Beleidsregel parkeernormen Lisse 2019

Geldend van 27-04-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel parkeernormen Lisse 2019

1. Inleiding

Deze beleidsregel parkeernormen Lisse 2019 heeft als doel het bewaken van een prettige en leefbare leefomgeving door een actueel toetsingskader op het gebied van parkeren te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Lisse In onze lokale samenleving is de auto niet weg te denken uit het straatbeeld. Dat zal de komende jaren ook nog zo blijven. Innovatie, maatschappelijke trends, ontwikkelingen op de woningmarkt en dergelijke zullen op de lange termijn ook effect hebben op autobezit en autogebruik. Op dit moment heeft dit echter nog geen gevolgen voor de manier waarop de parkeereis in ruimtelijke ontwikkelingen een plek moet krijgen. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of de wijziging van een bestemmingsplan voor een bouwinitiatief of een gebruikswijziging moet worden voldaan aan de regels voor parkeren.

Deze beleidsregels hebben tot doel om de toepassing van parkeernormen inzichtelijker te maken, zodat het voor burgers, bedrijven en ontwikkelaars duidelijk is welke normen gehanteerd worden. Deze beleidsregel zal periodiek worden geactualiseerd.

Er kunnen zich specifieke omstandigheden voordoen die aanleiding geven om van de vastgestelde normen af te wijken. In dat geval is een goede en onderbouwde schriftelijke motivering door de initiatiefnemer essentieel. Verderop in deze beleidsregel wordt hier verder op ingegaan.

2. Juridisch kader

2.1. Vastleggen normen in bestemmingsplan

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. De Reparatiewet neemt onder meer de wettelijke grondslag weg voor de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening. Dit betekent dat de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening geleidelijk via overgangsrecht zullen ‘uitsterven’. De Reparatiewet hanteert een overgangstermijn die loopt tot 1 juli 2018. Deze termijn is inmiddels verstreken.

Stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn niet meer van toepassing wanneer ontwerpbestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn, (definitief) worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betekent dat artikel 2.5.30 van de bouwverordening niet meer van toepassing is en het voorzien in de benodigde parkeerruimte dus via het bestemmingsplan geregeld moet worden. Door middel van een paraplubestemmingsplan parkeren Lisse wordt dit geregeld. De beleidsregel parkeernormen vormt de concrete uitwerking van de parkeernormen waarnaar in het paraplubestemmingsplan wordt verwezen.

Op 21 februari 2019 heeft de raad besloten de bevoegdheid tot het vaststellen van de beleidsregel te delegeren aan het college. Dit besluit is op 19 maart 2019 bekend gemaakt.

2.2. Vaststelling en inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad. De beleidsregel wordt gepubliceerd op overheid.nl.

2.3. Overgangsbepaling

Voor bestaande bouwinitiatieven die reeds bekend zijn voor de vaststelling van deze beleidsregel (Beleidsregel parkeernormen 2019 Lisse), is een overgangsregeling van toepassing. Dit betreffen ontwikkelingen waarvoor op basis van een stedenbouwkundig programma van eisen en/ of een gesloten (privaatrechtelijke) overeenkomst het aantal parkeerplaatsen al concreet is vastgesteld.

3. Uitgangspunten

3.1. Uitgangspunt van de parkeerregels

 • 1.

  Het uitgangspunt van de parkeerregels is dat degene die een project wil realiseren er zelf alles aan doet om de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein (het terrein dat bij het project behoort) te realiseren.

 • 2.

  Het niet voldoen aan de benodigde parkeercapaciteit vormt een weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning als het project redelijkerwijs zodanig gewijzigd kan worden dat er alsnog wordt voldaan aan het hiervoor genoemde uitgangspunt van de parkeerregels.

 • 3.

  Een afwijking van de beleidsregels is mogelijk als er gegronde redenen zijn dat realisatie van een project feitelijk of economisch niet mogelijk is. De aanvrager dient deze motivering schriftelijk aan te leveren.

3.2. Parkeerbehoefte

 • 1.

  Bij de beantwoording van de vraag of voorzien wordt in voldoende parkeermogelijkheden hoeft alleen rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het project. Een eventueel bestaand tekort mag buiten beschouwing worden gelaten.

 • 2.

  De toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het project is het (positieve) verschil tussen de parkeerbehoefte van de nieuwe situatie en de parkeerbehoefte van de direct daaraan voorafgaande bestaande situatie (indien van toepassing). Als een projectlocatie al langer dan 5 jaar geen actieve invulling van de bestemming heeft gekend dan is de bestaande parkeervraag nul.

