Verordening Auditcommissie Staphorst 2018

Geldend van 13-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Verordening Auditcommissie Staphorst 2018

De raad van de gemeente Staphorst,

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van 20 juli 2017,

gelet op artikel 149 Gemeentewet,

gelet op artikel 84 Gemeentewet,

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening Auditcommissie gemeente Staphorst 2018

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.

  Commissie: de auditcommissie.

 • B.

  Lid: lid van de auditcommissie.

 • C.

  Voorzitter: voorzitter van de auditcommissie.

 • D.

  Accountant: de in de Controleverordening Staphorst 2006 bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • E.

  Raad: de gemeenteraad

 • F.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • G.

  Secretaris: de griffier of diens vervanger.

 • H.

  Concerncontroller: de controller van de gemeente Staphorst.

 • I.

  Controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

 • J.

  Onderzoeken van het college: de onderzoeken van het college op grond van artikel 213a van de Gemeentewet.

Paragraaf 2 Doel, taak, samenstelling en lidmaatschap van de commissie

Artikel 2.1. Doel

 • 1. De auditcommissie is ingesteld met als doel het versterken van de controlerende functie van de gemeenteraad door:

  • a.

   advisering en afstemming ten behoeve van de raad van alle activiteiten in de gemeente op het gebied van auditing, financieel beleid en beheer.

  • b.

   overleg met de raad, de accountant, het college en de ambtelijke organisatie.

  • c.

   de raad gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Artikel 2.2. Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit tenminste vier leden.

 • 2. De leden zijn lid van de gemeenteraad.

 • 3. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

 • 4. De griffier is adviseur van de commissie en coördineert haar ondersteuning.

 • 5. De commissie kan interne adviseurs (ambtenaren en/of collegeleden) en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

 • 6. De commissie kan andere raadsleden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor advies aan de commissie.

Artikel 2.2 Zittingsduur

 • 1. De raad benoemt de leden van de commissie.

 • 2. De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode gelijk aan die van de leden van de raad. Dit geldt eveneens voor tussentijdse benoemingen.

 • 3. Het lidmaatschap van de commissie vervalt door het niet meer voldoen aan het vereiste in artikel 2.2 lid 2, door ontslagname of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

Paragraaf 3 De werkwijze van de commissie

Artikel 3.1 Taken en bevoegdheden

De auditcommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • 1.

  De commissie adviseert over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole en bereidt het aanbestedingstraject voor van het contract met de accountant.

 • 2.

  De commissie doet een voordracht aan de raad voor een te benoemen accountant.

 • 3.

  Om een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole te bevorderen vindt voorafgaand aan de accountantscontrole afstemmingsoverleg plaats tussen de commissie en de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen.

 • 4.

  De commissie adviseert over het vast te stellen controleprotocol.

 • 5.

  De commissie adviseert zonodig over de wijze van behandeling van tussenrapportages van de accountant.

 • 6.

  De commissie bespreekt met de accountant de bevindingen van de accountant naar aanleiding van (interim-)controles en zijn verslag van bevindingen over de controle van de jaarrekening voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken en brengt hierover advies uit aan de raad.

 • 7.

  De commissie adviseert zonodig de raad over het jaarverslag en de jaarrekening.

 • 8.

  De commissie informeert zonodig de raad tussentijds over bevindingen en haar werkzaamheden.

 • 9.

  De commissie evalueert de werkzaamheden van en met de accountant en adviseert hierover indien nodig de raad.

 • 10.

  De commissie adviseert de raad over de verordeningen op grond van artikel 212, 213, 213a van de Gemeentewet.

 • 11.

  De commissie overlegt zo nodig met het college over de evaluatie van de werkzaamheden van de accountant en de planning- en control instrumenten, het risicobeleid, de nota reserves en voorzieningen en andere actuele financiële thema's.

 • 12.

  De commissie adviseert de raad over de overige door de accountant ten behoeve van de raad uitgebrachte voorstellen of adviezen.

 • 13.

  De commissie bevordert dat de raad inzicht krijgt in de wijze waarop door het college aanbevelingen van de accountant worden uitgevoerd.

 • 14.

  De commissie kan adviseren over de afstemming van de onderzoeken van de accountant en het college.

 • 15.

  De commissie maakt zo nodig afspraken met de portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering over de planning- en control cyclus binnen de gemeente.

Artikel 3.2 Taken van de voorzitter

 • 1. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie.

 • 2. De voorzitter draagt zorg voor het leiden van de vergaderingen.

 • 3. De voorzitter draagt zorg voor het bewaken van de taken en bevoegdheden.

 • 4. De voorzitter draagt zorg voor het bevorderen van zorgvuldige advisering over commissieaangelegenheden.

 • 5. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de griffier of één van zijn plaatsvervangers.

Artikel 3.3 Vergaderingen, quorum, besluitvorming en verslaglegging

 • 1. De commissie vergadert minimaal tweemaal per jaar of zo vaak als zij nodig acht, ter bespreking van de in artikel 3 benoemde taken.

 • 2. De vergadering van de commissie gaat niet door indien tenminste de helft plus één van de leden afwezig is. Er wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering belegd.

 • 3. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 4. De agenda en verslagen van de commissie zijn openbaar.

 • 5. In haar adviezen en voorstellen aan de raad streeft de commissie naar consensus. Indien er een minderheidsstandpunt is wordt daarvan (met redenen omkleed) melding gemaakt.

 • 6. Van iedere vergadering wordt een kort verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de griffier. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

 • 7. De adviezen van de commissie aan de raad zijn openbaar.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 4 Slotbepalingen, citeertitel; inwerkingtreding

 • 1. Bij twijfel over de betekenis of toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen, beslist de commissie

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Auditcommissie gemeente Staphorst 2018’.

 • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van gemeente Staphorst van 12 december 2017.

griffier,

L. Roest-Jonkers

voorzitter,

T.C. Segers