Verordening maatschappelijke participatie minima gemeente Venlo 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie minima gemeente Venlo 2020

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2019, registratienummer 1475771;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is om mensen met een laag inkomen in de gelegenheid te stellen om zoveel mogelijk te participeren in de samenleving;

besluit(en) vast te stellen:

De volgende Verordening maatschappelijke participatie minima gemeente Venlo 2020.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  De bepalingen uit artikel 1.1 tot en met 1.5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 1 tot en met 6a van de Participatiewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

 • b.

  Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • c.

  Toepasselijke bijstandsnorm: norm die geldt voor belanghebbende die op grond van de Participatiewet een uitkering aanvraagt;

 • d.

  Maatschappelijke participatie: actief meedoen in de samenleving bij o.a. sport, cultuur en vrije tijdsbesteding;

 • e.

  StadspasVenlo: Pas van de gemeente Venlo voor mantelzorgers en minima waar een tegoed op wordt gezet dat de burger kan besteden bij de aanbieders. De pas is bedoeld voor maatschappelijke participatie van minima en voor waardering van mantelzorgers;

 • f.

  Peildatum: De datum dat de aanvraag is ingediend.

Artikel 2 Aanvragen

 • 1.

  Het college verstrekt een StadspasVenlo inzake maatschappelijk participatie minima op aanvraag.

 • 2.

  Per gezin kan één aanvraag per jaar worden ingediend voor de StadspasVenlo inzake maatschappelijke participatie minima.

 • 3.

  Het college verstrekt een voucher of een bijdrage achteraf voor een ID-kaart op aanvraag.

 • 4.

  Het college verstrekt een bijdrage voor de verlenging van een verblijfsdocument op aanvraag.

Artikel 3. Laag inkomen

 • 1.

  Een aanvrager heeft een laag inkomen als het inkomen op de peildatum en twee maanden daarvoor niet hoger is dan 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Een aanvrager heeft eveneens een laag inkomen als op de peildatum en twee maanden daarvoor een wettelijk of minnelijk schuldsaneringstraject op hem van toepassing is, en het vrij te laten bedrag, berekend conform de vltb-calculator van Recofa vastgesteld door “de Rechtspraak”, niet hoger is dan 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Gebruik StadspasVenlo

 • 1.

  De StadspasVenlo kan gebruikt worden bij aangesloten aanbieders op het gebied van maatschappelijke participatie. Deze aanbieders staan vermeld op de website www.stadspasvenlo.nl.

 • 2.

  Er geldt een verschillend aanbod voor kinderen tot 18 jaar en voor volwassenen.

 • 3.

  Het aanbod kan wijzigen.

 • 4.

  Kosten genoemd onder artikel 2 lid 3 en 4 van deze verordening worden afzonderlijk vergoed door de gemeente.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1.

  In aanmerking voor een StadspasVenlo komt de aanvrager die:

 • a.

  ingeschreven staat als inwoner van de gemeente Venlo, en

 • b.

  18 jaar of ouder is, en

 • c.

  een laag inkomen heeft.

 • 2.

  In aanmerking voor vergoeding van de kosten van een ID-kaart of verlenging van een verblijfsdocument komt de aanvrager die:

 • a.

  ingeschreven staat als inwoner van de gemeente Venlo, en

 • b.

  18 jaar of ouder is, en

 • c.

  een kind heeft dat 17 jaar of jonger is en dat ingeschreven staat als inwoner van de gemeente Venlo, en;

 • d.

  een laag inkomen heeft, en

 • e.

  niet in de 5 jaren voorafgaand aan de datum aanvraag een vergoeding of een voucher heeft ontvangen voor een ID-kaart of verlenging van een verblijfsdocument.

Artikel 6. Hoogte en regels omtrent vergoeding

 • 1.

  De hoogte van de bijdrage is € 100,- per jaar per gezinslid, dat ingeschreven staat bij de gemeente Venlo.

 • 2.

  De bijdrage wordt voor elk gezinslid op een eigen pas gezet en kan verzilverd worden tot en met 31 december in het kalenderjaar waarin de bijdrage is toegekend.

 • 3.

  Na afloop van het jaar wordt het eventuele saldo op de StadspasVenlo geblokkeerd en verwijderd.

 • 4.

  De vergoeding voor de kosten van een ID-kaart of verlenging van een verblijfsdocument vindt plaats naast de uitgifte van de StadspasVenlo.

 • 5.

  De vergoeding voor de kosten van een ID-kaart wordt verstrekt in de vorm van een voucher als de ID-kaart op het moment van aanvragen nog niet is aangeschaft.

 • 6.

  De vergoeding voor de kosten van een ID-kaart betreft de werkelijke kosten van de aanschaf van de ID-kaart of verlenging van de verblijfsdocument als de ID-kaart of verlengde verblijfsdocument reeds is verstrekt.

Artikel 7. Voorkoming onbillijkheid en onredelijkheid

In gevallen waarin strikte toepassing van de regels leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie voor de aanvrager, kan het college besluiten in gunstige zin van het hierin bepaalde af te wijken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt de “Verordening Geld Terug Regeling gemeente Venlo 2018” ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening inzake maatschappelijk participatie minima gemeente Venlo 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2019.

De griffier De voorzitter

Geert van Soest Antoin Scholten