 • 3.

  Bij het bepalen van de toename van de parkeerbehoefte van een project wordt de berekende toename naar boven toe afgerond (op hele parkeerplaatsen).

 • 4.

  Een parkeerplaats moet voldoende bereikbaar en voldoende bruikbaar zijn om aangemerkt te kunnen worden als parkeerplaats in de zin van de parkeerregels. Voor zover deze beleidsregels niet uitdrukkelijk anders bepalen, moet een parkeerplaats voldoen aan ‘de regels’ die in het kader van bereikbaarheid en bruikbaarheid worden gesteld in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Lisse.

 • 5.

  Voor de bepaling van de parkeerkencijfers in de systematiek van het CROW is de stedelijkheidsgraad vereist. Lisse is aan te merken als matig stedelijk. Hierop zijn de parkeernormen gebaseerd.

 • 6.

  Voor het bepalen van de parkeerbehoefte worden de parkeernormen gehanteerd zoals weergegeven in bijlage 1 van deze beleidsregels. De parkeernormen voor Lisse zijn bepaald op het gegeven dat uit ervaring is gebleken dat het hanteren van de gemiddelde waarde van de bandbreedtes, zoals deze zijn gegeven door het CROW in de uitgave over parkeerkengetallen, het meest passend is. In bijlage 1 zijn de meest voorkomende functies opgenomen. Voor functies die minder vaak voorkomen moeten de tabellen van de meest recente CROW-publicatie over parkeerkengetallen worden gehanteerd. Hierbij wordt het gemiddelde gehanteerd van de bandbreedtes. Voor het bepalen van de stedelijkheidszone moet aangesloten worden bij het hier onderstaande punt 7.

 • 7.

  Voor het bepalen van de stedelijkheidszone waarin het project wordt gerealiseerd (centrum, schil, rest bebouwde kom), wordt het kaartbeeld met de stedelijkheidszones gehanteerd zoals die is weergegeven in bijlage  2 van deze beleidsregels.

 • 8.

  Voor het bepalen van de parkeerbehoefte in geval van meervoudig gebruik van parkeerplaatsen, worden de aanwezigheidspercentages gehanteerd zoals weergegeven in bijlage 3 van deze beleidsregels.

 • 9.

  Bestaande parkeerplaatsen, indien en voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de parkeerbehoefte van de bestaande situatie, die door het project verdwijnen, moeten, als regel, één op één worden gecompenseerd door nieuwe parkeerplaatsen.

 • 10.

  De parkeerplaatsen die betrekking hebben op het “aandeel bezoekers” van de parkeernormen moeten te allen tijde voor die bezoekers onbelemmerd toegankelijk zijn.

 • 11.

  Bij woningen wordt niet elke theoretisch op eigen terrein beschikbare parkeerplaats meegeteld. Gewerkt wordt met een verrekeningstabel. Deze is terug te vinden in bijlage 4.

 • 12.

  Bij scholen moeten voldoende parkeerplaatsen aangelegd worden conform de rekenmethode van het CROW en de bijbehorende voorwaarden, zoals deze terug te vinden zijn in de meest recente uitgave van CROW.

 • 13.

  Op openbare parkeerterreinen c.q. in openbare parkeergarages wordt 1 parkeerplaats voor mindervaliden gerealiseerd op 50 reguliere parkeerplaatsen. Voor wat betreft vormgeving en situering van de aangepaste parkeerplaatsen zijn de richtlijnen uit CROW-publicatie ‘Richtlijn toegankelijkheid’ en de ASVV 2012 van toepassing (of een actuelere uitgave).

3.3. Afwijking van de beleidsregel

 • 1.

  Daar waar deze beleidsregel in 3.1. bepaald dat er in afwijking vergund kan worden indien het voldoen aan de parkeerregels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit, geldt het volgende:

  • a.

   Onder een bijzondere omstandigheid verstaat het college, in aanvulling op de parkeer bepalingen van het bestemmingsplan, een situatie waarin het bijzonder gemeentelijk belang van het project zwaarder weegt dan het niet (geheel) voldoen aan de parkeerregels. Hier is alleen sprake van indien na een integrale afweging dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de openbare ruimte.

 • 2.

  Daar waar de parkeerregels bepalen dat er in afwijking vergund kan worden indien er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien. Dit is achtereenvolgens het geval wanneer:

  • a.

   de benodigde parkeer- of stallingsruimte door degene die een project wil realiseren binnen een redelijke loopafstand wordt gerealiseerd; of, wanneer dit niet het geval is,

  • b.

   er voldoende ruimte op de openbare weg, binnen een redelijke loopafstand, aanwezig is om de parkeerbehoefte op te vangen of, wanneer ook dit niet het geval is,

  • c.

   er, naar het oordeel van het college van B&W, voldoende mogelijkheden voor de gemeente zelf zijn om binnen een redelijke loopafstand een oplossing voor de parkeerbehoefte te realiseren. De kosten hiervan liggen in beginsel bij de initiatiefnemer.

