Aanwijzen ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen

Geldend van 16-05-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzen ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe 14 mei 2019, kenmerk 4.5/2019001242, team Financiën, Planning en Control, tot bekendmaking van hun besluit tot aanwijzing van een ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Belastingverordening Drenthe 2019 en de Uitvoeringsregeling provinciale belastingen Drenthe;

overwegende dat artikel 227a, tweede lid, onder b en c, van de Provinciewet bepaalt dat de heffing en invordering van provinciale belastingen geschiedt door de provincieambtenaar die belast is met de heffing c.q. invordering;

dat de heffing en invordering van rechten c.q. retributies, waaronder wordt verstaan vergoedingen voor individuele tegenprestaties, volgens artikel 223 van de Provinciewet plaatsvindt als waren zij belastingen;

dat ambtenaren dienen te worden aangewezen als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar;

BESLUITEN:

de heer J.H. Tapken aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen.

Dit besluit treedt in werking op 16 mei 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven 16 mei 2019

Ondertekening