Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren

Geldend van 22-02-2019 t/m heden

Intitulé

Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren,

overwegende dat:

 • het wenselijk is dat Larense sport-, scoutingverenigingen en daaraan gelieerde beheerstichtingen hun accommodaties en voorzieningen op een adequaat kwaliteitsniveau kunnen houden of brengen;

 • hierdoor het vitale sport- en scoutingaanbod behouden blijft, en

 • het daarom gewenst is nadere uitvoeringsregels te stellen aan de verstrekking van investeringssubsidies aan sport- en scoutingverenigingen en daaraan gelieerde beheerstichtingen;

Besluit vast te stellen:

Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren.

Inleidende bepalingen

Begripsbepalingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Accommodatie:

  een onroerend goed in de vorm van (een deel van) een gebouw of een voorziening

 • b.

  Asv 2011:

  de Algemene subsidieverordening 2011 gemeente Laren;

 • c.

  Awb:

  Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Beheerstichting:

  een stichting die tot doel heeft een accommodatie of voorziening te beheren en deze beschikbaar te stellen aan één of meerdere aan deze beheerstichting gelieerde sport- of scoutingverenigingen;

 • e.

  College:

  het college van burgemeester en wethouders van Laren;

 • f.

  Duurzaamheidsinvestering:

  investeringsmaatregelen die ten goede komen aan verduurzaming van een accommodatie;

 • g.

  Investeringskosten:

  de kosten van de aanleg, de renovatie of de uitbreiding van een accommodatie;

 • h.

  MJOP:

  Een meerjarenonderhoudsplanning is een overzicht van alle te verwachten jaarlijkse en meerjaarlijkse onderhoudsactiviteiten van de accommodatie met bijbehorende kosten voor een periode van 15 jaar;

 • i.

  NL-SfB code:

  Classificatiemethode om onderhoudsplanningen van gebouwen op te stellen.

 • j.

  Planmatig / Groot onderhoud:

  onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van een plan of planning. Dit betreft kosten die worden gemaakt om de slijtage die door gebruik ontstaan te herstellen. Het in stand houden van het gebouw. Een investering om de economische verandering tegen te gaan, verandering in aard, omvang of inrichting;

 • k.

  Preventief onderhoud

  de onderhoudswerkzaamheden aan - van tevoren overeengekomen - installatieonderdelen. Deze werkzaamheden worden verricht volgens een vast onderhoudsschema, bijvoorbeeld elk jaar. Onderhoud dat zorgt dat iets in "de aanvaardbare conditie" blijft;

 • l.

  Renovatie:

  het volledig herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande accommodatie, niet zijnde preventief onderhoud;

 • m.

  Scoutingvereniging:

  een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid of een stichting:

  • die is aangesloten bij Scouting Nederland;

   waarvan de activiteiten zich afspelen op het grondgebied van de gemeente Laren;

  • waarvan de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk zijn gericht op het organiseren van scoutingactiviteiten;

 • n.

  Sportbond:

  een overkoepelende organisatie van sportverenigingen of -organisatie, die rechtstreeks is aangesloten bij het NOC*NSF;

 • o.

  Sportvereniging:

  een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid of een stichting:

  • die is aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;

  • waarvan de activiteiten zich afspelen op het grondgebied van de gemeente Laren of op een accommodatie die eigendom is van de gemeente Laren, en

  • waarvan de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk zijn gericht op de breedtesport;

 • p.

  SWS:

  Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting welke borgstellingen verstrekt aan banken.

 • q.

  Tendersysteem:

  een verdelingswijze van een subsidie waarbij de aanvragen voor een bepaalde datum moeten zijn ingediend, waarna op grond van toetsingscriteria een rangorde kan worden bepaald;

 • r.

  Toegankelijkheidskosten:

  kosten die benodigd zijn voor het toegankelijk maken van de accommodatie voor minder valide personen;

 • s.