 • 3.

  Wat een redelijke loopafstand is, is bepaald in bijlage 5. Ten aanzien van de loopafstand kan het college van B&W in bijzondere situaties een afwijkende loopafstand accepteren.

 • 4.

  Om voor een afwijking als hiervoor bedoeld in aanmerking te kunnen komen, dient de initiatiefnemer bij de aanvraag omgevingsvergunning een verzoek in om te mogen afwijken van het bepaalde in het bestemmingsplan en de beleidsregel parkeernormen Lisse 2019. Het verzoek voldoet aan het volgende:

  • a.

   het is op schrift gesteld, voorzien van een datum, contactgegevens en handtekening, en

  • b.

   er is deugdelijk gemotiveerd aangegeven waarom redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de parkeernorm, en

  • c.

   er is deugdelijk gemotiveerd aangegeven op welke andere wijze binnen een redelijke loopafstand de benodigde parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien, bijvoorbeeld door realisatie elders, of huur of koop van gronden of gebouwen, of

  • d.

   er is deugdelijk gemotiveerd aangegeven dat er voldoende ruimte op de openbare weg aanwezig is om (een deel) van de parkeerbehoefte op te vangen. Dat kan bijvoorbeeld door het overleggen van een parkeeronderzoek.

In bijlage 6 is aangegeven waaraan een verkeerskundig onderzoek/rapport in dit kader aan moet voldoen. Het college beoordeelt of het verzoek voldoende gemotiveerd is en of voorts een afwijking van de parkeernormen toegestaan wordt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 2 april 2019

Burgemeester en wethouders van Lisse,

A.W.M. Spruit

Burgemeester

J.W. Schellevis

Gemeentesecretaris

Bijlage 1. Parkeernormen

Wonen

Parkeerkencijfer per woning

centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

buitengebied

Aandeel bezoeker

Koop, vrijstaand

1,8

1,9

2,2

2,4

0,3

Koop, 2 onder 1 kap

1,7

1,8

2,1

2,2

0,3

Koop, tussen/hoek

1,5

1,6

1,9

2,0

0,3

Koop, etage duur

1,6

1,7

2,0

2,1

0,3

Koop, etage midden

1,4

1,6

1,8

1,9

0,3

Koop etage goedkoop

1,3

1,4

1,6

1,6

0,3

Huur, vrije sector

1,5

1,7

1,9

2,0

0,3

Huur, sociaal

1,3

1,4

1,6

1,6

0,3

Huur, etage duur

1,4

1,6

1,8

1,9

0,3

Huur, etage midden/goedkoop

1,1

1,2

1,4

1,4

0,3

Kamerverhuur, zelfstandig

0,5

0,6

0,7

0,7

0,2

Kamerverhuur, niet-zelfstandig

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Aanleunwoning/serviceflat

1,0

1,1

1,1

1,2

0,3

Werken

Parkeerkencijfer per 100 m2 bvo

centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

buitengebied

Aandeel bezoeker (%)

Kantoor zonder baliefunctie

1,5

2,0

2,1

2,5

5

Commerciële dienstverlening

2,0

2,3

2,8

3,5

5

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief

1,5

1,9

2,3

2,3

5

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief

0,6

0,8

1,1

1,1

5

Bedrijfsverzamelgebouw

1,2

1,5

1,8

1,9

5

Winkelen

Parkeerkencijfer per 100 m2 bvo

centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

buitengebied

Aandeel bezoeker (%)

Buurtsupermarkt

1,4

2,2

3,5

-

90

Supermarkt

3,1

4,7

5,4

-

93

winkelcentrum

3,3

-

-

-

82

buurtwinkelcentrum

-

3,1

3,7

-

72

kringloopwinkel

-

1,3

1,9

2,2

90

Bruin- en witgoedzaken

3,9

5,8

7,8

9,2

92

Woonwinkel

1,2

1,6

1,8

1,9

91

woonboulevard

-

2,1

2,4

-

93

Outletcentrum

-

9,2

10,1

10,4

94

Bouwmarkt

-

1,8

2,3

2,4

87

Tuin-/groencentrum

-

13,0

15,0

16,0

98

Sport, cultuur, ontspanning

Parkeerkencijfer per 100 m2 bvo

centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

buitengebied

Aandeel bezoeker (%)

