk zijn voor vervoer naar uitwedstrijden;

  • Kosten voor noodzakelijke materialen voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen.

 • Niet subsidiabel zijn:

  • Kosten die een sport- en beweegaanbieder zonder aangepast sportaanbod ook heeft;

  • Kosten voor aanpassingen in de accommodatie;

  • Individuele kosten die inwoners met een beperking maken voor het sporten en bewegen.

 • Uitsluitend aantoonbare, onderbouwde meerkosten die redelijkerwijs nodig zijn voor het aanbieden van de sport- en beweegactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aan de subsidieaanvraag worden per onderdeel de volgende eisen gesteld:

a. Challenge voor sportaanbieders

De aanvraag bestaat uit:

1. In het digitale aanvraagformulier is aangegeven voor welke activiteit(en) subsidie wordt aangevraagd.

2. Een activiteitenplan van maximaal 1 A4 met een toelichting op de activiteit(en).

b. Challenge alliantie sportakkoord

De aanvraag bestaat uit:

1. Een activiteitenplan, waarin tenminste een beschrijving is opgenomen van:

• de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;

• de doelen die u met de activiteiten wilt behalen en de beoogde resultaten;

• de wijze waarop de activiteiten aansluiten bij het Utrechts Sportakkoord;

• de alliantie partners en de bijdrage zij leveren;

• de samenwerking met andere partijen.

2. Een sluitende begroting met daarin inzichtelijk de hoogte en opbouw van cofinanciering en indien aan de orde de deelnemersbijdrage.

3. Een advies van de trekker van het betreffende deelthema waarbij de activiteiten aansluiten. Indien een aanvraag aansluit bij meerdere thema’s uit het Utrechts Sportakkoord is het advies bijgevoegd van de trekker van het deelthema waarmee de aanvraag de meeste raakvlakken heeft.

c. Challenge buurtsportcoach sportakkoord

De aanvraag wordt ingediend door de organisatie bij wie de buurtsportcoach in dienst wordt genomen en bestaat uit:

1. Een activiteitenplan, waarin tenminste een beschrijving is opgenomen van:

• de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;

• de vraag/behoefte van de doelgroep en waarom de activiteiten hierop aansluiten;

• de doelen die u met de activiteiten wilt behalen en de beoogde resultaten;

• de wijze waarop wordt getracht de deelnemers in beweging te houden na afloop van de activiteiten;

• de samenhang met bestaand sport- en beweegaanbod en waarom de activiteiten hierop van toegevoegde waarde zijn;

• de samenwerking met andere partijen;

• het aantal fte waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

2. Een sluitende begroting met daarin inzichtelijk de cofinanciering.

d. Challenge aangepast sporten

De aanvraag bestaat uit:

• Een overzicht van de meerkosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

1. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van b en w, bij voorkeur gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitaal aanvraag formulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidiesportakkoord.

2. Indieningstermijn

De indieningstermijn verschilt per onderdeel:

a. Challenge voor sportaanbieders

Aanvragen dienen 4 weken vóór aanvang van de activiteit te zijn ingediend.

b. Challenge alliantie sportakkoord

De procedure kent drie subsidierondes per jaar. De procedure kent drie subsidierondes per jaar: 15 januari, 15 mei en 15 september.

c. Challenge buurtsportcoach sportakkoord

Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober te zijn ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

d. Challenge aangepast sporten

Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober te zijn ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

3. Uitsluitend tijdig ingediende en volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie verschilt per onderdeel.

a. Challenge voor sportaanbieders

De subsidie bedraagt maximaal €750,- per aanvrager per kalenderjaar. Een aanvrager kan voor eenzelfde activiteit uit het activiteitenoverzicht (bijlage 1) één keer subsidie aanvragen gedurende de looptijd van het Utrechts Sportakkoord.

b. Challenge alliantie sportakkoord

Maximaal 70% van de kosten van de challenge wordt gesubsidieerd uit gemeentelijke middelen. Het is niet mogelijk de overige 30% uit gemeentelijke subsidies te financieren. Een aanvrager komt één keer per twee kalenderjaren in aanmerking voor subsidie.

c. Challenge buurtsportcoach sportakkoord

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de loonkosten per fte per jaar. Het normbedrag voor een buurtsportcoach bedraagt €50.000 per fte per jaar. Het is mogelijk om een buurtsportcoach aan te stellen voor een hoger normbedrag per fte. De gemeentelijke bijdrage blijft maximaal 40% van de loonkosten per fte per jaar.

d. Challenge aangepast sporten

De maximaal aan te vragen subsidie bedraagt €3000,- per aanvrager.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvraag wordt naar een aantal aspecten gekeken.

