Aanwijzing toezichthouder provincie Drenthe

Geldend van 24-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2019

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder provincie Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 17 mei 2019, kenmerk VTH/2019001315, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de aanwijzing toezichthouders provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe

gelet op artikel 5.10, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 18.1a van de Wet milieubeheer, artikel 22 van de Ontgrondingenwet, artikel 7.1, lid ,1 onder c, van de Wet natuurbescherming, artikel 15, lid 2, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, artikel 8.3, lid 4, van de Waterwet, artikel 7.1, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 4.1, van de Luchtvaartverordening Drenthe en artikel 14.3, lid 1, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe;

BESLUITEN:

om de hierna genoemde personen aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van regels, gesteld bij of krachtens artikel 5.10, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 18.1a van de Wet milieubeheer, artikel 22 van de Ontgrondingenwet, artikel 7.1, lid 1, onder c, van de Wet natuurbescherming, artikel 15, lid 2, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, artikel 8.3, lid 4, van de Waterwet, artikel 7.1, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 4.1 van de Luchtvaartverordening Drenthe en artikel 14.3, lid 1, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe:

• mevrouw M.B. Lorié

• de heer L.I.L Warries

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

Namens deze,

de heer A. Venekamp

teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Uitgegeven: 23 mei 2019

Ondertekening