  Toekenningsbrief:

  brief van SWS, waarin SWS toezegt ten behoeve van een sportvereniging of daaraan gelieerde beheerstichting borg te staan;

 • t.

  Voorziening:

  voorzieningen zijn de sportvelden en alle benodigdheden die direct in relatie liggen tot de sportaccommodatie, zoals een dug-out, tribunes of een sproei-installatie.

Doelgroep en subsidiabele activiteiten

 • 1. Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidies aan sport-, scoutingverenigingen en stichtingen.

 • 2. Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van investeringen in en ten behoeve van accommodatie waarvan de vereniging of beheerstichting het eigendom bezit.

Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de investerings-, renovatie- alsmede verduurzamings- en toegankelijkheidskosten;

 • 2. Niet subsidiabel zijn:

  • a.

   indien van toepassing, de kosten verbonden aan een door SWS uitgevoerde analyse van de financiële situatie van de aanvrager;

  • b.

   de kosten voor de inzet van eigen personeel en van vrijwilligers.

  • c.

   de kosten m.b.t. activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk.

Vorm en omvang van de subsidie

 • 1. Subsidiemogelijkheid op grond van het hiervoor genoemde artikel lid 1, bestaat uit een financiële bijdrage en eventueel uit een borgstelling door de gemeente;

 • 2. Subsidie bestaat uit drie categorieën;

  • a.

   Subsidie voor investeringen ad 50% van de totale investeringskosten;

  • b.

   Subsidie op groot onderhoud ad 30% van de totale investeringskosten;

  • c.

   Subsidie op verduurzamingsinvesteringen- en toegankelijkheidsmaatregelen ad 50% van de totale investeringskosten;

 • 3. Totale kosten van de investering incl. btw, minus de voorliggende subsidies vanuit andere overheden (provincie en Rijk) wordt als 100% beschouwd;

 • 4. Omvang van mogelijke subsidie wordt bepaald op werkelijk benodigde capaciteit.

Subsidieplafond en verdeling van het budget

 • 1. Het verstrekken van de subsidie geschiedt met inachtneming van een door de gemeenteraad jaarlijks ingesteld subsidieplafond.

 • 2. Het voor subsidie beschikbare budget wordt verdeeld op basis van een tendersysteem met bijbehorende toetsingscriteria.

De subsidieaanvraag

Indieningstermijn aanvraag

 • 1. Het tijdvak om aanvragen voor subsidie in te dienen strekt telkens van 1 maart tot en met 31 maart van elk jaar. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de Raad in de begroting in november vastgesteld. Dit vastgesteld subsidieplafond geldt dan steeds voor het elk daarop volgende jaar.

Indieningsvereisten

 • 1. Een vereniging of stichting dient één aanvraag voor subsidie in. Deze omvat de aanvraag voor het subsidiedeel en daarnaast, indien van toepassing, voor de mogelijke borgstelling.

 • 2. De aanvraag wordt online ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3. De aanvraag bevat de volgens het aanvraagformulier vereiste gegevens en bescheiden, in ieder geval:

  • a.

   voor welk bedrag de subsidie en eventueel de borgstelling wordt aangevraagd;

  • b.

   een omschrijving van de subsidiabele activiteiten of het in verband daarmee opgestelde bouwplan, met een toelichting waaruit in voldoende mate het doel van de investering blijkt;

  • c.

   een toelichting waaruit blijkt dat de beoogde investering bijdraagt aan het maatschappelijk doel van de (sport)vereniging;

  • d.

   een offerte waarop de kosten van de te subsidiëren activiteit begroot zijn;

  • e.

   een planning van de werkzaamheden, waarin in ieder geval de beoogde start en afronding vermeld staan;

  • f.

   indien van toepassing, de benodigde vergunning(en);

  • g.