Bibliotheek per 100 m2 bvo

0,4

0,7

1,1

-

97

Museum per 100 m2 bvo

0,6

0,8

1,1

-

95

Bioscoop per 100 m2 bvo

3,2

8,0

11,2

13,7

94

Filmtheater/filmhuis per 100 m2 bvo

2,6

5,3

7,9

9,9

97

Theater/schouwburg per 100 m2 bvo

7,4

8,0

9,8

12,0

87

Biljart/snookercentrum per tafel

0,8

1,1

1,3

1,7

87

Fitnesscentrum per 100 m2 bvo

1,7

4,5

6,3

7,4

90

Wellnesscentrum per 100m2 bvo

-

-

9,3

11,3

99

Sporthal per 100 m2 bvo

1,5

2,1

2,8

3,5

96

Sportzaal per 100 m2 bvo

1,1

1,9

2,7

3,5

94

Tennishal per 100 m2 bvo

0,3

0,4

0,5

0,5

87

Zwembad overdekt per 100m2 bassin

-

10,7

11,5

13,3

97

Zwembad openlucht per 100m2 bassin

-

10,1

12,9

15,8

99

Sportveld per ha netto terrein

-

20,0

20,0

20,0

95

Jachthaven per ligplaats

0,6

0,6

0,6

0,6

Golfbaan (per 18 holes)

-

-

96,0

118,3

98

Indoorspeelvoorziening (groot) per 100m2 bvo

3,7

4,6

5,6

6,1

98

Kinderboerderij

-

18,8

22,5

-

Manege (per box)

-

-

-

0,4

90

Volkstuin (per 10 tuinen)

-

1,2

1,3

1,4

100

Horeca en recreatie

Parkeerkencijfer per 100 m2 bvo

centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

buitengebied

Aandeel bezoeker (%)

Camping (per standplaats)

-

-

-

1,2

90

Bungalowpark (per bungalow)

-

-

1,7

2,1

91

1* hotel (per 10 kamers)

0,4

0,8

2,4

4,5

77

2* hotel (per 10 kamers)

1,3

2,2

4,1

6,2

80

3* hotel (per 10 kamers)

2,1

3,3

5,0

6,8

77

Café/bar/cafetaria

5,0

5,0

6,0

-

90

Evenementenhal/congresgebouw

5,5

6,5

8,5

-

99

Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen

Parkeerkencijfer per 100 m2 bvo

centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

buitengebied

Aandeel bezoeker (%)

huisartsenpraktijk

2,0

2,4

2,9

3,2

57

apotheek

2,2

2,7

3,1

-

45

fysiotherapeut

1,2

1,4

1,7

1,9

57

consultatiebureau

1,3

1,5

1,8

2,1

50

Consultatiebureau voor ouderen

1,3

1,6

1,9

2,2

38

tandartsenpraktijk

1,5

1,9

2,3

2,6

47

gezondheidscentrum

1,5

1,8

2,1

2,4

55

crematorium

-

-

30,1

30,1

99

begraafplaats

-

-

31,6

31,6

97

Penitentiaire inrichting

1,6

2,1

3,2

3,7

37

Religiegebouw(per zitplaats)

0,2

0,2

0,2

-

Verpleeg- en verzorgingstehuis (per wooneenheid)

0,6

0,6

0,6

-

60

Onderwijs

Parkeerkencijfer per 100 m2 bvo

centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

buitengebied

Aandeel bezoeker (%)

Kinderdagverblijf/bso (per 100 m2 bvo)

1,0

1,2

1,4

1,5

Basisonderwijs (per leslokaal)

0,7

0,7

0,7

0,7

Middelbare school (per 100 leerlingen)

3,7

4,5

4,9

4,9

11

ROC

4,7

5,4

5,8

5,9

7

Avondonderwijs (per 10 studenten)

4,5

5,6

6,8

10,5

95

Voor niet reguliere projecten geldt dat dan de meeste recente CROW uitgave ten aanzien van de parkeerrichtlijnen gebruikt dient te worden.

