Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie sportstimulering (Deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden 2019-2023)

Geldend van 01-09-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie sportstimulering (Deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden 2019-2023)

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 19.0072 van 2019), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT

 • 1.

  vast te stellen de Deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden 2019-2023

 • 2.

  Onderstaande begrotingswijziging vast te stellen:

 • afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad : raad van de gemeente Leiden;

 • b.

  college : college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  ASV : de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Leiden;

 • d.

  subsidie : geldelijke bijdrage.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. Voor zover in deze deelverordening niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

 • 2. Deze deelverordening is van toepassing op door het college te verstrekken subsidies bedoeld ter stimulering van nieuwe projecten en/of activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de ambities van het beleidskader sport en gezondheid ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ 1 :

  • Leidenaars bewegen voldoende

  • De openbare ruimte is beweegvriendelijk

  • Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

Artikel 3 Subsidieplafond

Het budget horende bij deze deelverordening bedraagt maximaal € 250.000,-.

Deze deelverordening heeft een looptijd van 5 jaar (2019 - 2023). Per kalenderjaar is maximaal € 50.000,- beschikbaar. Indien in een ronde het totaalbedrag van € 50.000,- niet wordt toegekend, blijft het resterende bedrag beschikbaar voor de regeling en worden de resterende middelen meegenomen in de volgende ronde.

Hoofdstuk 2 Subsidieproces

Artikel 4 De subsidieaanvraag

 • 1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college.

 • 2. Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van het project en/of de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, vermelding van de doelgroep en de omvang ervan en de samenwerkingspartners;

  • b.

   de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en hoe het project en/of de activiteiten aan dat doel bijdragen;

  • c.

   een sluitende begroting en dekkingsplan van de kosten van het project en/of de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het plan bevat een opgave van de eigen bijdrage en bij andere (private) organisaties aangevraagde bijdragen ten behoeve van dezelfde activiteiten.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

 • 1. Voor aanvragen geldt de volgende indieningstermijn:

  • eenmalig in 2019: uiterlijk voor 1 oktober 2019 voor projecten en/of activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

  • van de jaren daaropvolgend uiterlijk voor 1 april (2020, 2021, 2022 en 2023) voor projecten en/of activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar na subsidietoekenning.

 • 2. Aanvragen worden verzameld tot het verstrijken van de indieningstermijn. Aanvragen die te laat worden ingediend worden voor de volgende periode in behandeling genomen.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen 13 weken vanaf de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van de subsidie.

Artikel 7 Advisering door externe commissie en criteria

 • 1.

  Voordat het college beslist op een aanvraag om een subsidie vraagt het advies aan een externe commissie. De externe commissie welke door het college is benoemd.

 • 2.

  De commissie adviseert het college over een aanvraag om een subsidie aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate waarin het project bijdraagt aan het beter benutten van het maatschappelijke potentieel van verenigingen;

  • b.

   mate waarin het project bijdraagt aan het duurzaam vergroten van de sportdeelname;

  • c.

   mate waarin het project duurzaam bijdraagt aan vernieuwing van het sportaanbod (Borging van activiteiten op langere termijn / na afloop projectperiode);

  • d.

   mate waarin het project sportief ondernemerschap toont (hoeveel co-financiert de aanvrager zelf);

  • e.

   mate waarin aanvrager samenwerkt met andere binnen en/of buiten de eigen sector (aanvraag bij voorkeur met gezamenlijke partners);

  • f.

   mate waarin aantal personen en in het bijzonder aantal personen uit prioritaire doelgroepen (jeugdigen, ouderen, mensen met een beperking) bereikt wordt in verhouding tot de kosten van het project.

 • 3.

  Naarmate naar het oordeel van de commissie aan meer criteria wordt voldaan, is de kans groter dat een aangevraagde subsidie (al dan niet gedeeltelijk) wordt toegekend. Indien bij honorering van alle aanvragen het beschikbare budget wordt overschreden, is de mate waarin naar het oordeel van de commissie aan een of meerdere criteria wordt voldaan, bepalend voor prioriteitstelling en de hoogte van de subsidietoekenning.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelverordening wordt geweigerd indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • a.

   het project en/of de activiteit niet gericht is op de gemeente Leiden en/of niet aantoonbaar ten goede komen aan inwoners van de gemeente Leiden;

  • b.

   de aanvrager met het project en/of de activiteit een winstoogmerk heeft;

  • c.

   de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van het project en/of de activiteit te dekken;

  • d.

   een zelfde (soort) activiteit, als waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al verricht wordt door een andere (al dan niet gesubsidieerde) organisatie in Leiden;

  • e.

   op voorhand bekend is dat voor het aangevraagde project en/of activiteiten niet de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend zijn of zullen worden verleend.

 • 2. Subsidie op grond van deze deelverordening wordt tevens geweigerd als de aanvrager een substantiële financiële schuld bij de gemeente heeft, zoals bijvoorbeeld een achterstand bij het betalen van huur voor accommodaties. Indien een vereniging de afgesproken betalingsregeling met de gemeente structureel nakomt, zal gekeken worden of er een uitzondering gemaakt kan worden voor deze vereniging.

Artikel 9 Verlening, verantwoording en vaststelling

Subsidie tot en met € 5.000,-

 • 1.

  De subsidie voor het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de eerder genoemde ambities van het beleidskader sport en gezondheid ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ wordt bij bedragen tot en met € 5.000,- bij toekenning direct vastgesteld.

 • 2.

  Binnen twee maanden nadat het project en/of de activiteit heeft plaatsgevonden toont de subsidieontvanger aan dat de activiteit, waarvoor de subsidie is verstrekt, is verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Subsidie hoger dan € 5.000,-

 • 3.

  De subsidie voor het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de eerder genoemde ambities van het beleidskader sport en gezondheid ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ wordt bij bedragen hoger dan € 5.000,- bij toekenning 100% bevoorschot.

 • 4.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 13 weken nadat het project en/of de activiteit heeft plaatsgevonden een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college in.

 • 5.

  De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van een inhoudelijk en financieel verslag over het verloop van het project en/of de activiteit de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, het aantal deelnemers en het maatschappelijke resultaat;

 • 6.

  Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de subsidie vast, waarna eventuele verrekening van de subsidie plaatsvindt.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 10 Voorwaarden aan subsidieverlening en meldingsplicht

 • 1. Het college kan aanvullende voorwaarden verbinden aan subsidieverlening.

 • 2. De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat het project en/of de activiteit, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zal worden verricht of dat niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1. Het college beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze deelverordening niet voorziet.

 • 2. Het college kan, in bijzondere gevallen, van deze deelverordening afwijken, voor zover toepassing - gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger - leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt melding gedaan aan de raad.

Artikel 12 Looptijd

Deze deelverordening treedt na zijn bekendmaking in werking per 1 september 2019 en vervalt per 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden 2019-2023.

Ondertekening

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 11 en 15 juli 2019,

de Griffier,

de Voorzitter,


Noot
1

Het beleidskader sport en gezondheid ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ wordt ter vaststelling aan de raad in zijn vergadering van 17 oktober 2019 voorgelegd.