   een begroting van de totale subsidiabele kosten met toelichting, inclusief een overzicht waaruit blijkt welk deel van de subsidiabele kosten, al dan niet, met eigen middelen wordt gefinancierd en, indien van toepassing, welk deel met bijdragen van derden, niet zijnde een subsidie van de gemeente, wordt gefinancierd;

  • h.

   een toelichting op het beoogde gebruik van de accommodatie waarin de aanvrager voornemens is te investeren, waaruit in ieder geval in voldoende mate blijkt dat deze overwegend gebruikt zal worden door of ten behoeve van de leden van de sportvereniging of van de scoutingvereniging;

  • i.

   indien de subsidiabele kosten worden medegefinancierd met een bijdrage van derden: een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de middelen uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de subsidiabele activiteiten zullen zijn ontvangen;

  • j.

   de drie meest recente jaarrekeningen, bestaande uit een balans en winst- en verliesrekening met toelichting en, voor zover van toepassing, voorzien van een accountantsverklaring; alsmede een financiële begroting met toelichting en een kasstroomoverzicht voor het lopende jaar en de vier daaropvolgende jaren;

  • k.

   de aanvraag bevat een toelichting waaruit blijkt op welke wijze zal worden zorggedragen dat de accommodatie of voorziening waarin of ten behoeve waarvan wordt geïnvesteerd:

   • i.

    voldoet aan de (wettelijke) eisen die de sportbond aan dergelijke accommodaties stelt;

   • ii.

    toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking conform de basiseisen van de Richtlijn Toegankelijkheid indooraccommodaties en de Richtlijn Toegankelijkheid buitensportaccommodaties van de stichting Onbeperkt Sportief;

   • iii.

    voldoet aan het gewenste kwaliteits- en capaciteitsnorm, zoals opgesteld of geadviseerd door de desbetreffende sportbond;

  • l.

   de MJOP, die ten minste ingaat op de genoemde NL-SfB code;

  • m.

   een overzicht van het aantal speelgerechtigde leden (inclusief woonplaats van deze leden) van de voorgaande drie kalenderjaren, met peildatum 1 januari van dat jaar, en de prognose voor het lopende jaar en de vier daaropvolgende jaren;

  • n.

   indien van toepassing een onafhankelijk keuringsrapportage van de velden / banen waarop de beoogde subsidiabele activiteit betrekking heeft;

  • o.

   indien van toepassing bij elektra of installaties de beschikbare onderhoudsrapportages.

  • p.

   indien de aanvraag mede ziet op de borgstelling: de uitkomst van een door SWS uitgevoerde analyse van de financiën;

  • q.

   indien de aanvraag mede ziet op de borgstelling: een toekenningsbrief van SWS.

Algemene aanvullende subsidieverplichtingen

 • 1. Onverminderd de in de Asv 2011 en de opgenomen verplichtingen, is de subsidieontvanger in ieder geval verplicht:

  • a.

   zich bij de aanleg, renovatie of uitbreiding van de accommodatie aan alle van toepassing zijnde geldende wet- en regelgeving en vergunningsvoorschriften te houden;

  • b.

   binnen 9 maanden na verlening van de subsidie te starten met de activiteiten ten behoeve waarvan subsidie is verleend;

  • c.

   schriftelijk melding te doen bij het college:

   • i.

    van alle wijzigingen in verband met de inbreng van eigen middelen of bijdragen van derden;

   • ii.

    van alle wijzigingen of afwijkingen van de activiteiten ten behoeve waarvan subsidie is verleend;

   • iii.

    zodra aannemelijk is dat de activiteiten ten behoeve waarvan subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;

   • iv.

    van andere feiten en omstandigheden die tot intrekking of wijziging van de subsidie kunnen leiden, dan wel zodra de vereniging wetenschap of een redelijk vermoeden heeft dat zich een dergelijk feit of omstandigheid op korte termijn zou kunnen voordoen.

