Besluit van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk houdende beleidsregels voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk houdende beleidsregels voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen 2019

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op de artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

besluit:

vast te stellen het:

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2019

Artikel 1: Heffingen waarbij kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding wordt alleen verleend bij de invordering van de volgende heffingen:

 • 1.

  afvalstoffenheffing, voor zover het:

  • a.

   de in onderdeel 1.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen genoemde heffingen betreft;

  • b.

   de in onderdeel 1.3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen genoemde heffingen betreft met een maximum van € 53,04;

 • 2.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 3.

  rioolheffingen.

 

Artikel 2: Gehanteerde normen voor kwijtschelding

 • 1.

  Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 2.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 • 3.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wordt bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang.

  

Artikel 3: Overgangsrecht

Het ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbesluit 2018’ van 13 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de gevallen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 4: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Artikel 5: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2019’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 19 december 2018.

De griffier,

drs J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp