Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van Lochem houdende regels voor de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem (Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 2018)

Geldend van 17-01-2019 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van Lochem houdende regels voor de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem (Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 2018)

De gemeenteraad van de gemeente Lochem,

 • gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van Lochem van 16 oktober 2018;

 • gelet op de artikelen 147, eerste lid en 150 van de Gemeentewet, het artikel 2.10 van de Jeugdwet, het artikel 47 van de Participatiewet, het artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening, het artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • overwegende dat zowel de gemeente als inwoners en cliënten en hun vertegenwoordigers van de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 het wenselijk vinden dat de cliënten- en burgerbetrokkenheid in het sociale domein, via een adviesraad, de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem, het College adviseren;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 2018

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  Belanghebbende: inwoners en cliënten en hun vertegenwoordigers die belang hebben bij de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • b.

  Cliënt: de persoon als omschreven in de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

 • d.

  Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem: het orgaan dat het College adviseert over thema’s binnen het sociale domein.

Artikel 2. Doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem

De cliënt- en burgerbetrokkenheid heeft tot doel:

 • a.

  De belangen van inwoners en van de doelgroepen van de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te behartigen;

 • b.

  De kwaliteit van dienstverlening bij de uitvoering van genoemde wetten te monitoren en voorstellen te doen om deze te optimaliseren;

 • c.

  Belanghebbende optimaal te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociale domein;

 • d.

  Bij te dragen aan de totstandkoming en/of de verbetering van de gemeentelijke uitwerking van genoemde wetten;

 • e.

  Inzicht te verschaffen in hetgeen er onder inwoners en cliënten binnen het sociale domein leeft.

Artikel 3. Rol, taken en bevoegdheden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem functioneert onafhankelijk van de gemeente.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem heeft tot taak om aan het College gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid, de regelgeving, de uitvoering en de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet.de Wet sociale werkvoorziening, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 betreffen en kan dienaangaande alle ter zake doende onderwerpen aan de orde stellen.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem draagt zorg voor zo mogelijk, integrale advisering over het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein.

 • 4.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende klachten, bezwaarschriften, privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente Lochem en zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben.

Artikel 4. Advisering en adviestermijnen

 • 1.

  Wanneer het College de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem om advies vraagt, wordt hierbij een adviestermijn van maximaal zes weken gehanteerd.

 • 2.

  Uitgangspunt is dat het College de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem al in een vroeg stadium bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betrekt.

 • 3.

  Het College geeft binnen maximaal zes weken een schriftelijke en gemotiveerde reactie op een advies van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem.

 • 4.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem en inwoners van gemeente Lochem kunnen onderwerpen ter bespreking in de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem aandragen.

 • 5.

  De voorzitter beslist over de agendering. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het Huishoudelijk reglement.

Artikel 5. Door het College te verstrekken informatie

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem ontvangt van het College ongevraagd en gevraagd alle documenten die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven zijn nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan. Zo nodig zullen ter zake kundige ambtenaren een mondelinge toelichting geven.

 • 2.

  Het College verstrekt geen informatie aan de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem over individuele personen.

 • 3.

  Met betrekking tot de informatie die door het College aan de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem wordt verstrekt, is deze informatie openbaar. Tenzij het College en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem om moverende redenen afspreken dat deze vertrouwelijk zijn. De voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze informatie.

Artikel 6. Door het College te verstrekken informatie

 • 1.

  Het College of een delegatie daarvan heeft tenminste twee maal per jaar overleg met de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem.

 • 2.

  Alle deelnemers aan het overleg hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen op de agenda te laten zetten.

Artikel 7. Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem telt, naast een onafhankelijk voorzitter, tenminste 9 leden ten hoogste 15 leden. (oneven aantal)

 • 2.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem vertegenwoordigen o.a. de volgende doelgroepen/thema’s:

  • a.

   Ouderen;

  • b.

   Informele zorg (evt. mantelzorg en vrijwilligers in het domein informele zorg apart);

  • c.

   Jeugdhulp;

  • d.

   Jongeren;

  • e.

   Geestelijke gezondheidszorg (vertegenwoordiging cliënten GGZ);

  • f.

   Inkomens- en schuldenproblematiek (financiële regelingen);

  • g.

   Personen als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet;

  • h.

   Integratie en Diversiteit (mensen met een verblijfstatus).

 • 3.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem hebben een deskundigheid vanwege passende ervaring met de doelgroep die zij vertegenwoordigen, kennis en kunde, alsmede deskundigheid in het kunnen samenwerken, communiceren, samenhang zien en aanbrengen tussen verschillende beleidsvelden.

 • 4.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem hebben zitting zonder last, maar voeren zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

 • 5.

  De onafhankelijk voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 6.