  • d.

   tussentijds verantwoording af te leggen op een bij de beschikking te bepalen termijn;

 • 2. De aanvrager is verplicht zorg te dragen dat de onderdelen van de accommodatie waarin wordt geïnvesteerd voldoen zoals gesteld in artikel 8 lid 3 sub i van deze regeling;

 • 3. Het college kan de vereniging bij de beschikking en borgstelling ook andere voorwaarden en verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Toetsingscriteria

 • 1. Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   de subsidiabele activiteit ontstaat vanuit een aantoonbare urgentie;

  • b.

   het plan voor de subsidiabele activiteit is duurzaam en toekomstbestendig;

  • c.

   de subsidiabele activiteit draagt direct en concreet bij aan de ontwikkeling en versterking van het sportieve klimaat van de gemeente;

  • d.

   de subsidiabele activiteit levert een bijdrage aan het multifunctionele gebruik van accommodatie of object, en

  • e.

   de subsidiabele activiteit is in overeenstemming met de door de sportbond opgestelde capaciteits- en kwaliteitsnormen.

Borgstelling

 • 1. De borgstelling wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarden dat:

  • a.

   binnen drie maanden na de beschikking tot subsidieverlening de overeenkomst van geldlening tot stand komt;

  • b.

   indien de subsidiabele kosten worden medegefinancierd met een bijdrage van derden: de subsidieontvanger binnen een bij de beschikking te bepalen termijn schriftelijk bewijs overlegt van ontvangst van die bijdrage overeenkomstig hetgeen bij de subsidieaanvraag is aangegeven;

 • 2. Het college kan bij de beschikking tot subsidieverlening bepalen dat de borgstelling tevens wordt verstrekt binnen een bij de beschikking te bepalen termijn zekerheden ten behoeve van de terugbetaling van de lening zijn gevestigd;

 • 3. Het college kan bij de borgstelling aanvullende voorwaarden en verplichtingen stellen;

 • 4. De borgstelling bedraagt per aanvraag maximaal € 250.000.

Beslissing op de aanvraag

Algemene weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:26, eerste lid, en 4:35 van de AWB en artikel 9 van de Asv 2011 kan het college de subsidie in ieder geval weigeren indien niet is voldaan aan het gestelde in deze regeling.

 • 2. Onverminderd het eerste lid kan het college de subsidie verder weigeren voor zover de subsidiabele kosten op grond van een andere regeling voor subsidie in aanmerking komen of daarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Subsidieverlening en beslistermijnen

 • 1. Het college beslist, overeenkomstig artikel 7 van de Asv 2011, binnen acht weken na sluitingsdatum op een complete subsidieaanvraag;

 • 2. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken geboden om de aanvraag aan te vullen;

 • 3. Te laat ingediende aanvragen of aanvragen die, op grond van het vorige lid buiten de hersteltermijn zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk acht weken na het verrichten van de activiteiten ten behoeve waarvan subsidie is verleend door het college, online ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier;

 • 2. De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een door het bestuur van de aanvrager gewaarmerkte rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de activiteiten ten behoeve waarvan subsidie is verleend afgezet tegen de bij de subsidieaanvraag ingeleverde begroting;

  • b.

   kopieën van bewijsstukken van betaling.

Intrekken van de subsidie

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de Asv 2011 kan het college een beschikking tot subsidieverlening of subsidievaststelling geheel of gedeeltelijk intrekken indien;

  • a.

   de gebruiksbestemming van de accommodatie of voorziening waarin is geïnvesteerd binnen vijf jaren zodanig is gewijzigd dat niet langer wordt voldaan aan het gestelde in deze regeling;

  • b.

   overeenkomstig artikel 9 lid 1 sub c van deze regeling niet binnen negen maanden is gestart met de activiteit;

 • 2. Het college kan de als gevolg van de intrekking onverschuldigd betaalde subsidie direct terugvorderen.

Overige bepalingen

15 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het gemeenteblad.

16 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019

Gemeentesecretaris Burgemeester

G. Kolhorn R. Kruisinga

Ondertekening