Aanwijzing van activiteiten van Stichting RTV Drenthe als Dienst van Algemeen Economisch Belang

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing van activiteiten van Stichting RTV Drenthe als Dienst van Algemeen Economisch Belang

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 december 2018, kenmerk 4.9/2018002920, team Subsidies en Inkoop, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de aanwijzing van activiteiten van Stichting RTV Drenthe als Dienst van Algemeen Economisch Belang

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008;

gelet op artikelen 14, 106, tweede lid en 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

gelet op het Vrijstellingsbesluit van de Europese Commissie van 20 december 2011, 2012/21/EU (PB EU 2012 L7/3);

gelet op de mededeling van de Commissie staatssteun en openbare omroepen 2009/C 257/01;

gelet op het advies van Provinciale Staten van Drenthe van 7 februari 2018 en van het Aanwijzingsbesluit, kenmerk 691638/703308, van het Commissariaat voor de Media van 3 april 2018;

overwegende dat;

 • 1.

  bij de subsidiëring van publieke omroepen de Europese Commissie een heldere definitie verlangt van de publieke taak, om oneerlijke concurrentie met andere omroepen te voorkomen. Volgens protocol nr. 29 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet de publieke opdracht rechtstreeks verband houden met de democratische, sociale en culturele behoeften van de samenleving en met de noodzaak pluralisme in stand te houden;

 • 2.

  ingevolge artikelen 14 en 106, tweede lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, ondernemingen die belast zijn met het beheer van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) slechts onder de staatssteunregels vallen voor zover deze de vervulling hiervan niet verhinderen;

 • 3.

  overwegende dat om een beroep te kunnen doen op bovengenoemde bijzondere positie een onderneming met het beheer van een bepaalde DAEB moet worden belast;

 • 4.

  het noodzakelijk is om tot 29 april 2023 deze dienst toe te vertrouwen aan de Stichting RTV Drenthe, gevestigd te Assen. RTV Drenthe heeft statutair als doel met haar omroepprogramma te voldoen aan de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften in de provincie Drenthe.Het programma-aanbod van RTV Drenthe:

  • is erop gericht op evenwichtige wijze een beeld te geven van de Drentse samenleving en van de onder de bevolking van Drenthe levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied;

  • is goed toegankelijk voor de gehele Drentse bevolking;

  • draagt bij aan de ontwikkeling en verspreiding van de pluriforme en culturele diversiteit in Drenthe;

  • is onafhankelijk van commerciële- en overheidsinvloeden en is gericht op een breed algemeen publiek en daarbinnen te onderscheiden bevolkings- en leeftijdsgroepen.Gedeputeerde Staten hechten eraan dat de publieke regionale omroep samenwerkt met maatschappelijke organisaties in de provincie Drenthe en bijdraagt aan de cohesie in de samenleving, een ontmoetingsplaats is, een discussieforum is en (groepen) inwoners van Drenthe een stem geeft in het maatschappelijk debat. De informatieve functie van RTV Drenthe staat ten dienste van het democratisch functioneren van de provinciale en gemeentelijke overheden en draagt bij aan een actief burgerschap. Bovendien heeft RTV Drenthe een bijzondere betekenis als podium voor uitingen van kunst en cultuur. Het bestuur en de redactie van de publieke regionale omroep in de provincie Drenthe zijn in verband met de hierboven gegeven maatschappelijke taak gevestigd in de provincie Drenthe;

 • 5.

  aan RTV Drenthe voor vijf jaar tot 29 april 2023 door het Commissariaat voor de Media zendtijd is toegewezen voor regionale omroep door middel van een omroepzender en een omroepnetwerk in de provincie Drenthe;

 • 6.

  RTV Drenthe valt onder het onafhankelijk toezicht van het Commissariaat voor de Media. Dat toezicht betreft de financiële verantwoording, de programmering en het onafhankelijk en democratisch functioneren van de regionale omroep;

 • 7.

  het programmabeleid van RTV Drenthe wordt bepaald door een onafhankelijke regionale mediaraad, waarvan de samenstelling representatief is voor de in Drenthe levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke richtingen. RTV Drenthe beschikt voorts over een redactiestatuut, waarin waarborgen zijn opgenomen van de redactionele onafhankelijkheid van haar werknemers;

 • 8.

  RTV Drenthe transparante en maatschappelijk verantwoorde tarieven hanteert. Zij legt op transparante wijze financiële verantwoording af en scheidt publieke en private inkomsten/uitgaven. Gedeputeerde Staten achten het van groot belang dat er door de stichting continuïteit en zekerheid in de dienstverlening wordt geboden.

Overwegende ten aanzien van de voorbereidingsprocedure

Aangezien dit aanwijzingsbesluit DAEB de bestaande situatie van al toegekende rechten en plichten van betrokken onderneming bevestigt en niet verder uitbreidt is geen (nieuwe) specifieke voorbereidingsprocedure gevolgd. Een voorafgaande consultatie van andere marktdeelnemers is om deze reden niet zinvol geacht.

