Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent haven (Havenreglement Maassluis)

Geldend van 01-06-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent haven (Havenreglement Maassluis)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis,

gelet op de Havenbeheersverordening Maassluis 2019 en;

overwegende dat ter bevordering van een goed havenbeheer noodzakelijk is nadere regels te stellen met betrekking tot de orde, de veiligheid en het milieu van de haven en de omgeving van de haven, en de kwaliteit van de dienstverlening in de haven;

besluit vast te stellen: Havenreglement Maassluis 2019.

Havenreglement Maassluis

Artikel 1: Algemene bepalingen

Het Havenreglement Maassluis is van toepassing op het gebied zoals opgenomen in artikel 1.2 van de Havenbeheersverordening Maassluis 2019.

Artikel 2: Meldingsplicht

 • a.

  De kapitein of de schipper van een vaartuig dient zich te allen tijde te melden op VHF kanaal 68, telefonisch (010-5912852) of via een email naar Havenmeester@maassluis.nl en mogen alleen worden afgemeerd op aanwijzing van de havenmeester.

 • b.

  Indien geen bezetting aanwezig is van de havendienst, dient men zich te melden op de eerstvolgende werkdag op 010-5912852 na 08.30 uur, ook indien het vaartuig op dat moment de haven al heeft verlaten

 • c.

  De beroepsvaart is te allen tijde havengeld-plichtig. Daarnaast geldt voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart geldt dat zij te allen tijde bruggeld verschuldigd zijn.

Artikel 3: Afmetingen haven

Met de doorvaart moet met de volgende gegevens rekening worden gehouden:

 • a.

  De afmeting van de buitenhaven is: lengte 250 meter en breedte 45 meter. Hierbij geldt voor schepen een maximale lengte van 110 meter en een maximale breedte van 10,5 meter.

 • b.

  De afmeting van de binnenhaven is: lengte 400 meter en breedte van 25 tot 45 meter. Voor het gedeelte van de binnenhaven tot aan de schansbrug geldt voor schepen een maximale lengte van 100 meter en een maximale breedte van 10,5 meter. Voor het gedeelte van de binnenhaven vanaf de schansbrug geldt voor schepen dezelfde maximale breedte van 10,5 meter maar een maximale lengte van 86 meter.

 • c.

  De breedte van de sluis en bruggen is 13 meter. Dit geldt voor de Keersluis, de Spoorburg, de Havenbrug en de Schansbrug.

 • d.

  De diepte van de buitenhaven is van 5,8 meter onder NAP bij de ingang tot 4,8 meter onder NAP bij de Keersluis. Voor de binnenhaven geldt een diepte van 4 meter onder NAP. Genoemde mate zijn streefmaten waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 • e.

  Voor alle andere afmetingen voor doorvaart en afmeren geldt dat vooraf toestemming nodig is van de havenmeester van Maassluis.

Artikel 4: Aanleggen en/of afmeren

 • a.

  Van een aanlegplaats mag niet langer gebruik gemaakt worden dan voor een bepaalde handeling noodzakelijk is: zoals brugbediening, aanmelden voor een ligplaats en dergelijke handelingen die ter beoordeling van de havenmeester liggen.

 • b.

  Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat ze vrij van andere vaartuigen, steigers en palen liggen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan hierin worden voorzien op kosten van de betrokken eigenaar. Het is verboden vast te maken aan het remmingswerk en/of meerpalen.

 • c.

  De havenmeester is bevoegd aan de gebruikers tijdelijk in verband met onderhoudswerkzaamheden of dergelijke een andere ligplaats aan te wijzen dan de oorspronkelijk aangewezen plaats.

 • d.

  De gebruiker van een aanlegplaats en ligplaats dient deze net, ordelijk en in overeenstemming met de bestemming in te richten en te gebruiken.

 • e.

  Een ligplaats is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik; onderverhuring, ingebruikgeving aan derden of medegebruik is niet toegestaan.

 • f.

  Aan de gebruiker van een aangewezen ligplaats kan door de havenmeester worden toegestaan een kleinere volgboot of bijboot binnen de begrenzing van de aangewezen plaats onder te brengen.

 • g.

  Voor het gebruik van een ligplaats binnen het havengebied zijn de bedragen verschuldigd zoals die door de gemeente Maassluis jaarlijks worden vastgesteld.

Artikel 5: Werkzaamheden verrichten

 • a.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders herstel-, sloop- of verbouwingswerkzaamheden te (laten) verrichten aan of op een schip of andere drijvende inrichting in het openbaar water, tenzij:

  • I.

   het schip of andere drijvende inrichting ligplaats heeft op of bij een scheepswerf of herstellingsinrichting waarvoor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer is verleend. Ten aanzien van geluidshinder als bedoeld in het vierde lid zijn de artikelen 4.6 en 4.6a van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.

