Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

INTEGRALE VERORDENING

Behoort bij raadsvoorstel 2018-086 titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018

 

Gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2019)

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  begraafplaats: de begraafplaatsen: 1. de nieuwe algemene begraafplaats aan de Traaij 301 te Driebergen-Rijsenburg; 2. de oude algemene begraafplaats ter hoogte van de woning Traaij 106 te

  • 1.

     Driebergen-Rijsenburg; 3. de nieuwe algemene begraafplaats aan de Holleweg 33 te Amerongen;

  • 2.

   4. de oude algemene begraafplaats aan de Rijksstraatweg te Amerongen;

  • 3.

   5. de nieuwe algemene begraafplaats aan de Burg v/d Boschlaan 62 te Leersum;

  • 4.

   6. de oude algemene begraafplaats aan de Scherpenzeelseweg te Leersum;

  • 5.

   7. de nieuwe algemene begraafplaats aan de Jacob van Wassenaerlaan 2 te Maarn; 8. Gedenkpark Utrechtse Heuvelrug, voorheen de nieuwe algemene begraafplaats

  • 6.

     aan de Oude Arnhemse Bovenweg 18 te Doorn;

  • 7.

     9. de oude algemene begraafplaats aan de Amersfoortseweg te Doorn.

 • 1.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 2.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • 3.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het begraven en begraven houden van overledenen;

  • 2.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 1.

  kindergraf: een particulier zandgraf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;

 • 2.

  natuurgraf: een particulier zandgraf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van een overledene in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • 3.

  gazongraf: een particulier zandgraf in een gazonrijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van twee overledene in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • 4.

  keldergraf: een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst en waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet, wandgraven inbegrepen; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • 5.

  urnengraf: een particulier graf, urnen-keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 6.

  urnen-natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van de as van een overledene in een biologisch verteerbare urn in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • 7.

  urnenplaats: een bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van urnen; 

 • 1.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van een gedenkteken of monument om overledenen te gedenken (zonder begrafenis of asbestemming);

 • 2.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van overledenen;

 • 3.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

 • 4.

  verstrooiingsplaats: een strooiveld op een begraafplaats of gedenkpark bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • 5.

  grafbedekking: gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • 6.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander monument ter nagedachtenis van een overledene;

 • 7.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 • 8.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier (kelder-)urnengraf, een particuliere urnenplaats, een particuliere asverstrooiingsplaats, een particuliere urnennis of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • 9.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf, een algemene urnennis of een algemene herdenkingszuil is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

 • 2.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder gelijktijdig in één graf worden begraven.

 

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze   verordening behorende tarieven­tabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel   genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingtijdvak

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.10 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

1. De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zodat later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Bij beëindiging van het uitsluitend recht op een particulier graf in de loop van het belastingjaar wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde rechten betreffende dat belastingjaar.

 

Artikel 9  Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 4 weken na de dagteke­ning van de aanslag of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijt­schelding verleend.

 

Artikel 11 Nadere regels

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'verordening lijkbezorgingsrechten 2018' vastgesteld door de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug op 18 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien ver­stande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt;

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019;

5. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2018.

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier de voorzitter W. Hooghiemstra G.F. NaafsTarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begraven en bijzetten van asbussen en verstrooien van as

Bedrag in €

1.1

Begraven van een overledene

 

1.1.1

Van een persoon van 12 jaar en ouder

900,00

1.1.2

Van een persoon van 0 tot 12 jaar

450,00

1.1.3

Van een levenloos geboren kind

225,00

1.1.4

Bijzetting in een grafkelder (reductie 50%)

450,00

1.1.5

In een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar

1.200,00

 

 

 

1.2

Bijzetting van een asbus in een bestaand graf, urnengraf, urnenplaats of urnennis

 

1.2.1

In aanwezigheid van nabestaanden

250,00

1.2.2

Zonder nabestaanden

125,00

 

 

 

1.3

Voor het verstrooien van as

 

1.3.1

In aanwezigheid van nabestaanden

150,00

1.3.2

Zonder nabestaanden

75,00

 

 

 

1.4

Toeslag begraven en bijzetten buitengewone werktijden: 50%

 

 

Onder buitengewone werktijden wordt verstaan:

 

 

Maandag tot en met vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang

 

 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een particulier graf, inclusief bijdrage algemeen onderhoud

 

2.1.1

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

1.800,00

2.1.2

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 15 jaar

2.600,00

2.1.3

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

3.400,00

2.1.4

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 30 jaar

4.000,00

2.1.5

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 50 jaar

5.000,00

2.1.6

Voor 1 persoon in een natuurgraf voor een periode van 99 jaar 1)

