Nadere voorschriften carbid schieten 2019

Geldend van 02-08-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere voorschriften carbid schieten 2019

De burgemeester van gemeente De Fryske Marren

gelet op artikel 2.73a lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

besluit vast te stellen de volgende nadere voorschriften:

Nadere voorschriften carbid schieten

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  aanvraag/melding: een digitaal door de gemeente vastgesteld formulier, welke voor 1 november volledig en ontvankelijk is ingediend

 • 2.

  carbid: calciumacetylide

 • 3.

  carbid schieten: acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden

 • 4.

  aangewezen locatie: een door de burgemeester op aanvraag en niet eerder dan nadat de eigenaar van de grond toestemming heeft verleend, aangewezen locatie welke aan de hierna gestelde criteria voldoet

 • 5.

  melkbus: een originele ijzeren bus met een inhoud van maximaal 40 liter, voorheen dienende om verse melk in te bewaren en te vervoeren

 • 6.

  plaats waar geschoten wordt: de plaats op de aangewezen locatie waar daadwerkelijk met carbid geschoten wordt

 • 7.

  bebouwde kom: de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994

 • 8.

  houder: degene die ontheffing heeft op grond van artikel 2.73a lid 2 en 3 van de APV

Artikel 2. Aanvraagprocedure

 • 1.

  alle volledige en ontvankelijke aanvragen/meldingen moeten uiterlijk 1 november door de gemeente ontvangen zijn

 • 2.

  aanvragen/meldingen die na deze datum worden ontvangen worden buiten behandeling gesteld

 • 3.

  de aangevraagde locatie dient door het cluster omgeving en vergunningverlening getoetst te worden aan de vastgestelde criteria (zie bij artikel 4)

 • 4.

  toezichthouders van afdeling VVH kunnen gevraagd worden om te beoordelen of een gevraagde locatie aan de vastgestelde criteria voldoet

 • 5.

  indien de locatie akkoord bevonden wordt, moet dit schriftelijk en per brief aan de aanvrager/melder worden bevestigd

 • 6.

  de hierop betrekking hebbende brieven/besluiten moeten uiterlijk 15 november verzonden worden

 • 7.

  de aangewezen locaties dienen tijdig (in de 2e helft van de maand november) gepubliceerd te worden.

Artikel 3. Criteria gebruik carbid

 • 1.

  er mag alleen geschoten worden op een door de burgemeester aangewezen locatie

 • 2.

  er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag van 10.00 uur tot 17.00 uur (in voorkomend geval rekening houden met de bepalingen van de Zondagswet)

 • 3.

  er mag alleen acetyleengas, afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen gebruikt worden

 • 4.

  er mag voor het schieten alleen gebruik worden gemaakt van melkbussen met een inhoud van maximaal 40 liter

 • 5.

  er mag niet in de richting van bebouwing/woningen geschoten worden

 • 6.

  er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of degene, onder wiens toezicht hij staat, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar of schade kan optreden voor personen, de omgeving of het milieu

 • 7.

  de houder van de toestemming moet tenminste 18 jaar zijn en vrijwaart de gemeente voor aanspraken door derden

 • 8.

  eventuele aanwijzingen gegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd

 • 9.

  tijdens de activiteiten dient de houder van de toestemming bereikbaar en aanspreekbaar te zijn op het in de aanvraag vermelde telefoonnummer

 • 10.

  de toestemming dient op eerste vordering van de daartoe bevoegde ambtenaar aan haar te worden getoond en desgewenst ter inzage te worden gegeven

Artikel 4. Criteria waaraan de aan te wijzen locatie dient te voldoen

 • 1.

  bij aanvraag van de ontheffing dienen de kadastrale gegevens van de betreffende locatie vermeld te worden dan wel worden aangegeven middels een foto dan wel een uitdraai van google earth c.q. Google maps

 • 2.

  de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom

 • 3.

  de afstand van de dichtstbijzijnde melkbus op die locatie tot bebouwing/woningen dient minimaal 75 meter te zijn

 • 4.

  in het schootsveld, van minimaal 75 meter, ligt geen verharde openbare weg of pad

 • 5.

  de afstand van de dichtstbijzijnde melkbus op de aangewezen locatie tot gebouwen voor het houden van landbouwhuisdieren dient minimaal 300 meter te zijn

Artikel 5. Sanctiebeleid

 • 1.

  Niet naleving van deze nadere voorschriften wordt gezien als een overtreding van hetgeen bij of krachtens artikel 2.73a APV is bepaald

 • 2.

  Bij niet naleving van deze nadere voorschriften is het hierbij gevoegde sanctiebeleid van toepassing

Artikel 6. Intrekking nadere voorschriften carbid schieten

De nadere voorschriften, welke zijn vastgesteld op 24 juli 2018, zijn ingetrokken

Artikel 7. In werking treden

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere voorschriften carbidschieten gemeente De Fryske Marren 2019”.

Bijlage 1 – sanctiebeleid behorende bij de nadere voorschriften carbidschieten gemeente De Fryske Marren.

 • 1.

  De mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete van € 100,00

 • 2.

  De mogelijkheid tot het aanzeggen van een proces-verbaal door de politie, met een maximale boete van € 4.100,00

 • 3.

  De mogelijkheid tot het opleggen van een last onder dwangsom, waarbij onderstaande bedragen worden gehanteerd:

Voorwaarde

Hoogte van de last onder dwangsom

er mag alleen geschoten worden op een door de burgemeester aangewezen locatie

€ 2.500,=

er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag van 10.00 uur tot 17.00 uur (in voorkomend geval rekening houden met de bepalingen van de Zondagswet)

€ 1.500,=

er mag alleen acetyleengas, afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen gebruikt worden

€ 1.500,=

er mag voor het schieten alleen gebruik worden gemaakt van melkbussen met een inhoud van maximaal 40 liter

€ 2.500,=

er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of degene, onder wiens toezicht hij staat, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar of schade kan optreden voor personen, de omgeving of het milieu

€ 1.000,=

 • 4.

  De mogelijkheid tot het toepassen van bestuursdwang (op kosten van de overtreder ontruimen van de niet aangewezen locatie dan wel verwijderen van het aanwezige materiaal met een te groot volume).

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 10 juli 2019,

F. Veenstra.