Regeling vervallen per 22-02-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent kinderopvang Nadere regels subsidie kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Alkmaar

Geldend van 19-03-2019 t/m 21-02-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent kinderopvang Nadere regels subsidie kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Gelet op artikel 3 en volgende van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar,

besluit vast te stellen de navolgende

Nadere regels subsidie kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Alkmaar

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Alkmaar

 • gesprek: een inventarisatie ten aanzien van de beperkingen en de gevolgen daarvan, waarbij de te bereiken resultaten, de te kiezen oplossingen via eigen mogelijkheden of via mogelijkheden van het netwerk dan wel via algemene, algemeen gebruikelijke collectieve, (wettelijk) voorliggende en individuele voorzieningen worden besproken..

 • kinderen: kinderen in de leeftijd vanaf 0 jaar tot de leeftijd van de eerste dag van de maand

 • waarop het kind naar het voortgezet onderwijs gaat;

 • partner: de gehuwden, de geregistreerde partners en de ongehuwden die met een ander een gezamenlijke huishouding voeren (tenzij het gaat om een bloedverwant in de eerste graad, zijnde ouders en hun kinderen);

 • sociaal medische indicatie kinderopvang: kinderopvang waarvan de vergoeding wordt toegekend op grond van sociaal-medische factoren en waarvoor geen tegemoetkoming kan worden aangevraagd via de Belastingdienst;

 • subsidie: een aanspraak op financiële middelen voor de kosten van kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie.

 • inkomensafhankelijke bijdrage: de ouderbijdrage gebaseerd op de voor dat jaar door de belastingdienst gehanteerde kinderopvangtoeslagtabel, zoals vastgelegd in het Besluit Kinderopvangtoeslag.

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht, de Subsidieverordening en Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 2 Doelgroep

Deze regeling is van toepassing op ouder(s)/verzorgers met:

 • 1.

  een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking, een chronisch of psychosociaal probleem van wie is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen opvang van hun kind noodzakelijk maken, of

 • 2.

  een kind van wie is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is.

Artikel 3 Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie ten behoeve van de in artikel 2 omschreven doelgroep.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. De ouder/verzorger is woonachtig in de gemeente Alkmaar.

 • 2. De kinderopvang waar het kind geplaatst wordt, is opgenomen in het landelijk register kinderopvang (LRK).

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de subsidieverordening, weigert het college de subsidie indien:

 • 1.

  er sprake is van een adequate voorliggende voorziening. Voorliggende voorzieningen kunnen zijn:

  • a.

   een adequate (opvang)voorziening in niet professionele zin zoals eigen netwerk, eigen kracht initiatieven;

  • b.

   voor de gevraagde kosten aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst;

  • c.

   Jeugdwet;

  • d.

   Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

  • e.

   Wet langdurige zorg (Wlz);

  • f.

   Bijdrage werkgever.

 • 2.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels;

 • 3.

  er geen sociaal medische indicatie voor kinderopvang aanwezig is.

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1. Een aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, burgerservicenummer, geboortedatum van de ouder(s)/verzorger(s);

  • b.

   indien van toepassing: naam, burgerservicenummer, geboortedatum van de partner;

  • c.

   naam, burgerservicenummer en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop deze aanvraag betrekking heeft;

  • d.

   IB 60 verklaring van de ouder(s)/verzorger(s) en eventuele toeslagpartners, waarbij het peiljaar twee jaar terug ligt. Wanneer het huidige inkomen lager is dan peiljaar, dient dit middels recente inkomensgegevens te worden aangetoond;

  • e.

   verwijzing van een behandelend arts of jeugdverpleegkundige, met duidelijke onderbouwing waarom SMI noodzakelijk is.

  • f.

   een machtiging voor rechtstreekse betaling van de subsidie aan het kindercentrum of gastouderbureau.

 • 2. Indien de ouder/verzorger een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Artikel 7 Toetsingskader sociaal medische indicatie kinderopvang

 • 1. Ten behoeve van de vaststelling van de noodzakelijkheid van kinderopvang vindt een gesprek plaats zoals bedoeld in artikel 1 onder b.

 • 2. De vaststelling van de noodzaak geschiedt door de Jeugd en Gezinscoach van de gemeente Alkmaar.

 • 3. Wanneer de situatie daarom vraagt, kan een onafhankelijk medisch advies worden opgevraagd.

Artikel 8 Ingangsdatum van de subsidie

De ingangsdatum ligt nooit voor de datum waarop de aanvraag voor de subsidie compleet door het college is ontvangen.

Artikel 9 Omvang en duur van de subsidie

 • 1. De subsidie wordt slechts verleend voor het aantal uren per week waarvoor de inzet van de kinderopvang op sociaal medische gronden naar het oordeel van het college noodzakelijk is.

 • 2. Voor peuters tussen de 2 en 4 jaar is reguliere peuteropvang op grond van de Nadere regels subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Alkmaar een voorliggende voorziening. Deze uren worden in mindering gebracht op de noodzakelijke uren sociaal medische indicatie.

 • 3. De subsidie wordt voor maximaal 9 maanden verstrekt.

 • 4. Een aanvraag tot verlenging wordt ingediend conform het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 10 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot toekenning van een subsidie kinderopvang bevat in ieder geval:

 • a.

  de vaststelling van de gestelde indicatie;

 • b.

  de naam en de geboortedatum van het kind, of de kinderen op wie de subsidiebetrekking heeft;

 • c.

  de naam en het adres van het kindercentrum, of gastouderbureau en de gastouder waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • d.

  een verwijzing naar het plan van aanpak waarin de einddoelen zijn gesteld;

 • e.

  de hoogte van de gemeentelijke subsidie,;

 • f.

  de wijze van uitbetaling.

Artikel 11 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie op basis van SMI is gelijk aan de fictieve kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst/Toeslagen op basis van het verzamelinkomen.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de contacten en contracten met het gewenste kindercentrum.

 • 2. De ouder/verzorger verstrekt onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot een lagere subsidie.

 • 3. De ouder/verzorger verstrekt desgevraagd, binnen een door het college te stellen termijn, alle gegevens en inlichtingen die voor de aanspraak op en de hoogte van de subsidie van belang zijn.

 • 4. De ouder/verzorger verleent conform het plan van aanpak medewerking om samen met vertegenwoordiger van de gemeente actief te zoeken naar mogelijkheden waarmee de gezinsomstandigheden dusdanig verbeterd kunnen worden dat de aanspraak op de subsidie beperkt kan blijven.

Artikel 13 Overgang- en slotbepalingen

 • 1. De nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Alkmaar van 14 mei 2016 worden ingetrokken.

 • 2. Subsidies die zijn verstrekt op basis van hierboven genoemde nadere regels worden geacht te zijn verstrekt op grond van deze nadere regels.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels subsidie kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Alkmaar.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2019

P.M. Bruinooge , burgemeester.

W. van Twuijver, secretaris