  • II.

   Er door de werkzaamheden geen gevaar, schade of hinder kan ontstaan.

 • b.

  Aan de schriftelijke toestemming zoals bedoeld in dit artikel kunnen voorschriften verbonden worden. Het college weigert de toestemming voor de werkzaamheden als niet tegemoet gekomen kan worden aan te verwachten gevaar, schade of hinder.

Artikel 6: Verboden

Het is niet toegestaan om:

 • a.

  Wijzigingen aan te brengen aan steigers, kaden en dergelijke.

 • b.

  Afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in daarvoor bestemde containers, te dumpen.

 • c.

  Onderwaterclosets te gebruiken.

 • d.

  Toebehoren als masten, rondhout, meertouwen en dergelijke op de steigers en kaden te laten liggen.

 • e.

  Een open vuur te ontsteken.

 • f.

  Te zwemmen in de buiten- en binnenhaven;

 • g.

  Te duiken vanaf bruggen, kades en schepen;

 • h.

  Van een aan derden toebehorende boot of vaartuig te betreden of verhalen anders dan wanneer hierdoor schade aan deze boot of andere zaken kan worden voorkomen.

 • i.

  Zeil te maken en/of zeil te voeren binnen het havengebied.

 • j.

  Met motorboten harder te varen dan 6 kilometer per uur;

 • k.

  Voor anker te gaan in openbaar vaarwater anders dan in geval van nood.

Artikel 7: Openings- en spertijden bruggen

 • a.

  De openingstijden van de bruggen zijn:

  • I.

   Maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 07:00: Op afroep

  • II.

   Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00: Onbeperkt

  • III.

   Maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 20:00: Op afroep

  • IV.

   Van 16 april t/m 15 oktober

  • V.

   Zaterdag en zondag van 08:00 tot 20:00: Op afroep

   Van 16 oktober t/m 15 april

   Zaterdag van 08:00 tot 09:00 Op afroep

   Zondag van 20:00 tot 21:00 Op afroep

 • b.

  Voor het openen van de brug op afroep geldt dat de melding tijdig bekend moet zijn. Voor de doordeweekse en zondag- avondopening geldt dat de melding voor 16:30 op diezelfde dag bekend moet zijn. Voor de zaterdagochtend opening geldt dat deze voor 16:30 op de vrijdag daarvoor bekend moet zijn.

 • c.

  Spertijden zijn op maandag tot en met vrijdag tweemaal daags, te weten op: 07:00 en 08:30 en tussen 17:00 en 18:00.

Artikel 8: Naleving havenreglement

 • a.

  De schipper of bij diens afwezigheid, de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig of drijvende inrichting, is verantwoordelijk voor de naleving van de in of krachtens bepalingen van dit reglement.

 • b.

  Een ieder die zich in het havengebied bevindt alsmede de gebruikers van aanleg- en ligplaatsen zijn verplicht te gehoorzamen en de bevelen en aanwijzingen op te volgen van de havenmeester, alsmede de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde personen (opsproringsambtenaren) in verband met de bepalingen van dit reglement of in het belang van de vrijheid en de veiligheid van de scheepvaart gegeven. Bij het niet opvolgen van de instructies of het bij herhaling overtreden van dit reglement kan ontzegging van verder gebruik van alle havenfaciliteiten volgen voor een bepaalde periode.

Artikel 9: Slotbepalingen

 • a.

  De gemeente Maassluis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen van gebruikers van de havens en ligplaatsen. De gemeente Maassluis is ook niet aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade, die ontstaat door het gebruik van de havens en ligplaatsen en door derden gebruik, anders dan voor zover hem ernstige nalatigheid te verwijten is.

 • b.

  Eventuele schade die veroorzaakt wordt door een gebruiker van de havens en ligplaatsen, zal door de gemeente op hem worden verhaald, evenals boetes in verband met milieuverontreiniging of welke overtreding dan ook.

 • c.

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van twijfel of geschil over de uitleg van dit reglement beslist in eerste instantie de havenmeester of zijn vervanger.

 • d.

  Daar waar dit reglement spreekt van de "havenmeester" dient hieronder tevens te worden verstaan de door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen vervanger en de met het toezicht belaste ambtenaren.

 • e.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Havenreglement Maassluis en treden in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dd/mm/jj.

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage Ligplaatsenoverzicht binnen- en buitenhaven

afbeelding binnen de regeling