  De leden en de voorzitter wonen in de gemeente Lochem, bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de (kernen van de ) gemeente Lochem, zijn geen lid van het College of van de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeente Lochem. Zij hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Lochem voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

 • 7.

  De voorzitter heeft daarnaast gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht en is procesgericht.

Artikel 8. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem worden benoemd door het College op voordracht van een sollicitatiecommissie, bestaande uit 3 personen.

 • 2.

  De werving van de voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem vindt plaats door middel van een open sollicitatiecommissie op basis van profielschetsen.

 • 3.

  De zittingsduur van de voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem bedraagt vier jaar.

 • 4.

  Zowel de voorzitter, als de leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de voorzitter en de leden eindigt:

  • a.

   Op eigen verzoek

  • b.

   Door overlijden;

  • c.

   Door intrekking van de benoeming door het College, nadat de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend;

  • d.

   Doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor benoeming.

 • 6.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem stelt een rooster van aftreden op, voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 9. Taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter zit de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem voor.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem. Nadere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 10. Integriteit

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem doen niets waardoor zij persoonlijk dan wel in een functie voordelen ondervinden van het lidmaatschap.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem dragen er zorg voor dat belangen gemoeid met een functie die zij buiten het lidmaatschap vervullen, niet verstrengeld raken met de belangen van dat lidmaatschap en dat ook de schijn van belangenverstrengeling niet wordt gewekt.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem stellen het College in kennis van wijzigingen in hun functie(s) die zij buiten het lidmaatschap vervullen, indien er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

 • 4.

  De voorzitter en de leden stellen zich onpartijdig op en brengen de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem en de gemeente op geen enkele wijze in diskrediet.

 • 5.

  De voorzitter en de leden gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens van inwoners conform de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG).

Artikel 11. Vergoedingen en middelen

 • 1.

  Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem wordt in de gemeentelijke begroting jaarlijks een taakstellend budget opgenomen.

 • 2.

  Ter laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het College, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met:

  • a.

   deskundigheidsbevordering;

  • b.

   communicatie;

  • c.

   het inwinnen van extern advies;

  • d.

   abonnementen op tijdschriften;

  • e.

   achterbanraadpleging;

  • f.

   organisatiekosten;

  • g.

   reiskosten.

 • 3.

  Jaarlijks vóór 1 juli brengt de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem aan het College verslag uit van de activiteiten en bevindingen van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het toegekende budget.

 • 4.

  Het College kan de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem op aanvraag een incidentele vergoeding betalen voor eenmalige, niet reguliere activiteiten.

Artikel 12. Huishoudelijk Reglement en werkwijze

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem wordt geregeld.

 • 2.

  Het huishoudelijk reglement wordt ter informatie toegezonden aan het College.

 • 3.

  De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem zijn openbaar. De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering of een gedeelte van de vergadering.

Artikel 13. Evaluatie

 • 1.

  Een jaar na de start van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem wordt de werking ervan geëvalueerd.

 • 2.

  De onderwerpen van evaluatie zijn in ieder geval:

  • a.

   De betrokkenheid van cliënten en inwoners in het algemeen;

  • b.

   Ambtelijke ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem;

  • c.

   Het contact met het College en de wethouder (aantal vergaderingen)

  • d.

   Het aantal afgegeven adviezen;

  • e.

   De adviestermijnen; en

  • f.

   Het financiële construct en het budget.

 • 3.

  Op basis van de evaluatie kunnen aanpassingen worden aangebracht in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de cliënt- en burgerbetrokkenheid.

Artikel 14. Overige bepalingen

 • 1.

  Leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem behouden hun uitkeringsrechten gedurende de voorbereidingstijd op (overleg)vergaderingen, het uitvoeren van werkzaamheden voor en door de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem, de tijd waarin zij derden raadplegen en het deelnemen aan tussentijdse vergaderingen.

 • 2.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem zullen in de contacten met de gemeente Lochem noch voordelen noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem.

 • 3.

  Het in artikel 11 genoemde onkostenvergoeding wordt voor de bepaling van inkomsten ingevolge de Participatiewet aangemerkt als een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, als bedoeld in artikel 31, lid 2 sub k van de Participatiewet.

Artikel 15. Intrekken oude verordening

De Verordening Wmo-raad gemeente Lochem 2008, vastgesteld bij besluit van 30 juni 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 16. Inwerkingtreding en overgangsregeling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  In de periode tot 1-1-2020 hoeft nog niet voldaan te zijn aan artikel 7 lid 1; de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem zal ondanks alle rechten en plichten conform deze verordening toekomen, met als bijzonderheid dat zolang nog niet het minimaal aantal leden is bereikt conform deze verordening, adviezen gedragen moeten worden door alle dan aanwezige leden.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018

De raad van Lochem

griffier, voorzitter,

M. Veenbergen S.W. van ‘t Erve