Bouwverordening Beesel 2019

Geldend van 14-02-2019 t/m heden

Intitulé

Bouwverordening Beesel 2019

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2018,

gelet op artikel 8 van de Woningwet;

besluit:

 • 1.

  vast te stellen de Bouwverordening Beesel 2019;

 • 2.

  in te trekken de Voorschriften Bouwverordening 2012 gemeente Beesel (incl. 14e wijziging op het model 1992), welke is vastgesteld bij besluit van de raad van 18 juni 2012.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, met inbegrip van een gedeelte daarvan, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

  • -

   NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm.

 • 2.

  In deze verordening wordt verder verstaan onder:

  • -

   bevoegd gezag: dat wat daaronder wordt verstaan in de Woningwet;

  • -

   omgevingsvergunning voor het bouwen: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 1.2 Termijnen [vervallen]

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening geldt als indeling van de gemeente:

  • a.

   het gebied binnen de bebouwde kom;

  • b.

   het gebied buiten de bebouwde kom.

 • 2.

  Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig is aangegeven.

Hoofdstuk 2. De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen

Paragraaf 1. Gegevens en bescheiden

Artikel 2.1.1 tot en met 2.1.4 [vervallen]

Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek

 • 1.

  Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat in ieder geval uit de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740:2009+A1:2016 nl, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1. Als op basis van het onderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707:2015 nl.

 • 2.

  De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht, geldt niet als het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in de artikelen 2 of 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

 • 3.

  Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht, toe als voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht, toestaan voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingtermijn als bedoeld in artikel 2.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht als uit het in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en de bodemgesteldheid blijkt dat de locatie onverdacht is of dat de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740:2009+A1:2016 nl niet rechtvaardigen.

 • 5.

  Als het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw wordt begonnen.

Artikel 2.1.6 tot en met 2.1.8 [vervallen]

Paragraaf 2. Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning [vervallen]

Paragraaf 3. Welstandstoetsing [vervallen]

Paragraaf 4. Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem

Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voor zover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:

 • a.

  waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;

 • b.

  voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; en

 • c.

  dat de grond raakt, of waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

Artikel 2.4.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht , kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen, in het geval zij op grond van de Regeling omgevingsrecht bedoelde onderzoeksrapport en/of andere bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodembescherming goedgekeurde saneringsplan bedoeld in artikel 39, eerste lid, van die Wet van oordeel zijn, dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Paragraaf 5. Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen [vervallen]

Paragraaf 6. Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen [vervallen]

Paragraaf 7. Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen [vervallen]

Hoofdstuk 3. De melding [vervallen]

Hoofdstuk 4. Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk [vervallen]

Hoofdstuk 5. Staat van open erven en terreinen, aansluiting op de nutsvoorzieningen en het weren van schadelijk en hinderlijk gedierte [vervallen]

Hoofdstuk 6. Brandveilig gebruik [vervallen]

Hoofdstuk 7. Overige gebruiksbepalingen [vervallen]

Hoofdstuk 8. Slopen [vervallen]

Hoofdstuk 9. Welstand [vervallen]

Hoofdstuk 10. Overige administratieve bepalingen

Artikel 10.1 tot en met 10.5 [vervallen]

[vervallen]

Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften

Het bevoegd gezag is bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voorschriften waarnaar in deze verordening of in de bij deze verordening behorende bijlagen wordt verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm, voornorm, praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeft gepubliceerd.

Hoofdstuk 11. Handhaving [vervallen]

Hoofdstuk 12. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1 tot en met 12.5 [vervallen]

Artikel 12.6 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de bouwverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 juni 2012.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Bouwverordening Gemeente Beesel 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 28 januari 2019.

E. Apeldoorn-Feijts,

griffier

P. Dassen-Housen,

voorzitter

Bijlage

afbeelding binnen de regeling