Regeling vervallen per 25-03-2023

Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019

Geldend van 24-12-2021 t/m 24-03-2023

Intitulé

Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

Toelichting

De Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019 is een vervolg op de Subsidieregeling duurzaamheid door Haagse wijken Den Haag 2018 en een uitwerking van de Kadernota Duurzaamheid van 6 maart 2019 (RIS301829). De subsidieregeling beoogt het aanmoedigen en ontwikkelen van wijkgerichte duurzame activiteiten in Den Haag gericht op een toekomstbestendige leefomgeving, zoals beschreven in de Kadernota Duurzaamheid. De gemeente stimuleert groepen wijkbewoners om van hun duurzame idee een uitvoerbaar project te maken door subsidie te verlenen voor advies- en proceskosten.

Besluitvorming:

gelet op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling duurzame Haagse wijkactie Den Haag 2019:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  advieskosten: kosten voor advies van een externe professionele partij over verduurzaming van de wijk, energiebesparing, CO2-reductie of verbeterde luchtkwaliteit;

 • -

  ANBI-verklaring: een door de belastingdienst afgegeven verklaring dat de instelling een algemeen nut beogende instelling is;

 • -

  circulaire economie: een circulaire economie die gericht is op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van Den Haag;

 • -

  energietransitie: overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen;

 • -

  nieuw projectidee: een projectidee dat nieuw is voor de locatie of de mensen die er vooruitgang mee willen boeken voor een duurzame wijk;

 • -

  professionele partij: een partij die haar werkzaamheden in uitoefening van bedrijf of beroep verricht;

 • -

  programmabrief: de Programmabrief Duurzaamheid 2022 (RIS309860);

 • -

  project: geheel van de activiteiten van een wijkinitiatiefnemer in het kader van duurzaamheid door Haagse wijken;

 • -

  projectidee: het document waarin de wijkinitiatiefnemer omschrijft welk project hij voornemens is te gaan uitwerken;

 • -

  verordening: de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014;

 • -

  VOG-RP: Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen. Met de VOG-RP kunnen bedrijven en organisaties richting partners hun integriteit aantonen;

 • -

  wijkinitiatiefnemer: een rechtspersoon zoals een stichting, vereniging of coöperatie, waarvan de activiteiten zoals genoemd in artikel 2:1 gericht zijn op een wijk of stadsdeel van de gemeente Den Haag.

Artikel 1:2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2:1 bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2 Doelen, activiteiten en de doelgroep

Artikel 2:1. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het eenmalig met een professionele ondersteuning uitwerken van een nieuw projectidee tot een uitvoerbaar projectplan dat bijdraagt aan de ambitie dat Den Haag in 2030 klimaat neutraal is, of in het verlengde daarvan, aan de energietransitie, vergroening, circulaire economie, duurzame consumptie, biodiversiteit, of dat bijdraagt aan het verbeteren van de lucht-, water- of bodem kwaliteit in Den Haag.

 • 2.

  Het doel dat met de verstrekte subsidie wordt nagestreefd is het aanmoedigen en ontwikkelen van wijkgerichte duurzame activiteiten in Den Haag gericht op een toekomstbestendige leefomgeving, zoals beschreven in de programmabrief. Spreiding van de projecten over de stadsdelen en doelgroepen in de stad wordt hierbij nagestreefd.

 • 3.

  De koppeling met het na te streven achterliggende maatschappelijke doel is het aanmoedigen en ontwikkelen van wijkgerichte duurzame activiteiten in Den Haag gericht op een toekomstbestendige leefomgeving, zoals beschreven in de programmabrief.

 • 4.

  De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moeten worden gestart in het jaar waarin de subsidie is aangevraagd en worden getoetst op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en de mogelijkheid tot uitbereiding van het plan.

Artikel 2:2. Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een wijkinitiatiefnemer of een wijkinitiatiefnemer in oprichting, die een duurzaam projectidee wil uitwerken voor en met (een deel van) de bewoners in een Haagse wijk, of met een instelling in de Haagse wijk.

Hoofdstuk 3De kosten en de subsidie

Artikel 3:1. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit als bedoeld in artikel 2:1.

 • 2.

  Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking:

  a. advieskosten voor het uitwerken van het projectidee tot een uitvoerbaar projectplan, indien door inhuur van een professioneel advies met een maximum van € 2.500,-;

  b. notariskosten voor de oprichting van een vereniging of stichting;

  c. inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel;

  d. kosten van een tekstschrijver;

  e. zaalhuur- en vergaderkosten;

  f. kosten van juridisch advies voor het uitwerken van een projectidee;

  g. kosten van maximaal drie voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk, die ontwikkeld zijn of ondersteund worden door een deskundige;

  h. communicatiekosten;

  i. voor materiële kosten geldt een kostenvergoeding van maximaal € 500,- per aanvraag;

  j. kosten voor een ANBI-verklaring of een VOG-RP;

  k. kosten voor individuele coaching of kosten van coaching in groepsverband door een professional.

 • 3.

  Kosten die al eerder op een andere manier door de gemeente Den Haag gesubsidieerd zijn komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3:2. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 6.000 per aanvraag;

 • 2.

  Een subsidie wordt maximaal eenmaal verstrekt per wijkinitiatiefnemer, per projectidee en per locatie waar het project wordt uitgevoerd.

Hoofdstuk 4 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Artikel 4:1. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van € 125.000.

 • 2.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

Artikel 4:2. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, die in aanmerking komt voor subsidie, stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Hoofdstuk 5 Besluitvorming subsidie

Artikel 5:1. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling van de op grond van artikel 8, tweede en derde lid van de verordening over te leggen gegevens, legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  a. een omschrijving van het projectidee, waarin staat:

  1° wat het project inhoudt;

  2° hoe het projectidee bijdraagt aan energiebesparing;

  3° hoe het projectidee bijdraagt aan de CO₂ - reductie;

  4° hoe het projectidee bijdraagt aan duurzaamheid in Den Haag (aan de energietransitie, de vergroening, de circulaire economie, of aan het verbeteren van de lucht-, water-, of bodemkwaliteit); en

  5° hoe de wijk betrokken wordt bij het project.

  b. een offerte van een extern professioneel adviesbureau voor het maken van een projectplan om het projectidee of een onderdeel hiervan nader uit te werken.

 • 2.

  De aanvrager gebruikt voor de omschrijving van het projectidee een door het college beschikbaar gesteld websiteformulier, wat voor dat subsidiejaar van toepassing is;

 • 3.

  De aanvraag en bijbehorende bijlagen worden zoveel mogelijk op een voor openbaarmaking geschikte manier en op een voor het algemeen publiek toegankelijke wijze opgesteld.

Artikel 5:2. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid, van de verordening, ingediend in de periode 1 februari 2022 tot 1 oktober 2022.

Artikel 5:3. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist, in afwijking van artikel 10, tweede lid van de verordening, uiterlijk 16 juli van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend, indien de volledige aanvraag om subsidie vóór 1 juni van dat subsidiejaar is ingediend.

 • 2.

  Het college beslist, in afwijking van artikel 10, tweede lid van de verordening, als het subsidieplafond voor dat jaar nog niet bereikt is, uiterlijk 16 november van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend , indien de volledige aanvraag om subsidie vóór 1 oktober van dat subsidiejaar is ingediend.

Artikel 5:4 Aanvullende weigeringsgrond

Onverminderd de artikelen 4:25 tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvraag niet tijdig is ingediend en deze niet op grond daarvan buiten behandeling is gesteld.

Hoofdstuk 6. Verplichtingen en verantwoording

Artikel 6:1. verplichtingen

Onverminderd de artikelen 4:37 van de wet en artikel 15 tot en met 18 van de verordening, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a. de subsidieontvanger stuurt voorafgaande aan de gesubsidieerde activiteit een uitnodiging en achteraf een verslag van de gesubsidieerde activiteiten, de bijeenkomst(en) en de ingewonnen adviezen;

  b. de aanvrager is verplicht om de aan de activiteiten verbonden kosten aan te tonen.

Hoofdstuk 7. Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 7:1. Hardheidsclausule

Het college kan een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan, gelet op de ambitie tot het aanmoedigen en ontwikkelen van wijkgerichte duurzame activiteiten in Den Haag gericht op een toekomstbestendige leefomgeving teneinde in gezamenlijkheid te werken aan een klimaat neutrale stad in 2030, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7:2. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2019 en vervalt op 31 december 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019.

Den Haag, 14 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof

de burgemeester,

Pauline Krikke

Ondertekening