Bijlage 2 Overzicht verschillende gebieden binnen de gemeente

Figuur 1: Overzicht Buitengebied versus rest bebouwde kom (de ingekaderde gebieden behoren tot de bebouwde kom). Binnen Lisse zijn ook gebied ‘centrum’ en een gebied ‘schil centrum’ onderscheiden. Deze zijn op figuur 2 weergegeven.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 2: centrum en schil-centrum

Het rood gearceerde gebied is ‘centrum’ en daarom heen (gekaderd door de rode stippellijn) ligt ‘schil centrum’.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: aanwezigheidsprecentages

werkdag-

ochtend

werkdag-

middag

werkdag-

avond

koop-

avond

werkdag-

nacht

zaterdag-

middag

zaterdag-

avond

zondag-

middag

woningen bewoners

50%

50%

90%

80%

100%

60%

80%

70%

woningen bezoekers

10%

20%

80%

70%

0%

60%

100%

70%

kantoor/bedrijven

100%

100%

5%

5%

0%

0%

0%

0%

commerciële dienstverlening

100%

100%

5%

75%

0%

0%

0%

0%

detailhandel

30%

60%

10%

75%

0%

100%

0%

0%

grootschalige detailhandel

30%

60%

70%

80%

0%

100%

0%

0%

supermarkt

30%

60%

40%

80%

0%

100%

40%

0%

sportfuncties binnen

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

75%

sportfuncties buiten

25%

25%

50%

50%

0%

100%

25%

100%

bioscoop/theater/ podium/enzovoort

5%

25%

90%

90%

0%

40%

100%

40%

sociaal medisch: arts/maatschap/ therapeut/ consultatiebureau

100%

75%

10%

10%

0%

10%

10%

10%

verpleeg-/verzorgingstehuis/ aanleunwoning/ verzorgingsflat

50%

50%

100%

100%

 25%

100%

100%

100%

dagonderwijs

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

avondonderwijs

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Bijlage 4 verrekentabel parkeervoorzieningen bij woningen

parkeervoorziening

theoretisch aantal

berekeningsaantal

opmerking

enkele oprit zonder garage

1

0,8

oprit min. 5,0 meter diep

lange oprit zonder garage of carport

2

1,0

 

dubbele oprit zonder garage

2

1,7

oprit min. 4,5 meter breed

garage zonder oprit (bij woning)

1

0,4

 

garagebox (niet bij woning)

1

0,5

 

garage met enkele oprit

2

1,0

oprit min. 5,0 meter diep

garage met lange oprit

3

1,3

 

garage met dubbele oprit

3

1,8

oprit min. 4,5 meter breed

Bijlage 5: loopafstanden (in meters)

Hoofdfunctie

Max acceptabele loopafstanden

Wonen

100

Werken

400

Winkelen

400

Ontspanning/leisure

100

horeca

400

Gezondheidszorg

100

onderwijs

100

Bijlage 6. Eisen ten aanzien van het verkeersonderzoek naar parkeerruimte op de openbare weg

Om voor een afwijking in aanmerking te komen, dient de aanvrager een parkeeronderzoek uit te laten voeren naar de vraag of er binnen een redelijke loopafstand voldoende ruimte op de openbare weg aanwezig is om (een deel) de parkeerbehoefte van het project op te vangen. Hierbij moet tevens gekeken worden naar de mogelijkheden voor het huren of kopen van parkeerruimte op afstand van het project.

Hierbij moet de aanvrager het volgende in acht nemen:

 • 1. Het parkeeronderzoek moet door een verkeerskundig adviesbureau worden uitgevoerd.

 • 2. Het onderzoeksgebied, het aantal tellingen en de momenten waarop er geteld zal worden, moet vooraf in overleg met de gemeente worden vastgesteld.

 • 3. Ten aanzien van het aantal tellingen en de momenten waarop er geteld zal worden, gelden de volgende richtlijnen:

  • De tellingen moeten plaats vinden binnen een periode van 14 dagen, waarbij er op minimaal 2 werkdagen in de ochtend, de middag, de avond en de nacht periode wordt geteld. Afhankelijk van de grootte van het project kan het nodig zijn om meer dan 2 werkdagen te tellen. Het aantal dagen voor dit soort projecten zal in overleg met de gemeente worden bepaald.

  • De tellingen moeten plaats vinden op representatieve momenten. Tellingen tijdens een vakantieperiode (schoolvakantie), op een feestdag of bij werkzaamheden in of nabij het onderzoeksgebied worden in beginsel geacht niet te zijn gedaan op een representatief moment.

  • Bij de aanwezigheid van voorzieningen (dat zijn alle andere functies dan “woonfuncties”) in het onderzoeksgebied geldt dat er ook op 1 koopavond en 1 zaterdagochtend of -middag moet worden geteld. Dit geldt ook als het project zelf een voorziening betreft.

 • De uitkomsten van het parkeeronderzoek moeten in een onderzoeksrapport overgelegd worden aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht in geval van gerede twijfel een eigenstandig onderzoek te verrichten.