Vergunningenkader Waterkeringen 2018

Geldend van 10-04-2019 t/m heden

Intitulé

Vergunningenkader Waterkeringen 2018

Het waterschap heeft op 10 april 2019 het Vergunningenkader Waterkeringen 2018vastgesteld. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.3) is het waterschapsbestuur bevoegd tot het vaststellen van algemene beleidsregels die richting gevend zijn voor op grond van de keur te nemen besluiten en waarnaar ter motivering van de besluiten kan worden verwezen en waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. Het betreft het toetsingskader voor het verlenen van watervergunningen voor het uitvoeren van activiteiten op of in waterkeringen op basis van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. Hetvergunningenkader is een actualisatie van het tot nu geldende Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012. Het Vergunningenkader Waterkeringen 2018 is in te zien op de website van het waterschap.