Regeling vervallen per 04-02-2023

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 03-02-2023

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2019

Agendapunt 10.

Vergadering

d.d. 18 maart 2019.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

  

gezien het voorstel, genummerd RS19.00019, van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2019

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Cliëntenraad: vorm van cliëntenparticipatie als bedoeld in artikel 47 van de Participatiewet.

 

Artikel 2: Doelstelling

Het doel van de Cliëntenraad is om vanuit een onafhankelijke positie via overleg en advisering invloed te kunnen hebben op de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk beleid op het terrein van participatie, werk en inkomen.

 

Artikel 3: Taken

 • 1.

  De Cliëntenraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en de uitvoering daarvan in het kader van de Participatiewet.

 • 2.

  De Cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

 • 3.

  De Cliëntenraad is eveneens niet bevoegd te adviseren over onderwerpen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet betreffende of de verplichte uitvoering door gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijke beleid aanwezig is.

 • 4.

  Naast adviesrecht heeft de Cliëntenraad informatierecht en initiatiefrecht.

 • 5.

  De Cliëntenraad onderhoudt een relatie met de burgers, instellingen en de diverse (belangen)organisaties en pakt actief signalen op vanuit de samenleving.

 

Artikel 4: Samenstelling

 • 1.

  De diversiteit in het klantenbestand en de breedte van onderwerpen van de Participatiewet weerspiegelen zich in de samenstelling van de Cliëntenraad.

 • 2.

  De Cliëntenraad bestaat ten hoogste uit 9 leden.

 • 3.

  De voorzitter wordt uit het midden van de Cliëntenraad gekozen of als onafhankelijk voorzitter benoemd.

 • 4.

  De Cliëntenraad kiest een penningmeester en secretaris uit zijn midden.

 • 5.

  Leden (en voorzitter) worden op persoonlijke titel benoemd door het college, op voordracht van de Cliëntenraad.

 • 6.

  De leden van de Cliëntenraad hebben zitting zonder last of ruggespraak.

 • 7.

  De volgende organisaties zijn bevoegd namens hun organisatie een voordracht te doen: FNV, Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenverenigingen.

Artikel 5: Lidmaatschap

 • 1.

  Om lid te worden van de Cliëntenraad moet de betrokkene:

  • 1.

   woonachtig zijn in de gemeente Gilze en Rijen;

  • 2.

   affiniteit, kennis en ervaring hebben met meerder onderwerpen binnen het domein van de Participatiewet;

  • 3.

   beschikking hebben over een netwerk en midden in de samenleving staan;

  • 4.

   oog hebben voor de diversiteit van de samenleving van de gemeente Gilze en Rijen.

  • 5.

   Leden blijven in functie totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

  • 6.

   Lidmaatschap is onverenigbaar met:

 • 1.

  het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college en/of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

 • 2.

  zijn van bestuurder of medewerker van de gemeente;

 • 3.

  zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Participatiewet en/of de Jeugdwet.

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat betrokkene daar zelf schriftelijk om verzoekt of eindigt indien de Cliëntenraad unaniem daartoe een gemotiveerd verzoek indient en dit verzoek door het college wordt gehonoreerd.

 • 2.

  De benoeming ter voorziening in een tussentijdse vacature geschiedt bij voorkeur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.

 

Artikel 6: Vergaderingen

 • 1.

  De Cliëntenraad vergadert minimaal 4 maal per jaar en zoveel meer als de raad besluit.

 • 2.

  De Cliëntenraad bepaalt zelf de vergaderorde en de wijze van besluitvorming.

 • 3.

  De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn openbaar.

 • 4.

  Minimaal 3 maal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met portefeuillehouder en de ambtelijk adviseur, of zoveel meer als één van beide partijen noodzakelijk acht.

 

Artikel 7: Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn door het college vastgelegd in een overzicht van taken. Op voorstel van de cliëntenraad kan het college dat overzicht aanpassen.

 

Artikel 8: Externe deskundigen

 • 1.

  Het staat de Cliëntenraad vrij om externe deskundigen te betrekken bij zijn vergaderingen.

 • 2.

  De externe deskundigen, als genoemd in lid 1, komen niet in aanmerking voor een vergoeding als bedoeld in artikel 10, lid 3 van deze verordening.

 

Artikel 9: Taken van het college 

 • 1.

  Het college stelt de Cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het terrein van de Participatiewet.

 • 2.

  Indien het college besluit om af te wijken van een door de Cliëntenraad schriftelijk uitgebracht advies dan wordt in een reactie aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het uitgebrachte advies met een reactie van burgemeester en wethouders toegevoegd kan worden aan de aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen stukken.

 • 4.

  Voor de Cliëntenraad wordt een ambtelijk contactpersoon aangewezen.

 

Artikel 10: Faciliteiten en vergoedingen

 • 1.

  Het college zorgt er voor dat de Cliëntenraad kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn om de in deze verordening geformuleerde taken te kunnen uitvoeren.

 • 2.

  Het college stelt, gehoord de Cliëntenraad, de door de gemeente aan de Cliëntenraad te bieden faciliteiten vast.

 • 3.

  De leden van de Cliëntenraad ontvangen per maand € 60,-- als vrijwilligersvergoeding.

 • 4.

  De vrijwilligersvergoeding blijft in elk geval beneden de maximumbedragen die de belastingdienst hanteert.

 • 5.

  Het college kan het bedrag genoemd in lid 3 zo nodig bijstellen.

 

Artikel 11. Begroting en verslaglegging

 • 1.

  De cliëntenraad heeft jaarlijks een vast budget ter beschikking van € 2.100,--.

 • 2.

  Uit het budget genoemd in het eerste lid worden betaald:

 • 1.

  professionele ondersteuning;

 • 2.

  deskundigheidsbevordering;

 • 3.

  communicatie;

 • 4.

  onvoorzien;

 • 5.

  kosten website en onderhoud;

 • 6.

  onkosten penningmeester en secretaris.

 • 1.

  Indien voor een komend jaar extra kosten worden voorzien dan dient de cliëntenraad vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar een begroting in voor die kosten.

 • 2.

  In overleg kan resterend budget van het ene jaar (deels) worden meegenomen naar een volgend jaar.

 

Artikel 12: Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2019".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2019.

 • 3.

  De "Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gilze en Rijen 2015" wordt ingetrokken per 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2019. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, de voorzitter,

    

mr. J.W. Timmermans dr. A.J.W. Boelhouwer