Besluit secretaris tot verlenen ondermandaat aan de heer h.c.m. van broeckhuijsen, financieel verantwoordelijk voor i&a portfolioprojecten, 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit secretaris tot verlenen ondermandaat aan de heer h.c.m. van broeckhuijsen, financieel verantwoordelijk voor i&a portfolioprojecten, 2019

de secretaris

Gelet op:

-het mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 van 13 december 2017;

-het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2019 van 11 december 2018.

Besluit:

Artikel 1 Ondermandaat

De secretaris stelt vast het ondermandaat ten behoeve van de heer H.C.M. van Broeckhuijsen, senior adviseur middelen bij bureau Advies en Beleid van de afdeling I&A en financieel verantwoordelijk voor de I&A portfolioprojecten, als volgt:

Bevoegdheden/besluiten

Voorwaarden

AAA16

Besluiten tot aanbesteding voor zover niet vallend onder BA06, en alle (rechts)handelingen in het kader van een aanbestedingsprocedure.

Het is toegestaan om bij de binnen dit mandaatnummer in ondermandaat te verlenen bevoegdheden te differentiëren.

Onder dit mandaat valt niet de afdoening van een klacht in een aanbestedingsprocedure (zie ABIR01).

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Zie ook BA06 en AAA18.

AAA18

Besluiten inzake het verrichten van rechtshandelingen in verband met of voortvloeiend uit een privaatrechtelijke overeenkomst waartoe door of namens GS is besloten.

Tevens omvat de bevoegdheid het aanwijzen van derden ten behoeve van directievoering.

Het betreft rechtshandelingen als:

het wijzigen, beëindigen of verlengen van een overeenkomst;

beroep doen op bepalingen in een overeenkomst, zoals een boetebeding;

het verlenen van een meerwerkopdracht;

het goedkeuren van een herziene planning voor zover binnen de voorwaarden/grenzen van de overeenkomst.

Het betreft niet het verrichten van rechtshandelingen in verband met buitengerechtelijke geschillen of procedures (BA01a, AAA01).

In gevallen waarin dit mandaat in ondermandaat bij een externe opdrachtgever of opdrachtnemer van een klus of opgave berust, is de verlenging van de eigen inhuurovereenkomst van dit mandaat uitgezonderd.

Zie ook BA06 en AAA16.

AAA37

Besluiten inzake het vastleggen en wijzigen van financiële verplichtingen en vorderingen en het versturen van facturen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst of uit de wet.

Het betreft:

financiële verplichtingen uit zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke overeenkomsten of uit de wet;

andere financiële verplichtingen zoals boeten, leges en belastingen.

N.b. het betreft niet de aanslagoplegging.

Artikel 2 Voorwaarden

Het ondermandaat geldt met inachtneming van de door Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning in de hierboven aangehaalde besluiten gestelde voorwaarden en beperkingen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het provinciaal blad en treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit secretaris t.b.v. de heer H.C.M. van Broeckhuijsen, 2019.

Ondertekening

Den Haag, 11 december 2018,

drs H.M.M. Koek.