BESLUITEN:

 • 1.

  Aanwijzing als DAEB

  Aan te wijzen als DAEB, de volgende diensten: een ruim scala omroepactiviteiten waarbij de omroepinstelling Stichting RTV Drenthe de opdracht heeft een evenwichtige en gevarieerde programmering aan te bieden voor een breed publiek. Met deze activiteiten wordt beoogd te voldoen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van de Drentse samenleving. Voorts moet door het programma-aanbod het pluralisme, met inbegrip van de culturele en taalkundige verscheidenheid, worden gewaarborgd.Door voortgaande maatschappelijke en technische ontwikkelingen (digitalisering) wordt het mogelijk dat RTV Drenthe – binnen haar publieke taak – nieuwe diensten aanbiedt, die geen traditionele programma's zijn (bijvoorbeeld online informatiediensten). Deze ontwikkeling en diversificatie van activiteiten moet blijven voldoen aan bovengenoemde democratische, sociale en culturele behoeften van de Drentse samenleving. Deze diensten moeten worden geleverd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en specifieke subsidieverplichtingen. Het Commissariaat voor de Media is naast Gedeputeerde Staten mede belast met het toezicht op de tenuitvoerlegging hiervan. Zodra de inhoud van deze openbare opdracht wordt verruimd met nieuwe diensten, dient het Aanwijzingsbesluit, c.q. subsidieverleningsbesluit overeenkomstig te worden aangepast, binnen de beperkingen van Europees recht.

 • 2.

  Aard en duur van de openbare dienstverplichtingen

  De verplichtingen voortvloeiende uit de taakomschrijving van de omroepinstellingen, zoals vastgelegd in de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008, in de statuten van Stichting RTV Drenthe, in het advies van Provinciale Staten van Drenthe van 7 februari 2018 en van het aanwijzingsbesluit van het Commissariaat voor de Media van 3 april 2018, waarbij zendtijd is toegestaan voor een periode van vijf jaar. Deze aanwijzing eindigt ten aanzien van RTV Drenthe op 29 april 2023.

 • 3.

  Betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied

  Stichting RTV Drenthe die diensten aanbiedt op het grondgebied van de provincie Drenthe.

 • 4.

  Aard van de uitsluitende en bijzondere rechten, die de ondernemingen zijn toegekend

  Het verzorgen en uitzenden van omroepprogramma's als publieke regionale omroep in de provincie Drenthe. Hiertoe geadviseerd door Provinciale Staten van Drenthe heeft het Commissariaat voor de Media aan Stichting RTV Drenthe tot 29 april 2023 zendtijd toegewezen als publieke regionale omroep in deze provincie;

 • 5.

  De parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie

  Stichting RTV Drenthe zal als publieke regionale omroep in de provincie Drenthe omroepprogramma’s verzorgen en uitzenden, in elk geval tot de periode van 29 april 2023. Hiertoe zal Stichting RTV Drenthe waar nodig provinciale subsidies ontvangen voor het verzorgen en uitzenden van deze programma’s. Daarnaast zal een hypothecaire lening aan de Stichting RTV Drenthe worden verstrekt.

  Een te verstrekken subsidie voor de DAEB-activiteiten bestaat maximaal uit:

  • a.

   de totale kosten die specifiek aan de DAEB-activiteiten zijn toe te rekenen, en

  • b.

   een passende bijdrage aan de niet-specifiek aan de DAEB-activiteiten toe te rekenen kosten (gemeenschappelijke vaste kosten).

De passende bijdrage wordt als volgt berekend:

Ureninzet DAEB-activiteiten

_______________________ x gemeenschappelijke vaste kosten

Ureninzet totale activiteiten

Om dit inzichtelijk te maken, zal Stichting RTV Drenthe:

 • een gescheiden boekhouding hanteren (inkomsten en uitgaven gescheiden administreren: DAEB-activiteiten - overige activiteiten)

 • de ureninzet in een urenregistratiesysteem opnemen

 • 6.

  De regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen

  • a.

   Minimaal eens in de drie jaar en aan het einde van de duur van de openbare dienstverplichting controleert ons college dat er geen overcompensatie heeft plaatsgevonden.

  • b.

   Ons college vordert betaalde overcompensatie terug en past de parameters ter berekening van de compensatie eventueel voor de toekomst aan.

  • c.

   De subsidieontvanger wordt verplicht Gedeputeerde Staten onverwijld schriftelijk mee te delen indien er te veel is gecompenseerd voor de verrichte dienst van algemeen economisch belang.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman Msc, secretaris

Uitgegeven: 20 december 2018

Bezwaar

Zijn belanghebbenden het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij binnen zes weken na de dag van besluitvorming ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van publicatie is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Ondertekening