5.000,00

2.1.7

Voor een dubbel natuurgraf voor een periode van 99 jaar 1)

9.000,00

2.1.8

Voor 2 personen in een gazongraf voor de periode van 10 jaar 1)

1.000,00

 

 

 

2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf, inclusief algemeen onderhoud

 

2.2.1

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 5 jaar

1.000,00

2.2.2

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

1.800,00

2.2.3

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

3.000,00

 

 

 

2.3

Voor het verlenen en verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf, inclusief algemeen onderhoud

 

2.3.1

Reductie voor 1 persoon van 0 tot 12 jaar: 50% 3)

 

2.3.2

Reductie voor een levenloos geboren kind: 75% 3)

 

2.4

Voor het verlenen van een uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus in een urnengraf en urnenplaats

 

2.4.1

Voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar 2)

350,00

2.4.2

Voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar 2)

650,00

2.4.3

Voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar 2)

950,00

2.4.4

Voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar 2)

1.200,00

2.4.5

Voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 30 jaar 2)

1.500,00

2.4.6

Voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor een periode van 99 jaar 1)

2.000,00

2.4.7

Voor 2 asbussen in een urnen-natuurgraf voor een periode van 99 jaar 1)

3.000,00

2.4.8

Voor 2 asbussen in een gazongraf voor een periode van 10 jaar 1)

500,00

 

 

 

2.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf en urnenplaats

 

2.5.1

Voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar 2)

350,00

2.5.2

Voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar 2)

650,00

2.5.3

Voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar 2)

950,00

2.5.4

Voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar 2)

1.200,00

 

 

 

2.6

Voor het verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur of een columbarium

 

2.6.1

Voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar 1)

350,00

2.6.2

Voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar 1)

650,00

2.6.3

Voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar 1)

950,00

2.6.4

Voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar 1)

1.200,00

2.6.5

Voor 2 asbussen voor een periode van 30 jaar 1)

1.500,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Verlenen en verlengen van grafrechten bij jaarlijkse betaling van onderhoud

 

3.1

Voor het verlenen en verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven worden van overledenen, exclusief jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud

 

3.1.1

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar 4)

800,00

3.1.2

Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar 4)

1.200,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Opgraven en herbegraven

 

4.1

Opgraven van een stoffelijk overschot

1.200,00

 

 

 

4.2

Op verzoek schudden of samenvoegen van een bestaand graf, per laag 1)

1.600,00

 

 

 

4.3

Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen

200,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Reserveren van particuliere graven

 

5.1

Een reserveringstermijn van 10 jaar 1)

750,00

5.2

Een reserveringstermijn van 20 jaar 1)

1.250,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overige diensten

 

6.1

Gebruik van de aula voor uitvaartdienst, crematiedienst of condoleance:

 

6.1.1

Basistarief voor 2 uur

250,00

6.1.2

Per half uur extra

70,00

 

 

 

6.2

Openlucht uitvaart per dagdeel 1)

150,00

 

 

 

6.3

Voorlopen, langer dan 1 uur vanaf het afgesproken tijdstip, per half uur

40,00

 

 

 

6.4

Opbaring van een overledene in een opbaarruimte of aula, per dag 1)

95,00

 

 

 

6.5

Overschrijving van een grafrecht

50,00

 

 

 

6.6

Vergunning keldergraf

250,00

 

 

 

6.7

Voor een herdekingsteken:

 

6.7.1

Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen monument of een inscriptie voor een periode van 10 jaar, exclusief levering

150,00

 

 

 

6.8

Boomschijf met inscriptie (alleen voor natuurgraven)

75,00

 

 

 

6.9

Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud, voor zover niet verrekend in het grafrecht

120,00

 

 

 

6.10

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen:

 

6.10.1

Jaarlijkse bijdrage voor algemeen onderhoud en grafonderhoud

150,00

6.10.2

Afkoop van onderhoud resterende jaren

 

 

Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te schijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor:

 

 

1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2;

 

 

5 jaar factor 3; 6 jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5;

 

 

9 jaar factor 8; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8;

 

 

13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10;

 

 

17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11; 20 jaar factor 12.

 

 

 

 

6.11

Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer

400,00

 

 

 

1)

Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels

 

2)

Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt, zijn 3 asbussen toegestaan

 

3)

Betreft voorwaarden van oudere verordeningen

 

4)

Dit tarief is exclusief de jaarlijkse onderhoudsbijdrage van 6.9

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2018. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,

de griffier, W. Hooghiemstra