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag:

a. Challenge voor sportaanbieders

Indien in het activiteitenoverzicht is gekozen voor de optie: “anders, namelijk” worden de volgende criteria gehanteerd:

• De mate waarin de activiteit aansluit bij het Utrechts Sportakkoord;

• De mate waarin de hoogte van het subsidiebedrag passend is voor de activiteit.

b. Challenge alliantie sportakkoord

• De mate waarin partijen een eigen bijdrage leveren aan de activiteit;

• De mate waarin de activiteit aansluit bij het Utrechts Sportakkoord;

• De mate waarin de hoogte van het subsidiebedrag zich verhoudt tot de complexiteit van de activiteit en de omvang van de samenwerking;

• Het advies van de trekker van het betreffende deelthema uit het Utrechts Sportakkoord.

c. Challenge buurtsportcoach sportakkoord

• De mate waarin aannemelijk gemaakt wordt dat de aanvraag bijdraagt aan het in beweging krijgen en houden van inwoners die niet of nauwelijks bewegen;

• De mate van afstemming op de vraag en behoefte van de doelgroep;

• De mate van samenwerking en/of afstemming met andere organisaties;

• Prijs-kwaliteit-bereik verhouding;

• De mate waarin de aanvrager aantoonbaar beschikt over een netwerk op het gebied van sport, bewegen, welzijn en/of (gezondheids)zorg in Utrecht.

d. Challenge aangepast sporten

• De mate waarin de meerkosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd onderbouwd en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen. Bij de beoordeling hiervan kan het college advies inwinnen van de consulenten aangepast sporten.

Artikel 10 Besluitvorming

Uiterlijk dertien weken na de datum van de deadline neemt het college een besluit. Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

a. Challenge voor sportaanbieders

• Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

• De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

b. Challenge alliantie sportakkoord

• Bij de beoordeling wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van het subsidiebedrag over de tranches. Niet uitgeputte middelen worden toegevoegd aan de volgende tranche.

• Het college kan aanvragen voor maximaal 2 jaar verlenen.

c. Challenge buurtsportcoach sportakkoord

• Indien er budget over is na het verstrijken van de deadline, worden aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

• Het college kan aanvragen voor maximaal 2 jaar verlenen.

d. Challenge aangepast sporten

• De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie Sportakkoord Utrecht wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. Jaarlijks monitoren we de voortgang van het Utrechts Sportakkoord. Dit kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regel treedt in werking op de dag van publicatie van deze nadere regel en wordt aangehaald als ‘Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht’. Hiermee worden de volgende beleidsregels gelijktijdig ingetrokken:

- Beleidsregel sport- en beweegstimulering gemeente Utrecht;

- Beleidsregel subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht.

Bijlage 1

Activiteitenoverzicht challenge voor sportaanbieders

Vitale aanbieders

• Activiteit voor het werven van nieuwe vrijwilligers

• Activiteit om de inzet van de vrijwilligers te waarderen

• Opzetten van nieuw sportaanbod

• Opstellen van een toekomstvisie voor de club, inclusief meerjarenbegroting

• Versterken van bestuur- en organisatiestructuur van de club

• Ontwikkelen van flexibele lidmaatschapsvormen

• Opzetten van een website ten behoeve van de vindbaarheid van het sportaanbod

• Activiteit of evenement gericht op promotie en vergroten van de bekendheid van het sport- en beweegaanbod

• Anders, namelijk:

Positieve sportcultuur

• Opstellen en bekendmaken van gedrag- en omgangsregels

• VOG aanvragen voor alle vrijwilligers die met jeugd of leden met een beperking werken

• Oprichten van een jeugdraad binnen de club

• Activiteit om de ouderbetrokkenheid te vergroten binnen de club

• Aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon

• Scholing vreedzame sportvereniging

• Activiteit om meer inspraak en betrokkenheid van jeugd binnen de club te organiseren

• Anders, namelijk:

Inclusief sporten en bewegen

• Opzetten van laagdrempelig sportaanbod, op de club of in een buurt waar inwoners weinig sporten en bewegen en aansluiten bij de U-pas.

• Opzetten van sport- en beweegaanbod voor mensen met een afstand tot sporten en bewegen, zoals bewoners met een lage sociaaleconomische status, bewoners met een migratieachtergrond, ouderen en bewoners met een chronische ziekte of beperking.

• Samenwerking aangaan met bestaand laagdrempelig sportaanbod door bijvoorbeeld bestuurlijke kennisdeling of het delen van vrijwilligers.

• Activiteit in samenwerking met zorg, welzijn of onderwijsinstelling ten behoeve van bewoners die nog niet sporten of bewegen.

• Anders, namelijk:

Topsport en Talentontwikkeling

- Scholing en/of activiteiten voor sporttechnische kaderontwikkeling.

- Organiseren van een specialistentraining voor sporters en coaches.

- Samenwerking aangaan met andere sportaanbieders voor het aanbieden van sportoverstijgende conditietrainingen.

- Implementeren van nieuwe trainingsmethodieken.

- Opzetten van videoanalyse door bijvoorbeeld het aanschaffen van software of hardware.

- Inzetten van hulpmiddelen ten behoeve van innovatie.

- Aanschaffen en implementeren van een sportervolgsysteem.

- Monitoren van trainingsbelasting met behulp van hartslag meetapparatuur.

- Activiteiten om sporters te testen op fitnessniveau en blessurerisicoprofiel.

- Inzetten van experts op thematische leerlijnen zoals voeding, mentaal, (para)medisch en strength & conditioning.

- Aanschaf materialen voor strength & conditioning.

- Inrichten van een passende organisatiestructuur en/of rechtsvorm.

- Anders, namelijk:

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 17 september 2019.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen