Aanwijzingsbesluit toezichthouders team OMG gemeente Westerkwartier

Geldend van 06-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders team OMG gemeente Westerkwartier

De teamleider Ondersteuning Mens en Gezin van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op:

- titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

- het ‘Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019’;

Overwegende:

- dat eerder genomen aanwijzingsbesluiten als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn vervallen per 1 januari 2019 en dat het derhalve nodig is nieuwe aanwijzingsbesluiten te nemen;

- dat de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wetten en verordeningen die in dit aanwijzingsbesluit zijn genoemd;

- dat het vanuit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te kunnen maken van deze bevoegdheid;

Besluit:

1. De huidige en toekomstige ambtenaren die werkzaam zijn bij het team Ondersteuning Mens en Gezin en de functie vervullen van medewerker toezicht en handhaving binnen het sociaal domein aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de navolgende wet- en regelgeving en alle op de navolgende wet- en regelgeving gebaseerde wet- en regelgeving:

  • a.

    Artikel 76a Participatiewet

  • b.

    Artikel 6.1 lid 1 Wmo

  • c.

    de gemeentelijke verordeningen die op 1 januari 2019 geldend zijn binnen het grondgebied van de gemeente Westerkwartier,

en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

2. Aan de toezichthouder wordt een legitimatiebewijs verstrekt conform de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

3. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2019.

4. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders team OMG gemeente Westerkwartier.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 1 februari 2019

Namens de burgemeester en namens het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover zijn bevoegdheid strekt,

G.R. Hoek

Teamleider Ondersteuning Mens en Gezin